På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor med mera

Om du säljer begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter kan du i vissa fall välja att beräkna momsen på skillnaden mellan ditt försäljningspris och ditt inköpspris, i stället för enbart på försäljningspriset. Metoden kallas vinstmarginalbeskattning (VMB).

När du ska använda VMB måste köpet av den begagnade varan ha skett från någon som inte själv haft avdragsrätt för ingående moms vid sitt inköp av varan. Om säljaren debiterat moms på fakturan när du köpte varan får du inte använda VMB när du säljer varan. När du säljer den begagnade varan ska du inte öppet redovisa något momsbelopp på fakturan till kunden. Kunden har nämligen ingen avdragsrätt för moms när du som säljare använt VMB.

I fakturan ska du skriva något av följande:

 • vinstmarginalbeskattning för begagnade varor
 • vinstmarginalbeskattning för konstverk
 • vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter.

Du är inte tvungen att använda VMB vid varje försäljning av begagnade varor, utan du har alltid rätt att lägga på moms enligt de allmänna reglerna.

Varor som får du sälja med VMB

Du får använda VMB om du säljer begagnade varor, konstverk,
samlarföremål eller antikviteter.

Begagnade varor

Varan, som du ska sälja vidare, måste vara begagnad när du köper den. Den måste vara lämplig för fortsatt användning, i befintligt skick eller efter reparation. I och med att den varit i bruk anses den som begagnad även efter rengöring, reparation eller restaurering.

Undantag

Som begagnade varor anses  i detta sammanhang inte:

• fastigheter
• obearbetade föremål som helt eller till väsentlig del består av guld, platina eller silver (till exempel guldtackor)
• oinfattade ädelstenar.
• konstverk, samlarföremål och antikviteter

Konstverk

Med konstverk avses följande:

 • tavlor och konstgrafiska blad m.m. (KN-nummer 9701 eller 9702 00 00)
 • skulpturer och avgjutningar av skulpturer, om de gjutits under upphovsmannens eller dennes dödsbos övervakning i högst åtta exemplar (KN-nummer 9703 00 00)
 • handvävda tapisserier (KN-nummer 5805 00 00) och väggbonader, under förutsättning att de utförts för hand efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar (KN-nummer 6304 00 00)


Samlarföremål

Med samlarföremål menas

 • frimärken, beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt
  kuvert, brevkort, kortbrev och liknande försedda med frimärke, under förutsättning att de är makulerade eller inte avsedda som lagliga betalningsmedel (KN-nummer 9704 00 00)
 • samlingar och samlarföremål av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse
  (KN-nummer 9705 00 00).


Antikviteter

Med antikviteter avses varor som är mer än 100 år gamla och som inte är konstverk eller samlarföremål.

Inköp av varor vid VMB

VMB får användas vid försäljning av begagnade varor konstverk, samlarföremål eller antikviteter om varorna har levererats till dig inom EU av någon av följande:
• någon annan än en beskattningsbar person, till exempel en privatperson
• en beskattningsbar person från Sverige eller ett annat EU-land som själv har använt VMB vid sin försäljning
• en beskattningsbar person som säljer ett konstverk och säljaren är upphovsmannen, eller dennes dödsbo, som inte är skattskyldig till moms för försäljningen
• en beskattningsbar person som sålt en vara momsfritt enligt bestämmelserna som gäller varor som inte utgör omsättningstillgångar, och för vilken man inte haft avdrags- eller återbetalningsrätt för moms vid inköpet av varan till sin verksamhet
• en beskattningsbar person i ett annat EU-land vars omsättning inte medfört redovisningsskyldighet i det landet, om den köpta varan varit en anläggningstillgång hos säljaren.

Omsättningstillgångar är avsedda att säljas, till exempel varulager.

Anläggningstillgångar är avsedda att användas under flera år i ett företag, till exempel maskiner, inventarier och byggnader.

