På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Kostnader

Här kan du läsa om grundregeln för vilka kostnader du får göra avdrag för i din enskilda näringsverksamhet. Vi beskriver vilka regler som finns om avdrag för utgifter du haft innan verksamheten startade, egna pensionskostnader och kostnader du har för dina anställda.

Mer detaljerad information om vilka kostnader du kan få avdrag för kan du läsa om i vårt avdragslexikon för företag.

» Avdrag för företag

Du får göra avdrag för det din verksamhet behöver

Du får dra av alla utgifter du behöver för att bedriva din verksamhet. Vilka utgifter du får dra av beror på vad just din verksamhet kräver. Till exempel får du dra av för hundmat i din kennelverksamhet, men inte om du är massör. Grundregeln är att du får göra avdrag för det du måste köpa in för att kunna tjäna pengar i din verksamhet.

Inom några områden finns begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag som får göras (till exempel resor och ökade levnadskostnader). Det kan du läsa mer om i Avdragslexikon för företag.

» Avdrag för företag

Privata kostnader för dig, familjen eller andra närstående får du aldrig dra av.

Avdrag direkt eller fördelat över flera år

Du får göra avdrag direkt med hela utgiften för så kallade löpande kostnader, exempelvis material, telefon och resor. Om du köper in maskiner och inventarier för mer än ett halvt prisbasbelopp (22 150 kronor för inkomstår 2016 och 22 400 kronor för inkomstår 2017) måste du däremot fördela utgiften över flera år. Detta kan du läsa mer om på sidan Avdrag för värdeminskning (avskrivning).

» Avdrag för värdeminskning (avskrivning)

Utgifter innan verksamheten har kommit i gång

Om du har haft utgifter innan verksamheten kommit i gång får du dra av dem förutsatt att

  • det gäller inköp under startåret och året före. Om verksamheten kom i gång 2016 får du dra av de utgifter du haft under 2015 och 2016
  • det är en sådan kostnad som du skulle få dra av också efter att verksamheten kommit i gång, det vill säga de kostnader som behövs för din verksamhet
  • du inte har dragit av utgiften tidigare, till exempel i en annan verksamhet
  • det är fråga om sådana inköp som du skulle få dra av direkt vid inköpet, till exempel förbrukningsartiklar
  • det inte avser inventarier som du redan i samband med starten tog in i verksamheten till ett beräknat anskaffningsvärde (se nedan).

Om du innan du startade din verksamhet har köpt något för privat bruk, till exempel en svarv, kan du ta in den i din näringsverksamhet. Du får då ta in den till det marknadsvärde svarven har den dag du tar in den i näringsverksamheten. Marknadsvärdet kan du till exempel visa med ett opartiskt värderingsintyg som visar svarvens värde den dag du för över den. Du får göra avdrag enligt reglerna för värdeminskningsavdrag. Se Avdrag för värdeminskning (avskrivning). Observera att du inte får dra av ingående moms i momsredovisningen.

» Avdrag för värdeminskning

Avdrag för egna pensionskostnader

Du får göra avdrag för egna pensionsförsäkringar och för inbetalningar på eget pensionssparkonto. Men det finns begränsningar, både i form av beloppens storlek och när betalningen måste vara gjord.

Nya regler från och med 2016

Det fasta beloppet för avdrag för pensionssparande har tagits bort från och med 2016.

Bestämmelserna om pensionssparavdrag tillämpas första gången för försäkringspremier som betalas och inbetalningar på pensionssparkonton som görs efter den 31 december 2015.

Beloppsbegränsningar

Utifrån dina så kallade avdragsgrundade inkomster kan du räkna fram vilket belopp du högst kan göra pensionsparavdrag för. Vid denna beräkning kan du, för inkomstår 2016,  välja att antingen använda de inkomster du hade 2016 eller 2015. Du får välja det som är mest förmånligt. När du räknar ut högsta möjliga avdrag finns det både generella och specifika beloppsbegränsningar du måste ta hänsyn till. Utifrån dessa begränsningar kan du räkna fram ditt avdragsutrymme, det vill säga det belopp du maximalt får göra avdrag med under aktuellt beskattningsår.

