På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets remissvar m.m. 2014

Här finns våra senaste svar på remisser. Remissvaren finns publicerade i sin helhet. För äldre remissvar – kontakta huvudkontoret@skatteverket.se. Ange namn och nummer på betänkandet, promemorian eller liknande.

 • 2014-12-15 | 131 535709-14/112
  Betänkandet En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

 • 2014-12-15 | 131-640218-14/112
  Utkast till lagrådsremiss: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (Fi2014/4044)

 • 2014-12-15 | 131-527980-14/112
  Informationsansvar enligt Inspiredirektivet; ändringar i EU-förordning (M2014/2055/R)

 • 2014-12-08 | 131 533104-14/112
  Promemorian Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden (Ds 2014:33)

 • 2014-12-08 | 131 574849-14/112
  Utredningen En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

 • 2014-12-08 | 131-518822-14/112
  Betänkandet Tillförlitligare kreditupplysningar – ett förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav (SOU 2014:60)

 • 2014-12-01 | 131-511088-14/112
  Förbättrat förhandsbeskedsinstitut (SOU 2014:62)

 • 2014-12-01 | 131-511115-14/112
  Betänkandet SOU 2014:63 Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (Ju2014/5566/L5)

 • 2014-11-24 | 131 476599-14/112
  Promemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet, Ds 2014:30

 • 2014-11-24 | 131 520692-14/112
  Promemoria – Genomförande av offshoredirektivet (N2014/3829/FIN)

 • 2014-11-17 | 131 526131-14/112
  Utkast till lagrådsremiss – Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet

 • 2014-11-03 | 131 376019-14/112
  SOU 2014:46 Marknadsmissbruk II

 • 2014-11-03 | 131 562502-14/112
  Svar på remiss avseende koncernvärdesfrågorna i EA-värderingen för år 2014, dnr 4.1-939/2014

 • 2014-10-28 | 131 584605-14/112
  Förslag till ändring i Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa angående socialavgifter för tolkars utlägg i samband med resa

 • 2014-10-27 | 131 409899-14/112
  Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket

 • 2014-10-27 | 131 381363-14/112
  Betänkandet F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

 • 2014-10-27 | 131-428211-14/112
  Yttrande över betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker

 • 2014-10-27 | 131 551376-14/112
  Skriftlig procedur, gemensam uppfattning avseende vissa frågor gällande hantering av alkohol (ITEG/O/1,2 och 3)

 • 2014-10-27 | 131-352607-14/112
  Förslag till förändring av förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

 • 2014-10-22 | 131 367098-14/112
  Remissvar gällande Företagsskattekommitténs slutbetänkande "Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet" (SOU 2014:40), (Fi2014/2212)

 • 2014-10-14 | 131 392444-14/112
  Resolution - en ny metod för hantering av banker i kris (SOU 2014:52)

 • 2014-10-13 | 131-459370-14/112
  Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

 • 2014-10-13 | 131 553497–14/112
  Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

 • 2014-10-13 | 131-555392-14/112
  Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

 • 2014-10-13 | 131-555381-14/112
  Höjd skatt på tobak inför budgetpropositionen för 2015

 • 2014-10-13 | 131-444547-14/112
  Författningsförslag: En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter (Fi2014/2712)

 • 2014-10-13 | 131-524818-14/112
  Förslag från Finansinspektionen till föreskrifter och allmänna råd om information om ränta på bostadskrediter

 • 2014-10-09 | 131-511058-14/112
  Transportstyrelsens remiss Framtida registreringsnummer

 • 2014-10-03 | 131 518120-14/112
  Svar på remiss avseende förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2015, dnr 3.3-870/2014

 • 2014-09-29 | 131 338062–14/112
  Remiss av SOU 2014:39 Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service

 • 2014-09-29 | 131-320510-14/112
  Yttrande över delbetänkandet SOU 2014:29 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

 • 2014-09-29 | 131 500191-14/112
  Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag

 • 2014-09-29 | 131 397519-14/112
  Skatteverkets yttrande över delbetänkandet Nya regler om upphandling

 • 2014-09-29 | 131 320451-14/112
  Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21) N2014/2303/TE

 • 2014-09-29 | 131 366852-14/112
  Remiss avseende ”Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33)