VMB i andra fall efter Skatteverkets beslut

Du behöver inte ansöka om att få använda VMB i de fall som vi beskrivit ovan. Om du som säljare begär det kan du även få använda VMB för
• konstverk, samlarföremål och antikviteter som du själv importerar, eller
• konstverk som du köper från upphovsmannen, eller dennes dödsbo, som är skattskyldig till moms för försäljningen.

Skatteverkets beslut om detta gäller till utgången av andra året efter beslutet. Under tiden beslutet gäller får du inte göra avdrag för momsen som du blivit debiterad vid importen eller vid inköpet av de varor som avses. Istället ingår momsen som en del i inköpspriset vid beräkningen av momsen enligt VMB. Ett beslut om VMB hindrar inte att du i vissa fall använder de allmänna reglerna för momsredovisning. Väljer du att sälja en sådan vara med moms enligt de allmänna reglerna får du då göra avdrag för den moms som du inte fick göra avdrag för vid inköpet.

Beskattningsunderlag

Huvudregeln är att beskattningsunderlaget (det värde som momsen ska beräknas på) beräknas enligt bestämmelserna för normal VMB. Om vissa förutsättningar är uppfyllda får du använda förenklad VMB.

Normal VMB

Vinstmarginalen vid normal VMB är skillnaden mellan varans försäljningspris och varans inköpspris. Du ska räkna fram vinstmarginalen för varje vara för sig.

I inköpspriset ska du räkna in alla kostnader du har till den du köper varan av, utom eventuell ränta. Du ska inte räkna in transportkostnad till annan fraktförare. Reparationskostnader ska inte heller räknas in i inköpspriset.

Beskattningsunderlaget, det värde som momsen ska beräknas på, är 80 procent av vinstmarginalen vid momssatsen 25 procent. Det är enklare att beräkna momsen till 20 procent av vinstmarginalen. Beloppet blir detsamma.

Om du säljer en vara med förlust (inköpspriset är större än försäljningspriset) uppkommer ingen vinstmarginal. Försäljningen beskattas inte men du får inte heller räkna av förlusten mot vinst vid annan försäljning

Exempel 1

Ett företag köper in en begagnad vara från en privatperson för 900 kr och säljer den vidare för 1000 kr. Vinstmarginal, beskattningsunderlag och utgående moms beräknas på följande sätt.

Exempel vinstmarginalberäkning
UträkningBelopp
Vinstmarginal (1 000 kr – 900 kr)100 kr
Beskattningsunderlag (80 % av 100 kr)80 kr
Utgående moms (25 % av 80 kr)20 kr

Förenklad VMB

När inköpspriset eller försäljningspriset inte är känt för den enskilda varan får du använda en förenklad beräkningsmetod. Det gäller när varor köps eller säljs i klump, till exempel en frimärkssamling eller en låda böcker.

Förenklad VMB får inte användas för motorfordon, om inte fordonet köpts för att efter skrotning säljas i delar.

Om du ska använda förenklad VMB för vissa varor beräknar du vinstmarginalen sammantaget för dessa varor under en hel redovisningsperiod. Alla varor som beräknas sammantaget måste ha samma momssats. Vinstmarginalen är den sammanlagda försäljningssumman minskad med den sammanlagda inköpssumman under den aktuella redovisningsperioden.

Exempel 2

Ett företag som redovisar moms varje månad köper in en samling med frimärken från en privatperson för 8 000 kr under januari. Under januari säljer företaget frimärken för 10 000 kr. Vinstmarginalen under januari blir 2 000 kr. Vinstmarginal, beskattningsunderlag och utgående moms beräknas på följande sätt.

Exempel förenklad vinstmarginalberäkning
UträkningBelopp
Försäljning av frimärken under januari10 000 kr
Inköp av frimärken under januari8 000 kr
Vinstmarginal (10 000 kr – 8 000 kr)2 000 kr
Beskattningsunderlag (80 % av 2 000 kr)1 600 kr
Utgående moms (25 % av 1 600 kr)400 kr

Vid skattesatsen 25 procent kan momsen också beräknas till 20 procent av vinstmarginalen (inklusive moms).

