På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

VisaValt område:
  
Innehållsförteckning

Anmälan av kassaregister

Lagens tillämpning m.m.

 • Gäller kassaregisterkravet ambulerande tivoliverksamhet?
  För den som bedriver ambulerande tivoliverksamhet innebär kassaregisterkravet från den 1 januari 2014 särskilda regler vid försäljning som avser lotterier som tombola, olika slag av hjul (till exempel chokladhjul) samt vid försäljning som utgör marknads- och tivolinöjen.Tombola och hjul räknas som lotterier enligt lotterilagen och detsamma gäller marknads- och tivolinöjen. Sådana lotterier kan anordnas utan tillstånd med stöd av 20 § lotterilagen om priset för varje spel och lott är högst 1/6000 prisbasbeloppet (cirka 7 kronor). Med marknads- och tivolinöjen avses exempelvis ringkastningsanordningar, bollkastning, pilkastning och skjutbanor. Marknads- och tivolinöjen anses vara lotterier enligt lotterilagen trots att det oftast är skicklighetsspel.Gemensamt för nämnda lotterier är att priset för varje lott eller spel är lågt och att försäljning ofta sker i en miljö med många kunder som behöver betjänas samtidigt.För att den som bedriver ambulerande tivoliverksamhet ska kunna fortsätta med sin verksamhet med hjul och spel medges under åren 2014 och 2015 undantag för sådana lotterier som enligt lotterilagen får anordnas utan tillstånd. Undantaget är begränsat till verksamhet som utgör torg- och marknadshandel. Vilka regler som kommer att gälla efter utgången av 2015 kommer Skatteverket att tydliggöra framöver.Du som driver tivoliverksamhet på permanent plats har möjlighet att använda särskilda system och i övrigt organisera verksamheten på sådant sätt att det är möjligt att uppfylla kassaregisterkravet. Sådana företag har möjlighet att ansöka om undantag i enskilt fall enligt 39 kap. 9 § skatteförfarandelagen om företaget önskar att kassaregisterkravet inte ska gälla för lotterierna. Undantag enligt 39 kap. 9 § SFL kan medges om en viss skyldighet är oskälig.
 • Omfattas ett konkursbo av kravet på kassaregister?
  Om ditt företag försätts i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Förvaltarens uppgift är att avveckla konkursboet. Om du t.ex. har ett företag i detaljhandeln som försätts i konkurs, vill konkursförvaltaren ofta sälja ut resterande varor i den butik där ditt kassaregister används. Kassaregistret behöver då inte uppfylla bestämmelserna om kassaregister, eftersom konkursbon inte är skyldiga att betala inkomstskatt (RÅ 1955 ref. 21) och därför egentligen inte behöver ha något kassaregister.
 • Vad gäller för självständiga verksamhetsgrenar inom samma företag?
  Avgörande för vilka regler som gäller för självständiga verksamhetsgrenar inom samma företag är dels vilken typ av verksamhet de utgör, dels var de bedrivs. Bedömningen ska göras separat för varje verksamhet som ingår i näringsverksamheten:
  • Om verksamheterna är av olika slag och organiserade som separata verksamheter ska de anses som självständiga även om de bedrivs i gemensamma lokaler.
  • Om samma eller liknande verksamheter bedrivs inom olika lokaler och är organiserade som separata verksamheter ska de anses som självständiga.
  • Om samma eller liknande verksamheter bedrivs inom samma eller anslutande lokaler ska de inte anses som självständiga.

 • Gäller kassaregisterkravet ambulerande företag?
  Ja, även ambulerande företag omfattas av reglerna om kassaregister. Men om du bedömer att du inte kan ha med dig ett kassaregister som uppfyller kraven vid försäljningen, kan du i stället skriva en kontantfaktura till varje kund.Ambulerande företag bedriver du som har en verksamhet där du åker ut till kunden för att sälja varor eller tjänster. Exempelvis veterinärer och massörer.
 • Vad menas med "fakturerad försäljning" och "kontantfaktura"?
  Fakturerad försäljning behöver inte registreras i ett kassaregister. Vad som kännetecknar fakturerad försäljning är att säljaren lämnar kredit till en köpare för senare betalning. Om ett företag upprättar en faktura och samtidigt tar kontant betalt vid försäljningstillfället brukar denna benämnas "kontantfaktura". Försäljning som dokumenteras genom en kontantfaktura behöver inte registreras i ett kassaregister om kontantfakturan uppfyller bokföringslagens krav på vad en verifikation ska innehålla.Det innebär bland annat att den ska innehålla uppgift om när den tagits fram, vad försäljningen avser, vilket belopp den avser och vem som är köpare. Köparen ska kunna identifieras, vilket normalt innebär att kontantfakturan ska innehålla uppgift om namn och adress. Skatteverket anser att det ska vara löpnummer på kontantfakturor och att nummerserien ska vara obruten under hela räkenskapsåret. Nummerserien bör vara tryckt på fakturorna i förväg eller tas fram av redovisningssystemet.En kontantfaktura ska bokföras enligt reglerna för bokföring av fakturor. Övergripande innebär det att god redovisningssed ska iakttas. Varje faktura utgör en verifikation som ska bevaras i ursprungligt skick enligt bokföringslagens regler.

