På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Tomtmark

Tomtmark på lantbruksenhet är mark som upptas av bostadsbyggnad (småhus) och tillhörande komplementhus som garage, förråd eller annan mindre byggnad.

Tomtmarken kan dessutom upptas av trädgård, parkeringsplats, gårdsplan och liknande.

Taxeringsvärdet på tomtmark till bostadsbyggnad grundas på följande de fem värdefaktorerna storlek, bebyggelse, fastighetsrättsliga förhållanden, avstånd till hav, sjö eller vattendrag samt vatten och avlopp.

Storlek

Storleken på tomtmark är tomtens areal.

Tomtens areal

När det gäller tomtmarken på en lantbruksenhet ska arealen anges i m² (kvadratmeter), inte i hektar. Det beror på att taxeringsvärdet på tomtmark räknas ut efter kvadratmeter.

Eftersom tomtareal på lantbruksenhet inte kan bestämmas med ledning av arealuppgifter i Fastighetsregistret, bör tomtarealen här avse den mark som av hävd anses som tomtmark till bostadsbyggnad.

Om arealen av en sådan så kallad hävdad tomtmark inte heller är känd, bör den antas vara lika med arealen för normaltomten inom värdeområdet. Uppgift om normaltomten finns publicerad i e-tjänsten Värdeområden och riktvärdekartor här på webbplatsen. (Nummer på ditt värdeområde står i den förtryckta fastighetsdeklarationen Bilaga LS.)

Antal lika tomter

Om det finns två eller flera tomter som har så gott som likadana egenskaper, kan de få redovisas i klump. Redovisa först egenskaperna för en av dessa tomter, och ange sedan hur många likadana tomter det finns.

Bebyggelse

Typ av bebyggelse på tomten ska bestämmas till en av följande tre byggnadskategorier.

 • Friliggande småhus är en bostadsbyggnad som inte är sammanbyggd med annan bostadsbyggnad – vare sig direkt med annan bostadsbyggnad eller genom komplementhus.
 • Kedjehus, parhus m.fl. kan varken klassas som friliggande eller radhus. Parhus och atriumhus är exempel på kedjehus.
 • Radhus är ett hus i en rad om minst tre hus vars bostadsbyggnader är direkt sammanbyggda med varandra.

Den tomt där brukningscentrum ligger ska bestämmas som bebyggd med friliggande småhus.

Fastighetsrättsliga förhållanden

För tomtmark på lantbruksenhet ska fastighetsrättsliga förhållanden bestämmas till någon av följande tre klasser:

 1. Brukningscentrum ligger på tomten.
 2. Brukningscentrum ligger inte på tomten, men tomten kan bilda en självständig fastighet.
 3. Brukningscentrum ligger inte på tomten, och tomten kan inte heller bilda en självständig fastighet.

Klass 1

Finns det bara ett småhus på lantbruksenheten anses det vara brukningscentrum. Finns det flera småhus på lantbruksenheten anses normalt det mest värdefulla småhuset vara brukningscentrum.

Om brukningscentrum inte ligger på tomten, anses den kunna bilda en självständig fastighet i följande fall.

Klass 2

A. Friliggande småhus eller byggrätt för sådana hus:

Utanför detaljplan. Om det finns ett småhus på tomten, eller om bygglov finns, och huset ligger relativt fritt anses en fastighet normalt kunna bildas.

Inom detaljplan. Inom detaljplan anses normalt alla tomter där det finns en byggrätt för friliggande småhus kunna bilda egen fastighet.

B. Kedjehus, radhus eller byggrätt för sådana hus:

Tomtmark till radhus eller kedjehus som inte är egen fastighet, anses kunna bilda en självständig fastighet bara om detta medges i detaljplan.

Klass 3

Tomten eller tomterna kan inte bilda en självständig fastighet.

Brukningscentrum

Riktvärdet för tomtmark på lantbruksenhet påverkas av var brukningscentrum ligger. Tomtmark där brukningscentrum ligger får ett något högre taxerat värde.

Med ”brukningscentrum” menas vid fastighetstaxeringen ett småhus, vanligtvis inrättat för permanentboende och med en godtagbar bostadsstandard. Det ska inte ligga långt ifrån ekonomibyggnaderna och lantbruksdriftens centrum i övrigt, samt bebos av nuvarande eller tidigare ägare eller annan som har anknytning till skötseln av lantbruksenheten. Om det bara finns ett småhus på lantbruksenheten anses det vara brukningscentrum. Finns det flera småhus på lantbruksenheten, är det mest värdefulla småhuset normalt att anse som brukningscentrum.

Ett småhus på ofri grund anses normalt inte som brukningscentrum till en lantbruksenhet.

