På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Ansökan till Skatteverket om att undanröja internationell dubbelbeskattning

Skatteverket är behörig myndighet vad gäller förhandlingar med andra länder enligt skatteavtal för att undanröja dubbelbeskattning eller annan beskattning som skett i strid med ett skatteavtal.

Från och med den 1 januari 2010 är Skatteverket också behörig myndighet enligt skatteavtal vad gäller att ingå överenskommelser med andra länder om framtida prissättning vid internationella transaktioner mellan företag i ekonomisk intressegemenskap, se länk nedan.

Sveriges skatteavtal syftar bland annat till att undanröja dubbelbeskattning och att tillskapa ett samarbete med skattemyndigheten i det andra landet. Ett skatteavtal reglerar vilket land som har rätt att beskatta en viss typ av inkomst. Ett skatteavtal innehåller exempelvis regler om:

 • i vilket land en fysisk eller juridisk person ska anses ha hemvist vid tillämpningen av skatteavtalet,
 • vilka inkomster eller förmögenhetstillgångar respektive land har rätt att beskatta,
 • med vilka procentsatser källskatt får innehållas på vissa typer av betalningar till utlandet, och
 • på vilket sätt internationell dubbelbeskattning ska undvikas.

När en person anser att beskattningen i något av de två länderna strider mot skatteavtalet kan personen begära hjälp hos den behöriga myndigheten i sitt hemvistland. Den behöriga myndigheten kan lösa frågan genom en så kallat ömsesidig överenskommelse med det andra landet.

Exempel på situationer där beskattning skett i strid med skatteavtalet och som kan lösas med hjälp av behörig myndighet är:

 • En obegränsat skattskyldig i Sverige anses ha hemvist även i det andra landet enligt dess interna lagstiftning och båda länderna beskattar honom för alla hans inkomster.
 • Ett svenskägt företag i utlandet har blivit upptaxerat på grund av att en justering har skett av priset på varor eller tjänster som köpts från ett svenskt koncernföretag.
 • Ett svenskt företag har blivit upptaxerat på grund av att en justering har skett av priset på varor eller tjänster som sålts till ett utländskt koncernföretag.
 • Ett svenskt företag har blivit beskattat i det andra landet på grund av att företaget anses ha ett fast driftställe där trots att företaget anser att så inte är fallet.
 • Det andra landet har innehållit ett för högt belopp som källskatt på utdelning som betalats från ett bolag i det landet till en person med hemvist i Sverige.

Anstånd

Den skattskyldige kan också ansöka om anstånd med betalning av skatt hos den behöriga myndigheten under ärendets handläggningstid. För att få anstånd med betalning av skatten i ett skatteavtalsärende ska den utländska skatten normalt sett vara betald. Anstånd kan då medges med ett belopp som uppgår till det lägsta av antingen den svenska skatt som belöper på den utländska inkomsten eller den utländska skatten.

I förhållande till Indien gäller en särskild överenskommelse som reglerar möjligheten att få anstånd med betalning av skatt under ärendets handläggning. Överenskommelsen har främst betydelse för möjligheten att få anstånd i Indien. I denna finns bland annat krav på lämnande av säkerhet i form av bankgaranti i vissa fall. Överenskommelsen om anstånd och ytterligare information om denna finns i bilaga 2 till lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien samt i regeringens proposition 2012/13:89, Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter.

Ansökningsförfarande

Nedan följer en beskrivning av hur en skattskyldig som anser sig ha blivit dubbelbeskattad eller på annat sätt beskattad i strid med ett skatteavtal ska gå till väga för att söka hjälp hos behörig myndighet för att lösa den uppkomna beskattningssituationen.

När en ansökan har kommit in inleder den behöriga myndigheten i de flesta fall ett förfarande med den behöriga myndigheten i det andra landet. De två behöriga myndigheterna försöker då genom förhandlingar att lösa den uppkomna situationen. Detta sker genom att en ömsesidig överenskommelse ingås mellan de behöriga myndigheterna. Den skattskyldige är inte part i dessa förhandlingar men har insyn i processen och har möjlighet att under hanteringen yttra sig över de frågor som diskuteras. Innan ärendet kan avgöras uppmanas i många fall den skattskyldige att komma in med kompletterande uppgifter. Den skattskyldiges medverkan är viktig eftersom det många gånger bara är den skattskyldige själv som har tillgång till nödvändig information.

