På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Ung Företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet (UF) är ett utbildningsprogram på gymnasiet för dig mellan 16 och 20 år. Under ett läsår driver du ett miniföretag, ett så kallat UF-företag från start till avveckling med stöd av lärare och rådgivare från näringslivet. Här får du veta vad du ska tänka på när det gäller skatter och avgifter.

Informationen är riktad till dig som ska driva företag i utbildningsprogrammet Ung Företagsamhet eller inom ramen för något annat motsvarande utbildningsprogram (i det nedanstående hänvisar vi till alla utbildningsprogram som omfattas som ”UF-företagen”).

Tänk på att mycket av det som sägs nedan bara gäller för UF-företagen. Ska du starta eget företag utanför UF-programmet finns andra regler. Då ska du läsa om vad som gäller under Starta och registrera.

Innehåll på sidan

Viktigt att veta

 • Ett UF- företag är inget företag i juridisk mening utan är en form av hobbyverksamhet som bedrivs i vad som kallas för ”övningsföretag” (se nedan).
 • Ett UF- företag ska inte lägga på moms på det som säljs och har inte heller rätt att dra av moms på det som köps.
 • Vinst redovisas och beskattas inte av företaget, utan av delägarna efter sin andel av vinsten. Delägaren i UF- företaget ska i normalfallet redovisa sitt överskott från verksamheten i inkomstdeklarationen.
 • Som delägare behöver du inte lämna inkomstdeklaration om din del av överskottet tillsammans med dina eventuella löneinkomster är lägre än 18 739 kronor år 2016.
 • Ditt UF-företagande kan medföra att du ska betala skatt.

Företagsform – Övningsföretag

Ett UF-företag drivs som ett så kallat övningsföretag. Ett övningsföretag är inte en juridisk person och kan i sig inte ingå avtal, äga tillgångar eller ådra sig skulder och så vidare. Det innebär att det inte är övningsföretaget som ska redovisa och betala skatt, utan det är du som deltagare som är redovisningsskyldig för din del av UF-företagets vinst.

Ett UF-företag kan alltså aldrig bedrivas som till exempel enskild näringsverksamhet, handelsbolag (HB), kommanditbolag (KB) eller aktiebolag (AB).

Vilka olika skatter och avgifter kan bli aktuella i ett UF-företag?

 • Inkomstskatt - Skatt på anställningsinkomst, kapitalinkomst samt skatt på vinst i ett företag eller i en hobby.
 • Socialavgifter - Arbetsgivaravgifter eller egenavgifter är avgifter på inkomster som ska bidra bland annat till kommande pension
 • Moms - UF-företag bedriver inte ekonomisk verksamhet. Det innebär att UF-företag inte ska betala moms och ska inte momsregistrera sig. Detta gäller oavsett storleken på UF-företagets omsättning. Om en eller flera UF-företagare väljer att fortsätta med verksamheten även efter det att UF-perioden har tagit slut gäller däremot vanliga regler för registrering av företag.

Vilken skatteblankett ska jag använda?

Eftersom ett UF-företag inte är ett företag i juridisk mening utan en form av hobbyverksamhet, är det delägarna i UF-företaget som redovisar sina andelar av överskottet i sina inkomstdeklarationer.

De blanketter som kan vara aktuella är:

 • Inkomstdeklarationen — I din inkomstdeklaration redovisar du bland annat dina anställningsinkomster, dessa ska finnas tryckta på din deklaration, men också din andel av överskottet från UF-företaget.
 • Blankett T2 — Du redovisar din andel av UF-företagets bruttointäkter och kostnader på blanketten och ett överskott i inkomstdeklarationen.

 
UF-företag som säljer tjänster

Beroende på vem som är köpare och storleken på beloppet, så ska redovisningen göras på olika blanketter. Beloppen i schemat gäller per delägare och kalenderår (1/1-31/12).