 • 2014-09-22 | 131 376780-14/112
  Promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen (Fi2014/2420)

 • 2014-09-22 | 131-313619-14/112
  Departementspromemorian Framtidsfullmakter (Ds 2014:16)

 • 2014-09-15 | 131 480322-14/112
  Promemorian Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

 • 2014-09-15 | 131-498011-14/112
  Yttrande över författningsförslag avseende förslaget i hemställan från Göteborgs stad och Trafikverket om förändringar av trängselskatten i Göteborg

 • 2014-09-08 | 131 378567-14/112
  Utkast till lagrådsremiss om Ökade möjligheter att resa inom EU utan pass

 • 2014-09-08 | 131 435566-14/112
  Yttrande över promemoria om genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

 • 2014-09-01 | 131 373392-14/112
  Transportstyrelsens rapport ”Alkylatbensin – en översyn av den tekniska specifikationen för att möjliggöra en anpassning till kalla utomhustemperaturer”

 • 2014-08-25 | 131 283867-14/112
  Betänkandet Internationella rättsförhållanden rörande arv (SOU 2014:25)

 • 2014-08-25 | 131-303299-14/112
  Genomförande av EU:s redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) Ju2014/2963/L1

 • 2014-08-25 | 131-239003-14/112
  Remiss av FAR:s promemoria om ändring i en av aktiebolagslagens jävsbestämmelser

 • 2014-08-25 | 131-309076-14/112
  Promemorian En tydligare skadereglering i staten

 • 2014-08-18 | 131-359141-14/112
  Yttrande över promemorian Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle

 • 2014-07-25 | 131 381300-14/112
  Finansdepartementets promemoria Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

 • 2014-07-22 | 131-352648-14/112
  Promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel

 • 2014-07-22 | 131 352630-14/112
  Promemorian Examenspremier till vissa lärare

 • 2014-07-02 | 131 359172-14/112
  Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

 • 2014-07-02 | 131 355314-14/112
  Promemorian Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier Fi2014/2279

 • 2014-06-27 | 131-224225-14/112
  Yttrande över departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor

 • 2014-06-16 | 131 312654-14/112
  Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister samt yrkestrafikförordningen (2012:237)

 • 2014-06-16 | 131-287537-14
  Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. (Ds 2014:18)

 • 2014-06-16 | 131 162952-14/112
  Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga SOU 2014:3 (S2014/1332/FST)

 • 2014-06-16 | 131 178318-14/112
  Betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

 • 2014-05-26 | 131 219809-14/112
  Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter (Ju2014/2645/L1)

 • 2014-05-26 | 131-219849-14/112
  Europeiska kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag (Ju2014/2639/L1)

 • 2014-05-26 | 131-229292-14/112
  Remiss avseende promemorian Ersättning för höga sjuklönekostnader (Ds 2014:15)

 • 2014-05-19 | 131-219985-14/112
  Beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

 • 2014-05-12 | 131 245828-14/112
  Promemorian Begränsning av möjligheten för ett konkursbo att begära återgång av vissa rättshandlingar

 • 2014-05-12 | 131 100674-14/112
  Remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

 • 2014-05-12 | 131 117925-14/112
  Betänkandet (2013/14:URF1) Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar (1214-2013/14)

 • 2014-05-06 | 131-88810-14/112
  Betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

 • 2014-05-06 | 131-215174-14/112
  Yttrande över promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

 • 2014-04-28 | 131-184708-14/112
  Promemoria ny instansordning i regelsystemet för exportbutiker

 • 2014-04-28 | 131 88723-14/112
  Naturvårdsverkets promemoria Översyn av deponiskatten

 • 2014-04-28 | 131 88723-14/112
  Naturvårdsverkets promemoria Översyn av deponiskatten (Fi2014/198)

 • 2014-04-23 | 131-187257-14/112
  Förslag från Finansinspektionen om föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

 • 2014-04-14 | 131 94818-14/112
  Gårdsstödet 2015-2020 – förslag till svenskt genomförande L2014/317/LB

 • 2014-04-07 | 131 131515-14/112
  Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon m.m. (N2014/1095/TE)

 • 2014-04-07 | 131 118628-14/112
  Promemorian Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7)

