På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets remissvar m.m. 2015

Här finns våra senaste svar på remisser. Remissvaren finns publicerade i sin helhet. För äldre remissvar – kontakta huvudkontoret@skatteverket.se. Ange namn och nummer på betänkandet, promemorian eller liknande.

 • 2015-12-22 | 131 526774-15/112
  Skatteverkets remissvar på promemorian Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

 • 2015-12-14 | 131 575277-15/112
  Betänkandet Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87)

 • 2015-12-22 | 131551626-15/112
  Remissvar Europeiska politiska partier (Ds 2015:47)

 • 2015-12-21 | 131-653943-15/112
  Remiss – förslag på ändringar i redovisningsföreskrifterna

 • 2015-12-21 | 131 623462-15/112
  Remiss av meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén ”En förbättring av den inre marknaden: mer möjligheter för enskilda och företag” (KOM(2015) 550 slutlig) – Inremarknadsstrategin för varor och tjänster

 • 2015-12-21 | 131 548580-15/112
  Fakturabedrägerier (SOU 2015:77)

 • 2015-12-07 | 131-586140-15/112
  Promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling

 • 2015-12-14 | 131 576621-15/112
  Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

 • 2015-12-14 | 131 521653-15/112
  Passdatalag (Ds 2015:44)

 • 2015-12-14 | 131 547130-15/112
  ILO:s rekommendation 204, The transition from the informal to the formal economy

 • 2015-11-30 | 131 489868-15/112
  Yttrande över trygghetsutredningens betänkande Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69)

 • 2015-11-30 | 131-372140-15/112
  En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

 • 2015-11-30 | 4 40 498654-15/112
  Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m. (1399-3691/2014)

 • 2015-11-30 | 131 616347-15/112
  Förslag till vägledning om anläggningsbesked

 • 2015-11-30 | 131 575256-15/112
  Tullverkets promemoria med förslag till ändringar i Tullagen m.m.

 • 2015-11-23 | 131 612330-15/112
  Förslag till ändringar av förslagen i Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)

 • 2015-11-16 | 131-341540-15/112
  Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

 • 2015-11-16 | 131 586130-15/112
  Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

 • 2015-10-30 | 131-367055-15/112
  Betänkande SOU 2015:33 Uppgiftslämnarservice för företagen

 • 2015-10-12 | 131 376523-15/112
  Nordiska Revisorsförbundets (NRF) förslag till Nordisk standard för revision i mindre företag – Nordiska standarden.

 • 2015-10-29 | 131-522645-15/112
  Förslag till utformning av ny revisionsberättelse

 • 2015-10-29 | S2015/3232/SF
  Betänkandet Skapa tilltro - Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

 • 2015-10-26 | 131 493398-15/112
  Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

 • 2015-10-26 | 131 369583-15/112
  Nya regler för AP-fonderna

 • 2015-10-26 | 131 369576-15/112
  Energimarknadsinspektionens rapport ”Tröskeleffekter och förnybar energi – Förslag till permanent lösning”

 • 2015-10-19 | 131 371173-15/112
  Remissvar Delbetänkandet UCITS V – En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

 • 2015-10-12 | 131 393393-15/112
  Regelförenkling för sjöfarten

 • 2015-10-05 | 131-504698-15/112
  Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna, FI Dnr 15-2751

 • 2015-10-05 | 131-382219-15/112
  Tillsyn över polisen och Kriminalvården, slutbetänkande (SOU 2015:57)

 • 2015-10-01 | 131 356790-15/112
  Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet (Diarienummer 2014-6391)

 • 2015-09-17 | 131 476379-15/112
  Finansinspektionens promemoria - Förslag till ändringar i regler om skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv (15-1391)

 • 2015-09-28 | 131-371636-15/112
  Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

 • 2015-09-28 | 131 377498-15/112
  För att brott inte ska löna sig (SOU 2015:67)

 • 2015-09-28 | 131-427892-15/112
  Remiss av betänkandet 2014 års utlänningsdatalag

 • 2015-09-22 | 131-371142-15/112
  En ny militärutbildning

 • 2015-09-21 | 131 397649-15/112
  Departementspromemorian Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 2015:36)

 • 2015-09-21 | 131 502 355-15/112
  Promemorian – Anläggningsbesked för biodrivmedel

 • 2015-09-21 | 131 353917-15/112
  Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

 • 2015-09-21 | 131- 407318 -15/112
  Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd (Ds 2015:39)

 • 2015-09-15 | 131 289344-15/112
  Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten, SOU 2015:23

 • 2015-09-15 | 131 268 753-15/112
  En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)

 • 2015-09-14 | 131 357983-15/112
  Remiss avseende meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén ”En strategi för en inre digital marknad i Europa” (KOM(2015) 192 slutlig)

 • 2015-09-14 | 131-330706-15/112
  Betänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

