På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Typkoder för fastigheter

Vid fastighetstaxeringen bestämmer Skatteverket en typkod för varje fastighet. Du kan inte själv välja typkod för din fastighet, men om du anser att din typkod är felaktig kan du be att Skatteverket kontrollerar den.

Här ser du en sammanställning av de typkoder som används idag. Du kan också se i vilken utsträckning en typkod har någon särskild juridisk betydelse.

Fastighetstyp 1 - Lantbruksenheter

100  Lantbruksenhet, preliminär typkod
110  Lantbruksenhet, obebyggd
113  Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr
120  Lantbruksenhet, bebyggd
121  Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall
122  Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad
180  Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
181  Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL)
197  Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr
199  Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 2 - Småhusenheter

- gäller fastighetstaxeringsår 2015 och därefter

210  Småhusenhet, tomtmark
213  Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 
220  Småhusenhet, bebyggd
223  Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler 
225  Småhusenhet, småhus på ofri grund
230  Småhusenhet,  grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL
240  Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet
280  Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
281  Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
299  Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

- gäller fastighetstaxeringsår 2014 och tidigare

210  Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad
211  Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad
212  Småhusenhet, tomtmark för okänt ändamål
213  Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
220  Småhusenhet, helårsbostad
221  Småhusenhet, fritidsbostad
222  Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader
223  Småhusenhet, med lokaler
240  Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet
280  Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
281  Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
299  Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 3 - Hyreshusenheter

- gäller fastighetstaxeringsår 2016 och därefter

300  Hyreshusenhet, preliminär typkod
310  Hyreshusenhet, tomtmark
311  Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad
313  Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
320  Hyreshusenhet, bostäder
321  Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
322  Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad
323  Hyreshusenhet, kiosk
324  Hyreshusenhet, parkeringshus/garage
325  Hyreshusenhet, lokaler
326  Hyreshusenhet, kontor inom industrimark
340  Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet
380  Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
381  Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
399  Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

- gäller fastighetstaxeringsår 2015 och tidigare

300  Hyreshusenhet, preliminär typkod
310  Hyreshusenhet, tomtmark
311  Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad
313  Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
320  Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
321  Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
322  Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad
323  Hyreshusenhet, kiosk
324  Hyreshusenhet, parkeringshus/garage
325  Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler
326  Hyreshusenhet, kontor inom industrimark
340  Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet
380  Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
381  Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
399  Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 4 - Industrienheter

400  Industrienhet, preliminär typkod
411  Industrienhet, tomtmark
412  Industrienhet, med saneringsbyggnad
413  Industrienhet, upplag eller uppställningsplats
414  Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
415  Industrienhet, fiskefastighet
420  Industrienhet, industrihotell
421  Industrienhet, kemisk industri
422  Industrienhet, livsmedelsindustri
423  Industrienhet, metall- och maskinindustri
424  Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri
425  Industrienhet, trävaruindustri
426  Industrienhet, annan tillverkningsindustri
430  Industrienhet, bensinstation
431  Industrienhet, reparationsverkstad
432  Industrienhet, lager
433  Industrienhet, annan övrig byggnad
443  Industrienhet, övrig byggnad f. radiokommunikation
480  Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
481  Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
497  Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr
498  Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr
499  Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 5 - Ägarlägenhetsenheter

510  Ägarlägenhetsenhet, obebyggd
513  Ägarlägenhetsenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
520  Ägarlägenhetsenhet, bostad
580  Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
581  Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)

Fastighetstyp 6 - Täkter

610  Industrienhet, obebyggd täktmark
613  Industrienhet, täkt med byggnadsvärde < 50 000 kr
620  Industrienhet, bebyggd täktmark
699  Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 7 - Elproduktionsenheter