Krav på kassaregister

 • Vilka uppgifter ska lämnas i en tillverkardeklaration vid versionsuppdatering?
  Av 8 kap 1 § SKVFS 2014:9  framgår att för varje version av en kassaregistermodell eller ett kassaregisterprogram ska det finnas en tillverkardeklaration. Vid versionsuppdatering av ett kassaregister måste alltså en tillverkare lämna in en ny tillverkardeklaration till Skatteverket. En sådan tillverkardeklaration kan begränsas till vilka förändringar som skett jämfört med tidigare version samt med lämpliga förklaringar till ändringarna. Någon särskild blankett för tillverkardeklaration av nya versioner har Skatteverket inte tagit fram och tills vidare kan blanketten SKV 1509 användas.
 • Finns det mallar som stöd till tillverkardeklarationen?
  Skatteverket har tagit fram en blankett (SKV 1509) för tillverkardeklaration av kassaregister. Av blanketten framgår att utdrag ur testprotokoll ska bifogas tillverkardeklarationen och att uppgifter kan lämnas om specificerad dokumentation som tagits fram som underlag för deklarationen.
   
  Har Skatteverket tagit fram några mallar eller annat som stöd för de uppgifter som ska lämnas i tillverkardeklarationen? Vårt företag tillverkar både vanliga s.k. ROM-baserade (read-only-memory) kassaregister och pc-baserade kassaregister. Är det någon skillnad på de uppgifter som ska lämnas för ROM respektive pc?
   
  Skatteverket har inte tagit fram några mallar för hur utdrag ur testprotokoll kan utformas. Det finns många olika typer av kassaregister. Detta innebär att tillverkardeklarationer kan se ut på olika sätt, vilket främst gäller de utdrag ur testprotokoll som olika tillverkare tar fram. Som stöd för de uppgifter som ska finnas i utdrag ur testprotokoll finns det möjlighet att i blanketten lämna uppgifter om dokumentation avseende tillverkningen av det deklarerade kassaregistret. Om utdraget ur testprotokollet inte visar att kassaregistret överensstämmer med kraven i SKVFS 2014:9 kan Skatteverket kontakta tillverkaren för att få in de ytterligare uppgifter som behövs för att tillverkardeklarationen ska kunna anses vara komplett.
   
  Enligt 8 kap 1 § SKVFS 2014:9 ska det för varje kassaregistermodell eller ett kassaregisterprogram finnas en tillverkardeklaration. Av deklarationen ska framgå att modellen eller programmet är testat. Testmetoderna och resultatet av testerna ska dokumenteras i testprotokoll. Tillverkardeklarationen ska visa om kassaregistret överensstämmer med kraven i SKVFS 2014:9. Av 34 § framgår att till tillverkardeklarationen ska bifogas utdrag ur testprotokoll som utvisar överensstämmelse med föreskrifterna.
   
  Ett ROM-baserat kassaregister kan sägas vara ett traditionellt kassaregister (en kassaapparat) som är byggt för sitt syfte och kan inte användas till annat än som kassaregister. Grunden i ett pc-baserat kassaregister är en vanlig dator som installerats med en programvara (kassaregisterprogram) som gör att datorn fungerar som ett kassaregister. Ett kassaregisterprogram kan också vara en programvara som finns i en server som betjänar flera registreringsenheter där betalning tas emot och kassakvitto lämnas till kund. Den blankett som Skatteverket har tagit fram är avsedd för alla typer av kassaregister och gör i princip ingen skillnad på om kassaregistret är ROM‑baserat eller pc-baserat. För pc-baserade kassaregister är det endast kassaregisterprogramvaran som måste tillverkardeklareras.
   
  Av blanketten för tillverkardeklaration framgår att uppgift ska lämnas om dokumentation som visar att kassaregistret är utformat enligt SKVFS 2014:9. I blanketten efterfrågas uppgift om tillverkarens benämning av denna dokumentation med beteckning för utgåva. Som underlag för en tillverkardeklaration måste finnas testprotokoll och utdrag ur dessa ska bifogas deklarationen. Hur omfattande utdraget ur testprotokoll bör vara har inte reglerats. Enligt Skatteverkets uppfattning får varje tillverkare själv bedöma hur omfattande utdrag ur testprotokoll som bör bifogas tillverkardeklarationen.