Blankett för UF-företag som säljer tjänster
KöpareErsättningDeklarationsblankettKU
Privatperson0 – 999 kr/årBlankett T2 *Ingen
Privatperson som drar skatt och betalar avgifter1 000 – 9 999 kr/årFinns tryckt på inkomstdeklarationenKöparen
Privatperson1 000 – 9 999 kr/årBlankett T2 *Köparen
Privatpersonöver 9 999 kr/årFinns tryckt på inkomstdeklarationenKöparen
Företag0 – 99 kr/årBlankett T2 *Ingen
Företag100 – Finns tryckt på inkomstdeklarationenKöparen

* Beloppet förs över till inkomstdeklarationen på ruta 1.6
 
UF Företag som säljer tjänster och/eller varor:

Du som delägare ska redovisa din del av överskottet på blankett T2. Överskottet förs sedan över efter schablonavdrag med 21procent (år 2016) till ruta 1.6 på din ordinarie inkomstdeklaration.

Inkomstskatt

I Sverige betalar du skatt på de inkomster som du har haft under inkomståret 1/1-31/12. Det finns tre inkomstslag:

 • Tjänst - När du är anställd eller redovisar inkomst av hobby.
 • Kapital - När du får ränta från banken och när du privat säljer till exempel aktier eller fastighet och gör en kapitalvinst.
 • Näringsverksamhet - När du bedriver näringsverksamhet under en längre tid, självständigt och med vinstsyfte

För att du ska anses bedriva näringsverksamhet krävs att tre förutsättningar är uppfyllda:

 • verksamheten ska bedrivas självständigt,
 • varaktigt och
 • med vinstsyfte.

Bedriver du inte verksamheten självständigt är du i stället anställd av din uppdragsgivare. Är verksamheten inte varaktig blir det troligen inkomst av kapital och saknas vinstsyfte blir det hobbyverksamhet, det vill säga inkomst av tjänst.

Hur ser Skatteverket på UF-företagen?

 • Självständighet - Skatteverket anser att kravet på självständighet är uppfyllt om UF-företaget utför arbete åt flera uppdragsgivare.
 • Varaktighet - Kravet på varaktighet anses uppfyllt om UF-företaget är verksamt under två terminer.
 • Vinstsyfte - UF-företaget uppfyller inte kravet på vinstsyftet, då det egentliga syftet är att lära sig hur ett företag fungerar, och det innebär att UF-företaget inte är yrkesmässigt och inte anses bedriva näringsverksamhet. Ett UF-företag bedriver därför normalt hobbyverksamhet.

Hur fungerar det om ett UF-företag blir arbetsgivare?

Om ett företag eller om en som bedriver enskild näringsverksamhet ska betala ut ersättning för arbete ska utbetalaren vara registrerad i skatteverkets arbetsgivarregister. Registreringen innebär att det automatiskt skickas ut arbetsgivardeklarationer och den information som behövs för att redovisa och betala arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.

Skatteverket uppmuntrar inte UF-företag att bli arbetsgivare, då det av erfarenhet blir krångligt, dels med de skatteregler som gäller för löner och dels även civilrättsligt om något händer och vilket ansvar som gäller.

Skatteverket uppmanar i stället dessa UF-företag, som vill bli arbetsgivare, att lämna ”UF-sfären” och registrera Handelsbolag på Bolagsverket och kontakta Överförmyndarnämnden för de som är under 18 år. Har man startat ”vanligt” företag så gäller samma regler för er som för övriga företagare (moms, F-skatt m.m.)

Ett alternativ till arbetsgivarregistrering är att istället ta in fler delägare i det UF-företaget.

Vad händer om det blir vinst (överskott) i ditt UF-företag, det vill säga intäkterna blir högre än kostnaderna?

Då ska du som delägare betala inkomstskatt och socialavgifter på din del av vinsten. Du ska också redovisa verksamheten på en bilaga till din inkomstdeklaration blankett T2. Om din andel + övriga löneinkomster (inkomst före avdrag för kostnader) sammanlagt under 2015 är lägre än 18 824 kronor behöver du inte lämna någon deklaration och det blir ingen inkomstskatt.

