På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

ሓደስቲ ወለዲ

ሓድሽ ወላዲ ምስ ኮንካ ንኽትፈልጦ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ፡ ንኣብነት፡ ንህጻን ዚምልከት ሃገራዊ ቍጽሪ መንነት/ፐርሹንኑመር፡ ስም፡ ክንክንን ዜግነትን ኣብዚ ይርከብ።

ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ናይቲ ህጻን ስም ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ስም ኣቦ ክንፈልጥ ንደሊ ኢና።

ልደትን ሃገራዊ ቍጽሪ መንነት/ፐርሹንኑመር

ሓደ ህጻን ምስ ተወልደ እቲ ሆስፒታል ናብቲ ስካተቨርከት/ቤትጽሕፈት ቀረጽ፡ ሓበሬታ ይልእኽ እዩ፡ እቲ ስካተቨርከት ድማ ነቲ ምውላድ ኣብቲ ህዝባዊ መዝገብ የስፍሮ። ቀጺሉ ድማ ነቲ ህጻን ሃገራዊ ቍጽሪ መንነት ይውሃቦ። ሽዑ ነታ ኣደ ካብቲ ደብተር ዝወጸ ሓበሬታን ፎርምን ብፖስታ ይመጻ። ንሳ ድማ ናይቲ ህጻን ስምን ስም ኣቦን ትልእኽ። እቲ ካብ ደብተር ዝወጸ ሓበሬታ ኣብቲ ደብተር ነቲ ህጻን ዚምልከት እንታይ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ይሕብር።

እቲ ህጻን ኣብ ወጻኢ ምስ ዚውለድ

ሓደ ህጻን ኣብ ወጻኢ ሃገር ምስ ዚውለድ፡ ንስኻ ከም ወላዲ ናብ ስካተቨርከት ከተመልክት ይግባእ። እዚ ዘገልግል ግን ንስኻ ናይ ሽወደን ዜግነት ምስ ዚህልወካ እዩ። ኣብቲ እትሰዶ ሓበሬታ ናይቲ ህጻን ናይ ልደት ምስክር/ፈደልሰበቪስ ከምኡውን ናትካን ናይቲ ካልኣይ ወላዲ ፓስፖርትን ኣተሓሒዝካ ትልእኽ። ንስኻን እቲ ካልኣይ ወላድን ኣብ ወጻኢ እተመርዓኹም ምስ እትኾኑ ነቲ ሓዳርኩም ዘረጋግጽ ሰነድ ክትልእኽ ይግባእ።

ከም ወላዲ ወይ መዕበዪ መጠን ኣብቲ ኤምባሲ ብምኻድ ናይቲ ህጻን ፓስፖርት ክትጥይቕ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ናይቲ ህጻን ስም ድማ ትሕብር (ፎርም SKV 7750)


ናይ ልደት ምስክር

ኣብ ሽወደን ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዚግበር፡ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ኣይውሃብን እዩ፡ ኣብ ክንድኡ ፐርሾንበቪስ ዚብሃል ካብቲ ህዝባዊ መዝገብ ዚርከብ ሓበሬታ እዩ ዚውሃብ።

ኣላዪነት

ኣላዪነት ናይ ሕጊ ኣምር እዩ። እቲ ናይ ህጻን ኣላዪነት ዚስከም ሰብ ነቲ ህጻን ዚምልከት ጉዳያት ይውስን። ኣላዪነት ማለት መዓልታዊ ክንክን ማለት ኣይኮነን።

ሓደ ህጻን ክሳዕ 18 ዓመት ዚመልእ ኣብ ትሕቲ ናይ ሓደ ሰብ ኣላዪነት ይጸንሕ።

 

ሓባራዊ ወይ በይናዊ ሞግዚትነት

እቲ ህጻን ኪውለድ ከሎ ንስኻትኩም ከም ወለዲ ምርዑዋት ምስ እትኾኑ፡ ብቐጥታ ሓባራዊ ሞግዚትነት/ኣላዪነት/ናብያ ይውሃበኩም። ምርዑዋት ምስ ዘይትኾኑ፡ እታ ኣደ ብቐጥታ በይናዊ ናብያ ይውሃባ። ሓባራዊ ሞግዚትነትን ኣቦነትን፡ ወይ ድማ ንኣደ ብዚምልከት ወላድነትን ንኺውሃብኩም ናብቲ ናይቲ ኮሙንኩም ማሕበራዊ ቦርድ ኣመልክቱ።

