På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram är vanliga i dag och finns i många olika former. De riktar sig i första hand till ledande befattningshavare, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner. Incitamentsprogrammens syften är främst att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i företaget. Utländska avtal om incitamentsprogram är vanligen utformade efter de regler som gäller i utgivarens hemland, vilket ofta medför konsekvenser för skatter och avgifter i Sverige.   

I Sverige är de vanligaste incitamentsprogrammen för närvarande personaloptionsprogram och aktietilldelningar. Aktierna är ofta förenade med villkor som knyter den anställde till tjänsten. Standardiserade utländska options- och aktieprogram är vanliga, men även svenska belöningsprogram förekommer i en rad olika former. Några exempel är köp- och teckningsoptionsprogram, personaloptioner, aktietilldelningar och aktier med förfoganderättsinskränkningar. Uppfinningsrikedomen och kreativiteten på marknaden är stor, och trender och program varierar från tid till tid.

En kommande trend är att de fasta ersättningarna kommer att minska väsentligt till förmån för rörliga kompensationer, bonus och aktiebaserade incitamentsprogram – allt enligt utländsk modell.

Optioner

Skattemässigt kan optioner till personalen delas in i tre kategorier:

  • optioner som kvalificerar sig som värdepapper
  • optioner som inte är värdepapper men ger rätt att i framtiden förvärva värdepapper
  • övriga optioner.

Det som främst skiljer kategorierna åt är beskattningstidpunkten, det vill säga när den anställde ska beskattas för en eventuell förmån. Denna tidpunkt reglerar oftast din skyldighet som arbetsgivare att redovisa arbetsgivaravgifter, göra avdrag för preliminär skatt och redovisa på en kontrolluppgift. En eventuell förmån och dess värde beräknas utifrån förhållandena vid beskattningstidpunkten (då skattskyldigheten uppstår). Det är därför nödvändigt att bestämma optionens skattemässiga karaktär. Denna bedömning görs vid förvärvet eller tilldelningen av optionen.

Optioner som är värdepapper

Om man har optioner som kvalificerar sig som värdepapper beskattas förmånen det år förvärvet sker. Förmånsvärdet (tjänsteinkomst) är skillnaden mellan optionens marknadsvärde vid förvärvet och vad den anställde har betalat för optionen (optionspremien). En värdeökning som uppstått därefter beskattas som kapitalvinst, och en eventuell förlust dras av i inkomstslaget kapital när optionen avyttras (säljs eller utnyttjas genom kontantavräkning). Förmånsvärdet som den anställde beskattas för i tjänsten får tas med som anskaffningskostnad vid kapitalvinstberäkningen.

Det finns ingen skatterättslig definition av vad som är värdepapper, utan det får bedömas med hänsyn till optionsvillkoren i det enskilda fallet. Av avgörande betydelse vid bedömningen är inskränkningar i den anställdes (innehavarens) möjlighet att förfoga över optionen. Optionen är normalt ett värdepapper om den kan överlåtas fritt och inte har någon koppling till fortsatt anställning.

Personaloptioner

Personaloptionen i sig är inte ett värdepapper, utan ger i stället en rätt att i framtiden få förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller på i övrigt förmånliga villkor. Begreppet personaloptioner finns inte definierat i lagtext. Det innebär att beskattningsreglerna och arbetsgivarens skyldigheter för personaloptioner blir aktuella på samtliga rättigheter som i sig inte är värdepapper men som innebär en rätt att i framtiden få förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor.

Flertalet utländska optionsprogram är utformade som personaloptioner, vilka benämns "stock options". Dessa är förenade med inskränkande villkor.  

Exempel på inskränkande villkor är att optionen

  • förfaller när anställningen upphör
  • inte kan överlåtas
  • kan utnyttjas först efter viss intjänandetid.

Dessa optioner beskattas inte vid förvärvet, dvs. när den anställde tilldelas optionerna eller ingår avtal med optionsutfärdaren. Beskattningen sker i stället när optionen utnyttjas till förvärv av värdepapper (vanligtvis aktier). När optionen utnyttjas till köp av aktier är förmånsvärdet skillnaden mellan aktiernas marknadsvärde (snittkursen på aktien på utnyttjandedagen) och vad den anställde betalar - lösenpriset för aktien.