Vad händer om det i stället blir förlust (underskott), det vill säga kostnaderna blir högre än intäkterna?

Ett UF-företag som går med förlust behöver inte deklareras, eftersom delägarna inte ska betala skatt eller avgifter. En delägare kan inte heller minska sina skattepliktiga inkomster genom att använda sig av sin andel av UF-företagets underskott.

Om UF-företaget går med förlust under höstterminen det vill säga år ett, och sedan gör ett överskott under vårterminen det vill säga år två får du minska överskottet med förlusten som du gjorde år ett.

Exempel UF-företaget IT-tjänst bokslut höstterminen
UträkningBelopp
Försäljning  650 kr
Materialinköp- 600 kr
Reklam- 400 kr
Diverse- 200 kr
Årets resultat - 550 kr*

* Underskottet får sparas till nästa år.

Exempel UF-företaget IT-tjänst bokslut höstterminen
UträkningBelopp
Försäljning16 875 kr
Materialinköp- 1 000 kr
Reklam- 400 kr
Diverse- 3 000 kr
Avdrag för tidigare underskott- 550 kr
Årets resultat11 925 kr

Socialavgifter — Arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Har du A-skatt innebär det att det är arbetsgivaren som gör skatteavdrag för dig, det vill säga betalar in din inkomstskatt och betalar in arbetsgivaravgifter.

Om UF-företaget redovisar vinst (hobbyverksamhet) ska du som delägare i vissa fall betala egenavgifter. Är din del av vinsten plus dina övriga inkomster under 2016 högre än 18 740 kronor ska du lämna inkomstdeklaration och betala inkomstskatt och egenavgifter.

Egenavgifter beräknas på överskottet (vinsten) av verksamheten i UF‑företaget, men bara om din del av vinsten uppgår till minst 1 000 kronor. Om UF-företaget går med förlust ska du inte betala några socialavgifter.

F-skatt

Ett UF-företag kan aldrig bli godkänt för F-skatt, eftersom det inte är en juridisk person.

Vem betalar skatt och avgifter för ett UF-företag?

Ett UF-företag som säljer varor

Är UF-företaget ett företag som säljer varor ska varje delägare betala skatt och egenavgifter på sin del av överskottet. Varje delägare lämnar en bilaga T2 till sin inkomstdeklaration där verksamhetens överskott redovisas. Ett underskott behöver inte redovisas alls. 

Ett UF-företag som säljer tjänster (arbete)

Om ett UF-företag säljer tjänster ska antingen den som köper tjänsten göra avdrag för skatt och betala avgifter eller så ska du som delägare själv betala skatt och avgifter. Vilket det blir beror på hur stor ersättningen är och om den som köper tjänsten bedriver enskild näringsverksamhet eller är privatperson.

Den som köper en tjänst av ett UF-företag måste dessutom ofta lämna en kontrolluppgift (KU) med uppgifter om utbetalda ersättningar och innehållna skatter. Om detta är aktuellt för dig ska du ta kontakt med ditt skattekontor, så får du veta hur du ska göra.

Skatteavdrag

Den som betalar ut ersättning för arbete till delägare i UF-företaget, ska göra avdrag för skatten på ersättningen det vill säga ett skatteavdrag. En förutsättning är att ersättningen till mottagaren är på minst 1 000 kronor under året och att det handlar om en tjänst. Är utbetalaren en privatperson finns vissa undantag, se nedan. Skatteavdrag görs normalt med 30 procent av ersättningen och betalas in till Skatteverket för delägarens räkning.

Avgifter

Är ersättningen över 999 kronor blir det avgifter på ersättningen. Om UF-delägaren själv ska betala avgifter kallas det för egenavgifter. Skulle köparen betala avgifter kallas avgiften för arbetsgivaravgifter. Uppställningen nedan gäller per UF-delägare och per utbetalare.

