På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets remissvar m.m. 2017

Här finns våra senaste svar på remisser. Remissvaren finns publicerade i sin helhet. För äldre remissvar – kontakta huvudkontoret@skatteverket.se. Ange namn och nummer på betänkandet, promemorian eller liknande.

 • 2017-11-01 | 202 359872-17/112
  Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Slutbetänkande (SOU 2017:47)

 • 2017-11-20 | 202 392 754-17/112
  Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42)

 • 2017-11-10 | 202-410141-17/112
  Förslag till förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

 • 2017-11-06 | 202 341901-17/112
  Remiss av promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

 • 2017-11-14 | 202 435746-17/112
  Rekommendation om revisorns yttrande om hållbarhetsrapporten

 • 2017-11-10 | 202 342 416-17/112
  Remiss av promemorian Ändringar i vissa registerförfattningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (DS 2017:40)

 • 2017-10-30 | 202-337836-17/112
  En effektivare flytträtt av försäkringssparande

 • 2017-11-06 | 202 414320-17/112
  Kommissionsförslag om slutgiltiga mervärdesskattesystemet och meddelande om det framtida arbetet på mervärdesskatteområdet

 • 2017-10-31 | 202 427288-17/112
  Förslag till ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse

 • 2017-10-31 | 202 296 833-17/112
  Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

 • 2017-10-30 | 202-418007-17/112
  Länsstyrelsernas förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 • 2017-10-30 | 202-362878-17/112
  Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

 • 2017-10-26 | 202 360277-17/112
  Promemorian En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:41)

 • 2017-10-23 | 202 372 614-17/112
  Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

 • 2017-10-23 | 202 293969-17/112
  Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59)

 • 2017-10-20 | 202 410165-17/112
  Yttrande om förslag till tydligare krav på clearingorganisationers hantering av operativa risker (FI Dnr 14-177303)

 • 2017-10-16 | 202 278013-17/112
  Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05, Ny modell för elmarknaden

 • 2017-10-16 | 202 291622-17/112
  En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde

 • 2017-09-18 | 202 359921-17/112
  Förslag till nya föreskrifter om positionslimiter med anledning av Mifid 2

 • 2017-10-02 | 202 366114-17/112
  Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

 • 2017-08-28 | 202-253192-17/112
  Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33)

 • 2017-09-25 | 202-262546-17/112
  Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31)

 • 2017-10-02 | 202 284774-17/112
  Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen

 • 2017-10-02 | 202 372254-17/112
  Promemorian Höjd beskattning av sparande på investerings-sparkonto och i kapitalförsäkring

 • 2017-10-02 | 202 248779-17/112
  Promemoria Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21)

 • 2017-10-02 | 202 314239-17/112
  Skatteverkets remissvar avseende hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra

 • 2017-09-25 | 202 306043-17/112
  Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget (Ds 2017:34)

 • 2017-09-25 | 202 287786-17/112
  Remissvar avseende Departementspromemorian Körkortslån

 • 2017-09-25 | 202 280245-17/112
  Remissvar avseende ”Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling” (Ds2017:31)

 • 2017-09-25 | 202 267330-17/112
  Nya skatteregler för företagssektorn

 • 2017-09-25 | 202-274479-17/112
  Remiss av promemorian Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22)

 • 2017-09-18 | 202 270100-17/112
  Promemorian Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30)

 • 2017-09-11 | 202-260478-17/112
  En ny lag om försäkringsdistribution

 • 2017-09-11 | 131 166292-17/112
  Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

 • 2017-09-11 | 202-278101-17/112
  Anpassningar till dataskyddsförordnigen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde (Ds 2017:33)

 • 2017-09-11 | 202-253231-17/112
  Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)

 • 2017-09-11 | 202 286368-17/112
  Promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar

 • 2017-09-11 | 202 283590-17/112
  Remiss av promemorian Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution

 • 2017-09-11 | 202 284808-17/112
  Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar

 • 2017-09-04 | 202 281556-17/112
  Preciserade bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

 • 2017-09-04 | 202-253225-17/112
  Anpassning av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transportsrättsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen (Ds 2017:19)

 • 2017-08-29 | 131 190648-17/112
  Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

 • 2017-09-04 | 202 267661-17/112
  Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Ds 2017:27

 • 2017-08-28 | 131 233322-17/112
  Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

 • 2017-08-28 | 131225084-17/112
  Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)

 • 2017-08-28 | 131 231172-17/112
  Ny dataskyddslag: Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)

 • 2017-08-28 | 131 235030-17/112
  Remissvar avseende Välfärdsutredningens slutbetänkande ”Kvalitet i välfärden” (SOU 2017:38)

