På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Underskott

Om du får ett underskott i din näringsverksamhet har du möjlighet att spara det för att göra avdrag mot framtida överskott.

Vid nystartad, litterär och konstnärlig verksamhet kan du få göra avdraget tidigare. Det gäller även om du har en näringsfastighet, näringsbostadsrätt eller andelshus som ingår i verksamheten.

Huvudregel

Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten efter avdrag av tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år och så vidare. Någon tidsbegränsning för underskotts­avdrag finns inte. Underskottet kan tas med så länge närings­verksam­heten finns kvar. Underskottet kan inte övertas av någon annan person. Vid dödsfall övertar dödsboet underskottet.

Fyra undantag från huvudregeln

Från huvudregeln finns fyra undantag då du kan få avdrag tidigare.

Nystartad verksamhet

Du får dra av underskott för en nystartad aktiv näringsverksamhet som allmänt avdrag, det vill säga från inkomst av annan näringsverksamhet och från inkomst av tjänst. För verksamhetsår 2016 ska verksamheten ha påbörjats år 2012 eller senare. Avdraget begärs i Inkomstdeklaration 1 vid punkt 14.1. Du kan inte dra av underskott för nystartad näringsverksamhet om den är passiv.

» Aktiv och passiv näringsverksamhet

Du får göra avdrag de första fem åren och med högst 100 000 kr per år, oavsett om underskottet kommer från det här året eller om det är ett inrullat underskott från tidigare år. Det saknar också betydelse om föregående års underskott översteg 100 000 kr.

För att få dra av underskottet måste hela näringsverksamheten vara nystartad. Det innebär att om du redan bedriver en näringsverksamhet och påbörjar en ny verksamhet kommer de att ingå i samma närings­verksamhet. Den kan därför inte anses nystartad. Du får inte heller göra avdrag om du någon gång under de fem beskattningsår närmast innan du startade verksamheten, direkt eller indirekt, har bedrivit liknande verksamhet.

Om du har fått en näringsverksamhet från en närstående i arv, gåva eller vid bodelning, får du bara göra avdrag om den närstående hade fått avdrag om denna fortsatt med verksamheten.

Som närstående räknas

 • make
 • föräldrar
 • far- och morföräldrar
 • barn, styvbarn och fosterbarn
 • barnbarn
 • syskon och deras makar och barn
 • dödsbo som den skattskyldige eller dennas närstående är delägare i.

Om du har betalat för näringsverksamheten från förälder eller far- eller morförälder, får du göra avdrag i fem år förutom i följande situationer:

 • om du någon gång under de fem åren före startåret direkt eller indirekt drivit likartad verksamhet
 • att det i näringsverksamheten ingår en privatbostadsfastighet som enligt ägaren räknas som näringsfastighet
 • verksamheten utgör en självständig näringsverksamhet utanför EES.

Exempel: Underskott i nystartad verksamhet

År 1 har Samira ett underskott på 130 000 kr och drar av 100 000 kr som allmänt avdrag. 30 000 kr rullas vidare till nästa år.

År 2 har hon ett underskott på 60 000 kr. Hon får lägga till 30 000 kr från år 1 och hon väljer att dra av 90 000 kr som allmänt avdrag.

År 3 har Samira ett underskott på 20 000 kr. Hon väljer att inte göra något avdrag för underskottet utan rullar hela beloppet vidare till nästa år.

År 4 har hon ett underskott på 30 000 kr. Hon får lägga till 20 000 kr från år 3. Hon väljer att dra av 50 000 kr som allmänt avdrag.

År 5 har hon ett underskott på 110 000 kr. Samira utnyttjar maximalt belopp och drar av 100 000 kr som allmänt avdrag. Kvar har hon då ett underskott på 10 000 kr. Dessa 10 000 kr kan hon inte dra av nästa år eftersom hon bara får göra avdrag de fem första åren. Beloppet kan utnyttjas mot framtida överskott i näringsverksamheten.

Kulturell verksamhet

Om din näringsverksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande avser litterär, konstnärlig eller jämförlig verksamhet kan du under vissa förutsättningar göra avdrag för underskott även om verksamheten inte är nystartad. Avdraget begärs inkomstdeklaration 1 vid punkt 14.1. Läs mer om detta på sidan Kulturell verksamhet under rubriken underskottsavdrag.

» Mer om underskottsavdrag på sidan Kulturell verksamhet

Du som driver kulturell verksamhet kan välja att göra avdrag för ett underskott i näringsverksamheten direkt mot samma års tjänsteinkomster genom ett allmänt avdrag. Du får göra avdrag utan beloppsbegränsning men bara för det aktuella årets underskott, det vill säga inte för det underskott du fört vidare. Avdraget gör du i Inkomstdeklaration 1 vid punkt 14.1.