Tomtmarken ingår i ett grupphusområde

Frågan om grupphusområde har betydelse för vilket markvärde tomtmarken och bostadsbyggnaden ska få. Uppgiften om tomtmarken ingår i ett grupphusområde måste därför alltid lämnas.

Med grupphusområde menar vi här ett område som är, eller kan bli, bebyggt med minst sex småhus av likartad utformning. Området ska vara detaljplanelagt och småhusen är eller avses bli uppförda under en treårsperiod av en exploatör.

Till småhus i grupphusområden räknas inte fritidshus av olika slag på arrenderad mark, och inte heller gäststugor av olika slag.

Avstånd till hav, sjö eller vattendrag

Närheten till vattnet har stor påverkan på en fastighets marknadsvärde. Det kallas formellt ”närhet till strand”, och med ”strand” menar vi här strandlinjen, gränsen mellan land och vatten. Det behöver inte vara fråga om en strand där man kan bada.

Mindre vattendrag ska inte räknas med här, till exempel en bäck som inte har någon betydelse för fastighetens marknadsvärde.

Avståndet ska vara det kortaste som kan mätas upp mellan strandlinjen och huvudbyggnadens fasad mot vattnet.

Mätningen ska göras horisontellt, och det innebär i praktiken att en mätning måste göras på en kartbild för att bli korrekt. Att stega upp avståndet på marken kan ge ett korrekt avstånd bara om hela den uppmätta sträckan ligger helt jäms med vattenytan.

Huvudregel

Avståndet delas in i fyra klasser.

Klassindelning - avstånd till hav, sjö eller vattendrag (närhet till strand)
1 - Strand2 - Strandnära3 - Strandnära4 - Inte strandnära
Bostadsbyggnaden ligger högst 75 m från strandlinjen och med egen strandBostadsbyggnaden ligger högst 75 m från strandlinjen utan egen strandBostadsbyggnaden ligger 76–150 m från strandlinjenBostadsbyggnaden ligger mer än 150 m från strandlinjen

Undantagsregler

 • ​Om tomten ska kunna klassas som klass 1 (strand) får området mellan byggnadsplatsen och strandlinjen inte användas
  – för bebyggelse
  – för bil, park- eller gångväg eller
  – av allmänheten som badplats eller liknande.
  Tomten får annars klassas som klass 2 (strandnära).
 • För strandnära tomt i klass 2 eller 3: Om den kortaste möjliga vägen att gå till fots från byggnaden till strandlinjen är mer än 300 meter, ska tomten räknas till klass 4.
 • På en obebyggd tomt mäts avståndet från en lämplig byggnadsplats.

Vatten och avlopp

För att tomten ska taxeras för tillgång till vatten, krävs att vattnet är tjänligt som dricksvatten. (Notera skillnaden mot bostadsbyggnad, där räcker det med att indraget vatten kan duga för tvätt, wc-spolning eller liknande.)

Med avlopp menas här wc-avlopp som är godkänt av kommunen.

Dricksvatten

Dricksvattnet kan komma genom kommunal eller enskild försörjning.

Med kommunalt vatten avses att fastigheten är ansluten till det kommunala vattennätet. Anläggningen ska vara tekniskt ansluten så att den kan användas. Även om anslutning inte har skett så anses anläggningen ansluten om fastighetsägaren fått besked om förbindelsepunkt och krävts på betalning för anslutningen.

Med enskild anläggning året om avses anläggning för vattenförsörjning som inte är kommunal.

Med sommarvatten avses att tomten bara har tillgång till dricksvatten under den frostfria delen av året.

Wc-avlopp

Avlopp kan vara kommunalt eller enskilt, men ska vara godkänt av kommunen.

Med kommunalt wc-avlopp avses att tomten är ansluten till det kommunala nätet. Anläggningen ska vara tekniskt ansluten så att den kan användas. Även om anslutning inte har skett så anses anläggningen ansluten om fastighetsägaren fått besked om förbindelsepunkt och krävts på betalning för anslutningen.

Med enskilt wc-avlopp avses att avloppsfrågan är löst på annat sätt än genom kommunalt wc-avlopp, till exempel med trekammarbrunn eller septiktank.

Va-klass

En va-klass ska bestämmas för tomtmarken utifrån följande kombinationer av vatten och avlopp.

Tomtmarkens va-klass
Va-klassDricksvattenWc-avlopp
1kommunaltkommunalt
2kommunaltenskilt
2enskiltkommunalt
3enskiltenskilt
4kommunaltsaknas
4enskiltsaknas
5sommarvattenkommunalt
5sommarvattenenskilt
5sommarvattensaknas
5saknaskommunalt
5saknasenskilt
6saknassaknas
Skatteverket

Till toppen