På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Vinstmarginalbeskattning av resetjänster

Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att du tar ut moms på vinstmarginalen istället för på hela ersättningen. Marginalen är skillnaden mellan den ersättning som du som reseföretag tar ut för resetjänsten och dina kostnader för varor och tjänster som kommer resenären direkt till godo, och som köpts in från andra beskattningsbara personer.

VMB ska användas när du säljer resor där det ingår varor och tjänster som du köper från andra företag, eller förmedlar i eget namn inom EU, och som kommer resenären direkt till godo. VMB ska inte användas för resetjänster eller den del av en resetjänst som består av sådana varor och
tjänster som du själv producerar. VMB-bestämmelserna gäller vid försäljningar av resetjänster som görs av en resebyrå, researrangör eller företag som mer än tillfälligt säljer rese­tjänster.

Uträkning av vinstmarginal
Uträkning
Belopp
Restjänstens pris inklusive moms
5000 kr
Avgår: Dina kostnader, inklusive moms, för inköp av t.ex. transporter, hotell- och servicetjänster som kommer resenären direkt till godo4200 kr
Vinstmarginal inklusive moms
800 kr

Momsen ska beräknas på beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget är här detsamma som vinstmarginalen exklusive moms. Momssatsen anges i påläggsprocent. När beskattningsunderlaget ska beräknas är det enklast att räkna bort momsen från vinstmarginalen eftersom den oftast är inklusive moms. Då får du fram både beskattningsunderlaget och momsen direkt.

Vid momssatsen 25 procent ska du minska vinstmarginalen med 20 procent. Du ska därför redovisa utgående moms med 20 % av 800 kr = 160 kr. Beskattningsunderlaget kan då beräknas till 800 kr – 160 kr = 640 kr. Momsen beräknad som 25 procent av beskattningsunderlaget 640 kr blir också 160 kr.

Vid VMB får du inte dra av den ingående momsen på kostnaderna för de varor och tjänster som ingår i resetjänsten.

Användningen av VMB

Om förutsättningarna för VMB är uppfyllda måste du använda VMB när du säljer resetjänster till privatpersoner och andra resenärer som inte är momsregistrerade.

Om köparen av resetjänsten är en beskattningsbar person (till exempel ett företag) som har avdragsrätt eller rätt till återbetalning av ingående moms, kan du välja om du vill använda VMB eller de allmänna bestämmelserna vid försäljningen. Om du väljer att tillämpa de allmänna bestämmelserna ska varje avskiljbart tillhandahållande bedömas var för sig i fråga om momsplikt, momssats och omsättningsland. Exempelvis ska persontransport till resmålet och boende på hotell bedömas som två separata tjänster.

Resor som ska säljas med VMB

Under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda ska till exempel följande resor säljas med VMB:
• Traditionella charterresor.
• Så kallade bilpaket, det vill säga när resenären åker i egen bil och reseföretaget tillhandahåller exempelvis hotelltjänster och färjetransporter (resemomentet).
• Temaresor av skilda slag, som konferensresor, mässarrangemang, studieresor, intensivspråkkurser, fotbollsresor, golfresor och så kallade weekendpaket.
• Språkresor och studentresor.

VMB endast inom EU:s momsområde

Bestämmelserna ska bara användas för resetjänster inom EU, det vill säga vid resor inom Sverige, mellan Sverige och andra EU-länder och inom andra EU-länder. För resor som görs både utom och inom EU ska VMB bara användas för den del av resetjänsten som avser varor och tjänster som tillhandahålls inom EU.

Resetjänst

Din försäljning anses som en enda resetjänst om
• köparen är resenär
• resemoment ingår
• du har ett arrangörsansvar gentemot resenären och
• det ingår ett inköp från ett annat företag.

Köparen är resenär

Med resenär avses den som själv eller genom någon annan köper en resetjänst för att utnyttja den. Ett företag anses vara resenär när företaget köper resor till sina anställda.

Enligt Skatteverkets tolkning av momslagen ska VMB inte användas vid försäljning av en resa till en researrangör som i sin tur säljer den vidare i eget namn. Då ska i stället de allmänna bestämmelserna användas vid momsredovisningen. EU-domstolen har dock ansett att VMB-bestämmelserna gäller vid försäljning av resor till alla slags kunder. Detta innebär därför att ett reseföretag som säljer resetjänster till en annan researrangör har rätt att tillämpa VMB på tillhandahållandet även om det inte är tillåtet enligt bestämmelserna i momslagen.

