På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets remissvar m.m. 2016

Här finns våra senaste svar på remisser. Remissvaren finns publicerade i sin helhet. För äldre remissvar – kontakta huvudkontoret@skatteverket.se. Ange namn och nummer på betänkandet, promemorian eller liknande.

 • 2016-12-05 | 131-390758-16/112
  Yttrande betänkandet Ds 2016:22 Polisens tillgång till information om vissa it- incidenter

 • 2016-12-19 | 131 449925-16/112
  Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker

 • 2016-12-19 | 131 518000−16/112
  Remiss av Regeringskansliets promemoria Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

 • 2016-12-19 | 131 492831-16/112
  Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) samt promemorian om förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagförslagen som lämnats i SOU 2016:73

 • 2016-12-19 | 131 525169-16/112
  Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

 • 2016-12-19 | 131 450488-16/112
  Skogsstyrelsens meddelande skogliga skattningar från laserdata

 • 2016-12-01 | 131 475014-16/112
  Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik [ER 2016:20]

 • 2016-12-15 | 131 507562-16/112
  Övningsinriktning under 2017-2020 för tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå

 • 2016-12-12 | 131 468 428-16/112
  Ett samlat ansvar för tillsynen över den personliga integriteten (SOU 2016:65)

 • 2016-12-12 | 131 410528-16/112
  Promemorian Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31)

 • 2016-12-05 | 131 402293-16/112
  Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (SOU 2016:51)

 • 2016-12-01 | 131 385346-16/112
  Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

 • 2016-11-28 | 131 516532-16/113
  SOU 2016:50 Betänkandet Genomförande av sjöfolksdirektivet

 • 2016-11-28 | 131 409892-16/112
  SOU 2016:54 Till sista utposten – en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle

 • 2016-12-05 | 131 488371-16/112
  Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanism inom EU i fall av dubbelbeskattning KOM(2016)686

 • 2015-12-05 | 131 445278-16/112
  Departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

 • 2016-11-28 | 131 465205-16/112
  Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

 • 2016-11-28 | 131 452664-16/112
  Bokföringsbrott i filialer

 • 2016-11-28 | 131 393241-16/112
  Promemorian Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)

 • 2016-11-28 | 131 481671-16/112
  Promemorian Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

 • 2016-11-21 | 131-484080-16/112
  Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv om skatteundandragande KOM (2016) 687 slutlig

 • 2016-11-21 | 131 483986-16/112
  Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM (2016) 683

 • 2016-11-21 | 131 484001-16/112
  Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas

 • 2016-11-21 | 131 472142-16/112
  Könsuppdelad statistik i myndigheters årsredovisningar (Fi2016/03741/BATOT)

 • 2016-11-21 | 131 475976-16/112
  Offentlig konsultation av Europeiska kommissionens förslag till ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen

 • 2016-11-14 | 131-321192-16/112
  Remissvar om hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av Integritetskommittén Delbetänkande av Integritetskommittén (SOU 2016:41)

 • 2016-11-14 | 131-475358-16/112
  Remissvar över Europeiska kommissionens förslag till en omarbetad Bryssel II-förordning

 • 2016-10-07 | 131 405142-16/112
  Svar på remiss avseende förslag på nya föreskrifter och allmänna råd, dnr 3.3-572/2016

 • 2016-10-13 | 131 431830-16/112
  Svar på remiss av metod och frågor i 2016 års EA-värdering, 4.1-813/2016

 • 2016-11-07 | 131 313165–16/112
  En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad

 • 2016-10-31 | 131 310301-16/112
  Departementspromemorian Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet

 • 2016-10-31 | 131 325521-16/112
  Betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

 • 2016-10-24 | 131 433518-16/112
  Remiss 2016-10-24, Framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafiksregister

 • 2016-10-17 | 131 300609-16/112
  Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

 • 2016-10-17 | 131-286049-16/112
  Remiss av uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

 • 2016-10-17 | 131-28930-16/112
  Föräldraledighet för statsråd?

 • 2016-10-13 | 131-183832-16/112
  Remissvar över slutbetänkandet SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag

 • 2016-10-03 | 131-292710-16/112
  Remittering av betänkandet Polis i framtiden - polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)

 • 2016-09-19 | 131 277523-16/112
  Redovisning av Transportstyrelsens uppdrag att utreda möjligheten att tillåta längre bussar i kollektiv- och linjetrafik

 • 2016-09-19 | 131 298250-16/112
  Transportstyrelsens skrivelse om prov i lokalkännedom för taxiförare

 • 2016-09-19 | 131 365129-16/112
  Framställan enligt förfarandet i artikel 27(5) i direktiv 92/83/EEG

 • 2016-09-19 | 131 240152-16/112
  Betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)

 • 2016-09-12 | 131 379922-16/112
  Promemorian Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

 • 2016-09-12 | 131 292844-16/112
  Domstolsverkets promemoria med begäran om författningsändringar när det gäller förordnande att arbeta för annan domstol m.m.