 • 2017-08-28 | 202 258233-17/112
  Remiss av Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket

 • 2017-08-24 | 202-269944-17/112
  Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

 • 2017-08-24 | 131 229893-17/112
  Remiss av föreskrifter om rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp från drivmedel

 • 2017-08-21 | 202 255256-17/112
  Betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

 • 2017-08-21 | 202 284452-17/112
  Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning, KOM (2017) 335

 • 2017-08-17 | 202 279916-17/112
  Remiss – förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna

 • 2017-08-16 | 202-274527-17/112
  Remiss – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003

 • 2017-08-14 | 131 223554-17/112
  Remiss – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhanda-hållande av information, förfaranden, samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012

 • 2017-07-18 | 202 260602-17/112
  Remiss – förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän

 • 2017-06-26 | 131-229556-17/112
  Karensavdrag - en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

 • 2017-07-04 | 131 188 886-17/112
  Remiss av departementspromemorian Arbetsplatsinspektioner och höjd avgift (Ds 2017:16)

 • 2017-06-28 | 131 211012-17/112
  Remiss – förslag på tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

 • 2017-06-26 | 131 173494-17/112
  Brottsdatalag (SOU 2017:29)

 • 2017-06-26 |  131-131372-17/112
  Remiss av betänkande digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

 • 2017-06-26 | 131 197517-17/112
  En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

 • 2017-06-07 | 131 201658-17/112
  Promemorian Justering av den utvidgande fåmansföretagsdefinitionen

 • 2017-06-12 | 131-121092-17/112
  Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: "Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall" och "Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall"

 • 2017-06-12 | 131-168218-17/112
  Betänkandet Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)

 • 20174-06-07 | 131 214301-17/112
  Remissmöte med anledning av lagrådsremiss om en ny lag om ekonomiska föreningar

 • 2017-06-07 | 131 183856-17/112
  Remiss – förslag på ändringar i redovisningsföreskrifterna för försäkringsföretag

 • 2017-05-22 | 131 180681-17/112
  Promemorian Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

 • 2017-05-22 | 131 151339-17/112
  Promemorian gällande konventionen (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

 • 2017-05-02 | 131 127808 - 17/112
  Promemorian Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

 • 2017-05-22 | 131 113228-17/112
  Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången – Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv (SOU 2017:17)

 • 2017-05-08 | 131 101 658-17/112
  För en god och jämlik hälsa - en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)

 • 2017-05-15 | 131-128853-17/112
  Remissvar: enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg

 • 2017-05-15 | 131-86594-17/112
  Remissvar över betänkandet SOU 2017:6 Se barnet

 • 2017-05-08 | 131 127776-17/112
  Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

 • 2017-05-08 | 131 134919-17/112
  Promemorian Sänkt skatt för pensionärer

 • 2017-04-24 | 131 110935-17/112
  En förbättrad databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

 • 2017-04-24 | 131 121021-17/112
  Departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7)

 • 2017-05-05 | 131 165412-17/112
  Promemorian Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 • 2017-04-18 | 131 120507-17/112
  Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall

 • 2017-05-02 | 131 99013-17/112
  Remiss av promemorian Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)

 • 2017-04-28 | 131 98780-17/112
  Remiss av promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet

 • 2017-04-27 | 131 57911-17/112
  Betänkandet ”Karens för statsråd och statssekreterare” (SOU 2017:3)

 • 2017-04-24 | 131 120653-17/112
  Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

 • 2017-04-24 | 131 44196-17/112
  Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

 • 2017-04-18 | 131 125509-17/112
  Promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

 • 2017-04-10 | 131-135368-17/112
  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

 • 2017-04-18 | 131 137251-17/112
  Ändrad beräkning av bilförmån

 • 2017-04-18 | 131 137468-17/112
  Remiss av promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

 • 2017-04-18 | 131-30742-17/112
  Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

 • 2017-04-18 | 131-125472-17/112
  Remiss av promemorian Genomförande av ILUC-direktivet

 • 2017-04-18 | 131 130791-17/112
  Remissvar på promemorian Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

 • 2017-04-18 | 131 132809-17/112
  Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3, 5.7 och 5.8

 • 2017-04-10 | 131 571798-16/112
  Betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)

 • 2017-04-10 | 131 122622-17/112
  Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

 • 2017-04-10 | 131 62957-17/112
  Skatteverkets remissvar 2017-04-10, Promemoria Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

 • 2017-04-10 | 131 127840-17/112
  Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