700  Elproduktionsenhet, preliminär typkod
711  Elproduktionsenhet, outbyggt strömfall
712  Elproduktionsenhet, tomt till kraftvärmeverk
713  Elproduktionsenhet, (vatten) byggn.värde < 50 000
714  Elproduktionsenhet, ersättningskraft
715  Elproduktionsenhet, tomt till kärnkraftverk
716  Elproduktionsenhet, tomt till kondenskraftverk
717  Elproduktionsenhet, tomt till gasturbinanläggning
718  Elproduktionsenhet, tomt till vindkraftverk
719  Elproduktionsenhet, (värme) byggn.värde < 50 000
720  Elproduktionsenhet, vattenkraftverk
730  Elproduktionsenhet, kärnkraftverk
731  Elproduktionsenhet, kondenskraftsverk
732  Elproduktionsenhet, kraftvärmeverk
733  Elproduktionsenhet, gasturbinanläggning
734  Elproduktionsenhet, vindkraftverk
740  Elproduktionsenhet, vindkraftverk i vattenområde
790  Elproduktionsenhet, vindkraftverk som inte tagits i drift
799  Elproduktionsenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Fastighetstyp 8 - Specialenheter (skatte- och avgiftsfria)

810  Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad
820  Specialenhet, distributionsbyggnad
821  Specialenhet, reningsanläggning
822  Specialenhet, värmecentral
823  Specialenhet, vårdbyggnad
824  Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning
825  Specialenhet, skolbyggnad
826  Specialenhet, kulturbyggnad
827  Specialenhet, ecklesiastikbyggnad
828  Specialenhet, allmän byggnad
829  Specialenhet, kommunikationsbyggnad
830  Specialenhet, kommunikationsbyggnad / telekommast
890  Specialenhet, försvarsbyggnad

Typkodernas juridiska betydelse

Vad är en typkod?

Typkod är inte något rättsligt krav enligt lag eller annan bestämmelse. Det är en tresiffrig beteckning som tillämpas av Skatteverket av administrativa skäl. Skatteverket anger ändå typkoden i beslut om fastighetstaxering, eftersom den på ett enkelt sätt återspeglar fastighetstaxeringslagens bestämmelser om olika typer av taxeringsenheter.

Användandet av typkoder har sedan lång tid tillbaka blivit så etablerat i samhället att många aktörer utanför Skatteverket använder dem som underlag för bedömningar i sina verksamheter. Som exempel kan nämnas Statistiska centralbyrån, Skogsstyrelsen och banker och andra kreditgivare för fastighetsfinansiering. En fastighetsägare kan ha rätt att överklaga den typkod som Skatteverket bestämt, om det är av ekonomisk betydelse.

Typkoden definieras alltid av en klartext

Varje typkod har en bestämd klartext. För exempelvis typkod "321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler" innebär den första siffran "3" att fastigheten är indelad som hyreshusenhet, och den andra och tredje siffran "21" att hyreshusenheten består av en eller flera byggnader med både bostäder och lokaler samt tomtmark till dessa.

Rätt att överklaga typkoden

En fastighetsägare kan ha rätt att överklaga den typkod som Skatteverket valt när det gäller andra och tredje siffran i typkoden, om den ger en missvisande bild av fastigheten och det är av ekonomisk betydelse att den rättas.

Rättsligt krav på typ av taxeringsenhet

Det rättsliga kravet på hur fastigheterna ska indelas i olika typer av taxeringsenheter finns i 4 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152).

Fastighetstaxeringslagens krav
Typ av taxeringsenhetFöreskriven kombination av byggnader och markSkatteverkets typkod
LantbruksenhetEkonomibyggnad, åkermark, betesmark, produktiv skogsmark och skogligt impediment. Även småhus och tomtmark till småhus som ligger på lantbruksfastighet.100-serien
SmåhusenhetSmåhus och tomtmark för sådan byggnad.200-serien
HyreshusenhetHyreshus och tomtmark för sådan byggnad.300-serien
IndustrienhetIndustribyggnad, övrig byggnad, tomtmark för sådana byggnader, vattenverk på annans grund samt sådan fiskefastighet som avses i 10 § lagen (SFS 1970:995) om införande av nya jordabalken. 400-serien
ÄgarlägenhetsenhetÄgarlägenhet och tomtmark för sådan byggnad.500-serien
IndustrienhetTäktmark samt industribyggnad och övrig byggnad på sådan mark. 600-serien
ElproduktionsenhetKraftverksbyggnad, tomtmark till kraftverksbyggnad och fallrätt samt taxeringsenhet vars värde till övervägande del utgörs av rätt till andels- eller ersättningskraft. 700-serien
SpecialenhetSpecialbyggnad och tomtmark för sådan byggnad.800-serien
Skatteverket

Till toppen