På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Registrerad avsändares säkerhet

Du som är godkänd som registrerad avsändare ska ställa säkerhet för betalning av alkoholskatt, tobaksskatt eller skatt på energi (nedan benämnt punktskatt) om du ska flytta punktskattepliktiga varor/produkter under skatteuppskov från en importplats, så kallad flyttningssäkerhet (tidigare kallad transportsäkerhet). Säkerhetshandlingen ska skickas in i original till Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Med importplats menas här den plats där varan/produkten lämnar det suspensiva tullförfarandet/tullarrangemanget, det vill säga den plats där varan eller produkten införtullas i Sverige från ett land utanför EU:s punktskatteområde.

Flyttningssäkerheten ska täcka risken för skattebortfall vid uppskovsflyttningar. Skatteverket får ta säkerheten i anspråk om skattskyldighet inträtt för dig under en uppskovsflyttning och du inte betalat punktskatten i rätt tid.

Flyttningssäkerheten ska vara giltig i samtliga EU-länder. Det innebär att den kan tas i anspråk även om du blivit skyldig att betala punktskatt i ett annat EU-land för varor eller produkter som du sänt iväg under skatteuppskov från Sverige.

Flyttningssäkerheten ska ställas hos Skatteverket innan uppskovsflyttningen börjar.

Du är skyldig att se till att du vid varje tillfälle har ställt säkerhet med ett tillräckligt belopp. Om du inte har gjort det kan ditt godkännande som registrerad avsändare komma att ifrågasättas.

Hur ska flyttningssäkerheten beräknas?

Flyttningssäkerhetens belopp ska motsvara punktskatten som i medeltal belöper på de varor/produkter som du flyttar under skatteuppskov under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet ska du bara räkna med de dygn under ett år som du flyttar varor eller produkter under skatteuppskov. Se exempel 1 och 2 nedan.

Vid uppskovsflyttningar av etylalkohol hänförlig till KN-nr 2207 och som sker i bulk med fartyg eller via rörledning ska du ställa flyttningssäkerhet med ett belopp som motsvarar 10 procent av alkoholskatten på etylalkoholen. Detta belopp ska ingå i underlaget vid beräkningen av medeltalet. Se exempel 3 nedan.

Du ska räkna med samtliga uppskovsflyttningar när du räknar ut beloppet för flyttningssäkerheten, det vill säga flyttningar från importplatsen till

  • en upplagshavares skatteupplag (både i Sverige och i annat EU-land)
  • en upplagshavares föranmälda direkta leveransplats (både i Sverige och i annat EU-land)
  • en registrerad varumottagares eller en tillfälligt registrerad varumottagares ordinarie      mottagningsplats i ett annat EU-land
  • en registrerad varumottagares föranmälda direkta leveransplats i ett annat EU-land
  • en exportplats
  • en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land eller en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat
  • en internationell organisation i ett annat EU-land, ett EU-lands ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation
  • ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land (gäller bara flyttningar av alkoholvaror och tobaksvaror).

Observera att även så kallade administrativa uppskovsflyttningar mellan en importplats och ett skatteupplag ska räknas med när du räknar ut beloppet för flyttningssäkerheten. Med ”administrativa uppskovsflyttningar” menas att varorna inte flyttas fysiskt utan bara flyttas mellan importplatsen och ett skatteupplag i samma lagringsutrymme genom åtgärder i den särskilda lagerbokföringen.

Exempel 1

Du flyttar varor/produkter under skatteuppskov fem gånger under ett år. Flyttningarna sker vid fem olika tillfällen.

