På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Land-för-land-rapportering och underrättelser om sådana rapporter

Multinationella koncerner med en global omsättning som överstiger 7 miljarder kronor ska från och med 2017 årligen lämna land-för-land-rapporter i något land. Första datum är den 31 december 2017. Du som företräder ett svenskt företag som ingår i en sådan koncern behöver lämna en underrättelse till Skatteverket en gång per år.

Testtjänst nu i drift och exempelfil finns nedan

Skatteverket har publicerat sin testtjänst för XML-filer samt en testfil. Se nedan för mer information.

Uppdaterat XML-schema och teknisk beskrivning för land-för-landrapportering

OECD har uppdaterat sitt XML-schema för land-för-landrapportering till v.1.0.1. Det är små ändringar, inga strukturförändringar. OECD:s user guide är uppdaterad, liksom Skatteverkets Tekniska beskrivning nedan.​

Uppdaterad teknisk beskrivning – land-för-landrapportering (CbCR)

Skatteverket har gjort flera mindre uppdateringar av teknisk beskrivning för land-för-landrapportering. Uppdateringen rör bl.a.avsnitt IIb. TIN (TIN_Type). Efter uppdateringen så kan NOTIN anges för en enhet som helt saknar TIN-nummer. Det torde vara mycket ovanligt att så är fallet, men för att säkerställa möjligheten att lämna rapport i det fall det finns en enhet i en koncern som helt saknar TIN så har vi ändrat så att en teknisk möjlighet finns att lämna rapport med angivande av NOTIN. Det är mycket viktigt att TIN anges för enheter som har TIN, det ingår i den av Skatteverket fastställda formen för inlämnande av land-för-land-rapport. Ändringar i TB:n anges nu i tabell med angivande av ändrat fält och version.

Presentationsmaterial från infoträffar om land-för-land-rapportering

Skatteverket genomförde nyligen två likadana seminarier om inlämning av land-för-land-rapportering. Här hittar du presentationsmaterialet från träffarna:

Land-för-landrapportering är en ny uppgiftsskyldighet som omfattar koncerner som har en koncernomsättning om minst 7 miljarder kronor.

 • Samtliga svenska företag som ingår i en sådan koncern ska underrätta Skatteverket om vilket företag inom koncernen som ska upprätta en land-för-land-rapport och i vilket land den ska lämnas in.
 • Vissa svenska företag i sådana koncerner ska även upprätta en land-för-land-rapport och lämna den till Skatteverket.

Underrättelse och land-för-land-rapportering ska ske årligen till Skatteverket. Första datum då en land-för-land-rapport ska ha lämnats in är den 31 december 2017. Dessa två uppgiftsskyldigheter omfattas inte av reglerna om förseningsavgift. Det utgår alltså inte någon förseningsavgift om till exempel en underrättelse kommer in för sent. Skatteverket har istället fått möjlighet att förelägga företag att komma in med underrättelser.

Tanken med dessa rapporter är att det upprättas en land-för-land-rapport för hela koncernen. Som huvudregel ska det yttersta moderföretaget upprätta rapporten. Skatteverket kommer sedan att utbyta de rapporter som upprättas av svenska företag med de andra länder som omfattas av uppgifterna i rapporten. På motsvarande sätt kommer Skatteverket att ta emot land-för-land-rapporter som upprättats och lämnats in i ett annat land, om det finns ett svenskt företag som omfattas av rapporten.

Längre ner på denna sida hittar du information om hur underrättelser ska göras. Skatteverket kommer att godta att en underrättelse görs på engelska. Det finns inte något krav på att rapporten ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Dessa enheter omfattas av kravet på underrättelse och land-för-landrapportering

Alla svenska företag som ingår i en koncern som är skyldiga att lämna en land-för-land-rapport i Sverige eller i ett annat land ska underrätta Skatteverket om detta. Med svenskt företag avses obegränsat skattskyldiga företag, svenska handelsbolag och utländska företags fasta driftställen i Sverige. Vad som ska framgå av underrättelsen hittar du längre ned på denna sida.

Som huvudregel ska det yttersta moderföretaget i koncernen lämna in en land-för-land-rapport för hela koncernen i det land där moderföretaget hör hemma. I Sverige ska därför svenska företag som är yttersta moderföretag i koncerner som omfattas av rapporteringskravet upprätta och lämna in koncernens land-för-land-rapport till Skatteverket.