Generell beloppsbegränsning

Det totala avdraget för pensionsförsäkringspremier och inbetalning på pensionssparkonto får inte vara högre än summan av dina avdragsgrundande inkomster. Det vill säga summan av punkt ett och två.

Inkomst av aktiv näringsverksamhet före

  • avdrag för egen pensionsförsäkring eller
  • pensionssparkonto
  • avdrag för särskild löneskatt på ovanstående avdrag för avsättning för egenavgifter.

Inkomst av tjänst (med undantag för det som beskattas som inkomst av tjänst enligt särskilda regler för fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag).

Med hjälp av din NE-bilaga kan du beräkna din avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet. Den avdragsgrundande inkomsten är inkomsten av näringsverksamhet före avdrag för pensionsavdrag, ruta R38 i NE-bilagan och särskild löneskatt, ruta R39, samt avdrag för egenavgifter, ruta R43.

Specifik beloppsbegränsning

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet har du rätt att göra avdrag med högst 35 procent av inkomsten, dock högst 443 000 kronor inkomstår 2016 och 448 000 kr inkomstår 2017  (tio prisbasbelopp). 

Om du har flera aktiva näringsverksamheter får det totala avdraget inte bli högre än vad det skulle bli om allt tillhörde en enda näringsverksamhet. Däremot får du fördela avdraget mellan de olika näringsverksamheterna som du vill. Om du till exempel har inkomst både från enskild näringsverksamhet och från handelsbolag kan du välja att lägga hela avdraget i en av verksamheterna eller fördela avdraget mellan dem.

Exempel 1: Generell och specifik beloppsbegränsning

Klara bedriver aktiv näringsverksamhet och har under året betalat pensionsförsäkringspremier med 6 000 kronor. Hon har på NE-bilagan under skattemässiga justeringar redovisat: 

R12 bokförd vinst                                     + 9 000 kronor
R40 medgivna avdrag avgifter                + 6 000 kronor
R41 påförda avdrag avgifter                    - 5 000 kronor
R44 sjukpenning                                       + 5 000 kronor

Klaras avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet är därmed 15 000 kronor.

Specifik beloppsbegränsning: 5 250 kronor (35 procent x 15 000 kronor).

Generell beloppsbegränsning: 15 000 kronor (hon saknar inkomst av tjänst). 

Klara har rätt att göra pensionsavdrag med det lägsta av dessa beloppsbegränsningar, men givetvis aldrig med mer än vad hon har betalat i premier.

Klara får därför göra avdrag med 5 250 kronor i pensionsparavdrag, i ruta R38 i NE-bilagan. Hon ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader med 1 274 kronor (5 250 kronor x 24,26 procent vilket hon drar av i ruta R39.

Klara kommer att redovisa ett överskott med 8 476 kronor, i ruta R47.

Avdrag i näringsverksamheten eller i tjänst

Var du ska göra avdrag beror på om du har inkomst av näringsverksamhet eller av tjänst.

Inkomst av näringsverksamhet

Om du bara har inkomst av näringsverksamhet ska du göra avdraget i näringsverksamheten, det vill säga i din NE-bilaga.

Inkomst av tjänst

Om du bara har inkomst av tjänst ska du i göra avdraget som allmänt avdrag i Inkomstdeklaration 1. En förutsättning för att få göra avdrag i tjänst är att du helt saknar pensionsrätt i din anställning.

» Avdrag för pensionssparande i tjänst

Inkomst av både näringsverksamhet och tjänst

Har du både inkomst av näringsverksamhet och av tjänst får du fördela avdraget mellan näringsverksamheten och som allmänt avdrag så länge du håller dig inom respektive avdragsutrymme. Se exempel om Gabriel som har inkomst både från näringsverksamhet och från tjänst. 

Exempel : Gabriel har inkomst från näringsverksamhet och tjänst

Gabriel har under året arbetat huvudsakligen i sitt jordbruk. Under ett par månader har han dock varit anställd och då tjänat 52 000 kronor. I anställningen har han inte haft någon pensionsrätt. När han har gjort avdrag på 2 000 kronor för kostnader är hans inkomst av tjänst 50 000 kronor.

