På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Kapitalförsäkring från 2012

Du som har en utländsk kapitalförsäkring ska själv betala avkastningsskatt på försäkringen och redovisa underlaget för skatten i inkomstdeklarationen. Här beskriver vi de regler som gäller från och med inkomståret 2012.

Redovisa och betala avkastningsskatt på en utländsk kapitalförsäkring

En livförsäkring som inte uppfyller de villkor som ställs på en pensionsförsäkring är en kapitalförsäkring. Utbetalning från en kapitalförsäkring ska inte inkomstbeskattas i Sverige.

Du som har en utländsk kapitalförsäkring ska själv betala avkastningsskatt i Sverige på försäkringen. Underlaget för skatten ska du redovisa vid punkt 9.1 på inkomstdeklarationen.

Avkastningsskatten är 30 procent av skatteunderlaget. Skatteunderlaget är i sin tur en viss procentandel av försäkringens kapitalunderlag. Om skatteunderlaget exempelvis är 5 000 kronor ska du betala 1 500 kronor i avkastningsskatt (5 000 kronor x 0,30 = 1 500 kronor).

Räkna ut kapitalunderlaget

Kapitalunderlaget är värdet på försäkringen vid ingången av kalenderåret ökat med de premier som har betalats in till försäkringen under året. De premier som har betalats under andra halvåret (1 juli – 31 december) ska bara räknas med till hälften. Värdet vid ingången av året är detsamma som det återköpsvärde som försäkringsföretaget har beräknat efter försäkringstekniska riktlinjer med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott. Har du en fondförsäkring/depåförsäkring är kapitalunderlaget fondandelarnas/depåns marknadsvärde vid ingången av kalenderåret.

Du ska även betala avkastningsskatt på en kapitalförsäkring som du har köpt eller tecknat under inkomståret. Teckningsåret är det bara inbetalda premier från och med teckningstillfället till och med årets utgång (hälften under andra halvan av året) som är ditt kapitalunderlag.

Med premieinbetalningar avses alla överföringar som görs av försäkringstagaren till den utländska kapitalförsäkringen, oavsett om det är kontanter eller andra tillgångar, till exempel aktier. Däremot ska ränta, utdelning eller annan avkastning på kapitalet, som försäkringsföretaget har tilldelat försäkringen, inte anses som premier.

Exempel på beräkning av kapitalunderlaget

Johan har en kapitalförsäkring vars återköpsvärde är 300 000 kronor vid ingången av inkomståret. Under året betalar Johan in 15 000 kronor under det första kvartalet och 10 000 kronor under det tredje kvartalet. Johans kapitalunderlag beräknas så här:

Värdet vid årets början300 000 kronor
Premieinbetalningarna under första halvåret+15 000 kronor
Hälften av premieinbetalningarna under andra halvåret (10 000 kronor x 0,5)+ 5 000 kronor
Kapitalunderlag= 320 000 kronor

Kapitalunderlaget när försäkringen överlåts

Om kapitalförsäkringen överlåts under inkomståret ska kapitalunderlaget fördelas mellan överlåtare och förvärvare. En kapitalförsäkring kan överlåtas flera gånger under samma inkomstår.

Den som innehar försäkringen vid inkomstårets ingång ska ta med försäkringens värde vid årets ingång i sitt kapitalunderlag. De premier som betalas in under inkomståret ska tas med i kapitalunderlaget av den (överlåtare eller förvärvare) som innehar försäkringen vid betalningstillfället.

Exempel på beräkning av kapitalunderlaget vid överlåtelse

Erik överlåter sin kapitalförsäkring till Axel den 1 september. Försäkringens värde vid ingången av samma inkomstår är 70 000 kronor. Under januari – juni görs premieinbetalningar med 20 000 kronor. Från och med september till årets utgång görs premieinbetalningar med 10 000 kronor.

Erik beräknar sitt kapitalunderlag så här för sin innehavstid januari - augusti:

Värdet vid ingången av året

70 000 kronor

Inbetalningar under första halvåret

+ 20 000 kronor

Kapitalunderlag

= 90 000 kronor

 

 

Axel beräknar sitt kapitalunderlag så här för sin innehavstid september – december, alltså under andra halvåret (10 000 x 0,5)

= 5 000 kronor

 

Kontrolluppgift på kapitalunderlaget

Lämnar försäkringsföretaget en kontrolluppgift(KU52) på försäkringens kapitalunderlag senast den 31 januari året efter inkomståret är ditt skatteunderlag redan ifyllt på deklarationen och avkastningsskatten räknas ut automatiskt.