 • Hur ska tillverkningsnummer anges för kassaregister?
  Vårt företag tillverkar kassaregisterprogram som är avsett att installeras på en server och betjäna flera kassaregister. Vi har läst i Skatteverkets föreskrifter att varje kassaregister ska ha ett unikt tillverkningsnummer. Vi har inget tillverkningsnummer för vårt kassaregisterprogram. Hur ska vi och våra kunder göra för att uppfylla kraven i Skatteverkets föreskrifter att varje kassaregister ska ha ett tillverkningsnummer? 

  Enligt 9 § SKVFS 2009:1 ska ett kassaregister vara försett med ett unikt tillverkningsnummer som identifierar kassaregistret och tillverkaren av kassaregistret. Av 13 § samma föreskrifter framgår att varje registreringsenhet för kontant betalning utgör ett separat kassaregister. Enligt 11 § kassaregisterlagen ska företag anmäla de kassaregister som finns i verksamheten. En sådan anmälan kommer att kunna göras på Skatteverkets webbplats. Vid den anmälan ska företaget bl.a. uppge kassaregistrets tillverkningsnummer. 

  För s.k. ROM-baserade kassaregister utgör kravet på uppgift om unikt tillverkningsnummer inget problem och detsamma gäller för många modeller av pc-baserade kassaregister. På marknaden finns dock pc-baserade kassaregisterprogram som är framtagna för att kunna betjäna flera separata registreringsenheter, viket innebär att flera kassaregister kan använda ett gemensamt kassaregisterprogram. Eftersom ett sådant kassaregisterprogram är gemensamt för olika registreringsenheter (separata kassaregister) är det vid den anmälan som ska göras till Skatteverket inte tillräckligt att uppge det tillverkningsnummer som tillverkaren anger för kassaregisterprogrammet.

  En tillverkare kan endast ange ett tillverkningsnummer för ett kassaregisterprogram som är avsett att installeras i nätverk med flera separata kassaregister. För att kravet på unikt nummer ska vara uppfyllt enligt 9 § SKVFS 2009:1 kan företaget vid den anmälan som ska ske till Skatteverket utöver uppgift om tillverkningsnumret för kassaregisterprogrammet även uppge ett unikt tilläggsnummer för den registreringsenhet som anmäls. Tilläggsnumret kan vara det nummer som tas fram vid den konfigurering som sker när registreringsenhet installeras i nätverket eller ett annat lämplig nummer som identifierar registreringsenheten. Det unika numret kan konstrueras med tillverkarens organisationsnummer åtföljt av beteckning för programvaran och löpnummer för det separata kassaregistret (registreringsenheten). Exempelvis ger organisationsnummer 555555-5555, program 1, och kassaregister nr 34 följande unika tillverkningsnummer 5555555555134.


 • Vilka krav ställs på kassaregister för att de ska vara godkända att använda?
  Lagen anger att kassaregister som används från den 1 januari 2010 ska vara certifierade. Skatteverket har fått möjlighet att bestämma vilka krav som ska ställas på kassaregister. Skatteverket har gett ut föreskrifter om detta — SKVFS 2014:9 och SKVFS 2009:2.
   
  Ett kassaregister som har en tillverkardeklaration och som är anslutet till en certifierad kontrollenhet enligt SKVFS 2009:2 uppfyller lagstiftarens krav på certifierat kassaregister. Kombinationen av tillverkardeklarerat kassaregister och certifierad kontrollenhet benämns vardagligt ibland som "certifierat kassaregister". Några certifierade kassaregister i egentlig mening finns emellertid inte.
   
  Av tillverkardeklarationen ska framgå att kassaregistret överensstämmer med de krav som ställs i SKVFS 2014:9.

Kontrollenhet till kassaregister

 • Vilka tecken är tillåtna i tillverkningsnummer för kontrollenhet ?
  I 2 kap. 11 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister är reglerat att tillverkningsnumret för en kontrollenhet ska vara ett unikt nummer på 17 alfanumeriska tecken som identifierar en kontrollenhet och tillverkaren. Vad som närmare avses med alfanumeriska tecken har Skatteverket inte reglerat i föreskrifterna. För underlätta en enhetlig tillämpning av bestämmelsen har Skatteverket för avsikt att ändra föreskrifterna så att endast a-z, A-Z, 0-9, mellanslag och bindestreck ska vara godkända tecken för tillverkningsnummer. För mellanslag och bindestreck kan det bli aktuellt med vissa begränsningar. Denna ändring gäller enbart för nya kontrollenhetsmodeller.
 • Hur ska moms på returkvitton hanteras av en kontrollenhet?
  Ett kassaregister ska till sin kontrollenhet skicka kvittodata per kvitto och kontrollenheten ska tolka och behandla kvittodatan för att ta fram kvittokontrolldata. Vilka data som kvittokontrolldatan ska utgöras av per kvitto framgår av en tabell som finns i 6 kap. 4 § SKVFS 2009:2.
   
