På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Avdragslexikon för företag

Det här avdragslexikonet gäller för beskattningsåren 2016 och 2017, och vänder sig till dig som vill göra avdrag för företag.

Det gäller främst för dig som har en enskild näringsverksamhet eller ett handels- eller kommanditbolag. Alla utgifter som krävs för din verksamhet får du dra av som kostnad. En del utgifter ska du dra av direkt med hela beloppet, men i vissa fall måste avdraget fördelas över flera år.

Inom några områden (till exempel resor och lokalkostnader) finns det begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag du får göra.

Dina privata kostnader får du aldrig göra avdrag för.

D
Deklarationshjälp med mera

E
Egenavgifter

F

Försäkringspremier

G
Gåvor

I
Inventarier

L

Lokalkostnader

M
Medlemsavgifter

Motion- och friskvård

P
Pensionssparande

Personalkostnader

R
Representation

Resor och bil

Räntor

S

Sjuk- och hälsovård

Skatter och sanktionsavgifter

Sponsring

Stöld av pengar

T

Trängselskatt

U
Underskott

Utbildning

Utgifter innan verksamheten har kommit igång


Deklarationshjälp med mera

Du får inte dra av några kostnader för att du låtit någon annan hjälpa dig att deklarera eller driva andra skatteprocesser för ditt företag, till exempel, skatteprocesser. Däremot får du göra avdrag för omkostnader om du har i samband med processer kring moms eftersom dessa omkostnader räknas som avdragsgilla driftkostnader.

Egenavgifter

När du driver aktiv näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter. Du ska bara betala egenavgifter om du har ett överskott i näringsverksamheten, på 1 000 kronor eller mer.

Skattemässigt räknas dessa egenavgifter också som en kostnad i din verksamhet, men innan skatteberäkningen är klar kan du inte exakt veta hur stora dina egenavgifter blir för beskattningsåret. Du får därför göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter.

Om du bedriver en enskild näringsverksamhet tillsammans med din maka eller make och ni båda beskattas för näringsverksamhetens överskott ska avdrag för egenavgifter beräknas för var och en.

Egenavgifter ska inte bokföras

Du ska inte bokföra egenavgifter eftersom de inte räknas som näringsverksamhetens skatter, utan tillhör dina inkomstskatter.

Nedsättning av egenavgifter

Om du betalar fulla egenavgifter kan du få nedsättning av egenavgifterna med 7,5 procent om ditt avgiftsunderlag överstiger 40 000 kronor, dock högst 15 000 kronor. Nedsättningen beräknas automatiskt av Skatteverket.

Nedsättning av egenavgifterna kan också begäras för verksamhet som bedrivs i vissa regioner, så kallad regional nedsättning. Du måste själv beräkna regionalt nedsättningsbelopp och ange det i inkomstdeklarationen.

 

Schablonavdrag

Vid aktiv näringsverksamhet får du göra avdrag för egenavgifter med maximalt 25 procent av överskottet från din näringsverksamhet. I vissa fall ska du göra schablonavdrag med ett lägre belopp.

Om du har begärt nedsättning av egenavgifterna påverkar det inte ditt schablonavdrag, utan avdrag medges enligt ovan.

Vid beräkning av schablonavdraget utgår du från överskottet i din verksamhet, men du måste räkna bort eventuell sjukpenning och liknande samt vissa inkomster som i detta sammanhang behandlas som anställningsinkomster.

 

Avstämning

Det avdrag du gör i år måste du nästa år stämma av mot de slutliga egenavgifterna, det vill säga de egenavgifter som du faktiskt fick betala. Mellanskillnaden ska du lägga till eller räkna bort från nästa års skattepliktiga resultat. En sådan här avstämning måste du även göra året efter att du avslutat din verksamhet.

Försäkringspremier

Försäkringspremier för försäkringar som du tecknat för näringsverksamheten får du normalt göra avdrag för. Det kan till exempel gälla sakförsäkringen för en bil som tillhör näringsverksamheten.