Redovisning i inkomstdeklarationen när kontrolluppgift saknas

Har du inte fått någon kontrolluppgift på kapitalunderlaget, eller har försäkringsföretaget lämnat kontrolluppgiften för sent, är skatteunderlaget inte förifyllt på din deklaration. Då måste du först ta fram uppgifter om kapitalunderlaget. Försäkringsföretaget kan ha meddelat dig detta på annat sätt än genom en kontrolluppgift. Sedan räknar du ut skatteunderlaget och fyller i det vid punkt 9.1 på inkomstdeklarationen.

Räkna ut skatteunderlaget

Skatteunderlaget inkomståren 2012–2015

Skatteunderlaget beräknar du genom att multiplicera försäkringens kapitalunderlag med statslåneräntan den 30 november året före inkomståret.

Statslåneräntan som används inkomståret:

Skatteunderlaget från och med inkomståret 2016

Från och med inkomståret 2016 räknar du ut skatteunderlaget genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november året före inkomståret plus 0,75 procentenheter. Räntesatsen som kapitalunderlaget multipliceras med måste alltid vara minst 1,25 procent. Det innebär att det blir aktuellt att höja räntesatsen till 1,25 procent när statslåneräntan den 30 november året före inkomståret är lägre än 0,5 procent (0,5 procent + 0,75 procent = 1,25 procent).

Skatteunderlaget inkomstår 2016

Den 30 november 2015 var statslåneräntan 0,65 procent. Skatteunderlaget för inkomståret 2016 räknas därför ut genom att multiplicera kapitalunderlaget med 1,4 procent (0,65 procent + 0,75 procent).

Skatteunderlaget inkomstår 2017

Den 30 november 2016 var statslåneräntan 0,27 procent. Skatteunderlaget för inkomståret 2017 räknas därför ut genom att multiplicera kapitalunderlaget med 1,25 procent (statslåneräntan 0,27 procent + 0,75 procent blir 1,02 procent, och kapitalunderlaget ska alltid multipliceras med minst 1,25 procent).

Avrundning av skatteunderlaget

Det skatteunderlag du får fram i din beräkning avrundar du nedåt till närmast lägre hundratal innan du fyller i beloppet vid punkt 9.1 i Inkomstdeklaration 1.

Exempel på beräkning av skatteunderlaget

Inkomståret 2016

Johan har inte fått någon kontrolluppgift från sitt utländska försäkringsföretag, men han har själv räknat ut kapitalunderlaget till 330 000 kronor för inkomståret 2016. Johan beräknar sitt skatteunderlag så här till deklarationen 2017:

Kapitalunderlaget 330 000 kronor x 1,4 procent (statslåneräntan den 30 november 2015 0,65 procent + 0,75 procent) = 4 620 kronor, eller avrundat 4 600 kronor. Johan fyller i 4 600 kronor vid punkt 9.1 på inkomstdeklarationen 2017. Johans avkastningsskatt blir 1 380 kronor (4 600 kr x 30 procent) på slutskattebeskedet 2017.

Inkomståret 2017

Om Johans kapitalunderlag fortfarande skulle vara 330 000 kronor för inkomståret 2017 ska han betala 1 230 kronor i avkastningsskatt vid deklarationen 2018. Kapitalunderlaget 330 000 kronor multipliceras med 1,25 procent inkomståret 2017,eftersom statslåneräntan den 30 november 2016 var 0,27 procent (0,27 procent + 0,75 procent = 1,02 procent). Skatteunderlaget blir då 4 100 kronor (330 000 x 1,25 procent = 4 125 kronor, avrundat till 4 100 kronor) och Johans avkastningsskatt 1 230 kronor (4 100 x 30 procent).

Kapitalförsäkring tecknad och premier betalda före 1997

Försäkring som du nytecknade före 1997 och som du inte betalat några ytterligare premier för under 1997 eller senare, ska du inte betala någon avkastningsskatt på.

Begagnad kapitalförsäkring tecknad före 1997

Har du förvärvat en försäkring genom köp, byte eller liknande, alltså en "begagnad" försäkring, ska du betala avkastningsskatt även om försäkringen är tecknad före 1997.