  I tabellen anges att "returbelopp" ska utgöras av absolutvärdet för summerat belopp returposter på ett kvitto. Skatteverket har i ett ställningstagande 2009-11-03 (dnr. 131 808278-09/111) angett att returbelopp avser ett sådant returkvitto som enligt 2 § SKVFS 2009:1 utvisar att tidigare uttaget kassakvitto innehåller felaktiga uppgifter eller uppgifter om återbetalning för returnerade eller prisnedsatta varor eller tjänster. En retur måste registreras på ett eget kvitto (returkvitto) och det innebär att en retur inte får ingå som en delpost i ett kassakvitto.
   
  Med anledning av ovan nämnda ställningstagande har fråga uppkommit hur en kontrollenhet ska hantera moms som belöper på returkvitton. Frågan är om tabellen i 6 kap. 4 § SKVFS 2009:2 innebär att moms på returkvitton ska ingå i kvittokontrolldatan. Anledningen till frågan är att det av ovan nämnda ställningstagande framgår att en kontrollenhet i sina räknare (A-H) inte ska beräkna moms som belöper på ett returkvitto. Skatteverket anser att i kvittokontrolldatan enligt tabellen i 6 kap. 4 § SKVFS 2009:2 ska ingå moms på returkvitton. Skatteverket anser också att denna moms på returkvitton ska anges med ett minustecken.
   
  En kontrollenhet ska enligt 10 kap. SKVFS 2009:2 generera olika loggfiler och bl.a. ska ingå krypterad kontrolldatapost per kvitto. Dessa krypterade kontrolldataposter baseras på kvittokontrolldatan enligt tabellen i 6 kap. 4 §, vilket innebär att Skatteverket vid utläsning av data från en kontrollenhet kommer att få fram uppgifter om bl.a. moms som belöper på ett returkvitto.
 • Hur länge ska kontrollenheten bevaras, hur mycket bevaras och vem tömmer den?
  Av 1 och 2 §§, SKVFS 2014:10, framgår att en kontrollenhet ska bevaras i Sverige i minst 12 månader efter avyttring eller skrotning av kassaregistret eller att kontrollenheten bytts ut. Även om kravet på en kontrollenhet är att minnet som lagrar kontrolldata ska ha sådan kapacitet att det kan hantera lagring av minst fem års kontrolldata, kan det inträffa att den blir full före denna periods utgång. Den ska då betraktas som om den vore sönder, vilket innebär att man får köpa en ny kontrollenhet, se 12 kap. 14 §, SKVFS 2009:2. Observera dock bevarandekravet av den "söndriga kontrollenheten" på 12 månader efter bytet. Ovanstående innebär att en kontrollenhet inte töms.
 • Vem ska ta hand om kontrollenheten om verksamheten upphör?
  En kontrollenhet du sålt eller inte använder längre ska du alltid spara i Sverige i 12 månader utan att tömma minnet (1 och 2 §§ i SKVFS 2014:10) Det gäller även när verksamheten har upphört. Du måste också anmäla de ändrade förhållandena till Skatteverket (7 kap 4 § skatteförfarandelagen).Vem som har ansvaret för att spara kontrollenheten beror på vilken typ av näringsverksamhet den användes i. Om du som enskild näringsidkare upphör med din verksamhet är det du som ansvarar för att spara kontrollenheten på ett betryggande sätt under 12 månader.Om en juridisk person upphör med sin verksamhet gäller följande:
  • Likvidatorn ansvarar för räkenskapsinformation om en juridisk person som likviderats under medverkan av en likvidator.
  • Bolagsmännen ansvarar för räkenskapsinformation om ett handelsbolag som likviderats utan likvidator.
  • Konkursgäldenären ansvarar för räkenskapsformation om tiden före konkursen (jfr 7 kap. 22 § KonkL). Om det inte är möjligt att lämna denna information till konkursgäldenären är det konkursförvaltaren eller tillsynsmyndigheten som har ansvaret för att spara kontrollenheten ((jfr 7 kap. 22 § KonkL).
  • Konkursförvaltaren ansvarar för räkenskapsinformation om konkursen (jfr 7 kap. 19 § andra stycket KonkL).
  • Det övertagande företaget ansvarar för räkenskapsinformation om bolag som upphört efter att ha tagits över av det nya företaget genom fusion (jfr BFNAR 1999:1 punkten 25).
  I vägledningen till BFNAR 2000:5 står det vem som är ansvarig när en juridisk person upphör med sin verksamhet. Motsvarande ansvar bör gälla kontrollenheter.
 • Om kassaregistret avyttras, vem ska ta hand om kontrollenheten?
  Vid avyttring eller skrotning av ett kassaregister ska dess kontrollenhet bevaras i minst 12 månader på ett betryggande sätt i Sverige, 6 kap. 1 och 2 §§ SKVFS 2014:10. Enligt 7 kap 4 § skatteförfarandelagen ska anmälan göras till Skatteverket vid ändrade förhållanden. Om kassaregistret avyttras, ska kontrollenheten bevaras på ett betryggande sätt av:
  • Enskild firma — av den person som ägde den enskilda firman.
  • Juridisk person — av den juridiska personen.

