På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

startsida

Vägavgift för svenska tunga fordon

Den 1 februari 1998 infördes en vägavgift för trafik med lastbilar och lastbilsekipage som har totalvikt på minst 12 ton. För svenskregistrerade lastbilar gäller vägavgift på hela vägnätet och avgiften tas ut för ett år i taget. Samtidigt reduceras fordonsskatten för berörda lastbilar.

Den information som vi lämnar här gäller svenskregistrerade lastbilar och lastbilsekipage.

Tyskland tar inte ut någon avgift längre, men kvarstår tillsvidare i samarbetet. Sedan den 1 januari 2005 tar Tyskland i stället ut kilometerbaserad avgift av tunga lastbilar på motorvägsnätet. Information om Tysklands nya vägavgiftssystem finns på Toll collects webbplats. 

En avgift –fyra länder

Sverige är anslutet till det avtal om vägavgiftssystem som finns mellan Danmark, Luxemburg och Nederländerna. En vägavgift som är betald i ett av dessa länder gäller även för färd inom övriga anslutna länders vägnät. Sedan den 1 oktober 2008 utfärdas inte längre något vägavgiftsbevis avseende betald vägavgift.

Via ett nytt betalningssystem registreras betalningen av vägavgift direkt i en central databas som samarbetsländerna har åtkomst till. Polisen kan kontrollera om vägavgift betalats för ett specifikt fordon oavsett nationalitet genom sökning direkt mot databasen. Därmed ges möjlighet till ökad och bättre kontroll, både i Sverige och övriga samarbetsländer, att betalning har skett utan att stanna fordonet för kontroll av vägavgiftsbevis.

Avgiftspliktigt fordon eller inte

Vägavgift ska betalas för alla lastbilar och lastbilsekipage som har totalvikt på minst 12 ton. Det innebär att lastbil med draganordning och minst 7 tons totalvikt är avgiftspliktig, eftersom lastbilen med släpvagn kan ha en totalvikt på minst 12 ton. Avgiftsplikt gäller inte för lastbilar om de enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik. Avgift behöver inte betalas för fordon som  tillhör försvarsmakten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, staten eller en kommun eller någon annan och fordonet är avsett att användas för räddningstjänst. Lastbilar som används som väghållningsfordon – och som anmälts till Transportstyrelsen som väghållningsfordon – är också befriade från avgiften.

Här kan du läsa mer:

  • Skatteverkets allmänna råd om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon SKV A 2005:23.  
  • Skatteverkets information om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon SKV M 2005:19.

Avgasklasser

Vägavgiften baseras på de fastställda avgaskraven i rådsdirektivet 88/77/EEG av den 3 december 1987. De fordon som uppfyller de högsta avgaskraven räknas till avgasklass Euro 2. Till denna grupp hör även fordon som uppfyller högre ställda krav än de som gäller för Euro 2. Till Euro 1 hör de fordon som uppfyller vissa lägre krav. De fordon som inte klarar kraven för vare sig Euro 1 eller Euro 2, klassas som Euro 0.

Registrering av avgasklassen

Från den 1 januari 2001 registreras fordonets avgasklass i vägtrafikregistret i och med registreringsbesiktningen. Klassen bedöms utifrån tillverkarintyget. I och med att vägtrafikregistret saknar uppgift om avgasklass för fordon som registrerats tidigare har klassen fastställts utifrån fordonets årsmodell, när det togs i trafik första gången samt i vissa fall beroende på miljöklass.

Indelning i avgasklasser  

Euro 0 Lastbil av årsmodell 1992 eller tidigare.

Euro 1 Lastbil av årsmodell 1993 eller senare som första gången tagits i bruk före 1995-10-01 och som inte räknas till miljöklass 1 eller 2.

Euro 2 Lastbil av årsmodell 1993 eller senare som första gången tagits i bruk 1995-10-01 eller senare samt de lastbilar som räknas till miljöklass 1 eller miljöklass 2 och som första gången tagits i bruk före 1995-10-01.

Här kan du läsa mer:

  • Skatteverkets föreskrifter om indelning i avgasklasser vid beräkning av vägavgift SKVFS 2014:2.