När Gabriel gör bokslutet för räkenskapsåret kommer han fram till ett överskott i jordbruket på 150 000 kronor före avdrag för pensionssparande, före avdrag för särskild löneskatt på detta och före avdrag för egenavgifter. Tillsammans med överskottet i tjänst är Gabriels sammanlagda avdragsgrundande inkomst 200 000 kronor (150 000 + 50 000).

Gabriel har betalat in 60 000 kronor till pensionssparande

Den särskilda begränsningsregeln för näringsverksamhet innebär att avdragsutrymmet är 52 500 kronor (35 procent x 150 000).

Den särskilda begränsningsregeln för inkomst av anställning där pensionsrätt saknas innebär att avdragsutrymmet är 17 500 kronor (35 procent x 50 000). Gabriels sammanlagda avdragsutrymme är då 70 000 kronor (52 500 + 17 500). Han kan alltså dra av hela inbetalningen om 60 000 kronor.

Han kan fritt fördela avdraget upp till respektive avdragsutrymme i tjänst och näringsverksamhet.

Gabriel har betalat in 80 000 kronor till pensionssparande

 

Gabriel får göra avdrag med högst 70 000 kronor – se ovan. Han får fritt fördela avdraget upp till respektive avdragsutrymme i tjänst och näringsverksamhet.

Den återstående delen av inbetalningen, 10 000 kronor, kan han dra av under nästa beskattningsår. Se ”Inbetalningen överstiger avdragsutrymmet” nedan.

Inbetalningen överstiger avdragsutrymmet

Om du har betalat in pensionsförsäkringspremie eller gjort en insättning på pensionssparkonto med för högt belopp kan avdraget skjutas fram ett år. Med för högt belopp menas att premien/insättningen är högre än det högsta pensionsparavdrag du kan göra enligt de generella och de specifika beloppsbegränsningarna.

Det överskjutande beloppet måste dock rymmas inom nästa års belopps­begränsningar (avdragsutrymme). I första hand ska du dra av de inbetal­ningar som gjorts under det inkomståret. Om det fortfarande finns utrymme kvar kan du dra av det överskjutande beloppet från inkomståret före.

Särskild löneskatt

Du ska betala särskild löneskatt med 24,26 procent på det belopp som du gjort avdrag för i näringsverksamheten. Endast det belopp för pensions­kostnader som du gör avdrag för ska ligga till grund för särskild löneskatt, det vill säga beloppet i ruta R38 i NE-bilagan. Det innebär att du inte ska betala särskild löneskatt på de belopp som du eventuellt sparar till nästa år.

Den särskilda löneskatten på pensionskostnader får du dra av i näringsverksamheten (ruta R39 i NE-bilagan).

Underskott när avdrag görs i näringsverksamhet

Om avdrag för pensionsförsäkringspremie eller insättning på pensionssparkonto gör att du får underskott av näringsverksamhet ska underskottet behandlas som vanligt. Se avsnitt Underskott av näringsverksamhet. Ett sådant underskott i kan du får om du till exempel beräknar avdragets storlek utifrån föregående års inkomst.

» Underskott av näringsverksamhet

Underskott när avdrag görs som allmänt avdrag

Om du gör avdraget som allmänt avdrag får det inte uppstå något underskott eftersom du som mest får göra avdrag för summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet minus övriga allmänna avdrag.

Du får spara det avdrag du inte kan utnyttja tills det går att göra avdraget utan att du får ett underskott, men du får inte spara avdraget i mer än sex år. Det innebär att om du gör en inbetalning år 2016 och inte kan utnyttja avdraget fullt ut för inkomståret 2016, kan du göra detta avdrag senast för inkomståret 2022, det vill säga i 2023 års deklaration. Observera att om inbetalningen överstiger avdragsutrymmet får du bara spara överskjutande del ett år. Läs mer under rubriken Inbetalningen överstiger avdragsutrymmet.

När måste inbetalningen göras?

Insättning på pensionssparkonto ska ha gjorts senast den 31 december 2016 för att du ska kunna göra pensionsparavdrag för inkomståret 2016. Detta datum gäller även för avdrag i näringsverksamhet för pensionsförsäkrings­premie för inkomståret 2016. Om avdraget gäller en nytecknad pensions­försäkring ska ansökan om försäkringen ha kommit in till försäkringsbolaget under 2016 och i sådant fall kan betalning göras senast den dag inkomst­deklarationen ska ha lämnats.