Resemoment

Enligt Skatteverkets tolkning av momslagen bör det ingå ett resemoment i tillhandahållandet för att VMB ska kunna tillämpas. EU-domstolen har dock ansett att ett företag som organiserade turistresor och erbjöd bilsemestrar där kunden använde egen bil och företaget tillhandahöll login, omfattades av VMB för resetjänster. Detta innebär att ett reseföretag som bara tillhandahåller logi, exempelvis semesterboende, har rätt att få tillämpa VMB på tillhandahållandet av login, även om det inte skulle bedömas vara en resetjänst enligt momslagen.

Arrangörsansvar mot resenären

Du har arrangörsansvar gentemot resenären om du antingen säljer resetjänsten eller förmedlar den i eget namn. Du ska alltså ha ingått ett avtal med resenären. Detta innebär normalt att du har skyldigheter enligt resegarantilagen.

Många gånger anlitar en researrangör en resebyrå för att sälja sina resor. Om resebyrån säljer resan i researrangörens namn är det researrangören som har ansvaret gentemot resenären. Resebyrån ska då inte använda VMB. Resebyrån ska tillämpa de allmänna reglerna för att redovisa moms på sin provision från researrangören. Detta gäller oavsett om resenären betalar resan till resebyrån eller direkt till researrangören.

Inköp från andra företag

Du ska ha köpt eller i eget namn förmedlat minst en av tjänsterna i resetjänsten från något annat företag. Exempel på deltjänster som kan ingå i en resetjänst är persontransporter, hotellrum, måltider och guidning. Det kan alltså räcka att du endast köper eller i eget namn förmedlar en transporttjänst som kommer resenärerna direkt till godo.

Reseföretag

Reseföretag används här som en gemensam benämning för resebyråer och researrangörer. Med researrangör menas ett företag som anordnar resor. En researrangör kan sälja enbart egna tjänster (till exempel transporter), köpa in tjänster från andra företag eller sälja både egna och inköpta tjänster.

Ett reseföretag ska tillämpa VMB när det mer än tillfälligt säljer eller förmedlar resetjänster i eget namn.

Både egna och inköpta tjänster

Ett reseföretag ska tillämpa VMB på hela försäljningen om de köper in samtliga tjänster från andra beskattningsbara personer (till exempel företag) som kommer resenären direkt till godo och ingår i resetjänsten. Ett företag som enbart säljer egna transporttjänster eller ett hotellföretag som enbart säljer egna hotelltjänster ska däremot tillämpa de allmänna bestämmelserna vid momsredovisningen.

En bussresearrangör som transporterar sina resenärer med egna bussar, men hyr hotellrum för resenärerna, ska bara använda VMB på den del av resetjänsten som innefattar de inköpta hotelltjänsterna. Värdet av den egna busstransporten ska avskiljas och beskattas enligt de allmänna bestämmelserna.

Beskattningsunderlag

Vid försäljning av en resetjänst med VMB är beskattningsunderlaget (det värde som momsen ska beräknas på) din vinstmarginal utan moms. Vinstmarginalen är skillnaden mellan resans pris, inklusive moms, och dina kostnader inklusive moms, för de varor och tjänster som ingår i resetjänsten och som kommer resenären direkt till godo. Vid beräkning av marginalen saknar det betydelse om de varor och tjänster som ingår i resetjänsten är undantagna från moms eller säljs med reducerad momssats. Kostnaden för persontransporter mellan Sverige och andra länder ska därför tas med i beräkningen trots att själva tjänsten är undantagen från moms.

När VMB används ska avbeställningsskydd, ombokningsavgift, flygplatsavgifter och andra avgifter som tas ut ingå i resans pris.

Om det i resan ingår en egenproducerad deltjänst, till exempel om du utför en egen transporttjänst eller hyr ut ett rum på eget hotell, ska värdet av den tjänsten räknas ifrån resans pris innan momsen beräknas med VMB.

Reseförsäkring

En reseförsäkring som du, i egenskap av ombud för ett försäkringsbolag, förmedlar till resenären bör inte ingå i beskattningsunderlaget. Det förutsätter dock att försäkringsavtalet ingås mellan försäkringsbolaget och resenären, det vill säga att resenären är försäkringstagare.

Avbokningsavgift

Om avbeställningsskyddet utnyttjas måste resenären i allmänhet betala en avbokningsavgift när pengarna för resan betalas tillbaka. Du ska inte redovisa moms på denna avgift, eftersom den inte är en ersättning för en tjänst.

Faktisk marginal

Vid försäljning av resor är det vanligast att resenären betalar resan i förskott innan resetjänsten utförs. Vid förskottsbetalningar ska moms redovisas vid den tidpunkt som du tar emot betalningen. Normalt innebär det att vid försäljning av en resa ska moms redovisas vid två tillfällen: dels när du får anmälningsavgiften, dels när du får resten av betalningen.