 • 2016-09-07 | 131 306524-16/112
  Förslag till föreskrift om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

 • 2016-09-05 | 131 296123-16/112
  Remiss av Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m.

 • 2016-08-23 | 131-299521-16/112
  Förslag till ändrade allmänna råd och vägledning om fusionsredovisning

 • 2016-08-22 | 131-213886-16/112
  SOU 2016:27 Som ett brev på posten. Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (N2016/02666/ITP)

 • 2016-08-22 | 131 302187-16/112
  Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

 • 2016-08-22 | 131 219857-16/112
  En ändamålsenlig kommunal redovisning, SOU 2016:24

 • 2016-08-22 | 131 334170-16/112
  Kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt, KOM(2016) 452 slutlig

 • 2016-08-16 | 131 311231-16/112
  Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:17) om erkännande av yrkeskvalifikationer

 • 2016-08-15 | 131 301756-16/112
  Promemorian Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

 • 2016-08-15 | 131 268257-16/112
  Promemorian Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd

 • 2016-06-30 | 131 285981-16/112
  Remiss – förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

 • 2016-08-08 | 131 293052-16/112
  Förslag till ny EU-förordning om fullständigt denaturerad alkohol

 • 2016-08-08 | 131-295240-16/112
  Framställan enligt förfarandet i artikel 27(5) i direktiv 92/83/EEG

 • 2016-07-20 | 131-302154-16/112
  Nya rekommendationer om revisionsberättelsens utformning m.m.

 • 2016-07-05 | 131 251710-16/112
  Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning

 • 2016-07-05 | 131 251723-16/112
  Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag

 • 2016-06-27 | 131 171844-16/112
  SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

 • 2016-06-27 | 1 31 274416-16/112
  Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet

 • 2016-06-27 | 131-222610-16/112
  Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31) Remiss 2016-05-03

 • 2016-06-27 | 131 249115-16/112
  Remissvar angående regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

 • 2016-06-27 | 131-264086-16/112
  Promemorian Namnbyte för Revisorsnämnden

 • 2016-06-27 | 131 244939-16/112
  Remissvar över promemorian Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt till kommuner

 • 2016-06-20 | 131-140739-16/112
  Remissvar över slutbetänkandet SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap

 • 2016-06-20 | 131 171847-16/112
  Betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

 • 2016-06-20 | 131-215207-16/112
  Remiss av Bolagsverkets förslag om ändrade avgifter i elektroniska ärenden och ett automatiserat registreringsförfarande för extra vinstutdelning

 • 2016-06-20 | 131 174 873-16/112
  Promemorian Förhandsunderrättelse för taxiförare och villkor för taxameterdispens

 • 2016-06-20 | 131 271936-16/112
  Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG - (KOM(2016) 289 slutlig)

 • 2016-06-20 | 131 183802-16/112
  Remissvar Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

 • 2016-06-20 | 131 161437-16/112
  EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17)

 • 2016-06-20 | 131 225373-16/112
  Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

 • 2016-06-13 | 131-137227-16/112
  Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

 • 2015-12-11 | 131 521635-15/112
  En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

 • 2016-06-13 | 131 187993-16/112
  Remiss av betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29)

 • 2016-05-30 | 131 153886-16/112
  Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering (Ds 2016:6)

 • 2016-05-30 | 131-133663-16/112
  Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar

 • 2016-05-30 | 131 183762-16/112
  Promemoria om höjning av alkoholskatt

 • 2016-05-30 | 131 132426-16/112
  Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål

 • 2016-05-23 | 131-116788-16/112
  Integritet och straffskydd (SOU 2016:7)

 • 2016-05-23 | 131-161426-16/112
  Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

 • 2016-05-23 | 131-183739-16/112
  Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

 • 2016-05-17 | 131-185303-16/112
  Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet; ändringar i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

 • 2016-05-17 | 131-104212-16/112
  Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden

 • 2016-05-16 | 131 172509-16/112
  Promemorian – Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning

 • 2016-05-16 | 131-174268-16/112
  Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m.

 • 2016-05-09 | 131 81305-16/112
  Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2)

 • 2016-05-09 | 131 139594-16/112
  Promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk

 • 2016-05-09 | 131 178492-16/112
  Promemoria om sänkt reklamskatt

 • 2016-05-09 | 131 174289-16/112
  Remiss Framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

 • 2016-05-09 | 131 91585-16/112
  Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

 • 2016-04-25 | 131-158883-16/12
  Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

 • 2016-04-18 | 131-45312-16/112
  Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2015 (SOU: 2015:104)

 • 2016-04-29 | 131-172438-16/112
  Förslag till ändringar i Revisorsnämndens föreskrifter

 • 2016-04-26 | 131-156670-16/112
  Avdrag för klimatkompensation genom borttagande av utsläppsrätter

 • 2016-04-26 | 131-150745-16/112
  Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

