På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Avdrag för värdeminskning

Värdeminskning är ett annat ord för avskrivning som innebär att du får dra av utgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år.

Inventarierna blir på så sätt kostnadsförda i den takt de förbrukas.

Inventarier

Inventarier är tillgångar som du behöver i verksamheten för att kunna driva den. Det kan till exempel vara maskiner som tillverkar olika produkter, verktyg, möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning.

Du har tre möjligheter att dra av för inventarier:

 • Omedelbart avdrag innebär att du får dra av hela utgiften det år du köpte in varan.
 • Räkenskapsenlig avskrivning innebär att det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) ska motsvara avskrivningen i bokslutet.
 • Restvärdesavskrivning.

Omedelbart avdrag

Omedelbart avdrag innebär att du får dra av hela utgiften det år du köpte in varan. Du får göra omedelbart avdrag för

 • inventarier till ett mindre värde
 • inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får du dra av redan samma år de köpts in till näringsverksamheten.

Inventarier som skrivs av på tre år

Det är du som i första hand ska visa att livslängden är högst tre år. Observera att tre år inte är någon avskrivningstid, utan endast en bedömningstid.

Om dina inventarier inte kan skrivas av på tre år måste du använda något av nedanstående avskrivningsalternativ.

Inventarier av mindre värde

Inventarier av mindre värde får du dra av året de skaffas till näringsverksamheten. Med mindre värde menas att anskaffningsvärdet exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp, det vill säga för inköp till ett värde 22 150 kronor för inkomstår 2016 och 22 400 kronor för inkomstår 2017.

Om det finns ett naturligt samband mellan flera inventarier, ska de anses vara av mindre värde bara om det sammanlagda anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller i det fall förvärv av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning. Till exempel blir hårddisk, bildskärm, skrivare, tangentbord och mus ett inventarium i detta avseende.

Enligt Skatteverkets uppfattning är det inventariets totala anskaffningsvärde som avgör om det är av mindre värde. Detta gäller även för inventarier som ägs gemensamt. En maskin som förvärvas gemensamt av två personer för 25 000 kronor får därför inte dras av omedelbart, utan varje ägare gör värdeminskningsavdrag på sin del.

Underlag för avskrivning

Det är inte bara själva inköps- eller tillverkningskostnaden som är underlag för avskrivning. Även andra kostnader som monteringskostnad, frakt, tull och liknande ingår. Man säger därför att anskaffningsvärdet är underlag för avskrivning. Det gäller både räkenskapsenlig avskrivning och restvärdes­avskrivning.

Du kan ta in inventarier i din verksamhet som du ägt privat. Som anskaffningsvärde ska du ta upp det marknadsvärde som gäller den dagen du tar in dem i näringsverksamheten. Marknadsvärde är vad någon utomstående person vill betala för inventarierna, alltså det pris du skulle kunna sälja dem för.

Om du har tagit över en hel näringsverksamhet genom arv, gåva eller liknande, tar du över de värden överlåtaren har kvar att skriva av på inventarierna.

Om din verksamhet inte är skyldig att redovisa moms får du ta med den moms som ingår i inköpskostnaden som anskaffningsvärde. Har du fått näringsbidrag eller liknande för att skaffa inventarier måste du minska anskaffningsvärdet med det belopp du fått i bidrag.

Räkenskapsenlig avskrivning

Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Du har två alternativ att välja på när du använder räkenskapsenlig avskrivning, huvudregel och kompletteringsregel.

Huvudregel för räkenskapsenlig avskrivning

Enligt huvudregeln får du dra av högst 30 procent av inventariernas bokförda värde vid årets början (= förra årets utgående värde).

Du ska lägga till värdet av de inventarier som du skaffat under året som fortfarande finns kvar vid årets slut.

Sedan drar du av

 • de betalningar du gjort för de inventarier du sålt under året som du skaffat till verksamheten tidigare år än detta år
 • den försäkringsersättning du fått för inven­tarier som du skaffat tidigare år än detta
 • summan för de ersättningsfonder du använt.  

Exempel: Räkenskapsenlig avskrivning

Bokfört värde vid årets början                    + 50 000 kronor

Inköp under året                                            + 20 000 kronor

Sålt under året som köpts tidigare år         - 10 000 kronor

Underlag att skriva av på                                 60 000 kronor


Årets avskrivning 30 procent                       - 18 000 kronor

Oavskrivet värde vid årets utgång                42 000 kronor

Har den ersättning som erhållits vid försäljning av inventarier i sin helhet bokförts som intäkt medges ett särskilt avdrag (avskrivning) med 10 000 kronor. Avskrivning kan därför göras med högst 28 000 kronor. Har ersättningen bokförts mot inventariekontot kan avdrag göras med högst 18 000 kronor.