Vem betalar skatter och avgifter?
Köpare Ersättning Betala skatt/avgifter Lämna KU
Privatperson0 - 999 kr/årUF-delägarenIngen
Privatperson1 000 – 9 999 kr/år UF-delägaren*Köparen
PrivatpersonMer än 9 999 kr/årKöparenKöparen**
Näringsidkare 0 - 99 kr/årUF-delägarenIngen
Näringsidkare 100 - 999 kr/årUF-delägarenKöparen
NäringsidkareMer än 999 kr/årKöparenKöparen

*) Utbetalare och mottagare har möjlighet att träffa en överenskommelse om att utbetalaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter redan då ersättningen uppgår till minst 1 000 kronor under inkomståret. Om utbetalaren gör skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter ska utbetalaren också lämna Förenklad arbetsgivardeklaration för privata tjänster, SKV 448.

**) Förenklad arbetsgivardeklaration för privata tjänster, SKV 448

Delägaren ska, om han är deklarationsskyldig ta upp ersättningen i sin inkomstdeklaration. Ska delägaren betala egenavgifter redovisas detta vid punkt 1.6. Om köparen ska betala arbetsgivaravgifter ska kontrolluppgift lämnas och ersättningen kommer att förtryckas i ruta 1.1 i inkomstdeklarationen. I annat fall ska delägaren ta upp beloppet i bilaga T2.

Exempel

UF-företaget IT-tjänst tillverkar hemsidor för Internet och säljer musmattor med fototryck. IT-tjänst har fem delägare.

 • IT-tjänst får ett uppdrag av privatpersonen Bo Grill att göra en hemsida åt hans familj. IT-tjänst vill ha 650 kronor för att göra det här jobbet.

Bo Grill får en räkning på 650 kronor från IT-tjänst som han betalar. Han behöver inte dra någon skatt, inte betala några arbetsgivaravgifter och inte heller lämna någon kontrolluppgift.

 • Nu har IT-tjänst fått i uppdrag att göra en hemsida för Joakim Krösus. Alla delägarna hjälper till med jobbet och det tar lång tid innan Krösus blir nöjd så slutnotan går på 8 300 kronor.

Krösus är privatperson och behöver därför inte dra skatt eller betala arbetsgivaravgifter för den ersättning han betalar till IT-tjänst. Krösus och delägarna i IT-tjänst har inte träffat överenskommelse om att utbetalaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Oavsett vad de kommer överens om måste Krösus lämna kontrolluppgift. På sin faktura måste delägarna ange hur mycket var och en tjänat (samt sina personnummer) så att Krösus kan lämna kontrolluppgifter på var och en.

Ersättningen som de fått från Krösus redovisas på blankett T2 och efter avsättning för egenavgifter i ruta 1.6 på deklarationsblanketten.

Inkomstdeklarationen

 • Om IT-tjänst får ett uppdrag där fakturan till en privatperson överstiger 9 999 kronor ska privatpersonen lämna en förenklad arbetsgivardeklaration eller ta kontakt med sitt skattekontor. En privatperson räknas i det här fallet som arbetsgivare och behöver därför få mer information från skattekontoret.
 • IT-tjänst får nu sitt första uppdrag från ett företag. Knoll & Tott HB har nämligen hört talas om de fina och prisvärda hemsidorna som IT-tjänst gör. Knoll & Tott HB vill att IT-tjänst ändrar teckensnitt på deras hemsida.

IT-tjänst sänder ut en faktura på 95 kronor, som Knoll & Tott HB betalar omedelbart. Knoll & Tott HB behöver inte dra någon skatt, inte betala några arbetsgivaravgifter och inte heller lämna någon kontrolluppgift.

 • IT-tjänst får nu ett uppdrag av Färganalys AB att ändra bakgrundsfärgen på deras hemsida. Efter utfört arbete skickar IT-tjänst iväg en räkning på 980 kr.

