På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Köpa varor från länder utanför EU

När du köper varor från länder utanför EU kallas det för import. Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet i Sverige ska du i regel redovisa svensk moms på importen i din momsdeklaration.

Här har vi samlat några av de vanligaste situationerna och de viktigaste sakerna du behöver tänka på när du importerar varor till din verksamhet i Sverige.

Moms vid import som ska redovisas till Skatteverket

Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet ska du redovisa och betala moms på importen till Skatteverket. Detta gäller också för dig som är momsregistrerad och importerar varor med hjälp av ett ombud som tulldeklarerar åt dig.  

Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en vara som endast ska användas för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Med import menar vi

  • när en vara förs in till Sverige från ett land utanför EU, eller
  • när en vara förs in till Sverige från ett område inom EU som ligger utanför EU:s momsområde, till exempel Åland.

Även om du är momsregistrerad måste du förtulla dina importerade varor hos Tullverket. Det är Tullverket som fattar tulltaxeringsbeslut och ansvarar för att kontrollera att uppgifterna om tullvärde, klassificering med mera i din inlämnade tulldeklaration är korrekta. Det är endast uppgifter om moms för din import som du ska redovisa i din momsdeklaration till Skatteverket.

Så här redovisar du importen

Datumet i tullräkningen eller tullkvittot bestämmer när du ska redovisa moms vid import. Den utgående momsen för importen redovisar du i den redovisningsperiod som Tullverket har ställt ut tullräkning eller ett tullkvitto gällande din import.

Datumet finns också med i det meddelande om fastställda värden och avgifter som Tullverket skickar till ditt ombud, om du har ett ombud som tulldeklarerar för din räkning. Detta meddelande ska ombudet sedan skicka till dig, och av datumet i meddelandet kan du se i vilken redovisningsperiod du ska redovisa momsen.

Tullräkning som ställs ut efter omprövning på grund av fel deklarant ska dock redovisas till Skatteverket av den rätte deklaranten i den period då den ursprungliga tullräkningen ställdes ut.

I momsdeklarationen redovisar du beskattningsunderlaget i ruta 50 (i svenska kronor). Den beräknade utgående momsen redovisar du i någon av rutorna 60-62, beroende på vilken momssats som gäller för den vara du köpt. För den moms som du själv beräknat har du avdragsrätt enligt de allmänna reglerna för ingående moms.

Den ingående momsen redovisar du i samma redovisningsperiod som du redovisar den utgående momsen för importen.

Om du importerar en vara som inte är momspliktig ska du varken redovisa beskattningsunderlag eller någon utgående eller ingående moms i momsdeklarationen.

Om du inte är momsregistrerad vid själva importtillfället är det Tullverket som tar ut moms för din import. Du får då dra av den ingående momsen i den redovisningsperiod då Tullverket ställt ut tullräkning eller tullkvitto för importen av varorna, om du registrerat dig för moms efter importtillfället.

Så här beräknar du beskattningsunderlaget till momsdeklarationen

Beskattningsunderlaget för momsen vid import beräknar du själv genom att lägga ihop det sammanlagda värdet av nedanstående.

Varans värde för tulländamål, så kallat monetärt tullvärde

Det monetära tullvärdet bestäms av Tullverket eller i vissa fall av annan tullmyndighet i EU. Det monetära tullvärdet framgår av tullräkningen eller tullkvittot. Om du har använt dig av ett ombud/speditionsföretag ska det monetära tullvärdet framgå av det meddelande om fastställda värden och avgifter som ombudet skickar till dig.

Tull och andra statliga skatter eller avgifter utom den moms du ska beräkna

Tull och andra statliga skatter eller avgifter framgår också av tullräkningen eller tullkvittot. Som tull räknas även avgift för kvalitetskontroll, stickprov och växtskydd. Det totala belopp som du har betalat eller ska betala till Tullverket ska ingå i det belopp som du redovisar som beskattningsunderlag till Skatteverket. Om du har använt dig av ett ombud/speditionsföretag ska dessa uppgifter framgå av ombudets redovisning av importen till dig.

Bikostnader för transport av varan från införselplatsen, som kostnader för emballage, transport, lastning, lossning och försäkring

Bikostnader som du eventuellt har haft mellan den plats där varan förts in i EU (införselplatsen) och den ort dit varan slutligen anländer enligt den internationella frakthandlingen (bestämmelseorten) framgår inte av tullräkningen eller tullkvittot. De framgår inte heller av Tullverkets tjänst Mina sidor.

Om det vid tidpunkten för införseln i EU framgår av den internationella frakthandlingen att varan ska transporteras vidare från införselplatsen till en annan plats i Sverige eller till ett annat EU-land (bestämmelseorten), ska också sådana bikostnader ingå i beskattningsunderlaget. Tjänster som utgör bikostnader och som ingår i ditt beskattningsunderlag för moms vid import ska faktureras utan moms av säljaren. Kostnader som du har haft för hantering av den importerade varan fram till införselplatsen ingår i det monetära tullvärdet och räknas därför inte som bikostnad.

Vad som är att anse som införselplats skiljer sig beroende på hur varan transporterats in i EU, till exempel via båt, flyg eller landvägen. Om det saknas uppgift om bestämmelseort i den internationella frakthandlingen ska den första ort i Sverige där omlastning görs anses vara bestämmelseort.

Exempel på bikostnader vid import

Du importerar en vara från Brasilien. Bestämmelseorten som anges i speditörsfakturan är Sundsvall. Varan transporteras med fartyg till Italien (införselplats) där varan lastas om till lastbil. Fraktföraren levererar sedan varan till Malmö där varan lastas om och ny fraktförare tar över leveransen. Den nya fraktföraren transporterar varan till ditt lager i Sundsvall (bestämmelseort). De kostnader som du har haft för att transportera varan från införselplatsen till bestämmelseorten är sådana bikostnader som ska ingå i beskattningsunderlaget, det vill säga kostnaderna för transporten från Italien till Malmö och från Malmö till Sundsvall.

Import är undantagen från moms i vissa fall

Om du importerar en vara som inte är momspliktig vid vidareförsäljning är även importen av varan undantagen från momsplikt. Moms ska alltså inte redovisas vid import för sådana varor där försäljningen är undantagen från moms.

Varor som är tullfria enligt lagen om frihet från skatt vid import med mera,  är också undantagna från momsplikt. Tullfrihet kan ges vid import av vissa varor för att främja handeln. Det kan till exempel vara varuprover av försumbart värde och produkter som används eller förbrukas i samband med en mässa eller liknande evenemang.

En import kan vara undantagen från moms även i andra fall. I de flesta fall krävs tillstånd från Tullverket. Detta gäller vid tillfällig import av varor, aktiv förädling av varor, import av fordon i vissa fall, import av varor för vidareförsäljning inom EU, så kallade unionsvaror eller för varor som tillfälligt undantas då de läggs i till exempel tullager.

Ytterligare information om att köpa varor från länder utanför EU


Våra e-tjänster

I den här tjänsten kan

  • företag och arbetsgivare lämna moms- och arbetsgivardeklarationer
  • läsombud läsa företagets moms- och arbetsgivaruppgifter 
  • företag och arbetsgivare välja bort pappersblanketten.
Skatteverket

Till toppen