Se exemplet Räkenskapsenlig avskrivning, praktisk tillämpning, längre ner på sidan

Det har ingen betydelse när under året du köper inventarier, finns de kvar vid årets slut får du skriva av med 30 procent. Om du har ett längre eller kortare räkenskapsår än 12 månader justeras dock procentsatsen. Är ditt räkenskapsår 6 månader är procentsatsen 15 procent, är det 18 månader blir procentsatsen 45 procent.

Eftersom avskrivningsunderlaget minskar med de avskrivningar du gjort betyder det att avskrivningens storlek blir mindre med åren. Teoretiskt sett blir inventarier aldrig avskrivna när du använder huvudregeln. Du som har upprättat ett förenklat årsbokslut kan läsa mer under rubriken Förenklingsregler vid förenklat årsbokslut.

Kompletteringsregel för räkenskapsenlig avskrivning

För att du ska ha möjlighet att få dina inventarier helt avskrivna finns det en kompletteringsregel som innebär hel avskrivning på fem år, det vill säga 20 procents avskrivning varje år.

Om du till exempel har sålt eller fått försäkringsersättning för inventarier som du skaffat före beskattningsårets ingång, har du fått ersättning som ska beskattas. Då får du ett särskilt avdrag med detta belopp, se exemplet nedan. Om ersättningen bokförs mot inventariekontot får du inte detta avdrag eftersom ersättningen inte tas upp som intäkt. Har du upprättat ett förenklat årsbokslut ska du bokföra försäkringsersättning och försäkringsinkomst mot inventariekontot.

Om du ska använda kompletteringsregeln måste du veta anskaffningskostnader och anskaffningsår för de inventarier du köpt de senaste fyra räkenskapsåren och som fortfarande finns kvar i verksamheten. Årets totala avskrivning får du genom att skriva av på vart och ett av de tidigare fyra årens kvarvarande anskaffningskostnad och årets anskaffningskostnad med 20 procent. Avskrivningsprocenten påverkas inte av när under året du köper inventarier. Däremot justeras procentsatsen om du har längre eller kortare räkenskapsår än 12 månader, precis som med huvudregeln.

Räkenskapsenlig avskrivning enligt huvudregeln, ett praktiskt synsätt

Du som vill göra avdrag enligt huvudregeln kan göra det enligt ett mer praktiskt synsätt. Resultatet blir detsamma men du behöver inte fundera på hur du har bokfört dina försäljningar av inventarier.

I stället för att beräkna 30 procent i avskrivning enligt ovan beräknar du ett lägsta värde på inventarierna. Det lägsta värdet är 70 procent av avskrivningsunderlaget. Om räkenskapsåret inte är tolv månader justeras procentsatsen. Är till exempel räkenskapsåret sex månader är det lägsta värdet 85 procent av avskrivningsunderlaget.

När du har beräknat det lägsta värdet gör du avdrag med högst så stort belopp att bokfört värde uppgår till detta lägsta värde. Om till exempel ditt bokförda värde på inventarier är 75 000 kronor och det lägsta skattemässiga värdet är 50 000 kronor kan du alltså skriva av med 25 000 kronor. Du får givetvis skriva av med ett lägre belopp. Fördelen med att beräkna ett lägsta värde är också att du lättare kan jämföra vilken av huvudregeln och kompletteringsregeln som ger störst avskrivning.

Den metod som ger det lägsta värdet möjliggör högsta avskrivning. Se mall för jämförelse mellan inventariernas lägsta värde enligt huvudregeln och kompletteringsregeln i broschyren Skatteregler för aktie- och handelsbolag (SKV 294).

» Skatteregler för aktie- och handelsbolag (SKV 294)

Exempel: Räkenskapsenlig avskrivning, praktisk tillämpning

Bokfört värde vid årets början                   + 50 000 kronor

Inköp under året                                           + 20 000 kronor

Sålt under året som köpts tidigare år        - 10 000 kronor

Underlag att skriva av på                               60 000 kronor

Lägsta värde 70 procent                                 42 000 kronor

Hur stor avskrivning som medges beror på inventariernas bokförda värde före årets avskrivning. Är det bokförda värdet 70 000 kronor (om försäljningsintäkten bokförts som intäkt) medges avdrag med 28 000 kronor. Har försäljningsintäkten istället bokförts som minskning av inventariekontot är bokfört värde 60 000 kronor.