I vissa fall ska även andra svenska företag lämna land-för-land-rapport till Skatteverket. Det gäller om

 • moderföretaget i koncernen inte är skyldigt att lämna en sådan rapport  i den stat eller jurisdiktion där det hör hemma
 • denna andra stat eller jurisdiktion inte har ett gällande avtal med Sverige om automatiskt informationsutbyte av land-för-land-rapporter eller om
 • Skatteverket har anmält till det svenska företaget att det inte kommer ske något utbyte av land-för-land-rapporter med den stat eller jurisdiktion där moderbolaget hör hemma.

Om det i en situation som nämns ovan finns flera svenska företag i koncernen som är skyldiga att lämna en land-för-land-rapport, kan koncernen utse ett av dem att lämna rapporten (så kallat ställföreträdande moderföretag). Om koncernen inte gör det är varje enskilt svenskt företag skyldigt att upprätta en land-för-land-rapport.

Underrättelse för moderföretag, ställföreträdande moderföretag och andra enheter som ska lämna en land-för-land-rapport till Skatteverket

Du som företräder ett svenskt företag som ska lämna en land-för-land-rapport till Skatteverket, ska underrätta Skatteverket om detta innan det räkenskapsår som ska redovisas i land-för-land-rapporten har gått ut.

Om det räkenskapsår som ska rapporteras har påbörjats efter den 31 december 2015 och avslutats före den 1 april 2017 ska underrättelsen komma in till Skatteverket senast den 30 april 2017. I övriga fall ska underrättelsen komma in före räkenskapsårets utgång.

Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten.

Skicka underrättelsen till:
Skatteverket
403 32 Göteborg

Underrättelse för andra svenska enheter

Du som företräder ett svensk företag som ingår i en koncern där ett annat företag kommer att lämna en land-för-land-rapport för hela koncernen, ska underrätta Skatteverket om detta innan det räkenskapsår som ska redovisas i land-för-land-rapporten har gått ut. Detta gäller oavsett i vilket land det andra företaget kommer att lämna rapporten.

Om det räkenskapsår som ska rapporteras har påbörjats efter den 31 december 2015 och avslutats före den 1 april 2017 ska underrättelsen komma in till Skatteverket senast den 30 april 2017. I övriga fall ska underrättelsen komma in före räkenskapsårets utgång.

Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten.

Skicka underrättelsen till:
Skatteverket
403 32 Göteborg

Så här ska land-för-land-rapporten lämnas

Rapporteringsskyldiga svenska företag ska lämna in land-för-land-rapporter (XML-filer) till Skatteverket. Skyldigheten att lämna en rapport gäller för räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2015. Rapporten ska senast ha kommit in till Skatteverket inom 12 månader från det att räkenskapsåret avslutades. Det innebär till exempel att koncerner med en koncernomsättning om motsvarande 7 miljarder SEK och mer för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 ska lämna en land-för-land-rapport som rör räkenskapsåret 2016, senast den 31 december 2017.

I Skatteverkets tekniska beskrivning för lämnande av land-för-land-rapporter, SKV260-cbcr beskrivs hur XML för land-för-land-rapportering ska utformas och hur filen ska lämnas in till Skatteverket. Informationen om XML för land-för-land-rapportering finns även i OECD:s CbC XML User Guide . Viss information finns i EU:s regelverk (ändring i handräckningsdirektivet) . I den tekniska beskrivningen finns det också förtydliganden av hur XML-schemat ska sammanställas.

Vid rapportering för räkenskapsår som avslutats senast den 31 december 2016 ska CbC XML v. 1.0.1 användas.

Land-för-land-rapporterna kommer endast att kunna lämnas elektroniskt. Inlämning kommer att ske via en filöverföringstjänst på Skatteverkets webbplats som öppnas i slutet av 2017.

Testfil

Skatteverket har tagit fram en enklare testfil som går att köra i testtjänsten, och även att öppna och titta på i en XML-editor, texteditor eller liknande program. Det bör poängteras att det inte med ledning av endast den här testfilen är praktiskt möjligt att konvertera data till en XML-fil med hjälp av ex. vis MS Excel. Testfilen kan dock skapa viss förståelse för hur formatet och schemat är tänkt att fungera. Skatteverket tillhandahåller inte heller någon lösning för att skapa XML-filer eller rekommendationer om vilka lösningar eller leverantörer som kan vara lämpliga. Testfilen är uppdaterad till OECD:s schema version 1.0.1.