Teckningsoptioner med krav på anställning fram till att teckningsperioden inleds, har behandlats i en Regeringsrättsdom från 2004, RÅ 2004 ref. 35 I. Förmånen beskattades när teckningen av aktierna först kunde ske. Om innehavaren slutade sin anställning före aktieteckningsperiodens första dag tog utfärdaren tillbaka teckningsoptionerna utan att ersätta innehavaren. Vid inledningen av aktieteckningsperioden ansågs den anställde ha utnyttjat sin rätt till förvärv av ett värdepapper eftersom det då var fritt överlåtbart och därefter inte kunde tas tillbaka av arbetsgivaren. Förmånsvärdet är i dessa fall skillnaden mellan optionens marknadsvärde vid förvärvet (aktieteckningsperiodens första dag) och vad den anställde har betalat för optionen.

Same-day-sale

Vid en så kallad same-day-sale säljs aktierna i direkt anslutning till att optionen faktiskt utnyttjas. Förmånsvärdet redovisas vid tidpunkten för optionens faktiska utnyttjande till förvärv av aktier. Förmånsvärdet består av marknadsvärdet på aktien (snittkursen på aktien på utnyttjandedagen) minus lösenpriset för aktien. Det finns inget krav på att aktierna måste säljas för att arbetsgivarens ansvar att redovisa förmånen ska uppkomma.

Exempel:

Anders har utnyttjat 1 000 av sina personaloptioner enligt sitt optionsavtal och förvärvat aktier. Han bestämmer sig för att sälja aktierna i direkt anslutning till utnyttjandet. Marknadsvärdet på aktien denna dag, dvs. snittkursen på aktien, är 50 kronor och lösenpriset är 25 kronor. Förmånen beräknas till 25 000 kronor (1000 x 50 kronor = 50 000 kronor, 1 000 x 25 kronor = 25 000 kronor. 50 000 kronor - 25 000 kronor = 25 000 kronor).

Aktiens faktiska försäljningspris är 55 kronor per aktie. Anders försäljningsintäkt för 1 000 aktier blir därmed 55 000 kronor. Anders drar av lösenpriset för aktierna, dvs. 25 000 kronor, samt det förmånsbeskattade beloppet på 25 000 kronor. Resterande del, 5 000 kronor, redovisar Anders som kapitalvinst på blankett K4 i sin egen inkomstdeklaration. Anders har inga andra aktier av samma slag som de avyttrade. Hade han haft det skulle han ha använt genomsnittmetoden.

In- och utflyttning

Från och med den 1 januari 2009 gäller ny lagstiftning vid avskattning av personaloptioner. De tidigare kraven på avskattning av personaloptioner vid utlandsflytt är nu slopade. Förmånen ska i stället tas upp som intäkt det beskattningsår då rätten faktiskt utnyttjas till förvärv av värdepapper eller överlåts. Den arbetsgivare som har gjort det möjligt för anställda att delta i optionsprogrammet får ansvaret att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.

Övriga optioner

Till kategorin övriga optioner hör optioner som inte är värdepapper och inte heller är en rätt att förvärva värdepapper. Ett exempel är en syntetisk option av amerikansk modell, en så kallad SAR  (Stock Appreciation Right) som ger rätt till kontantavräkning och har sådana förfoganderättsinskränkningar att den inte heller uppfyller kravet på att vara ett värdepapper.

Denna typ av option ska förmånsbeskattas både när den anställde tidigast har möjlighet att utnyttja optionen enligt optionsavtalet och när optionen rent faktiskt utnyttjas. Förmånsvärdet vid den första tidpunkten, när den anställde tidigast har möjlighet att utnyttja optionen, är skillnaden mellan den underliggande aktiens marknadsvärde och det fastställda lösenpriset. Vid andra tidpunkten, när den anställde faktiskt utnyttjar optionen, beräknas förmånsvärdet utifrån den ersättning som den anställde får minskad med det tidigare beskattade förmånsvärdet.

Om värdet på den underliggande aktien har gått ned mellan den första
och andra tidpunkten uppkommer inget förmånsvärde. Något negativt
förmånsvärde ska inte redovisas och kan heller inte kvittas mot
andra förmåner eller inkomster. Vid förlust på optionerna får i stället ett avdrag motsvarande skillnaden mellan det utbetalade beloppet och det tidigare förmånsbeskattade beloppet göras under inkomst av tjänst. Beloppet dras av under övriga utgifter i inkomstdeklarationen.