Avskrivning medges då med 18 000 kronor.

Restvärdesavskrivning

Restvärdesavskrivning liknar räkenskapsenlig avskrivning och kan ses som en version av denna. Restvärdesavskrivning kan i vissa fall vara svår att tillämpa i praktiken.

Skillnaden mellan restvärdesavskrivning och räkenskapsenlig avskrivning

Restvärdeavskrivning

Räkenskapsenlig avskrivning

Det bokförda värdet för inventarierna behöver inte vara lika med det värde du redovisar i deklarationen, det vill säga det skattemässiga värdet.

Det bokförda värdet för inventarierna ska vara lika med det värde du redovisar i deklarationen, det vill säga det skattemässiga värdet.

Du får skriva av med högst 25 procent.

Huvudregeln är att du får skriva av inventarierna med högst 30 procent av avskrivningsunderlaget.

Det finns ingen alternativ kompletteringsregel.

Den alternativa kompletteringsregeln innebär att inventarierna får skrivas av med 20 procent av anskaffningsvärdet.

 

Räkna ut avskrivningsunderlag

Avskrivningsunderlaget är det värde som du redovisade att du hade kvar på inventarierna i förra årets deklaration utan avskrivning, det vill säga det skattemässiga värdet. Du ska även lägga till anskaffningskostnaden av inventarier som du skaffat under året och som finns kvar i näringsverksamheten vid årets slut. Om du sålt inventarier under året (eller fått försäkrings­ersättning för dem) som du skaffat tidigare år än detta räkenskapsår, måste du minska avskrivningsunderlaget med den intäkten.

Om du till exempel har sålt eller fått försäkringsersättning för inventarier som du skaffat före beskattningsårets ingång, har du fått ersättning som ska beskattas. Då får du ett särskilt avdrag med detta belopp, se exemplet nedan. Om ersättningen bokförs mot inventariekontot får du inte detta avdrag eftersom ersättningen inte tas upp som intäkt.

Exempel: Restvärdesavskrivning

Skattemässigt värde vid årets ingång               90 000 kronor

Inköp                                                            + 15 000 kronor

Försäljning                                                      - 5 000 kronor

Avskrivningsunderlag                                 100 000 kronor

Värdeminskningsavdrag 25 procent        - 25 000 kronor

Skattemässigt värde vid årets utgång        75 000 kronor

Har ersättningen för inventarierna i sin helhet bokförts som intäkt får du göra ett särskilt avdrag med 5 000 kronor. Värdeminskningsavdrag tillåts då med 30 000 kronor.

Har däremot ersättningen bokförts mot inventariekontot får du bara göra värdeminskningsavdrag med 25 000 kronor.

Patenträtt, hyresrätt, goodwill

Dessa tillgångar kallas immateriella, det vill säga sådana som inte består av föremål, i motsats till materiella tillgångar som inventarier. Utgiften för dessa tillgångar får du dra av genom avskrivning, det vill säga dela upp kostnaden på flera år precis på samma sätt som med inventarier. Reglerna för så kallade treårsinventarier gäller dock inte för immateriella tillgångar. Du får välja mellan räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning. Om du väljer räkenskapsenlig avskrivning för dina inventarier får du inte välja restvärdesavskrivning för till exempel hyresrätten till din affärslokal.

Med patenträtt menas både rättighet som du skaffat för att använda i din egen tillverkning och rättighet som du får betalt för när du låter någon annan använda den.

Förenklingsregler vid förenklat årsbokslut

Har du valt att upprätta ett förenklat årsbokslut finns det särskilda förenklingsregler för inventarier.

 • Är avskrivningsunderlaget mindre än 5 000 kronor medges värdeminskningsavdrag med hela beloppet.
 • Har du andra utgifter i samband med inköpet, till exempel transport, behöver de inte tas upp som inventarier om de inte överstiger 5 000 kronor. Dessa utgifter dras av omedelbart.
 • Om du tillverkar egna inventarier behöver du inte ta upp värdet av anställdas arbete när du värderar inventariernas anskaffningsvärde.

Om du upprättar ett förenklat årsbokslut behöver du inte ta upp inventarier med en anskaffningsutgift som understiger ett halvt prisbasbelopp. I stället får du redovisa inköpet som kostnad i sin helhet det år du köper in inventariet.

För ytterligare information se broschyren Bokföring, bokslut och deklaration del 1 (SKV 282).

» Bokföring, bokslut och deklaration del 1 (SKV 282)

Skatteverket

Till toppen