 • 2017-04-06 | 131 123731-17/112
  Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter med anledning av Mifid 2 och Mifir

 • 2017-04-03 | 131 120495-17/112
  Promemorian Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen

 • 2017-04-03 | 131 109474-17/112
  Promemorian Ändring av statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt avseende representation

 • 2017-03-27 | 131 98701-17/112
  Promemorian Vissa inkomstbeskattningsfrågor

 • 2017-03-27 | 131 8505-17/112
  En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82)

 • 2017-03-27 | 131 94589-17/112
  Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

 • 2017-03-20 | 131 63563-17/112
  Promemorian Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

 • 2017-03-13 | 131 38340-17/112
  Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

 • 2017-03-13 | 131 570504-16/112
  Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:86)

 • 2017-02-27 | 131 553769-16/112
  Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

 • 2017-02-20 | 131 18371-17/112
  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att introducera ett elektroniskt tjänstekort (KOM (2016) 824 slutlig), Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett ramverk för ett elektroniskt europeiskt tjänstekort med tillhörande bilaga (KOM (2016) 823 slutlig) samt Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en anmälningsprocedur för tillståndsförfaranden och krav relaterade till tjänster (KOM (2016) 821 slutlig)

 • 2017-02-21 | 131 531414-16/112
  Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

 • 2017-02-21 | 131 539630-16/112
  Förslag från Bokföringsnämnden till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

 • 2017-02-20 | 131 48506-17/112
  Förslag till EUROPAPARLAMENTETS och RÅDETS DIREKTIV om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken

 • 2017-02-20 | 131 74937-17/112
  Nationella förfaranden för fullständigt denaturerad alkohol

 • 2017-02-20 | 131 511495-16/112
  Remiss av betänkande om ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62).

 • 2017-02-20 | 131-560794-16/112
  Remiss av betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden

 • 2017-02-20 | 131 513752-16/112
  Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70)

 • 2017-02-13 | 1 31 518539-16/112
  Betänkandet ”Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget” (SOU 2016:4)

 • 2017-02-15 | 131-565699-16/112
  Promemorian Fastställande av inkomst av kapital vid beräkning av bostadstillägg samt utvidgad möjlighet för interimistiska beslut avseende ålderspension och ersättning till efterlevande

 • 2017-02-13 | 131-529329-16/112
  Remiss gällande Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU2016:78)

 • 2017-02-13 | 131 569805-16/112
  EU-direktiv om vissa insolvensfrågor

 • 2017-02-13 | 131 509525-16/112
  Remissvar på betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

 • 2017-02-13 | 131 33834-17/112
  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005

 • 2017-02-06 | 131 503997-16/112
  Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

 • 2017-02-06 | 131 520217-16/112
  Vissa skattefrågor gällande ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

 • 2017-02-06 | 131 503850-16/111
  Näringsdepartementets promemoria Återbostadisering

 • 2017-02-06 | 131 23221-17/112
  Kommissionsförslag om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt

 • 2017-02-06 | 131 569949-16/112
  Remiss av promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg

 • 2017-02-06 | 131 509421-16/112
  Remissvar gällande betänkandet ”Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” (SOU 2016:75)

 • 2017-01-30 | 131-563274-16/112
  Remiss – förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

 • 2017-01-30 | 131 557476-16/112
  Kommissionsförslag om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel

 • 2017-01-30 | 131 25660-17/112
  Remiss av Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel

 • 2017-01-30 | 1 31 558275-16/112
  Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar m.m. (1399-3691/2014)

 • 2017-01-30 | 131 563018-16/112
  Promemorian Kriminalvårdssekretess

 • 2017-01-30 | 131 563510-16/112
  Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45)

 • 2017-01-23 | 131 469335-16/112
  Betänkande Fokus premiepension (SOU 2016:61)

 • 2017-01-23 | 131 477700-16/112
  Betänkandet Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68)

 • 2017-01-23 | 131 481634-16/112
  Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

 • 2017-01-23 | 131 558053-16/112
  KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen samt förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser om förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

 • 2017-01-23 | 131 490903-16/112
  Betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)

 • 2017-01-16 | 131 565667-16/112
  Remiss av regeringskansliets promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

 • 2017-01-16 | 131 563220-16/112
  Kommissionens förslag om mervärdesskattesats för böcker, tidningar och tidskrifter

 • 2017-01-16 | 131 435918-16/112
  Betänkandet En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

 • 2017-01-09 | 131 440785-16/112
  Lantmäteriets promemoria Ändring av Inskrivningsförordningen (2000:309)

Skatteverket

Till toppen