På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Andra tillgångar

Andra tillgångar kan vara både kapitalplaceringsobjekt och föremål som används för personligt bruk.

Några exempel på andra tillgångar:

  •  råvaror samt optioner och terminer avseende råvaror och el
  •  nyttjande-, gruvrätter, copyrights, royalties och liknande rättigheter
  •  ädelmetaller och ädelstenar
  •  smycken
  •  konst och andelar i konstkonsortier
  •  samlingar av till exempel frimärken
  •  antikviteter och liknande
  •  båtar, husvagnar med mera
  •  andelar i dödsbon

Grundtanken med kapitalvinstberäkning är att vinstberäkningen bör inriktas på vinster som enligt allmän rättsuppfattning är naturliga att beskatta. Mindre vinster vid försäljning av vanligt bohag i ett hem och liknande bör inte beskattas (därför får du göra ett grundavdrag på 50 000 kronor). Vinster på rena investeringsobjekt bör däremot beskattas fullt ut. En gräns dras därför mellan rena kapitalplaceringsobjekt och föremål som används för personligt bruk.

Personliga tillgångar

Personliga tillgångar innebär tillgångar som till övervägande del används av den skattskyldige eller hans familj för nyttobruk eller som prydnadsföremål. Det är den faktiska användningen som är avgörande för gränsdragningen. Tillgångar kan användas för personligt bruk även om det finns ett inslag av kapitalplacering. Om detta inslag dominerar ska egendomen däremot inte anses som en personlig tillgång. Enbart det förhållandet att viss egendom är värdefull medför inte att den ska anses som kapitalplaceringsobjekt.

Kapitalplaceringsobjekt

Till kapitalplaceringsobjekten räknas egendom som inte kan karaktäriseras som personliga tillgångar som till exempel vissa nyttjanderätter, gruvrätter, immateriella rättigheter, copyrights, råvaror, terminer och optioner avseende råvara. Rena investeringsobjekt som ädelmetaller och ädelstenar som inte infattats i smycken räknas också hit. Till kapitalplaceringsobjekt räknas också sådan egendom som inte används för personligt bruk som till exempel konst som förvaras i bankfack och andelar i konstkonsortier.

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgift lämnas vid avyttring av elcertifikat, utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar. I övrigt finns det ingen kontrolluppgiftsskyldighet vid avyttring av Andra tillgångar. Detta innebär i regel att det inte framgår av specifikationen till din inkomstdeklaration att du ska redovisa till exempel försäljning av guldtackor.

Redovisning i din deklaration

Kapitalvinstbeskattning ska ske vid avyttring oavsett hur länge du har haft egendomen. Det har inte heller någon betydelse hur egendomen förvärvats. Även om egendomen anskaffats genom ett benefikt fång (arv, gåva eller liknande) innebär en försäljning att man måste göra en kapitalvinstberäkning.

Personliga tillgångar

Anskaffnings- och förbättringsutgifter med mera för den sålda egendomen drar man ifrån försäljningspriset på vanligt sätt. Som alternativ anskaffningsutgift får den som redovisar egendomen ta upp 25 procent av erhållet försäljningspris efter avdrag för försäljningsutgifterna.

Man använder inte genomsnittsmetoden när man beräknar verklig anskaffningsutgift.  För porslin, bestick, stolar och annan egendom där det kan finnas många av samma sort får man själv välja vilken eller vilka anskaffningsutgifter som ska dras av.

Om egendomen förvärvats genom ett benefikt fång övertas överlåtarens anskaffningsutgift.

Kapitalvinster är som huvudregel skattepliktiga till 100 procent men vinster upp till 50 000 kronor per år beskattas inte utan är skattefria. Regeln är utformad som ett grundavdrag. Det innebär att om man har sålt flera olika personliga tillgångar så är det den sammanlagda vinsten som överstiger 50 000 kronor som är skattepliktig. Detta grundavdrag gäller varje ägare. Eftersom 25 procent av försäljningspriset får dras av som anskaffningsutgift, kan personlig egendom säljas för 66 666 kronor varje år skattefritt.

En kapitalförlust är inte avdragsgill . Den förslitning av egendomen eller annan värdenedgång som föranleder förlusten får anses som en inte avdragsgill personlig levnadskostnad.

Kapitalplaceringsobjekt

Verkliga anskaffnings- och förbättringsutgifter med mera för den sålda egendomen dras ifrån försäljningspriset på vanligt sätt. Det finns inte någon möjlighet att använda en schablonmässigt bestämd anskaffningsutgift. Om försäljningen avser egendom som är en del av ett samlat innehav av egendom med enhetligt värde, till exempel guld, ska genomsnittsmetoden användas för att beräkna avdragsgill anskaffningsutgift.

Om en tillgång förvärvats genom ett benefikt fång övertar man överlåtarens anskaffningsvärde. I de fall genomsnittsmetoden ska användas är det överlåtarens genomsnittliga anskaffningsutgift som man övertar. Denna ska beräknas per förvärvsdagen. Anskaffningsutgiften ska minskas med medgivna värdeminskningsavdrag och liknande.

Kapitalvinst är alltid skattepliktig till 100 procent. Innehavstiden har inte någon betydelse. Kapitalförlust är avdragsgill till 70 procent oavsett innehavstid.

​E-tjänster

Du redovisar kapitalplaceringsobjekt på bilaga K4 under avsnitt D. Avyttring av personliga tillgångar: från och med deklarationen 2013 hänvisas du till hjälpblanketten SKV 2192 (Övriga personliga tillgångar, Vinst och förlust).  Du lämnar enklast bilaga K4 med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration. Du får då hjälp med olika beräkningar och överföring av belopp till inkomstdeklarationen. Du får också din skatt uträknad. Väljer du att inte deklarera elektroniskt se nedan under Blanketter för mer information.

Blanketter

Avyttring av kapitalplaceringsobjekt redovisar du på blankett K4 under avsnitt D.

Avyttring av personliga tillgångar: Från och med deklarationen 2013 hänvisas du till hjälpblanketten SKV 2192 (Övriga personliga tillgångar, Vinst och förlust).  

Skatteverket

Till toppen