På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Ansökan till Skatteverket om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Skatteverket är från och med den 1 januari 2010 behörig myndighet enligt skatteavtal när det gäller att ingå överenskommelser med andra länder om framtida prissättning vid internationella transaktioner mellan företag i ekonomisk intressegemenskap.

Skatteverket är sedan tidigare behörig myndighet enligt skatteavtal när det gäller att lösa enskilda fall som resulterat i dubbelbeskattning, se länk nedan.

Vad är ett prissättningsbesked och vilka krav finns för att ett prissättningsbesked ska kunna meddelas?

Ett prissättningsbesked baseras på en överenskommelse mellan två eller flera länder om hur prissättningen av vissa internationella transaktioner ska ske och omfattar i normalfallet tre till fem beskattningsår. För att ett prissättningsbesked ska kunna meddelas är det nödvändigt att Sverige har ett skatteavtal med det eller de länder som berörs och att avtalet innehåller bestämmelser som möjliggör utbyte av information mellan länderna. Prissättningsbeskedet är tillämpligt vid bestämmandet av underlag för statlig och kommunal inkomstskatt.

Den som ansöker om ett prissättningsbesked måste lämna de uppgifter som behövs för att prissättningsfrågan ska kunna bedömas på ett korrekt sätt.  För att ett prissättningsbesked ska få lämnas får det inte avse en enkel fråga eller transaktioner av mindre omfattning. De transaktioner som omfattas måste också kunna bedömas fristående från andra transaktioner som inte omfattas av ansökan.

Prissättningsbeskedet är bindande för Skatteverket i förhållande till den som beskedet avser för de transaktioner som omfattas av beskedet när de villkor som gäller för beskedet är uppfyllda. Under vissa förhållanden kan ett prissättningsbesked ändras eller återkallas.

Vem kan ansöka om ett prissättningsbesked?

Den näringsidkare som är, eller förväntas bli, skattskyldig i Sverige enligt inkomstskattelagen (1999:1229) kan ansöka om ett prissättningsbesked. Både svenska näringsidkare och utländska näringsidkare, som har ett fast driftställe i Sverige, omfattas av lagen och kan alltså ansöka om prissättningsbesked. För handelsbolag och andra delägarbeskattade juridiska personer gäller att de kan ansöka om någon av delägarna är, eller förväntas bli, skattskyldig i Sverige.

Hur ansöker man om ett prissättningsbesked?

Innan en ansökan lämnas in kan lämpligen ett förmöte hållas hos Skatteverket för att exempelvis diskutera om det är lämpligt att ansöka om ett prissättningsbesked för de transaktioner det gäller och om den tänkta prissättningsmetoden är lämplig att använda.

En ansökan om prissättningsbesked ska skickas till:

Skatteverket HK
Behörig myndighet
Rättsavdelningen
171 94  Solna

I samband med ansökan om ett prissättningsbesked skickar Skatteverket ut en faktura. Avgiften uppgår per land som ansökan avser normalt till:

- 150 000 kronor vid ansökan om prissättningsbesked
- 100 000 kronor vid ansökan om förnyelse av prissättningsbesked
- 125 000 kronor vid ansökan om förnyelse av prissättningsbesked med ändringar

Vad bör en ansökan om prissättningsbesked innehålla?

En ansökan om ett prissättningsbesked ska ges in i fyra exemplar och bör innehålla följande uppgifter:

  • Vilka svenska och utländska företag som omfattas av ansökan samt adress och organisationsnummer eller motsvarande identifikationsnummer för dessa
  • Vilka beskattningsår ansökan avser
  • Vilka länder som omfattas av ansökan
  • Om motsvarighet till prissättningsbesked har lämnats i utlandet för samma eller likartade transaktioner och berör någon av parterna som ansökan gäller
  • En beskrivning av de berörda parternas verksamhet och organisation
  • Uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna
  • En funktionsanalys
  • En jämförbarhetsanalys
  • En beskrivning av den valda prissättningsmetoden och en redogörelse för dess lämplighet
  • Uppgift om de antaganden som ligger till grund för den valda prissättningsmetoden

Det är viktigt att en ansökan innehåller alla de upplysningar som behövs för att kunna bedöma en prissättningsmetod eller en transaktion. Det kan exempelvis vara viktigt med en redogörelse för de tendenser och förhållanden som råder  på den marknad där företaget verkar och som väntas påverka företaget, företagets  tänkta affärsstrategi under den aktuella perioden och även för tidigare år i de fall en förändring är avsedd att ske. Räkenskaper för de närmast föregående räkenskapsåren för de berörda företagen och avtal som berör de transaktioner som omfattas av ansökan är andra exempel på viktig information. Det är också lämpligt att lämna upplysning om skatterevisioner eller ömsesidiga överenskommelser som har betydelse för ansökan samt övriga relevanta uppgifter.

Skatteverket

Till toppen