Färganalys AB betalar räkningen men behöver inte dra skatt eller betala arbetsgivaravgifter för IT-tjänst. Däremot måste de lämna kontrolluppgift. På sin faktura måste delägarna ange hur mycket var och en tjänat (samt sina personnummer) så att Färganalys AB kan lämna kontrolluppgifter.

 • Allt fler har hört talas om IT-tjänst och nu tar Perlé & Co AB kontakt med IT-tjänst för att få hjälp med att tillverka en hemsida.

Efter att IT-tjänst har tillverkat en enkel och ren hemsida så sänds en räkning till Perlé & CO AB på 7 500 kronor. Eftersom utbetalningen överstiger 999 kronor betraktas nu Perlé & CO AB som arbetsgivare. De ska göra ett skatteavdrag på 30 procent på det utbetalda beloppet. Dessutom ska de betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgift. På sin faktura måste delägarna ange hur mycket var och en tjänat (och sina personnummer) så att Perlé & CO AB kan lämna kontrolluppgifter på var och en.

 • IT-tjänst kommer nu på att de kan annonsera på ortens BB. Där de marknadsför musmattor med foto på bebisen eller på den lyckliga familjen. Affärsidén är lysande, och IT-tjänst säljer så det knakar. De tar 100 kronor för en musmatta och 250 kronor för tre stycken. Eftersom det rör sig om varor och inte tjänster så ska köparna inte betala vare sig skatt eller avgifter oavsett vilket belopp de köper för, och försäljningen ska redovisas på blankett T2.

Kan din kund betala?

Ibland kan det vara bra att ta reda på om en blivande kund kan betala eller inte. Eftersom om du inte får betalt så kan det leda till att du i din tur inte kan betala dina leverantörer eller skatter i tid.

Ett snabbt och enkelt sätt är att ringa:

Kronofogdens Kundcenter 0771-73 73 00

Öppet måndag - fredag 08.00 — 18.00

Här får du får reda på om företag och privatpersoner finns i Kronofogdens register (den du frågar om får aldrig reda på att du har ställt frågor om personen/företaget).

Om din blivande kund finns med i registret kan Kronofogdemyndighetens kundcenter tala om vilka skulder som finns t.ex. skatteskulder, skulder till bank eller leverantör. De kan även tala om hur stora skulderna är eller när och hur en tidigare skuld har betalats.

Den här informationen kan vara till hjälp för dig att göra en bedömning innan du inleder en affärsförbindelse med ett företag eller en privatperson.

Om jag inte får betalt — Hur gör jag då?

Om du inte får betalt för en vara eller tjänst, kan Kronofogden hjälpa dig att få den som är skyldig dig pengar att betala.

För att Kronofogdemyndigheten ska kunna hjälpa dig måste skulden vara fastställd. Att en skuld är fastställd betyder att det måste finnas ett beslut som säger att skulden är riktig. En skuld kan fastställas via ett betalningsföreläggande hos Kronofogden eller via domstol. Enklast och billigast är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden.

När din ansökan om betalningsföreläggande har kommit in till Kronofogden händer följande:

 1. Den du riktar kravet mot det vill säga den som är skyldig dig pengar får ett så kallat föreläggande att betala till dig.
 2. Denna person, som kallas svaranden, delges föreläggandet vilket betyder att han/hon bevisligen fått föreläggandet.
 3. Efter tio dagar fastställer Kronofogden skulden, om inte svaranden betalat eller protesterat mot skulden.

När sedan skulden är fastställd kan du få hjälp av Kronofogden med utmätning av din skuld.

Kvitto

Ett UF-företag behöver inte ha ett registrerat kassasystem eftersom försäljning som sker inom ramen för en hobbyverksamhet inte omfattas inte av kassaregisterkravet liksom till exempel skolelevers försäljning inför en skolresa.