Om den faktiska marginalen för en resetjänst är känd när tidpunkten för momsredovisning inträder kan beskattningsunderlaget bestämmas samtidigt. Om den faktiska marginalen inte är känd, läs under Schablonmarginal nedan.

Exempel 1

Ett reseföretag arrangerar en teaterresa som säljs för 1 000 kr. Reseföretaget betalar 500 kr inklusive moms till ett bussföretag för själva resan och 400 kr inklusive moms till teatern för biljetterna. 

Beräkning vinstmarginal - teaterresa
UträkningBelopp
Resenärens pris1 000 kr
Busskostnad inkl. moms (28,30 kr)- 500 kr
Teaterbiljett inkl. moms (22,64 kr)- 400 kr
Vinstmarginal100 kr

Beskattningsunderlaget blir 80 kr (vinstmarginalen exklusive moms)

Momsen blir 25 % av 80 kr = 20 kr. Momsen kan också beräknas som 20 % av vinstmarginalen 100 kr.

I momsdeklarationen redovisar du

 • beskattningsunderlaget för VMB i ruta 07 med 80 kr
 • den utgående momsen redovisar du i ruta 10 med 20 kr.

Kostnader som inte får avräknas

Kostnader som avser inköp som inte kommer resenären direkt till godo får inte avräknas vid beräkningen av vinstmarginalen. Förmedlingsprovision som du betalar till en resebyrå som förmedlar din resetjänst är exempel på inköp av en tjänst som inte kommer resenären direkt till godo. Driftskostnader i verksamheten såsom inköp av inventarier, reklam, hyra för verksamhetslokaler är också exempel på sådana kostnader som inte ska tas med vid beräkningen.

Schablonmarginal

Vid försäljning av researrangemang kan det vara svårt att fastställa en faktisk marginal för enskilda resor vid den tidpunkt när momsen ska redovisas. Skatteverket tillåter därför att ett reseföretag schablonmässigt beräknar vinstmarginalen för en resetjänst till 13 procent av resans pris. Procentsatsen är beräknad så att den förutsätts motsvara en genomsnittlig marginal för olika slag av researrangemang.

Exempel 2

Ingen egenproducerad deltjänst ingår i resan i exemplet.

Beräkning av vinstmarginal med schablon
UträkningBelopp
Resans pris inkl. moms5 000 kr
Vinstmarginalen (13 % av 5 000 kr)650 kr
Moms (20 % av 650 kr)130 kr

Beskattningsunderlaget blir 520 kr (vinstmarginalen exklusive moms).

I momsdeklarationen redovisar du

 • beskattningsunderlaget för VMB i ruta 07 med 520 kr,
 • den utgående momsen redovisar du i ruta 10 med 130 kr.

Alternativt kan momsen vid den schablonmässigt bestämda vinstmarginalen på 13 procent rent matematiskt beräknas till 2,6 procent av resans pris på 5 000 kr = 130 kr.

Faktisk marginal okänd

Om du vill använda den faktiska vinstmarginalen men inte vet hur stor den är när tidpunkten för momsredovisning inträder bör du utgå från en marginal på 13 % av ersättningen för resetjänsten. När den faktiska marginalen räknats fram bör du justera den utgående momsen med skillnaden mellan den redovisade momsen på den preliminära marginalen och momsen beräknad på den faktiska marginalen. Justeringen bör göras i redovisningsperioden närmast efter den period då den faktiska marginalen för resetjänsten blev känd.

Faktisk marginal eller schablon

Du kan under ett och samma beskattningsår antingen välja att redovisa moms med ledning av reseföretagets faktiska vinstmarginal eller att använda en schablonmarginal. Det är alltså inte tillåtet att byta metod under ett beskattningsår.

Värdering av egna tjänster

Värdet av en deltjänst som reseföretaget självt producerar (till exempel en bussresa) ska dras av från resans totalpris när beskattningsunderlaget för VMB fastställs.

Huvudmetoden för att beräkna det värde som ska dras av kallas marknadsvärdesmetoden. Enligt marknadsvärdesmetoden ska reseföretaget dra av ett värde motsvarande det pris som reseföretaget tar ut vid en separat försäljning av enbart deltjänsten.

Om det saknas ett känt marknadsvärde i företaget som kan bestämmas för den egenproducerade tjänsten får beräkningen istället göras med utgångspunkt i företagets faktiska kostnader. Denna beräkning innebär att från resans totalpris ska dras av en så stor procentuell andel som den egna deltjänstens faktiska kostnader utgör av den totala faktiska kostnaden för resetjänstens samtliga deltjänster.