 • 2016-04-25 | 131 73633-16/112
  Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. (SOU 2016:8)

 • 2016-04-25 | 131 161417-16/112
  Promemorian Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna

 • 2016-04-25 | 131-155336-16/112
  Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

 • 2016-04-25 | 131 179469-16/112
  Förslag till ändring av utstationeringsdirektivet

 • 2016-04-25 | 131 60543-16/112
  Betänkandena Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård, SOU 2014:78 och Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt, SOU 2015:93

 • 2016-04-18 | 131-152258-16/112
  Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

 • 2016-04-18 | 131-45229-16/112
  Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103)

 • 2016-04-18 | 131 155320-16/112
  Promemorian Lika beskattning av dieselbränsle i båtar, skepp och arbetsmaskiner inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk

 • 2016-04-18 | 131 155273-16/112
  Promemoria om sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

 • 2016-04-11 | 131 146178-16/112
  Ändrad intäktsränta i skattekontot

 • 2016-04-18 | 131-38800-16/112
  Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisering – Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, 2015:26

 • 2016-04-12 | 131 24536-16/112
  Yttrande över departementspromemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (DS 2016:1)

 • 2016-04-11 | 131 114324-16/112
  Promemorian Avdragsrätt vid representation

 • 2016-04-11 | 131 88957-16/112
  Promemorian Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar

 • 2016-04-08 | 131 144986-16/116
  Remiss angående föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

 • 2016-04-06 | 131 89086-16/112
  Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.

 • 2016-03-30 | 131 118764-16/112
  Remiss av promemorian Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet

 • 2016-03-22 | 131-71755-16/112
  Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

 • 2016-02-21 | 131 136431-16/112
  Promemorian Sänkt skatt på vissa biodrivmedel

 • 2016-01-11 | 131-694744-15/112
  En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57)

 • 2016-03-18 | 131-99086-16/112
  Utkast till lagrådsremiss miljö-, social- och arbetsrättslig hänsyn vid upphandling

 • 2016-03-15 | 131 83230-16/112
  Tillväxtverkets förslag till ändring av föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

 • 2016-03-16 | 131 116752-16/112
  Remiss – förslag till ändringar i föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

 • 2016-01-14 | 131 637710-15/112
  Organdonation En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

 • 2016-03-14 | 131 58118-16/112
  Remiss av Offentlig konsultation av Europeiska kommissionens meddelande om ett förenklat förfarande för handläggningen av vissa typer av statligt stöd

 • 2016-03-07 | 131 49342-16/112
  Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88)

 • 2016-03-07 | 131 87827-16/112
  Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

 • 2016-03-07 | 131 27796-16/112
  Promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

 • 2016-03-07 | 131 77084-16/112
  Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig

 • 2016-02-22 | 131 86367-16/112
  Kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning

 • 2016-02-22 | 131 639963-15/112
  Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

 • 2016-02-16 | 131 34043-15/112
  Skatteverkets yttrande över remiss från Kommerskollegium angående årsrapportering till Europeiska kommissionen om svenska myndigheters tillämpning av EU:s varuförordning.

 • 2016-02-15 | 131 18274-16/112
  Regeringens utkast till proposition Elektroniskt kungörande av författningar

 • 2016-02-15 | 1 31 77658-16/112
  Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om redovisningscentraler för taxitrafik och dess tekniska utrustning samt förtydligande om prisinformationsdekal

 • 2016-02-15 | 131 630258-15/112
  Slopad jämställdhetsbonus (Ds 2015:55)

 • 2016-02-09 | 131-681663-15/112
  Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

 • 2016-02-08 | 131-687549-15/112
  Förslag till ny lag om ersättning till riksdagens ledamöter, m.m.

 • 2016-02-01 | 131 678967-15/112
  Remiss av promemorian Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

 • 2016-02-01 | 131-590197-15/112
  SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård (S2015/06302/FS)

 • 2016-02-01 | 131-694720-15/112
  Kompletteringar av RUT-avdraget

 • 2016-02-01 | 131 648711-15/112
  Översyn av Lex Laval, SOU 2015:83

 • 2016-02-01 | 2015-5108
  Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

 • 2016-01-25 | 131-576 445-15/112  
  Betänkandet Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

 • 2016-01-11 | 131-631687-15/112
  Avskaffande av Sveriges nationella förfarande för att fullständigt denaturera alkohol samt eventuell revidering av den s.k. eurodenatureringen

 • 2016-01-11 | 131 589323-15/112
  Ändring i lagen om lägenhetsregister

 • 2016-01-11 | 131 648142-15/112
  Remiss av Framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister – Utmönstring av uppgiften om hemortsförsamling – Gallring av vissa uppgifter om saluvagnslicens

 • 2016-01-11 | 131 648121-15/112
  Remiss av Framställan om ändring av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister – Beslut om ändrad registreringsnummerstruktur för vägfordon

Skatteverket

Till toppen