Men när ert UF-företag säljer något ska ni alltid erbjuda kunden ett kvitto oavsett om kunden betalar kontant eller med kort. Utifrån ett utbildningsperspektiv (det är ju många UF-elever som senare startar riktiga företag) är det att rekommendera att ni lämnar kvitto med uppgifter om:

 • Datum
 • Nummer
 • Säljare
 • Köpare
 • Vad som har sålts
 • Pris

Faktura

Här är ett exempel på hur en faktura från ett UF-företag kan se ut.

Bild på faktura från ett UF-företag

Riskkapital

För att få in pengar till UF-företaget kan UF-företaget sälja riskkapitalandelar (med vissa begränsningar) till utomstående t.ex. föräldrar. Om det finns pengar i UF‑företaget när det avslutas betalas pengarna tillbaka, i annat fall kanske bara en viss del av det ursprungliga beloppet betalas tillbaka.

Om den som har köpt en riskkapitalandel inte får tillbaka de pengar som han/hon har köpt andelar för blir det en förlust. Något avdrag för den förlusten får man inte göra i sin inkomstdeklaration.

Tips för dig när ditt företag köper tjänster av ett UF-företag

Ett UF-företag kan inte godkännas för F-skatt. Om någon är godkänd för F-skatt eller inte har betydelse för vem som ska betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt på utfört arbete. Det innebär att ett företag som köper tjänster från ett UF-företag, ansvarar för skatt och arbetsgivaravgifter på ersättningen - på samma sätt som om de personer som utfört arbetet har varit anställda.

Det innebär inte att ett anställningsförhållande har uppstått - bara att skatter och avgifter behandlas på samma sätt som för en anställd. Vi visar här hur du som anlitar ett UF-företag ska hantera den betalningen. Beroende på hur stor ersättningen för det utförda arbetet är ska köparen göra följande:

Ersättning (räknat på kalenderår sammanlagt)
Köpare Ersättning Betala skatt/avgifter Lämna KU
Företag- 100 kr/årUF-delägaren - skattIngen
Företag100 – 999 kr/år UF-delägaren - skattKöparen
FöretagMer än 1 000 kr/årKöparen gör preliminärskatteavdrag och betalar arbetsgivaravgift Köparen

Exempel 1:

Fakturan från ett UF-företag ser ut så här: 

Exempel på specifikation med kostnad per vara och totalsumma samt namnet och personnumret på UF-företagaren.

Björn är den som ska ta upp inkomsten. Eftersom ersättningen för arbetet är mer än 1 000 kr (450 kr+900 kr = 1 350 kr) ska ditt företag som köpare av tjänsten:

1. Dra av preliminär skatt (30 % av 1 350 kr = 405 kr) och betala ut 945 kr till UF-företaget för den utförda tjänsten och 179 kr för varorna.
2. Betala arbetsgivaravgifter (25,46 % av 1 350 kr = 344 kr).
3. Lämna kontrolluppgift på beloppet 1 350 kr, samt avdragen preliminärskatt 405 kr.

Exempel 2:

Exempel på specifikation med kostnad per vara och totalsumma samt namnet och personnumret på UF-företagaren.

Björn och Lisa fördelar inkomsten lika. Om ditt företag inte betalar ut något mer till någon av dem under året (det vill säga ingen får mer än 999 kronor totalt) ska du bara lämna en kontrolluppgift på var och en av dem, på beloppet 675 kronor.

Viktigt att komma ihåg:

Några punkter som är särskilt värda att notera är:

 • Skatter och avgifter räknas bara på värdet av tjänsten, man tar alltså inte med värdet av material och varor.
 • När du köper tjänster måste du veta personnumret på delägarna och hur stor del av ersättningen som var och en ska ha.
 • Adressen till UF-företagarna är bra att ha, så att du kan skicka kontrolluppgiften till dem.
 • Ett UF-företag är inte momsregistrerat. UF-företaget får då inte skriva moms på fakturan och köparen får inte dra av någon moms.