För grupplivförsäkringar gäller särskilda begränsningar. Om du som driver enskild näringsverksamhet tecknar en grupplivförsäkring för egen del får du i vissa fall bara delvis dra av den. Det gäller om en eventuell ersättning är förmånligare än motsvarande ersättning enligt den statliga grupplivförsäkringen. Då får du inte göra avdrag för mer än motsvarande premiekostnaden för den statliga grupplivförsäkringen.

Gåvor

Du får normalt inte göra avdrag för gåvor men det finns undantag. Till exempel får du göra avdrag för reklamgåvor av mindre värde och, i vissa fall, för representationsgåvor.

Representationsgåvor måste, på samma sätt som annan representation, ha ett samband med din verksamhet. Det kan till exempel bli aktuellt med blommor när ett kundföretag firar jubileum.

Du kan inte få avdrag för representationsgåvor till dina affärsförbindelser i samband med helger eller deras personliga högtidsdagar.

Mutor får du aldrig göra avdrag för.

Inventarier

Inventarier är tillgångar som du behöver i verksamheten för att kunna driva den. Det kan till exempel vara verktyg, möbler, bilar, instrument, datorer, affärsinredning eller maskiner som tillverkar olika produkter. Avskrivning (värdeminskning) betyder att du får dra av utgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år. Inventarierna blir på så sätt kostnadsförda i den takt de förbrukas.

Om du köper in maskiner och inventarier finns tre olika sätt att få avdrag på:

 • Omedelbart avdrag
 • Avdrag genom räkenskapsenlig avskrivning
 • Avdrag genom restvärdesavskrivning


Lokalkostnader

Medlemsavgifter

Du får normalt inte dra av medlemsavgifter till föreningar. Om föreningen har ett särskilt servicebolag som utför direkta tjänster åt medlemmarna, får du normalt dra av avgiften till servicebolaget (vad som är medlemsavgift och vad som är serviceavgift framgår normalt av fakturan).

Om du betalar avgift till en arbetsgivarorganisation får du göra avdrag för den del av avgiften som avser medel för konfliktändamål.

Motion och friskvård

Reglerna om avdrag för kostnader för motion och friskvård gäller endast för anställd personal. Det gäller inte för enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag eller kommanditbolag.

Pensionssparande

Om du har pensionssparat i pensionsförsäkring eller på pensionssparkonto kan du göra avdrag för försäkringspremierna respektive inbetalningarna på kontot. Du måste själv äga försäkringen eller pensionssparkontot för att få göra avdrag. Om du har inkomst av tjänst får du göra avdraget som ett allmänt avdrag. Om du har inkomst av näringsverksamhet kan du begära avdrag i näringsverksamheten.

Inkomstår 2016

Pensionssparavdraget, med ett fast belopp om 1 800 kr, har slopats den från och med den 1 januari 2016.

Inkomst av tjänst

Du som helt saknar pensionsrätt i anställning – dvs. bara har rätt till allmän pension enligt lag – får göra avdrag med 35 procent av anställningsinkomsten. Avdraget kan uppgå till högst 443 000 kr.

Inkomst av näringsverksamhet

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten. Avdraget kan uppgå till högst 443 000 kronor.

Inkomstår 2017

Pensionssparavdraget, med ett fast belopp om 1 800 kr, har slopats den från och med den 1 januari 2016.

Inkomst av tjänst

Du som helt saknar pensionsrätt i anställning – dvs. bara har rätt till allmän pension enligt lag – får göra avdrag med 35 procent av anställningsinkomsten. Avdraget kan uppgå till högst 448 000 kr.

Inkomst av näringsverksamhet

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten. Avdraget kan uppgå till högst 448 000 kronor

Personalkostnader

Om du har anställda får du göra avdrag för deras löner och pensionskostnader. Observera att du som enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag aldrig kan göra avdrag för lön till dig själv, din maka, make eller till dina barn om är under 16 år.