Kapitalförsäkring tecknad före 1997 där premier betalats 1997 eller senare

Har du betalat premier under 1997 eller senare för en försäkring som är tecknad före 1997 ska du betala avkastningsskatt. Värdet vid ingången av inkomståret ska ingå i kapitalunderlaget. Detta värde ska dock bara beskattas till den del det överstiger värdet vid ingången av 1997 uppräknat med årlig värdestegring (ränta på ränta - beräkning). Uppräkningen av värdet den 1 januari 1997 görs med den genomsnittliga statslåneränta som gäller under kalenderåret innan respektive inkomstår.

Värdestegringen beräknas steg för steg. Först multipliceras värdet vid ingången av 1997 (inkomstår 1997) med den genomsnittliga statslåneräntan för 1996, 7,9 procent. Det belopp som du då får fram multiplicerar du därefter med genomsnittlig statslåneränta för 1997 (inkomståret 1998), 6,47 procent. Du fortsätter beräkningen på detta sätt till och med året före det aktuella inkomståret. Ska du beräkna ditt kapitalunderlag för inkomståret 2016 räknar du upp värdet den 1 januari 1997 till och med inkomståret 2015, det vill säga med genomsnittlig statslåneränta för kalenderåren 1996-2014.

Exempel på beräkning av årlig värdestegring av värdet den 1 januari 1997

Anna nytecknade en utländsk kapitalförsäkring under 1995. Vid årsskiftet 1996/1997 var försäkringen värd 100 000 kronor. Hon har fortsatt att betala in premier till försäkringen efter 1996. Det belopp som Anna inte behöver betala avkastningsskatt på vid ingången av 2016 (”fribeloppet”) beräknas på följande sätt till 211 918 kronor. 

Exempel på uträkning av "fribelopp"

Inkomstår

Genomsnittlig statslåneränta

Fribelopp

1997

1996

100 000 kr x 1,0790 = 107 900 kr

1998

1997

107 900 kr x 1,0647 = 114 881 kr

1999

1998

114 881 kr x 1,0498 = 120 602 kr

2000

1999

120 602 kr x 1,0488 = 126 487 kr

2001

2000

126 487 kr x 1,0535 = 133 254 kr

2002

2001

133 254 kr x 1,0497 = 139 877 kr

2003

2002

139 877 kr x 1,0515 = 147 081 kr

2004

2003

147 081 kr x 1,0439 = 153 538 kr

2005

2004

153 538 kr x 1,0431 = 160 155 kr

2006

2005

160 155 kr x 1,0324 = 165 344 kr

2007

2006

165 344 kr x 1,0361 = 171 313 kr

2008

2007

171 313 kr x 1,0413 = 178 388 kr

2009

2008

178 388 kr x 1,0388 = 185 309 kr

2010

2009

185 309 kr x 1,0310 = 191 053 kr

2011

2010

191 053 kr x 1,0276 = 196 326 kr

2012

2011

196 326 kr x 1,0257 = 201 371 kr

2013

2012

201 371 kr x 1,0152 = 204 431 kr

2014

2013

204 431 kr x 1,0201 = 208 540 kr

2015

2014

208 540 x 1,0162 = 211 918 kr

 

Annas kapitalförsäkring är värd 300 000 kronor den 1 januari 2016. Hon har gjort en premieinbetalning på 10 000 kronor i mars 2016. När Anna beräknar sitt kapitalunderlag drar hon bort fribeloppet avrundat till närmast lägre hundratal, 211 900 kronor, från värdet den 1 januari 2016, 300 000 kronor. Det belopp som ska tas med i kapitalunderlaget blir därför 88 100 kronor (300 000 kronor – 211 900 kronor). Till detta lägger hon premieinbetalningen på 10 000 kronor, och hennes kapitalunderlag blir då 98 100 kronor (88 100 kronor + 10 000 kronor).

Hon räknar därefter ut skatteunderlaget: kapitalunderlaget 98 100 kronor x 1,4 procent (statslåneräntan 30 november 2015, 0,65 procent + 0,75 procent) = 1 373 kronor, eller avrundat 1 300 kronor, som hon tar upp vid punkt 9.1 på inkomstdeklarationen 2017. Avkastningsskatten som hon ska betala är 390 kronor (1 300 kronor x 30 procent).

Skatteverket

Till toppen