På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Fordonsskatt

Skatteverket är beskattningsmyndighet för fordonsskatten. Fordonsskatten tas ut genom automatiserad behandling med stöd av de uppgifter som finns i vägtrafikregistret. Transportstyrelsen, som ansvarar för vägtrafikregistret, sänder ut inbetalningskort för fordonsskatten och följer upp betalningen.

Frågor om fordonsskatt besvaras av Transportstyrelsens kundtjänst 0771-14 15 16. Du kan även läsa mer på Transportstyrelsens webbplats.

För dessa fordon ska du betala fordonsskatt

Fordonsskatt betalas för skattepliktiga fordon, det vill säga de flesta fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.

Fordonsskatt betalas för:

 • personbilar
 • lastbilar
 • bussar
 • motorcyklar
 • traktorer
 • motorredskap
 • släpvagnar
 • tunga terrängvagnar.

Fordonsskatt betalas inte för:

 • påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kg, om de dras endast av personbilar, lastbilar eller bussar som är dieseldrivna eller av terminaltraktorer
 • motorcyklar som enligt vägtrafikregistret är av fordonsår som är 30 år eller äldre
 • personbilar, lastbilar och bussar som enligt vägtrafikregistret är av fordonsår som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik
 • släpvagnar med en totalvikt på högst 750 kg
 • räddningsfordon efter ansökan, blankett Ansökan om befrielse från fordonsskatteplikt för fordon som används vid räddningstjänst, SKV 4975  
 • traktorer som hör till skatteklass II
 • tillfälligt registrerade fordon
 • tunga terrängvagnar som inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda
 • motorredskap med högsta tjänstevikt 2 000 kg, eftersom dessa är undantagna från skatteplikt.

Om en bil har byggts om till motorredskap eller traktor (så kallad EPA- eller A‑traktor) är fordonet skattepliktigt. Detta gäller även om tjänstevikten är högst 2 000 kg eller om traktorn används som en traktor skatteklass II.

Skattskyldighet

Om du äger ett fordon vid ingången av den månad då skatten ska betalas är du skattskyldig för fordonet. Om ett fordon övergår till annan ägare den första dagen i  betalningsmånaden, anses säljaren vara den som ägde fordonet vid månadens ingång.

Om du äger ett fordon som ställs på är du skattskyldig för den fordonsskatt som ska betalas på grund av påställningen.

Skattens storlek

Storleken på skatten beror på fordonsslag, drivmedel och koldioxidutsläpp eller fordonsslag, drivmedel och skattevikt.

I vissa fall kan även följande ligga till grund för skattens storlek:

 • hemkommun
 • antal axlar på fordonet
 • kopplingsanordning
 • användningssätt.

Koldioxidbaserad fordonsskatt

Fordonsskatten bestäms utifrån fordonets drivmedel och utsläpp av koldioxid (CO2). Det koldioxidbaserade fordonsskattesystemet omfattar

 1. personbilar klass I som enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2006 eller senare
 2. personbilar klass I som är av tidigare fordonsår än 2006, men uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid
 3. personbilar klass II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av 2010.  

Om ett fordon tidigare har registrerats i ett annat land än Sverige, avses med skattepliktig för första gången den tidpunkt då fordonet för första gången har registrerats i annat land enligt uppgift i vägtrafikregistret (gäller från och med den 1 januari 2014).

Begreppet fordonsår används för att bestämma ett fordons ålder. Det är fordonets

 1. årsmodell
 2. tillverkningsår eller
 3. det år när fordonet togs i trafik första gången.

Fordonsåret fastställs enligt denna rangordning.

Information om ett fordons miljöklass finns på registreringsbeviset.  

Skatten består av:

 1. Ett grundbelopp på 360 kronor/år.
 2. Koldioxidbeloppet är 22 kronor/gram koldioxidutsläpp över 111 gram/kilometer vid blandad körning.
 3. För fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än motorgas, är koldioxidbeloppet 11 kronor/gram koldioxid som bilen vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram (t.ex. etanol, metangas).

Om det för fordon som avses under andra punkten ovan finns uppgift om ett sådant fordons utsläpp av koldioxid vid drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än motorgas, ska den uppgiften användas.

För bilar som kan drivas med dieselolja ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor om 2,37. Ett miljötillägg tillkommer med
a) 500 kronor för bilar som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2007 och
b) 250 kronor för bilar som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2007.

Information om ett fordons koldioxidutsläpp finns på registreringsbeviset.

Om det i vägtrafikregistret saknas uppgift om bilens koldioxidutsläpp beräknas fordonsskatten efter skälig grund.

Viktbaserad fordonsskatt 

De bilar som inte beskattas efter koldioxidutsläpp beskattas som tidigare utifrån fordonsslag, drivmedel och skattevikt.

Femårig skattebefrielse för fordon med bättre miljöegenskaper 

Fordonsskatt ska inte betalas för personbil, lätt lastbil och lätt buss under de fem första åren från det att bilen blir skattepliktig för första gången. Skattebefrielsen gäller för bilar som blir skattepliktiga för första gången den 1 januari 2013 eller senare och som klassificerats i utsläppsklasserna Euro 5, Euro 6, El, Elhybrid eller Laddhybrid. Bilens koldioxidutsläpp vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret får inte överstiga det beräknade högsta tillåtna koldioxidutsläppet i förhållande till bilens tjänstevikt. Om bilen är klassificerad i utsläppsklass El eller Laddhybrid gäller att bilen vid framdrivning inte får förbruka mer elektrisk energi än 37 kilowattimmar per 100 kilometer. Det högsta tillåtna koldioxidutsläppet i gram koldioxid per kilometer i förhållande till bilens vikt fås fram genom följande beräkning:

1. Bilens tjänstevikt i kilogram minus 1 372.

2. Differensen multipliceras med 0, 0457.

3. Lägg till 95, eller 150 om bilen är utrustad med teknik för drift med etanol eller annan gas än gasol.

Lagar som styr skatten

Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen  (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF, och vägtrafikskatteförordningen (2006:242) VSF. Skattesatserna för fordonsskatt finns intagna i bilaga 2 till VSL och bilaga till LSBF.

Skatteverket

Till toppen