Representation

Reglerna för representationsavdrag har ändrats från och med den 1 januari 2017 och gäller för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016. Vid inkomstbeskattningen är utgifter för förtäring inte längre avdragsgilla annat än om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. Exempel på enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid.

Representation kan vara både extern och intern.

 • Extern – till exempel i samband med förhandlingar vid inköp och försäljningar eller med konsulter.
 • Intern  till exempel personalfester och informationsmöten.

Vanliga kostnader för representation är till exempel mat, dryck (även vin och sprit), teaterbiljetter, betjäning och hotellrum.

För att du ska få göra avdrag för representation måste det finnas ett omedelbart samband med din näringsverksamhet. Det måste alltså finnas en naturlig koppling till verksamheten. Det gäller både för platsen där representationen sker och personerna som representationen riktar sig emot. Exempel på omedelbart samband kan vara representation som sker i syfte att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. Det får inte vara fråga om kostnader för sällskapsliv av mer personlig natur, personlig gästfrihet eller liknande.

Du får inte avdrag med mer än vad som anses vara skäligt. Därför kan du aldrig få avdrag för lyxbetonad representation. För vissa kostnader finns schablonbelopp. Beloppen avser pris exklusive moms. Om du inte har en momspliktig verksamhet får beloppen ökas med momsen.

Inkomstår 2016

För inkomstår 2016 kan du maximalt få avdrag med

 • 90 kronor per person för lunch, middag eller supé
 • 60 kronor per person för andra måltider
 • 180 kronor för till exempel teaterbiljetter och greenfee vid golf.

Inkomstår 2017

Från och med inkomstår 2017 gäller följande schablonbelopp:

 • 0 kronor för frukost, lunch och middag
 • 60 kronor per person för enklare förtäring
 • 180 kronor för till exempel teaterbiljetter och greenfee vid golf.

Om du har avdragsrätt för moms får du göra avdrag för moms på representationen i din momsdeklaration. Storleken på avdraget varierar beroende på innehållet i representationen.

Ovanstående beloppsbegränsningar bör användas även om representationen riktas mot företag i annat land. Om representationen sker i din verksamhetslokal eller i ditt hem gäller också ovanstående belopp, men du kan aldrig få högre avdrag än vad som är skäligt, med hänsyn till de uppgifter du kan lämna kring aktuell representation.

Resor och bil

Räntor

De räntekostnader du har för lån i verksamheten får du dra av. Amorteringar får du däremot inte dra av, eftersom det inte är en kostnad. Du gör i stället avdrag för det du har köpt för de lånade pengarna.

Sjuk- och hälsovård

Du får inte göra avdrag för utgifter för offentligt finansierad hälso- och sjukvård, patientavgifter och liknande eftersom det räknas som privata levnadskostnader. Normalt kan du inte heller göra avdrag för privat hälso- och sjukvård eller tandvård. Det är bara om du inte omfattas av den offentligt finansierade vården som sådana utgifter får dras av.

Avdrag får däremot göras för:

 • företagshälsovård
 • vaccinationer som behövs i din verksamhet
 • utgifter för arbetslivsinriktad rehabilitering och förebyggande behandling om åtgärderna syftar till att du ska kunna fortsätta ditt arbete
 • utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel utomlands, om du blir sjuk när du arbetar utomlands.

Avdrag för kostnader för motion och friskvård gäller endast för anställd personal. Det gäller däremot inte för den enskilde näringsidkaren, eftersom denna inte anses anställd. Utgifter för friskvård som ingår som ett led i arbetslivsinriktad rehabilitering kan däremot dras av som sjuk- och hälsovård.

