På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Moms för ideella föreningar

Det är bara ideella föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet som kan vara skattskyldiga till moms och ha avdragsrätt för ingående moms. Om föreningen inte är skyldig att betala inkomstskatt räknas inte föreningens verksamhet som ekonomisk. En förening som köper vissa varor och tjänster från andra länder kan vara skyldig att själv betala moms för inköpen, utan att ha någon avdragsrätt för ingående moms.

Med ekonomisk verksamhet menas till exempel att producera eller handla med varor eller tjänster, inklusive jordbruk, gruvdrift och liknande. Det är också att utnyttja materiella eller immateriella tillgångar för att få intäkter. En verksamhet som bedrivs av en ideell förening räknas inte som ekonomisk om föreningen inte är skyldig att betala inkomstskatt för den.

Mer information om momsbefrielse vid försäljning på högst 30 000 kronor:

Allmännyttiga ideella föreningar

Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet är heller inte skyldiga att deklarera och betala moms på sin försäljning. Ni ska då inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för er verksamhet. Om ni felaktigt tar ut moms på till exempel reklam, annonser, sponsring m.m. har köparen ingen avdragsrätt för den felaktigt debiterade momsen. Ni ska ändå redovisa momsen i en särskild skattedeklaration.

Om ni däremot blir skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet och självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, ska ni också deklarera och betala moms på momspliktig försäljning av varor och tjänster. Ni får då också dra av moms på inköp för den momspliktiga delen av verksamheten.

Övriga ideella föreningar

Ideella föreningar som inte är allmännyttiga och självständigt bedriver ekonomisk verksamhet är skattskyldiga till moms på samma villkor som andra näringsidkare.

Redovisning av moms

Redovisning av moms ska göras i momsdeklarationer.

Uthyrning av lokaler

En förening som äger en fastighet eller bostadsrätt kan välja att bli frivilligt skattskyldig för moms om den hyr ut lokaler till en hyresgäst som stadigvarande använder lokalen i momspliktig verksamhet. Föreningen kan bli frivilligt skattskyldig även om den inte ska betala inkomstskatt.

Om föreningen har valt att bli frivilligt skattskyldig ska den debitera moms på utställda fakturor. Den frivilliga skattskyldigheten för uthyrningen innebär även att föreningen kan dra av momsen på bygg- och driftskostnader som avser lokaler för vilka den valt att bli frivilligt skattskyldig. Hyresgästen får i sin tur, helt eller delvis, dra av den moms som föreningen lägger på hyran.

Fastighetstjänster

En förening som äger en fastighet ska i vissa fall betala moms på vissa tjänster som den utför på fastigheten om den används i en verksamhet som inte är momspliktig. Detta kallas uttagsbeskattning.

Syftet med bestämmelserna är att det ska vara momsmässigt likvärdigt att själv utföra tjänsterna och att upphandla dem. För att det ska bli aktuellt med uttagsbeskattning måste era lönekostnader, inklusive arbetsgivaravgifter, för de aktuella tjänsterna vara högre än 300 000 kronor under ett beskattningsår. Om ni är en allmännyttig ideell förening ska ni inte uttagsbeskattas om fastigheten till övervägande del används i föreningens allmännyttiga verksamhet.

Program och kataloger

Det är inte momspliktigt för en ideell förening att sälja program och kataloger om verksamheten inte är momspliktig. Idrottsföreningar ska till exempel inte redovisa moms när de säljer matchprogram för en idrottstävling eller annonser i sådana program.

Den som framställer program eller kataloger ska däremot ta ut moms på sin försäljning till föreningen. Momsen blir därmed en kostnad för föreningen.

Periodiska medlemsblad

Det är inte momspliktigt för föreningar att sälja periodiska medlemsblad eller personaltidningar till medlemmar, anställda eller utgivare. Utgivaren kan till exempel vara en förening. Med periodiskt menas att en publikation enligt en utgivningsplan normalt utkommer med minst fyra nummer per år.

Ni behöver inte betala moms till den som framställer medlemsbladet (till exempel ett tryckeri). Ni behöver inte heller redovisa moms på försäljning till medlemmar. Den som framställer medlemsbladet kan också tillhandahålla andra tjänster momsfritt i samband med framställningen, till exempel distribution av upplagan. Även annonser i periodiska medlemsblad och personaltidningar är momsfria. Medlemsblad och personaltidningar som tillhandahålls som taltidningar är också momsfria.

Om ni säljer medlemsbladet till utomstående kan ni vara skyldiga att betala moms för försäljningen. Detta förutsätter dock att er verksamhet anses som ekonomisk. Läs mer under rubriken "Moms för allmännyttiga ideella föreningar" ovan.

Periodiska organisationstidskrifter

Omsättning av periodiska organisationstidskrifter som enligt en utgivningsplan normalt utkommer med minst fyra nummer per år är inte momspliktig. En organisationstidskrift är en publikation som inte är en allmän nyhetstidning, en personaltidning eller ett medlemsblad och som till största delen fungerar som organ för sammanslutningar med något av följande huvudsakliga ändamål:

  • religiöst
  • nykterhetsfrämjande
  • partipolitiskt
  • miljövårdande
  • idrottsligt
  • försvarsfrämjande.

Ändamålet kan också vara att som sammanslutning företräda funktionshindrade eller arbetshindrade medlemmar. Observera att dessa ändamål inte är lika omfattande som de som anses som allmännyttiga i inkomstskattehänseende.

Undantaget från momsplikt gäller både leveransen från tryckeriet och er försäljning som förening. Tidskrifterna kan säljas skattefritt även till allmänheten. Ni får föra in annonser momsfritt i periodiska organisationstidskrifter. Även framställarens kringtjänster får tillhandahållas momsfritt, liksom taltidningar som räknas som organisationstidskrifter.

Blandad verksamhet

En förening som bedriver både momspliktig och inte momspliktig verksamhet får bara göra avdrag för inköp till den momspliktiga verksamheten. Ingående moms till båda verksamheterna ska fördelas. Ofta kan man använda omsättningen (inkomsterna) som fördelningsgrund.

Skatteverket

Till toppen