Exempel 3

Ett företag som redovisar moms en gång per år köper in böcker under ett år för 35 000 kr. Under samma år säljer de böcker för 45 000 kr. Vinstmarginalen under året blir 10 000 kr. Vinstmarginal, beskattningsunderlag och utgående moms beräknas på följande sätt.  

Exempel förenklad vinstmarginalberäkning
UträkningBelopp
Försäljning av böcker år 200545 000 kr
Inköp av böcker år 200535 000 kr
Vinstmarginal (45 000 kr – 35 000 kr)10 000 kr
Beskattningsunderlag (94,34 % av 10 000 kr)9 434 kr
Utgående moms (6 % av 9 434 kr)566 kr

Vid momssatsen 6 procent kan momsen också beräknas till 5,66 procent av vinstmarginalen (inklusive moms).

Förlust vid förenklad VMB

Förenklad VMB innebär att förlust för en vara kvittas mot vinst för en annan vara inom varje redovisningsperiod. Det är dock endast tillåtet att kvitta vinster mot förluster för varor som beskattas med samma momssats.

Om du väljer att sälja en vara med moms enligt de allmänna reglerna måste inköpspriset för förenklad VMB korrigeras.


Om värdet av en viss redovisningsperiods inköp överstiger värdet av försäljningar för samma period får det underskott som uppkommer läggas till inköpen under en efterföljande period.

Förenklad VMB i vissa fall

Du kan även få använda förenklad VMB i vissa fall vid försäljningar där normal VMB annars skulle användas. Det gäller om 75 procent av inköpen eller försäljningen under en period sker på sådant sätt att det inte går att fastställa vinstmarginalen för varje vara. Då får du använda förenklad VMB för all varuförsäljning, där normal VMB annars skulle användas, under den perioden .

Begagnade motorfordon

VMB gäller även för handel med begagnade motorfordon. Som motorfordon räknas enligt lagen om vägtrafikdefinitioner personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar och mopeder. Vid handel med andra EU-länder kan ett motorfordon som anses begagnat i Sverige ändå anses vara ett nytt transportmedel. Då får VMB inte användas.

Om du handlar med begagnade bilar och motorcyklar och vill använda VMB är det särskilt viktigt att du kan visa vem säljaren är. Du ska också kunna visa att säljaren inte är en beskattningsbar person (till exempel ett företag), eller att det är en beskattningsbar person som hade rätt att använda VMB vid försäljningen.


Förenklad VMB får inte användas vid handel med begagnade motorfordon. Ett företag som köpt motorfordonet i syfte att sälja det i delar kan däremot använda förenklad VMB.

Vinstmarginal

Du får inte räkna in reparationskostnader för det begagnade fordonet i inköpspriset när du beräknar vinstmarginalen. Du har i de flesta fall rätt dra av den ingående moms som du betalar på reparationer och reservdelar enligt de allmänna reglerna.

Om du återtar ett fordon

Om du på grund av bristande betalning återtar ett begagnat fordon som du sålt på avbetalning med äganderättsförbehåll kan VMB tillämpas när du säljer fordonet nästa gång. Inköpspriset blir då lika med bilens restvärde. Inköpspriset kan också beräknas som ditt ursprungliga inköpspris minus vad din kund betalat, plus vad du återbetalat till din kund och den tänkta vinstmarginalen vid försäljningen till samma kund. Den tänkta vinstmarginalen har ju redan beskattats.

Exempel 4

Exempel vinstmarginalberäkning begagnat motorfordon
UträkningBelopp
Försäljningspris 110 000 kr
Inköpspris100 000 kr
Tänkt vinstmarginal10 000 kr
Kunden har betalat50 000 kr
Skuld60 000 kr
Bilens restvärde90 000 kr
Återbetalt till kunden30 000 kr

Inköpspriset vid nästa försäljning kan beräknas till: 100 000 kr - 50 000 kr + 30 000 kr + 10 000 kr = 90 000 kr.