Skatter och sanktionsavgifter

Du får inte göra avdrag för svenska allmänna skatter, t.ex. kommunal och statlig inkomstskatt, samt kupongskatt. Du får inte heller göra avdrag för t.ex. restavgifter, förseningsavgifter, skattetillägg, viten, böter, felparkeringsavgifter, överlastavgifter eller indrivningsavgifter som betalas till staten.

Fastighetsskatt/avgift som avser näringsfastighet får du däremot dra av. Samma sak gäller särskild löneskatt och speciella skatter och avgifter såsom vissa tillverkningsskatter, fordonsskatt samt tull- och hamnavgifter.

Fastighetsskatten/avgiften får dras av det år den avser. Den skatt/avgift som avser 2016 får alltså dras av i den deklaration som du lämnar 2017.

Sponsring

Ett sätt för företag att sprida sitt eller sina produkters namn är att lämna ett ekonomiskt stöd till verksamheter eller personer. Företeelsen brukar benämnas sponsring och den som lämnar stödet sponsor. Sponsringen går huvudsakligen till idrottsrörelsen men även forsknings- och utvecklingsprojekt samt kulturevenemang kan sponsras.

För att sponsringen ska få dras av krävs att den utgör en driftkostnad i näringsverksamheten. Sponsorn måste erhålla något i motprestation som kan verka resultatfrämjande i näringsverksamheten. Här får sponsoravtalet stor betydelse för att se vilka motprestationer sponsorn erhållit. Motprestationerna marknadsvärderas och företaget får bara avdrag för värdet av motprestationerna.

Rena gåvor får inte dras av. Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image eller goodwill är den att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill.

Mer information hittar du i

Skatteverkets information

Skatteverkets skrivelse

Stöld av pengar

Om du blivit bestulen på kontanter genom stöld eller rån får du göra avdrag med ett belopp som motsvarar ett normalt innehav av kontanter i näringsverksamheten, om det inte finns särskilda skäl. Detta gäller inte om du själv eller någon närstående till dig har begått stölden.

Trängselskatt

Företaget får göra avdrag för trängselskatten.

Underskott

Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten efter avdrag för tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år o.s.v. Någon tidsbegränsning för underskottsavdrag finns inte. Underskottet kan tas med så länge näringsverksamheten finns kvar. Underskottet kan inte övertas av någon annan person. Vid dödsfall övertar dödsboet underskottet.

Från huvudregeln finns vissa undantag. Ett av dem är att du som har en nystartad enskild näringsverksamhet eller är delägare i ett nystartat handelsbolag, får göra avdrag för underskott som ett allmänt avdrag, dvs. i inkomstslaget tjänst. Avdrag får göras med högst 100 000 kronor per år och näringsverksamheten måste bedrivas aktivt. Underskottet får dras av direkt som ett allmänt avdrag de fem första åren. Därefter gäller åter huvudregeln om att underskottet "rullas" framåt.

Ytterligare ett undantag från huvudregeln om att underskott dras av nästa år gäller om näringsverksamheten uteslutande, eller så gott som uteslutande, avser litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet. Då kan du under vissa förutsättningar göra direktavdrag för underskott även om verksamheten inte är nystartad. Avdrag görs som allmänt avdrag.

Utbildning

Utgifter innan verksamheten har kommit igång

Om du har haft utgifter innan verksamheten kommit i gång får du dra av dem förutsatt att

 • det gäller inköp under startåret och året före, det vill säga om verksamheten kom i gång 2016 får du dra av de utgifter du haft under 2015 och 2016
 • det är en sådan kostnad som du skulle få dra av också efter att verksamheten kommit i gång, det vill säga den behövs för din verksamhet
 • du inte dragit av utgiften tidigare till exempel i en annan verksamhet
 • det är fråga om sådana inköp som du skulle få dra av direkt vid inköpet, till exempel förbrukningsartiklar och inventarier av mindre värde
 • de inte avser inventarier som du i samband med starten tagit in i verksamheten till ett beräknat anskaffningsvärde.


Skatteverket

Till toppen