ንስኻትኩም ከም ወለዲ ጸኒሕኩም እውን ሓባራዊ ኣላዪነት ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም፡ ግን ቀጥታ ናብ ስካተቨርከት ኪኸውን ኣለዎ። ከምዚ ንኪኸውን ድማ ቅድሚኡ ነቲ ህጻን ዚምልከት ሞግዚትነት ተወሲኑ ኪኸውን ኣይግባእን፡ እቲ ህጻን ድማ ኣብ ሃገር ሽወደን ኪምዝገብ ይግባእ።
ምስ መሰል ኣቦነት ወይ ወላድነት ወይ ቀጥታ ናብ ስካተቨርከት ዚለኣኽ ሕቶ ሞግዚትነት፡ ካብቲ እቲ ስካተቨርከት ነቲ ሓበሬታ ዚምዝግበሉ መዓልቲ ጀሚሩ እዩ ዘገልግል።

ሞግዚትነት ብስምምዕ

ሓደ ካብቶም ወለዲ ናይቲ ህጻን በይናዊ ናብያ (ሞግዚትነት) ምስ ዚህሉዎ፡ ሓባራዊ ናብያ ወይ እቲ ካልኣይ ወላዲ ንበይኑ ሞግዚነት ኪህሉዎ ብማለት ናይ ስምምዕ ውዕል ኪጽሕፉ ይኽእሉ እዮም። ሓባራዊ ሞግዚትነት ዘለዎም ወለዲ፡ ሓደ ጥራይ ሞግዚትነት ኪህሉዎ ብማለት ውዕል ኪኣትዉ ይኽእሉ እዮም።

እቲ ውዕል ብማሕበራዊ ቦርድ ኪጸድቕ ይግባእ፡ እቲ ቦርድ ድማ ንስካተቨርከት ይሕብር። እቲ ብስምምዕ ዚግበር ሞግዚትነት፡ ካብታ እቲ ቦርድ ዘጽደቐሉ ዕለት እዩ ዚጅምር።

ሞግዚትነት ብብዪን

ሓደ ካብቶም ወለዲ፡ ወይ ክልተኹም ብሓደ፡ ንህጻንኩም ዚምልከት ሞግዚትነት ኪቕየረልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ። እቲ ሞግዚትነት ካብቲ እቲ ውሳነ ቤትፍርዲ ኣብ ግብሪ ዚውዕለሉ ዕለት እዩ ዚጅምር። ሓድሓደ ግዜ እቲ ውሳነ ካብቲ ውሳነ እተዋህበሉ መዓልቲ ይጅምር እዩ። ኩሉ ግዜ ቤትፍርዲ ንሞግዚትነት ህጻናት ዚምልከት ውሳነ ኪህብ ከሎ፡ እቲ ስካተቨርከት ይሕበር እዩ።

ሞግዚትነት ኣብ ኣህጉራዊ ኩነታት

ንስኻ ከም ወላዲ ናይ ወጻኢ ውሳነ ሞግዚትነት እንተሎካ ነቲ ሞግዚትነት ንምርግጋጽ ናብ ስካተቨርከት/ቤትጽሕፈት ቀረጽ ከተርእዮም ትኽእል። ናይ ወጻኢ ውሳነ ሞግዚትነት ኣብ ሓድሓደ ኩነታት ኣብ ሽወደን እውን የገልግል እዩ። ናይ ወጻኢ ውሳነ ኣብ ሽወደን ዘየገልግል ምስ ዚኸውን፡ ማለት ምስቲ ኣብዚ ሃገርዚ ዘሎ መምርሒታት ምስ ዘይጥርነፍ፡ ነቲ ሞግዚትነት ንምውሳን ነቲ ኣብ ኮሙንካ ዘሎ ማሕበራዊ ቦርድ ወይ ነቲ ወረዳዊ ቤትፍርዲ ተወከስ።

ንስኻ ከም ወላዲ መጠን እቲ ህጻን ምስ ተወልደ ተመርዒኻ እንተ ኾንካ፡ እቲ በዓልቤት ከም ኣቦ ናይቲ ህጻን እዩ ዚቝጸር። ተመርዒኻ ምስ ዘይትኸውን ግን እቲ ኣቦነት በቲ ኣብቲ እቲ ህጻን ተመዝጊቡሉ ዘሎ ኮሙን ዚርከብ ማሕበራዊ ቦርድ እዩ ዚውሰን። ምስቲ ኣቦነት ናይቲ ህጻን ብሓደ፡ ሓባራዊ ሞግዚትነት ከም እትደሊ እውን ክትሕብር ትኽእል ኢኻ።

ወላድነት (Föräldraskap)