Kombinera olika VMB-metoder

Det är tillåtet att under en redovisningsperiod samtidigt använda de allmänna bestämmelserna för beräkning av moms, normal VMB och förenklad VMB.

Handel med andra EU-länder

Du kan använda VMB vid handel med andra EU-länder i följande fall:
• Vid försäljning av varor till en köpare i ett annat EU-land.
• Vid vidareförsäljning av varor du köpt från ett annat EU-land där säljaren tillämpat VMB.

Vid försäljning med VMB till en företagare i annat EU-land får inte någon moms framgå i fakturan. Istället ska en särskild uppgift om VMB framgå. Du ska inte heller redovisa försäljningen i en periodisk sammanställning.

Vid inköp från en företagare i annat EU-land som tillämpat VMB vid försäljningen ska du inte redovisa inköpet som ett sådant inköp från annat EU-land där moms ska redovisas för inköpet.

Om den utländske köparen uppger sitt VAT-nummer kan du inte använda dig av VMB. Då gäller istället reglerna för försäljning av varor till ett annat EU-land.

Om du själv har uppgett ditt VAT-nummer vid köp från en företagare i ett annat EU-land ska du redovisa inköpet som ett inköp av varor från ett annat EU-land. Du får då inte använda VMB när du senare säljer varan.

Nya transportmedel

Vid handel mellan EU-länder gäller särskilda regler för nya transportmedel. Med nya transportmedel menas till exempel bilar och bussar som säljs inom sex månader efter det att de första gången tagits i bruk, eller som har körts högst 600 mil. Här kan VMB inte användas, då fordonen inte anses vara begagnade när de säljs.

Vid försäljning av en bil inom Sverige kan du ändå få tillämpa VMB även om den begagnade bilen varit i bruk i så liten omfattning att den fortfarande ses som ett nytt transportmedel.

Export och import

Du ska inte använda VMB vid export, det vill säga försäljning till länder utanför EU. Export av varor är undantagen från moms.

Du får inte använda VMB för begagnade varor som du importerat, det vill säga köpt från ett land utanför EU. Dessa inköp ska du redovisa enligt reglerna för import.


Skatteverket kan däremot efter ansökan besluta att du som återförsäljare får använda VMB vid försäljning av konstverk, samlarföremål och antikviteter som du själv importerat. Utan ett sådant beslut får du inte använda VMB vid försäljningen.


Räkenskaper

Om du samtidigt använder VMB och de allmänna bestämmelserna för moms måste du särskilja de olika transaktionerna i dina räkenskaper. Det gäller även för dig som använder normal VMB och förenklad VMB. Du måste alltså redovisa detta mer detaljerat än vad som krävs enligt bokföringslagen och god redovisningssed.

Beskattningsunderlaget vid normal VMB för varje enskild vara är vinstmarginalen minskat med momsen. Detta innebär att varan måste kunna identifieras, så att man säkert kan veta att inköpspriset och försäljningspriset gäller just den varan. Vissa varor kan identifieras genom att de är unika eller genom att de har ett registreringsnummer eller tillverkningsnummer. I annat fall måste de märkas.

Så här redovisar du VMB

När du sålt varor med VMB ska du redovisa detta i din momsdeklaration.

 • Beskattningsunderlaget redovisar du i ruta 07
 • Den utgående momsen i någon av rutorna 10-12, beroende på vilken momssats som gäller för den vara du sålt.

Exempel på redovisning

Beloppen från exempel 1 ovan ska redovisas enligt nedanstående tabell.

Redovisning av beloppen från exempel 1
RutaUträkningBelopp
07Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning80 kr
10Utgående moms 25%20 kr
Skatteverket

Till toppen