En ansökan till behörig myndighet ska skickas till:

Skatteverket HK
Behörig myndighet
Rättsavdelningen
171 94  Solna

Att ansöka om hjälp från behörig myndighet är avgiftsfritt.

Ansökan bör innehålla följande uppgifter:

 • Namn, adress, personnummer eller organisationsnummer för sökanden
 • Vilket land ärendet gäller
 • Hänvisning till vilken artikel i ett skatteavtal som tillämpats felaktigt samt en redogörelse för varför sökanden anser att avtalet tillämpats felaktigt
 • Namn, adress och om möjligt även identifikationsnummer på eventuellt berört utländskt företag som är i intressegemenskap med det ansökande företaget samt redogörelse för vilken relation de båda företagen har till varandra
 • Vilket eller vilka beskattningsår som ansökan avser
 • Namn på skattekontor eller liknande som vidtagit justeringen i utlandet
 • Beskrivning av samtliga relevanta fakta i ärendet och en redogörelse för grunderna för beskattningen i det andra landet
 • Redogörelse för belopp samt hur dessa har beräknats
 • För ärenden om internprissättning ska relevant dokumentation om koncernens interna priser bifogas
 • Kopior av relevanta handlingar som skickats till eller tagits emot från skattemyndighet i utlandet
 • Uppgift om frågan har överklagats till domstol i Sverige eller i utlandet samt kopior på sådana domar
 • Uppgift om eventuell Advance Pricing Agreement (APA) eller annan överenskommelse som har betydelse för ärendet
 • Eventuell fullmakt att företräda sökanden
 • Sökandens eventuella förslag till lösning av ärendet
 • Övriga relevanta uppgifter eller handlingar

Om ansökan avser ett land utanför Norden kan det många gånger vara en fördel om ansökan lämnas in på engelska. Detta gäller i synnerhet om sökanden vill att den utländska behöriga myndigheten ska ha möjlighet att ordagrant läsa vad sökanden själv skrivit. Att lämna in en ansökan på engelska är naturligtvis valfritt.

Det kan många gånger vara en fördel att på ett mycket tidigt stadium lämna in en ansökan till behörig myndighet. Ju tidigare en ansökan lämnas in desto mindre är risken att preskription inträder i det andra landet. Enligt många av Sveriges skatteavtal — som ofta bygger på OECD:s modellavtal i detta avseende — måste en ansökan göras "inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om det åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet" (artikel 25.1 i OECD:s modellavtal). Detta innebär att det vanligtvis är Skatteverkets beslut att genomföra en uppjustering av en skattskyldigs inkomst som avgör när denna treårsperiod börjar löpa. Om den skattskyldige väljer att överklaga i domstol så måste ändå denna tidsfrist iakttas. Alla skatteavtal innehåller inte denna av OECD rekommenderade treårsperiod. Det är därför viktigt att det i ärendet aktuella skatteavtalet konsulteras. Även skiljemannakonventionen som avser transaktioner mellan företag i EU-länder innehåller denna treårsgräns.

I vissa situationer kan det till och med vara lämpligt att lämna in en ansökan redan innan ett formellt beslut till exempel om uppjustering av en inkomst i Sverige har fattats. I vissa skatteavtal finns inte alls någon tidsfrist angiven. I många fall anser då det andra landet att det är de allmänna preskriptionsreglerna i landet i fråga som ska tillämpas. Om en eftertaxering i Sverige sker flera år efter det aktuella beskattningsårets utgång finns risk att det andra landet anser att det redan är för sent att vidta någon justering där. Denna situation kan många gånger undvikas om ett ärende mellan de behöriga myndigheterna kan anhängiggöras redan tidigare. Det kan därför vara lämpligt att ansöka till behörig myndighet redan t.ex. då en fråga om internprissättning befinner sig på utredningsstadiet.

Ansökan ska undertecknas av sökanden eller ombud med fullmakt. För att kunna hantera ärendet och genomföra en korrekt förhandling med den behöriga myndigheten i det andra landet är det viktigt att ansökan är fullständig och så noggrant som möjligt beskriver vad som faktiskt skett i ärendet. En ansökan kan lämnas utan åtgärd om den är så ofullständig eller bristfällig att den inte kan ligga till grund för en förhandling med en utländsk behörig myndighet.

Skatteverket

Till toppen