På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Åkermark

Åkermark är sådan mark som används, eller lämpligen kan användas, till växtodling eller bete och dessutom är lämplig att plöja.

Till växtodling räknas även fältmässiga odlingar av köksväxter, frukt och bär, energiskog samt betesvallar som ingår i en växtföljd.

Har du fruktodling som omfattar minst 1 hektar, anger du trädens ålder och odlad areal under ”Lämna upplysningar” i e-deklarationen (”Övriga upplysningar” i pappersblanketten).

Taxeringsvärdet på åkermark grundas på följande tre faktorer (värdefaktorer). Dessa är areal, beskaffenhet och dränering.

Areal

Arealen på en värderingsenhet åkermark ska anges i hela hektar, utan decimaler. Vid avrundning till heltal gäller formellt avrundningsregler enligt svensk standard (SS 14141, regel A).

Om du inte har tillgång till svensk standard, kan du förenklat avrunda så här: Är den första decimalen 0–4 avrundar du nedåt till närmast lägre hela hektar. Är den första decimalen 5–9 avrundar du uppåt till närmast högre hela hektar.

Vilthägn

Om det finns permanenta vilthägn bör i regel den inhägnade marken inte indelas som åkermark utan i stället som betesmark, produktiv skogsmark eller skogligt impediment.

Beskaffenhet

Beskaffenheten anger åkermarkens produktionsförmåga och brukningsförhållanden. Beskaffenheten ska jämföras med det genomsnittliga förhållandet i värdeområdet. Vad som gäller för värdeområdet framgår av beskrivningar av värdeområden för åkermark län för län.

Värdefaktorn beskaffenhet delas in i fem klasser, som anger åkermarkens produktionsförmåga och brukningsförhållanden jämfört med genomsnittet.

Klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet
Klass 1Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
Mycket bättre (Mer än 30 % över)Bättre (10-30 % över)Normala (Avviker mindre än +/- 10 %)Sämre (10-30 % under)Mycket sämre (Mer än 30 % under)

Dränering

Värdefaktorn dränering delas in i tre klasser.

Klassindelning av värdefaktorn dränering
Klass 1Klass 2Klass 3
Åkermark som är tillfredsställande dränerad genom plantäckdikningAnnan åkermark än sådan som tillhör klass 1 om den är tillfredställande dränerad eller självdränerandeÅkermark som är otillfredsställande dränerad

Om befintligt huvudavlopp i klass 2 inte har tillfredsställande avrinning sänks klassen till klass 3.

För att åkermarkens produktionsförmåga ska klassas enligt tabellen förutsätts att marken tillhör någon av dräneringsklasserna 1 och 2 samt att brukningsförhållandena är normala för värdeområdet.

Tillhör åkermarken dräneringsklass 3, det vill säga är otillfredsställande dränerad, ska beskaffenhetsklassen ändå bedömas som om den vore tillfredsställande dränerad.

Om brukningsförhållandena är väsentligt bättre än de normala i värdeområdet ska beskaffenhetsklassen höjas med ett steg. Skulle däremot brukningsförhållandena vara väsentligt sämre sänks klassen ett steg.

För mark med energiskog bör beskaffenhetsklassen vara 5.

Skatteverket

Till toppen