På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Bostadsbyggnad på lantbruksenhet

Bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark på fastighet med skogs‑, åker- eller betesmark är ett småhus som taxeras som en del av lantbruksenheten.

Ett småhus är en byggnadstyp som kan innehålla en bostad eller två bostäder. Friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus är vanliga exempel på småhus, liksom också fritidshus.

Taxeringsvärdet på en bostadsbyggnad (småhus) som är färdigställd grundas på följande värdefaktorer

Småhuset ligger på tomt nummer

I fastighetsdeklarationen finns ett fält för denna uppgift. Med "tomt nummer" menas det nummer som värderingsenheten för tomtmarken har.

Om det finns flera bostadsbyggnader och tomter på fastigheten, är det viktigt att byggnaden kopplas ihop med rätt tomtmark, eftersom de värderas tillsammans.

Antal lika småhus

Om det finns två eller flera bostadsbyggnader (småhus) som har så gott som likadana egenskaper, kan de få redovisas i klump. Redovisa först egenskaperna för en av dessa bostadsbyggnader, och ange sedan hur många likadana bostadsbyggnader det finns.

Under nyuppförande

Då nyuppförande av en byggnad har påbörjats, men den ännu inte är färdigställd, ska byggnaden taxeras som under uppförande.

Vid fastighetstaxeringen 2018 gäller följande datum:

Om byggnaden är under nyuppförande den 1 januari 2018, ska bara de totala nyuppförandekostnaderna redovisas.

Några fler uppgifter om byggnaden ska inte deklareras så länge den är under nyuppförande. Byggnadsvärdet beräknas till hälften av de nedlagda nyuppförandekostnaderna fram till den 1 januari 2018.

Nyuppförandekostnader

Som nyuppförandekostnader ska de totalt nedlagda kostnaderna för nyuppförandet (exklusive moms men inklusive värdet av eget nedlagt arbete) redovisas, så som de kan beräknas fram till den 1 januari 2018.

Färdigställd

En bostadsbyggnad ska taxeras som färdigställd när den till övervägande del har tagits – eller har kunnat tas – i bruk för sitt ändamål som bostad. Då ska alla uppgifter om byggnadens beskaffenhet redovisas: byggnadskategori, nybyggnadsår, storlek och standard.

Byggnadskategori

Bebyggelsen på tomten ska bestämmas till en av följande tre byggnadskategorier.

Friliggande småhus är en bostadsbyggnad som inte är sammanbyggd med annan bostadsbyggnad – vare sig direkt med annan bostadsbyggnad eller genom komplementhus.

Kedjehus, parhus m.fl. kan varken klassas som friliggande eller radhus. Parhus och atriumhus är exempel på kedjehus.

Radhus är ett hus i en rad om minst tre hus vars bo stadsdelar är direkt samman byggda med varandra.

Ålder

Nybyggnadsår (året då nyuppförandet är färdigställt)

Nybyggnadsåret är det år då byggnaden togs, eller kunde tas i bruk som bostad.

Nybyggnadsåret blir byggnadens första värdeår. Senare om- eller tillbyggnader kan medföra att värdeåret ändras av Skatteverket.

Om- eller tillbyggnad

Vid fastighetstaxeringen 2018 gäller följande tidsperiod:

Om- eller tillbyggnader som utförts under 2017 på en bostadsbyggnad som sedan tidigare är taxerad färdigställd, ska redovisas om boytan därigenom har utökats.

Uppgift om utökad boyta behöver lämnas bara om den tidigare boytan har utökats med 10 m² eller mer.

Värdeår

Nybyggnadsåret blir byggnadens första värdeår.

Senare om- eller tillbyggnader kan medföra att värdeåret ändras av Skatteverket.

Storlek

Bostadsbyggnadens totala boyta och biyta ska anges.

Har boytan utökats genom om- eller tillbyggnad 2017, ska den nytillkomna boytan räknas in i den totala boytan.

Standard

Det finns 19 frågor om bostadsbyggnadens material och utrustning. Svaren på frågorna beskriver byggnadens standard. Frågorna gäller både permanenthus och fritidshus och är indelade i fem huvudområden: exteriör, energihushållning, kök, sanitet och övrig interiör.

Varje svar ger en viss poäng. Summan av dessa är bostadsbyggnadens standardpoäng.

Fastighetsrättsliga förhållanden

För bostadsbyggnad på lantbruksenhet innebär fastighetsrättsliga förhållanden att bestämma om byggnaden utgör brukningscentrum på lantbruket eller inte.

Om bostadsbyggnaden inte utgör brukningscentrum, bestäms fastighetsrättsliga förhållanden i övrigt av om tomtmarken den ligger på kan bilda en självständig fastighet eller inte.

Fastighetsrättsliga förhållanden innebär att den bostadsbyggnad som utgör brukningscentrum ska ha ett högre byggnadsvärde än den som inte utgör det. Den bostadsbyggnad som inte utgör brukningscentrum men kan bilda en självständig fastighet, ska ha ett högre byggnadsvärde än den som inte kan bilda en självständig fastighet.

Värdeordning

Värdeordning är en faktor som helt hanteras av Skatteverket.

Värdeordning tillämpas när det finns två eller fler värderingsenheter för bostadsbyggnad som ligger på en och samma värderingsenhet tomtmark. Bostadsbyggnadernas värdeordning indelas då i följande två klasser.

  1. Den mest värdefulla bostadsbyggnaden inom samma värderingsenhet för tomtmark.
  2. Övriga bostadsbyggnader inom samma värderingsenhet för tomtmark.

Värdeordningen innebär att bostadsbyggnad i klass 2 får ett lägre byggnadsvärde än bostadsbyggnad i klass 1.

Skatteverket

Till toppen