 • 2015-09-14 | 131 365313-15/112
  Europeisk kvarstad på bankmedel (SOU 2015:54)

 • 2015-08-31 | 131 268716-15/112
  Departementspromemorian Missbruk av svenska pass, (Ds 2015:12)

 • 2015-09-07 | 131 292580-15/112
  Departementspromorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25)

 • 2015-08-31 | 131 219640-15/112
  Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering, SOU 2014:91

 • 2015-08-31 | 131 456129-15/112
  Promemoria om ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel

 • 2015-08-24 | 131 305606-15/112
  Promemorian Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt i Backaområdet i Göteborg – två modeller

 • 2015-08-24 | 131-295832-15/112
  Betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? (SOU 2015:27)

 • 2015-08-18 | 131-309749-15/112
  Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering (dnr N2015/4373/EF)

 • 2015-08-24 | 131 343954-15/112
  Departementspromemorian Anknytningskravet i skuldsaneringslagen (Ds 2015:32)

 • 2015-08-17 | 131-246252-15/112
  Gränser i havet SOU 2015:10

 • 2015-08-10 | 131 189423-15/112
  Betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21

 • 2015-08-10 | 131 363594-15/112
  Promemoria om vissa frågor på området för indirekta skatter

 • 2015-08-10 | 131 359821-15/112
  Promemoria Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

 • 2015-08-04 | 131295948-15/112
  Skatteverkets yttrande 2015-08-04, Remiss (Ku2015/01119/KL) avseende betänkandet (SOU 2015:26) Begravningsclearing

 • 2015-07-17 | 131-379328-15/112
  Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

 • 2015-07-15 | 131 302883-15/112
  Förslag till ändringar i bestämmelser om återbetalning av studielån

 • 2015-07-13 | 131-317376-15/112
  Promemorian Redovisningscentraler för taxitrafik – framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter

 • 2015-06-29 | 131 198428-15/112
  Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsbokslut

 • 2015-06-22 | 131 231134–15/112
  SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

 • 2015-06-22 | 131 329877-15/112
  Departementsskrivelse Framtidens filmpolitik Ds 2015:31

 • 2015-06-15 | 131 250310-15/112
  Promemorian – Återföring av avsättning till säkerhetsreserv

 • 2015-06-15 | 131 181303-15/112
  Departementspromemoria Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (Ds 2015:19)

 • 2015-04-07 | 131-155941-15/112
  Kompletterande remiss: Beslag i it-miljö, tvångsåtgärder i samband med kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt tillfälligt omhändertagande av elektronisk kommunikationsutrustning

 • 2015-04-27 | 131-184459-15/112
  Promemorian - Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

 • 2015-05-18 | 131-117248-15/112
  Betänkandet Rättvisans pris (SOU 2014:86)

 • 2015-06-17 | 131 246226-15/112
  Remiss av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps redovisningar Rapportering av uppdrag avseende planering inför höjd beredskap (civilt försvar) och Så kan det civila försvaret utvecklas och stärkas

 • 2015-06-15 | 131 167922-15/112
  Lösöreköp och registerpant (SOU 2015:18)

 • 2015-06-15 | 131 287436-15/112
  Promemorian Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (Ds 2015:27)

 • 2015-06-15 | 131-259185-15/112
  Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26)

 • 2015-06-15 | 131-178298-2106
  Utredningen om Matchningsanställningen – nya vägar till jobb (A 2014:D)

 • 2015-06-01 | 131 206 595-15/112
  Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

 • 2015-05-18 | 131 105847-15/112
  Betänkandet – Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4)

 • 2015-06-08 | 131-155979-15/112
  En ny ordning för redovisningstillsyn

 • 2015-06-08 | 131 183325 15/112
  Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen SOU 2015:15, Attraktiv innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

 • 2015-05-25 | 131 199413-15/112
  Framställan från Transportstyrelsen Särskild sekretess för uppgifter om ägare till utlandsregistrerade fordon

 • 2015-06-01 | 131 131375-15/112
  Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

 • 2015-06-01 | 131 187711-15/112
  Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)

 • 2015-05-25 | 131-278486-15/112
  Promemoria Skattefrihet för ideell second hand-försäljning

 • 2015-05-25 | 131-211629-15/112
  Betänkande om skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier

 • 2015-05-25 | 131-239686-15/112
  Yttrande över promemorian - En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

 • 2015-05-25 | 131 214684-15/112
  Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II (SOU 2015:38)

 • 2015-05-25 | 131 143260-15/112
  Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I (SOU 2015:13)

 • 2015-05-25 | 131 178309-15/112
  Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar – godkännande och marknadskontroll

 • 2015-05-18 | 131-122691-15/112
  Mer gemensamma tobaksregler, SOU 2015:6

 • 2015-05-18 | 131 236178-15/112
  Promemorian Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