Del av räkneexempel

Flyttning

Antal dygn som flyttning pågår

Skattevärde per flyttning (B)

Flyttningens skattevärde x antal dygn (AxB)

1

2

21 580 kronor

43 160 kronor

2

1

83 000 kronor

83 000 kronor

3

3

20 056 kronor

60 168 kronor

4

1

56 000 kronor

56 000 kronor

5

4

95 268 kronor

381 972 kronor

Summa

11


623 400 kronor

Flyttningssäkerhetens belopp räknas då ut enligt följande: 623 400 kronor / 11 dygn = 56 673 kronor

Flyttningssäkerhet ska alltså ställas med lägst 56 673 kronor.

Exempel 2 

Du flyttar varor/produkter under skatteuppskov vid tjugo tillfällen under två veckor. Varje vardag startar två flyttningar. På helgdagar fortsätter pågående flyttningar, men inga nya flyttningar påbörjas. Varje flyttning har ett skattevärde om 50, 100 eller 150 tkr och pågår i 1-3 dygn enligt nedanstående tabell. Ingen flyttning sker på sista söndagen i perioden. Det är därmed 13 dagar då flyttning sker under tvåveckorsperioden.

Totala skattevärdet för varje dygns pågående uppskovsflyttning anges längst ner i tabellen. Summan av dessa värden är 3 700 tkr. Medelskattevärdet per dygn då uppskovsflyttning pågår är (3 700 tkr / 13 dygn =) 284 615 kronor.

Flyttningssäkerhet ska alltså ställas med lägst 284 615 kronor.

Observera att exemplet ovan omfattar beräkningen bara uppskovsflyttningar under en tvåveckorsperiod. När du gör beräkningen ska den omfatta alla uppskovsflyttningar som du gör under ett helt år.

Exempel 3

Du flyttar alkoholvaror under skatteuppskov sju gånger under ett år. Flyttningarna sker vid sju olika tillfällen. Fyra av flyttningarna avser flyttningar av etylalkohol i lastbil och tre av flyttningarna avser flyttningar av etylalkohol (KN-nr 2207) i bulk med fartyg (flyttning 3, 5 och 7 nedan).

Del av räkneexempel
FlyttningAntal dygn som flyttningen pågår (A)Skattevärde per flyttning (B)10 % av skattevärdet på varorna som flyttas i bulk (C)Flyttningens skattevärde x antal dygn AXB) alt. 10 % av skattevärdet x antal dygn (AxC)
1235 000 000 10 000 000 (AxB)
214 000 000 4 000 000 (AxB)
33120 000 00012 000 00036 000 000 (AxC)
416 000 000 6 000 000 (AxB)
54150 000 00015 000 00060 000 000 (AxC)
637 000 000 21 000 000 (AxB)
74100 000 00010 000 00040 000 000 (AxC)
Summa18 177 000 000

Flyttningssäkerhetens belopp räknas då ut enligt följande: 177 000 000 kronor / 18 dygn = 9 833 333 kronor. Flyttningssäkerhet ska alltså ställas med lägst 9 833 333 kronor.

Jämkning av säkerhetens belopp vid leverans av bränsle

Om leverans av bränsle sker med fartyg eller via rörledning kan Skatteverket medge att du inte behöver ställa flyttningssäkerhet. Skatteverket får bara lämna ett sådant medgivande om det är förenligt med överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda EU-länder. För närvarande finns inga sådana överenskommelser med andra EU-länder. Om flyttningen bara sker inom Sverige finns inget krav på överenskommelse med andra EU-länder.

Former för säkerheten

Av Skatteverkets föreskrifter om säkerheter (SKVFS 2014:7) framgår bl.a. i vilka former säkerhet kan ställas. I menyn hittar du exempel på hur en säkerhet genom s.k. demandgaranti samt en säkerhet genom pantsättning av spärrat konto bör vara utformade.

Säkerheten ska ställas i svenska kronor och kan exempelvis bestå av en s.k. demandgaranti utfärdad av en bank eller av ett belopp som satts in på ett bankkonto som pantsatts till förmån för Skatteverket. Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från det att säkerheten sagts upp.

Du ska skicka in säkerhetshandlingen i original till Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Skatteverket

Till toppen