 • 2014-03-31 | 131 771144-13/112
  Betänkandet (SOU 2013:64) Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (A 2013/3986/A)

 • 2014-03-31 | 131 57122-14/112
  Transportstyrelsens framställan om upphävande av lagen (1998:492) och förordningen (1998:780) om biluthyrning N2012/2765/RS

 • 2014-03-24 | 131 52065-14/112
  Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78)

 • 2014-03-24 | 131 131532-14/112
  Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten som helhet N2014/1095/TE

 • 2014-03-24 | 131 131551-14/112
  Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konkurrensvillkor / cabotagetransporter och beställaransvar N2014/1094/TE

 • 2014-03-24 | 131-147275-14/112
  Yttrande över departementspromemorian Arbetsuppgifter för civilanställda vid Ekobrottsmyndigheten (Ju2014/1729/L4)

 • 2014-03-21 | 131 68496-14/112
  Betänkandet SOU 2014:1 Vissa bostadsbeskattningsfrågor (dnr Fi2014/85)

 • 2014-03-17 | 131 96565-14/112
  Förslag till föreskrifter om kvotplikt för biodrivmedel (2013-005729)

 • 2014-03-17 | 131 775264-13/112
  Promemorian Förbättringar av husavdragets fakturamodell

 • 2014-03-11 | 131 755756-13/112
  Promemoria om förenklingar i aktiebolagsförordningen (Ju2013/7705/L1)

 • 2014-03-10 | 131 66589-14/112
  Inbjudan att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter (Ju2014/422-424/DOM)

 • 2014-03-10 | 131-13191-14/112
  Betänkande SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

 • 2014-03-10 | 131 16022-14/112
  Promemorian Tullverkets förslag till ny tullbrottsdatalag

 • 2014-03-03 | STAFS 13/3072
  Förslag från Swedac till ändringar i föreskrifterna STAFS 2010:10, STAFS 2010:11, STAFS 2011:34 och STAFS 2011:35 (Swedac dnr 13/3072)

 • 2014-02-24 | 131 34533-14/112
  Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp- styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

 • 2014-02-10 | 131 686590-13/112
  Promemorian Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna, Ds 2013:48

 • 2014-02-04 | 131 12906-14/112
  Promemoria med förslag till ändring i drivmedelslagen (2011:319) och lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmede

 • 2014-02-04 | 131-684342-13/112
  Promemoria Mer tillgängliga uppgifter om europeiska företag (Ju2011/1691/L1)

 • 2014-02-03 | 131 732709-13/112
  En europeisk övervakningsorder (Ds 2013:75)

 • 2014-01-27 | 131–775283–13/112
  Europeiska kommissionens förslag KOM (2013) 814 till ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet 2011/96/EU (Fi2013/4570)

 • 2014-01-27 | 131 675824-13/112
  SOU 2013:75 Organisation av framtidens e-förvaltning

 • 2014-01-27 | 131 659923-13/112
  Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66) N2013/4908/TE

 • 2014-01-27 | 131 707412-13/112
  Remiss av promemoria om nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

 • 2014-01-27 | 131 777421-13/112
  Remiss av kommissionens riktlinjer för stöd till energi och miljö

 • 2014-01-20 | 131 591240-13/112
  Betänkandet SOU 2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (Fi2013/3266)

 • 2014-01-20 | 131 682589-13/112
  Presstödskommitténs slutbetänkande Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66)

 • 2014-01-20 | 131 780975-13/112
  Promemorian Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen

 • 2014-01-13 | 131 549197-13/112
  Betänkandet SOU 2013:38 Vad bör straffas? (Ju2013/4451/L5)

 • 2014-01-13 | 131 750784-13/112
  Promemorian Kompletterande bestämmelser för AIF-förvaltare (Fi2013/4323)

 • 2014-01-13 | 131-650949-137/112
  Betänkandet ”Ut ur skuldfällan”, SOU 2013:72

 • 2014-01-13 | 131 712113-13/112
  Yttrande över förslaget om att införa obligatoriska utvärderingar av statsstöd

 • 2014-01-09 | FI dnr 11-11528 och 12-4167
  Förslag från Finansinspektionen till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Skatteverket

Till toppen