Det blir lite merjobb för dig som köpare när du köper tjänster från ett UF-företag, men inte mycket. Det är värdefullt för ungdomarna att få prova på alla sidorna av företagande, så ge dem gärna chansen!

Tips för dig när du som privatperson köper tjänster av ett UF-företag

Ett UF-företag kan inte godkännas för F-skatt. Om någon är godkänd för F-skatt eller inte har betydelse för vem som ska betala arbetsgivaravgifterna och göra avdrag för preliminär skatt på utfört arbete. Det innebär att en privatperson som köper tjänster från ett UF-företag, ansvarar för skatt och arbetsgivaravgifter på ersättningen - på samma sätt som om de personer som utfört arbetet har varit anställda.

Det innebär inte att ett anställningsförhållande har uppstått - bara att skatter och avgifter behandlas på samma sätt som för en anställd. Vi visar här hur du som anlitar ett UF-företag ska hantera den betalningen. Vi hoppas att du ska känna att det är hanterbart, riskfritt och att du kan få hjälp när det behövs. Beroende på hur stor ersättningen för det utförda arbetet är ska köparen göra följande, om säljaren inte har F-skattsedel:

Ansvar skatter och avgifter
Köpare Ersättning Betala skatt/avgifter Lämna KU
Privatperson0 - 999 kr/årUF-delägarenIngen
Privatperson1 000 – 9 999 kr/år UF-delägaren*Köparen
PrivatpersonMer än 9 999 kr/årKöparenKöparen**

*) Utbetalare och mottagare har möjlighet att träffa en överenskommelse om att utbetalaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter redan då ersättningen uppgår till minst 1 000 kronor under inkomståret. Om utbetalaren gör skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter ska utbetalaren också lämna Förenklad arbetsgivardeklaration för privata tjänster, SKV 448

**) Förenklad arbetsgivardeklaration för privata tjänster, SKV 448

Exempel 1:

Fakturan från ett UF-företag ser ut så här:


Björn är den som ska ta inkomsten. Eftersom ersättningen för arbetet är 1 350 kr (450+900) ska du, som köpare av tjänsten:

1. Betala arbetsgivaravgifter (25,46 % av 1 350 kr = 344 kr).

2. Lämna kontrolluppgift på beloppet 1 350 kr.

Om ni har kommit överens om att du ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter eftersom ersättningen uppgår till minst 1 000 kronor under inkomståret, i så fall ska du:

1. Dra av preliminär skatt 30 % av 1 350 kr = 405 kr

2. Betala ut 945 kr till UF-företaget för den utförda tjänsten och 179 kr för varorna.

Exempel 2:

Kontrolluppgift

Viktigt att komma ihåg:

Några punkter som är särskilt värda att notera är:

 • skatter och avgifter räknas bara på värdet av tjänsten man tar alltså inte med värdet av material och varor.
 • När du köper tjänster måste du veta personnumret på delägarna och hur stor del av ersättningen som var och en ska ha.
 • Adressen till UF-företagarna är bra att ha, så att du kan skicka kontrolluppgiften till dem.

Det blir lite merjobb för dig som köpare när du köper tjänster från ett UF-företag, men inte mycket. Det är värdefullt för ungdomarna att få prova på alla sidorna av företagande, så ge dem gärna chansen!

Broschyren Förenklad arbetsgivardeklaration för privata tjänster

Den här broschyren vänder sig till dig som privat betalar ut ersättning för arbete till en person som har A-skatt. I broschyren beskrivs hur du ska göra med betalningen och redovisningen av den skatt och de arbetsgivaravgifter du ska betala. Mitt i den tryckta broschyren finns en bilaga. Den består av en blankett — Förenklad arbetsgivardeklaration — och ett blad med inbetalningskort för inbetalning av skatt och avgifter.

Länkar

Skatteverket

Till toppen