Marknadsvärdesmetoden

Metoden innebär att värdet för den egna deltjänsten som ingår i ett paketpris för en resa motsvarar det pris som du tar ut vid en separat försäljning av enbart deltjänsten. Om priserna på den egna deltjänsten varierar i betydande grad kan du istället använda ett genomsnittsvärde av sådana separat sålda deltjänster.

Exempel 3

Samma förutsättningar som i exempel 1 men reseföretaget använder egen buss.

Räkneexempel när du använder egen buss


Uträkning

Belopp

Resenären betalar

1000 kr

Varav resenären betalar inkl. moms för transporten

400 kr

Varav resenären betalar inkl. moms för teaterbiljetten

600 kr

Företagets kostnad för teaterbiljetten inkl. moms

500 kr


Priset på den egenproducerade tjänsten är 400 kr. Beloppet ska avräknas och beskattas enligt de allmänna bestämmelserna. (5,66 % av 400 kr = 22,64 kr alternativt 6 % av betalningen exklusive moms 377,36 kr).

Vinstmarginalen blir 100 kr (600 kr - 500 kr).

Beskattningsunderlaget blir 80 kr (vinstmarginalen exklusive moms). Momsen blir 20 kr (25 % av 80 kr).

I momsdeklarationen redovisar du

 • momspliktig försäljning i ruta 05 med 377 kr,
 • beskattningsunderlaget för VMB i ruta 07 med 80 kr,
 • utgående moms 25 % i ruta 10 med 20 kr,
 • utgående moms 6 % i ruta 12 med 22 kr.

Faktiska kostnader

Metoden för att värdera den egenproducerade deltjänsten utifrån de faktiska kostnaderna får endast användas om det inte är möjligt att värdera deltjänsten enligt marknadsvärdesmetoden. Värdering utifrån faktiska kostnader innebär att du från resans totalpris avräknar en så stor procentuell andel som den egna deltjänstens faktiska kostnader utgör av den totala faktiska kostnaden för samtliga deltjänster.

Exempel 4

Ett bussföretag arrangerar bussresor med egna bussar

Exempel där bussföretag arrangerar resor med egna bussar
UträkningBelopp
Resenären betalar 5 000 kr
Företagets kostnad för transporten3 000 kr
Företagets kostnad för hotellrum1 000 kr
Företagets totala kostnad för deltjänster4 000 kr

Kostnaden för den egenproducerade busstransporten 3 000 kr är 75 % av den totala kostnaden 4 000 kr. Du ska därför avräkna 3 750 kr (75 % av resans totalpris 5 000 kr) som ska beskattas enligt de allmänna bestämmelserna. Momsen blir 225 kr (6 % av 3 750 kr).

Vinstmarginalen blir 250 kr (5 000 kr - 3 750 kr - 1 000 kr) och beskattningsunderlaget blir 200 kr. Momsen blir 50 kr (25 % av 200 kr).

I momsdeklarationen redovisar du

 • momspliktig försäljning i ruta 05 med 3 750 kr,
 • beskattningsunderlaget för VMB i ruta 07 med 200 kr,
 • utgående moms 25 % i ruta 10 med 50 kr,
 • utgående moms 6 % i ruta 12 med 225 kr.

Begränsningar i avdragsrätten och rätten till återbetalning

Om du använder VMB för resetjänster får du inte göra avdrag för den ingående momsen på inköp av varor och tjänster, som avräknas när du beräknar vinstmarginalen.

Utländska företagare har heller inte rätt till återbetalning av den ingående momsen på sina inköp av sådana varor och tjänster som de gör i Sverige till sitt reseföretag. Motsvarande avdragsförbud finns i allmänhet också i övriga EU-länder. Det innebär alltså att ett svenskt reseföretag inte heller har rätt att få återbetalning för moms som det betalat i ett annat EU-land vid inköp av varor och tjänster som kommer resenären direkt till godo.

Dina egna deltjänster som kommer resenärerna direkt till godo beskattas enligt de allmänna bestämmelserna. Det kan till exempel handla om persontransporter som utförs med dina egna bussar eller uthyrning av rum på egna hotell. Du får därför göra avdrag för ingående moms på egenproducerade tjänster. Du får även göra avdrag för ingående moms på övriga kostnader, till exempel dina egna driftskostnader som inköp av inventarier, reklam och lokalhyra.

Debitering av moms på fakturan

Om du säljer resetjänster till företag ska du ange momsen på fakturan även när du använder VMB. Köparen har annars ingen avdragsrätt.

I fakturan ska du ange "Vinstmarginalbeskattning för resebyråer".

När du säljer till andra, till exempel privatpersoner, behöver du inte ange momsen på kvittot eller fakturan.

Skatteverket

Till toppen