 • 2015-05-11 | 131 97927-15/112
  Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

 • 2015-05-04 | 131 167346-15/112
  Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret och Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:28) om nationellt typgodkännande av fordon

 • 2015-05-11 | 131 216588-15/112
  Utökade möjligheter till frivillig betalning av böter och viten

 • 2015-05-04 | 131 91206-15/112
  Remissvar Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2)

 • 2015-05-04 | 131 184748-15/112
  Remissvar gällande promemorian Vissa kapitalbeskattnings-frågor inför budgetpropositionen för 2016

 • 2015-04-27 | 131 184283-15/112
  Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

 • 2015-04-27 | 131 184329-15/112
  Promemorian Förändringar av husavdraget

 • 2015-04-27 | 131 79198-15/112
  Remissen departementspromemorian Uppbörd av böter (Ds 2015:5)

 • 2015-04-13 | 131 124366-15/112
  Promemorian Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

 • 2015-04-20 | 131-128568−15/112
  Skatteverkets yttrande 2015-04-20,SOU 2015:5 Remiss av betänkandet En ny svensk tullagstiftning

 • 2015-04-17 | 131-151385-15/112
  Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

 • 2015-04-13 | 131 181294-15/112
  Förslag till Rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

 • 2015-04-07 | 131 96613-15/112
  Remissvar angående promemorian Slopad skattereduktion för gåvor

 • 2015-03-30 | 131 68439-15/112
  Remiss av slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät – Planera för effekt! (SOU 2014:84)

 • 2015-03-30 | 131-29932-15/112
  Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut (Ds 2015:1)

 • 2015-03-30 | 131 40282-15/112
  Remissvar gällande Ds 2015:2 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

 • 2015-03-30 | 131 140193-15/112
  Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och konsekvensutredning

 • 2015-03-30 | En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna

 • 2015-03-30 | 131 95013-15/112
  Promemoria om godkännande och marknadskontroll för jordbruks- och skogsbruksfordon

 • 2015-03-30 | 131 14969-15/112
  Betänkandet Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål (SOU 2014:76)

 • 2015-03-26 | 1 31 119291-15/112
  Europeiska kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag (Ju2014/2639/L1), kompromissförslag

 • 2015-03-23 | 131-114302-15/112
  Lantmäteriets och Riksantikvarieämbetets rapport Kvalitetssäkring av den territoriella församlingsindelningen från den 31 december 1999 samt förslag till de enskilda distriktens namn

 • 2015-03-16 | 131 56591-15/112
  Promemoria Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

 • 2015-03-02 | 131 84720-15/112
  Utkast till lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom

 • 2015-03-10 | 131-94989-15/112
  Externremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

 • 2015-03-09 | 131 693400-14/112
  Remiss av SOU 2014:72, Handel med begagnade varor och med skrot – vissa

 • 2015-03-09 | 131-108530-15/112
  Folkhälsomyndighetens förslag på föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust (02897-2014-9.1.1)

 • 2015-03-02 | 131-84693-15/112
  Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2-direktivet

 • 2015-02-27 | 131-51328-15/112
  Underlagsbegäran till Sveriges Individuella Partnerskapsprogram med Nato för 2015, Fö2014/85/MFI

 • 2015-02-25 | 131 86802-15/112
  Konsekvensutredning enligt förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning - Ändringar i TFS 2000:20 (tullordning) och TFS 2007:6 (tillämpning av EG:s exportkontrollsystem)

 • 2015-02-18 | 131 99770-15/112
  Promemoria Arv i internationella situationer

 • 2015-02-20 | 131-647012-14/112
  SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsärkingen, S2014/6786/SF

 • 2015-02-09 | 131 645591-14/112
  Remissvar gällande Skatteförenklingsutredningens betänkande ”Förenklade skatteregler”

 • 2015-02-09 | 131-693448-14/112
  Finansdepartementets promemoria ”Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet”

 • 2015-02-12 | 131 32696-15/112
  Skatteverkets yttrande över remiss från Kommerskollegium angående årsrapportering till Europeiska kommissionen om svenska myndigheters tillämpning av EU:s varuförordning.

 • 2015-01-26 | 131 651347-14/112
  Remiss; avskaffande av Sveriges nationella förfarande för att fullständigt denaturera alkohol

 • 2015-01-26 | 131 708101-14/112
  Promemorian Konkurrensverkets granskning av elektroniskt lagrat material

 • 2015-01-26 | 131-695869-14/112
  Komplettering av förslagen i SOU 2014:63 – äktenskapstvång och olaga hot

 • 2015-01-19 | 131 654089-14/112
  Sveriges tillträde till Europarådets konvention (Ds 2014:41)

 • 2015-01-07 | 131-584583-14/112
  SOU 2014:70 Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden

Skatteverket

Till toppen