Restricted Stock Units (RSU)

Vid tilldelningen får man en rättighet (unit) till ett antal aktier. Rättigheten är värderad utifrån bolagets aktiekurs och kräver fortsatt anställning och intjänande (vesting). När intjänandeperioden är fullgjord får  innehavaren antingen aktier eller kontanter. Beskattningstidpunkten infaller vid denna tidpunkt, det vill säga när andelarna konverteras till aktier eller kontanter.

Dina skyldigheter som arbetsgivare

Du som är arbetsgivare och har gjort det möjligt för anställda att delta i optionsprogram har ansvaret att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Detta gäller oavsett var de anställda eller före detta anställda är bosatta och arbetar då optionerna utnyttjas eller överlåts. Du ska redovisa förmånen när du fått kännedom om att den anställde/tidigare anställde har använt eller överlåtit optionerna.

Den anställde är skyldig att i skriftlig form underrätta dig som arbetsgivare om att han eller hon har utnyttjat eller överlåtit optionerna. Informationen ska lämnas senast månaden efter utnyttjandet eller överlåtelsen, dock senast den 15 januari påföljande år.

Du ska räkna med värdet av förmånen för den kalendermånad under vilken du fått kännedom om att optionerna utnyttjats eller överlåtits.

Det skatteavdrag som motiveras av förmånsvärdet kan i många fall överstiga den kontanta bruttolönen för den aktuella månaden. Skatteavdraget kan dock aldrig bli större än bruttolönen, och du ska inte heller göra avdrag för resterande skatt vid senare löneutbetalningar. Däremot kan självklart den anställde på eget initiativ begära att du gör ett förhöjt skatteavdrag för att undvika underskott på skattekontot.

Det förekommer att utländska moderbolag eller fondmäklare får i uppdrag att innehålla en viss summa pengar från försäljningsintäkten av aktierna vid så kallad same-day-sale. Syftet är att täcka upp för den skatt som tas ut på förmånen. Det är dock inte att betrakta som ett skatteavdrag i skattebetalningslagens mening. Pengarna är optionsinnehavarens privata och ska därför inbetalas på dennes skattekonto.

På kontrolluppgiften ska förmånen redovisas separat i ruta 12, med kryss i ruta 47 och specifikation i ruta 65.

Vad gäller redovisning av personaloptioner infaller beskattningstidpunkten när den anställde utnyttjar sina optioner till förvärv av aktier, oavsett när den anställde rent faktiskt får pengarna. En redovisning av en förmån förutsätter inte en försäljning av aktierna, utan den anställde kan själv välja att behålla dem.

Exempel:

Lena arbetar som teknisk chef vid Worldwide AB, som är ett dotterbolag till det engelska moderbolaget Worldwide Ltd. Lenas månadslön är 40 000 kronor. Moderbolaget erbjöd i januari år 2011 samtliga chefer i koncernen personaloptioner. Lena fick 500 optioner, vilka gav rätt att tidigast i januari 2014 köpa aktier i det engelska moderbolaget för motsvarande 150 kronor styck.

I mars 2014 noterades moderbolagets aktie till 450 kronor, och Lena utnyttjade då sina optioner. Hon betalade således (500 st  x 150 kronor =) 75 000 kronor och fick 500 aktier i moderbolaget. Härigenom fick Lena en skattepliktig förmån som värderas till (450 kronor – 150 kronor =) 300 kronor per option, eller totalt 150 000 kronor.

Lena måste skriftligen meddela Worldwide AB, där hon var anställd när hon fick optionerna, om förmånen och dess värde (150 000 kr). Det gjorde hon i april.

Arbetsgivaren beaktade förmånsvärdet vid löneutbetalningen i april genom att göra skatteavdrag (i detta fall med hela den kontanta månadslönen på 40 000 kronor) och redovisa arbetsgivaravgifter på underlaget på totalt 190 000 kronor (150 000 kronor + 40 000 kronor). Arbetsgivaren ska också redovisa förmånen på kontrolluppgiften för året.

Om Lena väljer att sälja sina förvärvade aktier ska hon redovisa försäljningen under inkomst av kapital i sin egen inkomstdeklaration. Det beskattade förmånsvärdet i tjänst får vid kapitalberäkningen läggas till som anskaffningsutgift tillsammans med lösenpriset för aktierna. En eventuell vinst vid försäljningen behöver inte meddelas till arbetsgivaren. 

Skatteverket

Till toppen