Dispens

I undantagsfall kan Skatteverket ge dispens så du kan göra avdrag i inkomstslaget kapital eller göra ett avdrag med högre belopp än vad som gäller enligt ovanstående.

Om du saknar betryggande pensionsskydd och har drivit en näringsverksamhet som har upphört kan du efter dispens få göra avdrag mot den del av inkomst av kapital som är hänförlig till försäljning av näringsverksamheten.

Om särskilda omständigheter finns kan du – efter dispens – få beräkna underlaget utifrån inkomst av passiv näringsverksamhet. Du kan läsa mer om dispens i Rättslig vägledning.

» Information om dispens i rättslig vägledninglänk till annan webbplats

Personalkostnader 

Om du har anställda får du göra avdrag för deras löner och pensions­kostnader.

Observera att du aldrig kan göra avdrag för lön till dig själv, din make eller till dina barn om de inte har fyllt 16 år. Läs mer på sidan Lön och egna uttag.

» Lön och egna uttag

Lön

Som lön räknas inte bara kontanter utan också naturaförmåner, till exempel fri kost, fri bil, fri bostad och så vidare.

Arbetsgivaravgifter

Du får dra av de arbetsgivaravgifter som hör till inkomståret. Samma sak gäller den särskilda löneskatt och eventuella ålderspensionsavgift du ska betala för personer som vid årets ingång var 65 år eller äldre. Du kan läsa mer om arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt i broschyren Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401). I broschyren kan du också läsa om avdrag för de anställdas skatt.

» Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401)

Pensioner

Allmänt

Det som sägs i detta avsnitt gäller bara pensioner till anställda. När det gäller din egen pension som företagare, kan du läsa mer under rubriken Avdrag för egna pensionskostnader. Pensionsförmåner som enligt lag ska betalas ut finansieras genom arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Men man kan även göra andra överenskommelser om ytterligare pensionsförmåner. Det görs ofta genom kollektivavtal, men kan också göras genom frivilliga överens­kommelser.

Om du till dina anställda har lämnat en pensionsutfästelse (pensionslöfte) om förmåner kan du trygga denna tjänstepension på olika sätt; betalning av premie för tjänstepensionsförsäkring, avsättning i balansräkning i förening med kreditförsäkring eller överföring till pensionsstiftelse.

Här tar vi endast upp betalning av premie för tjänstepensionsförsäkring. Avdragets storlek kan du beräkna antingen enligt huvudregeln eller enligt kompletteringsregeln. Kompletteringsregeln kan användas om pensions­utfästelserna är otillräckligt tryggade eller när anställda går i pension i förtid. Denna regel behandlas inte här. Läs mer om kompletteringsregeln i Rättslig vägledning.

» Information om kompletteringsregeln i Rättslig vägledninglänk till annan webbplats

Huvudregeln

Enligt huvudregeln kan avdrag göras med högst 35 procent av en arbetstagares lön. Avdrag får dock inte göras med högre belopp än betald premie. Avdraget får heller inte överstiga tio prisbasbelopp. För inkomståret 2016 innebär det 443 000 kronor och för inkomstår 2017 448 000 kronor.

Som lön räknas all ersättning som är pensionsgrundande enligt pensionsavtalet. Om bilförmån enligt avtalet är pensionsgrundande ska den alltså räknas in i lönen.

Vid beräkning av avdragsutrymmet (35 procent av lönen) får du välja antingen inkomstårets lön eller föregående års lön.

Särskild löneskatt på pensionskostnader

På avdragen pensionsförsäkringspremie måste du betala särskild löneskatt med 24,26 procent.

Denna skatt får du dra av i din näringsverksamhet. Den särskilda löneskatten är en del av den slutliga skatten och framgår alltså av din slutskattesedel och ska inte redovisas i din arbetsgivardeklaration.

Kostnader för anställdas förmåner

Det finns två typer av förmåner: skattepliktiga och skattefria. Som arbetsgivare får du normalt avdrag för alla kostnader för förmåner. För skattepliktiga förmåner måste du däremot lämna kontrolluppgift, betala arbetsgivaravgifter och hålla inne preliminärskatt. Läs mer på sidan förmåner.

» Förmåner

Skatteverket

Till toppen