ብመሰረት 1 ምዕራፍ 9 § ደምቢ ሕጊ ወለዲ፡ ንሓንቲ በዓልቲቤት ዝኾነት ሰበይቲ፡ ምዝግብቲ ብጸይቲ ወይ ምስታ ናይቲ ህጻን ኣደ መናብርቲ ዝኾነት(ሳምቦ)፡ ኣብ ክንዲ ኣቦነት፡ ወላድነት ኪውሰነላ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ኩነትዚ፡ እታ ሰበይቲ ከም ኣደ ዘይኮነስ ከም ወላዲት እያ እትምዝገብ። እቲ ናይ ወላድነት መሰል በቲ ኣብቲ ህጻን እተመዝገበሉ ኮሙን ዚርከብ ማሕበራዊ ቦርድ እዩ ዚውሰን።

ስም ውላድ

ንስኻ ኢኻ ከም ሞግዚት መጠን ናይቲ ህጻን ስም እትሕብር። ንስኻን እቲ ካልእ ወላድን ሓባራዊ ሞግዚትነት ወይ ናብያ ምስ ዚህልወኩም ግን፡ ነቲ ሓበሬታ ብሓባር ኢኹም እትህቡዎ።

ብመሰረት ሕጊ ስም፡ ስለሰት ዓይነታት ስም ኣሎ፤

 • ቅድመ ስም ወይ ስም förnamn
 • ማእከላይ ስም
 • ድሕረ-ስም ወይ ስም ኣቦ efternamn

ስም

እቲ ህጻን ምስ ተወልደ እንተ ነውሐ ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሕ፡ እቲ መዕበዪ፡ ንስካተቨርከት ስም ናይቲ ህጻን ኪልእኽ ይግባእ። እቲ ናይቲ ህጻን ልደት ኣብቲ ህዝባዊ ደብተር ምስ ተመዝገበ፡ ስካተቨርከት ነታ ኣደቲ ህጻን ንስም ዚምልከት ዚምላእ ፎርም ይሰደላ። እቲ ነቲ ህጻን ዚወሃቦ ስም፡ ነቲ ህጻን ኣሉታዊ ጽልዋ ኪገብረሉ ኣይግባእን፡ ምስቲ ስም ኣቦ ዘደናግር ድማ ኪኸውን የብሉን።

ስም ኣቦን ካልእን

እቲ ሓድሽ እተወልደ ህጻን ስም ናይ ኣቦ ዚወሃቦ እቶም ወለዲ ከምዚ ዚስዕብ ምስ ዚህሉዎ እዩ፤

 • ተመሳሳሊ ወይ ሕደ ድሕረ-ስም efternamn ምስ ዚህሉዎም። ብድሕርዚ እቲ ህጻን ሓባራዊ ስም efternamn ይህሉዎ
 • እተፈላለየ ድሕረ-ስም ዘለዎም ኮይኖም ግን ሓባራዊ ስም ዘለዎም ሓደ ወይ ብዙሓት ዘዕብዩዎም ህጻናት ምስ ዚህሉዎም። ኣብዚ ኩነታትዚ እቲ ህጻን ከምቲ ብቕድሚኡ እተወልደ ተመሳሳሊ ድሕረ-ስም ይውሃቦ።

እቲ ውላድ ብመሰረት ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ብቐጥታ ቅድመ-ስም ምስ ዘይወሃቦ፡ ንስኻ ከም ወላዲ መጠን ካብ ምውላድ ህጻን ጀሚርካ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ነቲ ናይቲ ህጻን ድሕረ-ስም ንስካተቨርከት ክትሕብር ይግባእ። ንስኻን እቲ ካልእ ወላድን ሓባራዊ ሞግዚትነት ህጻን ምስ ዚህልወኩም፡ ብሓደ ኴንኩም ኢኹም እትገብሩዎ።

እቲ ዚሕበር ናይቲ ህጻን ስም

 • ናይቶም ወለዲ ህሉው ድሕረ-ስም ኪኸውን ይግባእ
 • እቶም ወለዲ ቅድሚ መርዓኦም ዝነበሮም ስም ኪኸውን ይግባእ

ንስኻትኩም ከም ወለዲ መጠን ዘይተመርዓኹም ምስ እትኾኑ፡ ቅድሚ እቲ ህጻን ድሕረ-ስም ምውሳዱ እቲ መርዓኹም ኪረጋገጽ ይግባእ። ናይ ወላድነት ጉዳይ እውን ከምኡ እዩ። ወላድነት ኩሉ ግዜ ሲቪላዊ ኩነታት ብዘየገድስ ኪረጋገጽ ይግባእ።

ንስኻትኩም ከም ወለዲ መጠን ካብቲ ናይቲ ህጻን ምውላድ ጀሚርኩም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ናይቲ ህጻን ድሕረ-ስም ምስ ዘይትልእኹ፡ እቲ ህጻን ናይታ ኣደ ድሕረ-ስም ይወስድ