En förutsättning för att få kvitta underskottet mot tjänsteinkomster är att du haft intäkter av kulturarbetet av betydande storlek. Läs mer om vad betydande storlek är i Skatteverkets ställningstagande Allmänt avdrag för konstnärer.

» Skatteverkets ställningstagande Allmänt avdrag för konstnärer (Dnr: 131 805757-09/111)länk till annan webbplats

Näringsfastighet och bostadsrätt

Du som har underskott i en näringsverksamhet där näringsfastighet ingår ska dra av detta underskott i sin helhet från kapitalvinst på fastigheten i inkomstslaget kapital om fastigheten sålts under året. Detta gäller också vid delförsäljning av fastigheten. Det har ingen betydelse om underskottet hänför sig till fastigheten eller till andra delar av näringsverksamheten. Avdraget får inte överstiga kapitalvinsten. Överskjutande del av underskottet tas med till nästa år. Samma regler gäller för underskott i näringsverksamhet med en näringsbostadsrätt. Underskottet dras i första hand av från kapitalvinst på näringsfastighet och i andra hand från kapitalvinst på näringsbostadsrätt. Dessa regler är tvingande.

Avdraget gör du i den bilaga där du redovisar försäljningen av fastigheten eller bostadsrätten, (bilaga K7 – Försäljning – Näringsfastighet (SKV 2107) respektive K8 – Försäljning – Näringsbostadsrätt (SKV 2108).

» K7 – Försäljning – Näringsfastighet (SKV 2107)

» K8 – Försäljning – Näringsbostadsrätt (SKV 2108)

Andelshus

Om du har ett underskott i en näringsverksamhet där ett andelshus ingår kan du välja om du vill:

 • flytta över underskottet till nästa år eller
 • dra av underskottet med 70 procent i inkomstslaget kapital.

Du får endast dra av beloppet som belöper på andelslägenheten. Om du även driver annan näringsverksamhet som går med underskott ska du därför kunna visa hur stor del av underskottet som avser lägenheten.

Andelshuset ska dessutom användas på ett sådant sätt att det varit privatbostad om det varit en bostadsrätt, det vill säga som bostad eller för uthyrning till närstående eller liknande.

Avdraget gör du i inkomstdeklaration 1 vid punkt 8.4. Du fyller i hela underskott som du vill dra av, Skatteverket reducerar sedan beloppet till 70 procent.

Näringsverksamheten upphör

En näringsverksamhet upphör när det inte längre finns några tillgångar eller skulder kvar i verksamheten. När en närings­verksamhet upphör får du, året efter det att verksamheten upphörde, dra av 70 % av det slutliga underskottet som en förlust i din deklaration, under kapital.

Om verksamheten upphörde under 2016 får du dra av slutligt underskottsavdrag först i deklarationen som lämnas 2018. Du får fördela avdraget på detta år och de två kommande åren, det vill säga år 2019 och 2020.

Underskottet ska du dra av i inkomstdeklarationen vid punkt 8.4. Du för in hela underskottet. Skatteverket reducerar sedan beloppet till 70 procent. Under övriga upplysningar ska du också ange hur stort underskott du begär slutligt avdrag med och vilket år verksamheten upphörde.

Dessa regler gäller inte om du

 • startat en ny verksamhet samma år som du har upphört med en annan verksamhet.
 • har underskott av självständig näringsverksamhet i ett land utanför EES.

Du får inte dra av den del av underskottet som beror på att tillgångar eller tjänster tagits ut ur näringsverksamheten utan att uttagsbe­skattning skett.

Underskottsavdrag efter dödsfall

Ett dödsbo har rätt att ta med ett underskott av näringsverksamhet framåt enligt huvudregeln, till det år näringsverksamheten avvecklas, till exempel genom att slutligt arvskifte sker. Även övriga regler om underskottsavdrag är tillämpliga på dödsbon. Avdrag för slutligt underskott kan inte utnyttjas efter det att dödsboet slutligt skiftats.

Konkurs

Du som är försatt i konkurs får inte göra avdrag för inrullat underskott konkursåret. Förbudet gäller för alla näringsverksamheter. Däremot får du avdrag för underskott om konkursen läggs ned därför att borgenärerna fått full betalning.

Ackord

Du som fått ackord utan konkurs får inte avdrag för den del av underskottet som motsvarar den bortfallna skulden.

Om viss del av skulderna fallit bort genom skuldsanering enligt skuldsaneringslagen gäller samma regler som vid ackord.

Exempel: Underskott vid ackord

Björn får genom ackord en skuld i näringsverksamheten nedsatt från 400 000 kr till 100 000 kr, det vill säga med 300 000 kr. Vid årets början är underskottet i verksamheten 500 000 kr. Han får dra av 200 000 kr av underskottet (500 000 kr - 300 000 kr).

Skatteverket

Till toppen