Testtjänst

Skatteverket har tagit fram en e-tjänst som gör det möjligt att testa filerna.

Underrättelse om att land-för-land-rapporten är ofullständig

I de fall ett svenskt företag, som varken är moderföretag eller ställföreträdande moderföretag, blir skyldig att lämna en land-för-land-rapport kan det förekomma att rapporten inte blir fullständig. Det gäller i de fall moderföretaget vägrat att lämna den information till det svenska företaget, som behövs för att en fullständig rapport ska kunna upprättas.

Svenska företag som lämnar en ofullständig rapport på grund av att moderföretaget vägrat att lämna ut nödvändiga uppgifter ska underrätta Skatteverket om detta. Det görs i samband med att land-för-land-rapporten skickas in genom att svara på en fråga i filöverföringstjänsten.

Svenska moderföretag och svenska företag som är ställföreträdande moderföretag är skyldig att lämna fullständiga rapporter. Om ett sådant företag inte lämnar en fullständig rapport kommer de inte anses ha lämnat in sin rapport.

Ytterligare information

Syftet med land för land-rapportering är bland annat att ge skattemyndigheterna information för att kunna bedöma risker för felaktig prissättning och andra skattefel inom stora internationella koncerner. Underlaget kommer inte i sig att användas för att fatta beslut om beskattningsändringar för en koncernenhet, utan endast som en del av den information som Skatteverket väger ihop i urvalsanalys för att bedöma om risken för skattefel medför behov av en vidare utredning hos företaget. Informationen i land-för-landrapporteringen kommer också att användas för statistiska och andra analysändamål.

Kontakt

Om du vill underrätta oss om din skyldighet att lämna rapport, skicka underrättelsen till:

Skatteverket
403 32 Göteborg

Om du vill ställa rättsliga eller tekniska frågor om land-för-land-rapportering, skicka dem till:

Christin Öhman, Verksamhetsutvecklare Storföretagsavdelningen christin.ohman@skatteverket.se

Land-för-landrapportering är en ny uppgiftsskyldighet som innebär att svenska företag som ingår i en koncern som har en koncernomsättning om minst 7 miljarder kronor, ska

 • underrätta Skatteverket om vilket företag inom koncernen som ska upprätta en land-för-land-rapport och i vilket land den ska lämnas in, och
 • i vissa fall upprätta en land-för-land-rapport och lämna den till Skatteverket.

Underrättelse och land-för-land-rapportering ska ske årligen till Skatteverket. Första datum då en underrättelse ska ha lämnats in är den 30 april 2017. Första datum då en land-för-land-rapport ska ha lämnats in är den 31 december 2017.

Skatteverket kommer att godta att en underrättelse görs på engelska.

Dessa enheter omfattas av kravet på underrättelse och land-för-landrapportering

Alla svenska företag som ingår i en koncern som är skyldiga att lämna en land-för-land-rapport i Sverige eller i ett annat land ska underrätta Skatteverket om detta. Med svenskt företag avses obegränsat skattskyldiga företag, svenska handelsbolag och utländska företags fasta driftställen i Sverige. Vad som ska framgå av underrättelsen hittar du längre ned på denna sida.

Som huvudregel ska moderföretaget i koncernen lämna in en land-för-land-rapport för hela koncernen i det land där moderföretaget hör hemma. I Sverige ska därför svenska företag som är moderföretag i koncerner som omfattas av rapporteringskravet upprätta och lämna in koncernens land-för-land-rapport till Skatteverket.

I vissa fall ska även andra svenska företag lämna land-för-land-rapport till Skatteverket. Det gäller om

 • moderföretaget i koncernen inte är skyldigt att lämna en sådan rapport i den stat eller jurisdiktion där det hör hemma
 • denna andra stat eller jurisdiktion inte har ett gällande avtal med Sverige om automatiskt informationsutbyte av land-för-land-rapporter eller om
 • Skatteverket har anmält till det svenska företaget att det inte kommer ske något utbyte av land-för-land-rapporter med den stat eller jurisdiktion där moderbolaget hör hemma.

Om det i en situation som nämns ovan finns flera svenska företag i koncernen som är skyldiga att lämna en land-för-land-rapport, kan koncernen utse ett av dem att lämna rapporten (så kallat ställföreträdande moderföretag). Om koncernen inte gör det är varje enskilt svenskt företag skyldigt att upprätta en land-för-land-rapport.