 • Om kontrollenhetens minne är fullt utnyttjat, hur ska företaget göra då?
  En kontrollenhet ska enligt 12:14 § SKVFS 2009:2 klara av att lagra kontrolldata i minst fem år. Enligt 3:5, samma föreskrift får kontrolldata skrivas över om kontrolldatan är äldre än fem år. Skulle kontrollenheten signalera att minnet är fullt före fem års användning uppfyller den inte föreskrivna krav och då ska den ersättas med en ny kontrollenhet. Jämför med 6 kap. 2 § SKVFS 2014:10 som anger, att en kontrollenhet som är sönder ska bevaras i 12 månader på ett betryggande sätt. Perioden får anses börja löpa då man felanmält sin kontrollenhet till Skatteverket via deras e-tjänst. I praktiken bör det dock inte vara något problem med minneskapacitet eftersom tillverkare av kontrollenheter har sett till att deras produkter har tillräcklig minneskapacitet.

Användning av kassaregister

Skatteverkets tillsyn och kontroll av kassaregister

 • Hur går en tillsyn till?
  Tillsyn Skatteverket kan göra tillsynsbesök avseende ditt företag utan att anmäla detta i förväg. Syftet med besöket är att kontrollera att du som näringsidkare har ett kassaregister och att kassaregistret uppfyller föreskrivna krav.Vid ett tillsynsbesök måste du kunna lämna de upplysningar som Skatteverket kan behöva. Upplysningar som kan vara aktuella vid en tillsyn är följande:Uppgifter om befintliga kassaregister/kontrollenheter i verksamhetslokalen, modellbeteckningar och tillverkningsnummer m.m.Om Skatteverket begär det måste du kunna visa att ditt kassaregister har de kontrollkoder som generas av kontrollenheten för varje kvitto. Kontrollenheten skickar kontrollkoden till kassaregistret som skriver ut kontrollkoden på kontrollremsan eller registrerar det i journalminnet. Kontrollkoden kan även finnas utskriven på kassakvittot, beroende vilken typ av kassaregister du har.  KontrollbesökSkatteverket kommer även att göra kontrollbesök oanmält. Det innebär att Skatteverket har möjlighet att
  • räkna kunder
  • göra kontrollköp
  • göra kvittokontroller och
  • göra kassainventering.
  Skatteverket kan då begära att den som står i kassan ska tillhandahålla uppgifter från ditt kassaregister för att kunna kontrollera hur du har registrerat försäljningen.  Legitimation och bekräftelse på besök  
  Besökets inledning:  
  I samband med att Skatteverkets personal presenterar sig ska deras tjänstelegitimationer förevisas för dig eller annan ansvarig person i verksamheten. Vid tillsynsbesök och kassainventering sker detta när kontrollen inleds, medan det vid kundräkning, kontrollköp och kvittokontroll sker när/om Skatteverkets personal ger sig till känna.  
    
  Besökets avslut:  
  Besöket avslutas med att en kontakt-blankett överlämnas till dig eller annan ansvarig person. Av denna framgår skattetjänstemännens namn och telefonnummer.
   
  Om du är på plats får du normalt direkt feedback på vad som framkommit vid besöket.
  Har det t.ex. upptäckts brister kommer dessa att nämnas då.  Det kommer dock vara vanligt att kontrollkoden dekrypteras i Skatteverkets lokaler, så information om brister i kontrollkoden kommer ofta att kunna lämnas först i efterhand.
Kassaregister
Skatteverket

Till toppen