ንስኻትኩም ከም ወለዲ መጠን እተፈላለየ ድሕረ-ስም ምስ ዚህልወኩም፡ ሓደ ካብቲ ድሕረ-ስም ከም ናይቲ ህጻን ማእከላይ-ስም ኮይኑ ኪለኣኽ ይግባእ። እቲ ናይ መጠረስታ ስም ድማ ወግዓዊ ድሕረ-ስም ይኸውን።

 

ናይቲ ህጻን ዜግነት

ሓደ ህጻን ኣብቲ ህዝባዊ ደብተር ምስ ተመዝገበ እቲ ስካተቨርከት እዩ ናይቲ ህጻን ዜግነት ዚውስን። ሓደ ህጻን ናይ ሽወደን ዜግነት ኪህሉዎ ዚኽእል ነዚ ዚስዕብ ምስ ዘማልእ እዩ፤

 • ሓደ ካብቶም ወለዱ ሽወደናዊ ዜጋ ምስ ዚኸውን፡ ወይ ድማ
 • ናይቲ ህጻን መዋቲ ኣቦ ኣብ ግዜ ሞቱ ሽወደናዊ ዜጋ እንተ ነይሩ።

ቅድሚ ሚያዝያ 1-2015 እተወልደ ህጻን፡ ኪውለድ ከሎ ሽወደናዊ ዜግነት ዚረክብ ነዚ ዚስዕብ ምስ ዘማልእ እዩ፤

 • ኣደኡ ሽወደናዊት ዜጋ እንተ ነይራ፡ ወይ
 • እቲ ኣቦ ሽወደናዊ ዜጋ ኮይኑ ምስታ ኣደ ናይቲ ህጻን ተመርዕዩ እንተ ኾይኑ፡ ወይ
 • እቲ ኣቦ ሽወደናዊ ዜጋ ኮይኑ ምስታ ኣደ ናይቲ ህጻን ዘይተመርዓወ እንተ ኾይኑ፡ ግን እቲ ህጻን ኣብ ሃገር ሽወደን እተወልደ እንተ ኾነ፡ ወይ
 • እቲ ኣቦ መዋቲ ኾይኑ ኣብ ግዜ ሞቱ ሽወደናዊ ዜጋ እንተ ነይሩ፡ እቲ ህጻን ድማ ኣብ ሃገር ሽወደን እተወልደ እንተ ኾነ፡ ወይ
 • ናይቲ ህጻን መዋቲ ኣቦ ኣብ ግዜ ሞቱ ሽወደናዊ ዜጋ እንተ ነይሩ፡ ምስታ ኣደ ናይቲ ህጻን ድማ ምርዑው እንተ ነይሩ።ክልቲኣቶም ወለዲ ሽወደናዊ ዜግነት ምስ ዘይህሉዎም፡ ስካተቭርከት ናይቲ ህጻን ዜግነት ዚውስኖ ብመሰረት ዜግነትኩምን ሕጊ ሃገርኩምን እዩ
  

ከም ውላድካ ጌርካ ምዕባይ

ንስኻ ወይ በዓልቲቤትካ (ወይ በዓልቤትኪ) ወይ ምዝጉብ መናብርቲ ከም ውላድኩም ጌርኩም ንምዕባይ ህጻን ምስ እትወስዱ፡ እቲ ጉዳይ ኣብቲ ናይ ህጻንን ናትካን ናይቲ ህጻን ካልኦት ኣዕበይትን ከምኡውን ናይቶም ስጋዊ ወለድን ደብተር ይምዝገብ። በይንኻ ህጻን ምስ እተዕቢ እውን ተመሳሳሊ መስርሕ ይካየድ። ነቲ ህጻን ምዕባይ ዝወሰኖ ናይ ሽወደን ቤትፍርዲ ምስ ዚኸውን፡ንሱ ነቲ ስካተቨርከት ይሕብሮ።

እቲ ናይ ህጻን ምዕባይ ጉዳይ ኣብ ወጻኢ ሃገር እተፈጸመ ምስ ዚኸውን፡ ንስኻትኩም ከም ኣዕበይቲ መጠን ነቲ ናይቲ ህጻን ናብ ሽወደን ምግዓዝ ፍጻመ ንስካተቨርከት ክትሕብሩዎ ይግባእ። ነዚ ንምግባር ናብቲ ናይ ኣገልግሎት ቤትጽሕፈት ብኣካል ብጽሑ። ሓበሬታ ክትህቡ ከለኹም፡ ኩሉ ነቲ ንህጻን ምዕባይ ዚምልከት ሰነዳት ምስቲ መጠየቕታ ኣተሓሕዙዎ።

 

Skatteverket

Till toppen