Underrättelse för moderföretag, ställföreträdande moderföretag och andra enheter som ska lämna en land-för-land-rapport till Skatteverket

Du som företräder ett svenskt företag som ska lämna en land-för-land-rapport till Skatteverket, ska underrätta Skatteverket om detta innan det räkenskapsår som ska redovisas i land-för-land-rapporten har gått ut.

Om det räkenskapsår som ska rapporteras har påbörjats efter den 31 december 2015 och avslutats före den 1 april 2017 ska underrättelsen komma in till Skatteverket senast den 30 april 2017.

Lämna följande uppgifter i underrättelsen:

 • Namn, adress och organisationsnummer för det svenska företag som är skyldigt att lämna en land-för-land-rapport
 • Namn på en kontaktperson hos det rapporteringsskyldiga företaget samt e-postadress och telefonnummer till den personen
 • Datum när räkenskapsåret som omfattas av en kommande land-för-land-rapport börjar och slutar
 • Om företaget är moderföretag, ställföreträdande moderföretag eller i övrigt är rapporteringsskyldigt dotterföretag.

Skicka underrättelsen till:

Skatteverket
403 32 Göteborg

Underrättelse för andra svenska enheter

Du som företräder ett svensk företag som ingår i en koncern där ett annat företag kommer att lämna en land-för-land-rapport för hela koncernen, ska underrätta Skatteverket om detta innan det räkenskapsår som ska redovisas i land-för-land-rapporten har gått ut. Detta gäller oavsett i vilket land det andra företaget kommer att lämna rapporten.

Om det räkenskapsår som ska rapporteras har påbörjats efter den 31 december 2015 och avslutats före den 1 april 2017 ska underrättelsen komma in till Skatteverket senast den 30 april 2017.

Lämna följande uppgifter i underrättelsen:

 • Namn och organisationsnummer på det svenska företag som skickar in underrättelsen
 • Namn, adress och organisationsnummer/identifikationsnummer på det svenska eller utländska företag som är skyldigt att lämna en land-för-land-rapport
 • I vilket land det företag som ska lämna rapporten hör hemma
 • Datum när räkenskapsåret som omfattas av en kommande land-för-land-rapport börjar och slutar

Skicka underrättelsen till:

Skatteverket
403 32 Göteborg

Så här ska land-för-land-rapporten lämnas

Rapporteringsskyldiga svenska företag ska lämna in land-för-land-rapporter (filer i fastställt XML-format) till Skatteverket. Skyldigheten att lämna en rapport gäller för räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2015. Rapporten ska senast ha kommit in till Skatteverket inom 12 månader från det att räkenskapsåret avslutades. Det innebär till exempel att koncerner med en koncernomsättning om motsvarande 7 miljarder SEK och mer för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016 ska lämna en land-för-land-rapport senast den 31 december 2017.

Skatteverket kommer att publicera en teknisk beskrivning för land-för-land-rapporter. Den kommer att beskriva hur XML för land-för-land-rapportering ska utformas och hur filen ska lämnas in till Skatteverket. Informationen om XML för land-för-land-rapportering finns även i OECD:s CbC XML User Guidelänk till annan webbplats. Viss information finns i EU:s regelverk (ändring i handräckningsdirektivet)länk till annan webbplats. I den tekniska beskrivningen som Skatteverket kommer att publicera finns det också förtydliganden av hur XML-schemat ska sammanställas.

Land-för-land-rapportering kommer endast att kunna ske elektroniskt via överföring av fil i XML-format. Inlämning kommer att ske via en filöverföringstjänst på Skatteverkets webbplats som öppnas i slutet av 2017.

Syftet med land för land-rapportering är bland annat att ge skattemyndigheterna information för att kunna bedöma risker för felaktig prissättning och andra skattefel inom stora internationella koncerner. Underlaget kommer inte i sig att användas för att fatta beslut om beskattningsändringar för en koncernenhet, utan endast som en del av den information som Skatteverket väger ihop i urvalsanalys för att bedöma om risken för skattefel medför behov av en vidare utredning hos företaget. Informationen i land-för-landrapporteringen kommer också att användas för statistiska och andra analysändamål.

I Rättslig vägledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om regelverket för land-för-land-rapportering.

Vi kommer att uppdatera informationen på den här sidan när den tekniska beskrivningen är färdig.

Skatteverket

Till toppen