Vägavgiftens storlek

Avgiftens storlek beror på antal axlar och lastbilens avgasklass. En lastbil med draganordning hänförs alltid till gruppen med fyra eller fler axlar. Beloppet anges i euro. Beloppet i svenska kronor omräknas för varje år med hänsyn till euro-kursen.

Vägavgiftstabell 2017

Antal axlar

Avgasklass

Vägavgift kr/år

högst tre

Euro 0

9 209

högst tre

Euro 1

8 154

högst tre

Euro 2 eller renare

7 194

fyra eller fler

Euro 0

14 869

fyra eller fler

Euro 1

13 430

fyra eller fler

Euro 2 eller renare

11 991


Betalningsregler

Vägavgiften måste vara betald för att lastbilen ska få användas. Vägavgiften anses vara betald den dag den finns bokförd på Transportstyrelsens konto för vägavgift. Har ett betalningsuppdrag lämnats till bank eller liknande betalningsförmedlare får lastbilen användas, även om avgiften inte har hunnit bokföras på Transportstyrelsens konto.

Fordonsägaren får ett inbetalningskort på vägavgift från Transportstyrelsen. För lastbil som är avställd och som sedan ställs på, ska avgiften vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för vägavgift senast tre veckor efter att den blivit avgiftspliktig. Så länge lastbilen därefter är avgiftspliktig utan avbrott kommer den att löpande ha samma avgiftsperiod påföljande år. Avgiften ska betalas under kalendermånaden före avgiftsperioden. Om mönstret brutits – exempelvis genom att lastbilen ställts av – tas avgift ut från och med den dag då den ställs på igen och ett år framåt. Avgiften ska då vara betald på Transportstyrelsens konto för vägavgift senast tre veckor efter att lastbilen blev avgiftspliktig.

Om fordonet ändras så att vägavgift ska tas ut med ett annat belopp ska ny vägavgift betalas för ett år. Avgiften ska vara betald senast tre veckor efter utgången av den kalendermånad under vilken registreringsbesiktningen skedde.

Undvik dröjsmålsavgift - tänk på att betala i tid

"Sista betalningsdag har ersatts med bokföringsdag". Betalningen ska finnas bokförd på Transportstyrelsens konto för vägavgift senast angiven bokföringsdag. Om betalningen kommer in för sent, tas en dröjsmålsavgift ut. Dröjsmålsavgiften är en viss procent på det belopp som betalas för sent, men är minst 100 kronor. Procentsatsen ökar för varje månad så länge vägavgiften inte har betalats. Dröjsmålsavgiften slutar att uppräknas när ärendet överlämnas till Kronofogden för indrivning. Efter överlämnandet tas ränta ut istället.

Betalningsskyldighet

Den som enligt vägtrafikregistret är ägare av lastbilen vid ingången av kalendermånaden före avgiftsperioden ska betala vägavgiften. Om lastbilen varit avställd: den som äger lastbilen vid det tillfälle den ställs på igen.

Obetald vägavgift

Om en lastbil används trots att vägavgift inte är betald, kan polisman eller bilinspektör ta hand om fordonets registreringsskyltar och stoppa vidare färd. Dessutom kan förare och ägare dömas till böter eller fängelse.

Återbetalning av vägavgift

Om din lastbil ställs av under en period som du redan betalt vägavgift för eller om den ändras så att ny avgift ska tas ut, betalar Transportstyrelsen tillbaka eventuell överskjutande del av vägavgiften per automatik.

Från och med 1 juli 2015 sker förändringar i återbetalningen av vägavgift för tunga lastbilar. Beloppet som betalas tillbaka beräknas på det antal dagar som återstår av avgiftsperioden, med början från den dag då din avgiftsplikt upphörde. Beloppet per dag är beräknad på 1/360 av vägavgiften för ett helt år. Belopp under 50 kronor återbetalas inte.

Vid varje återbetalning av vägavgift dras 239 kronor av i administrationsavgift.

Räkneexempel:

Lastbilen blir vägavgiftspliktig den 25 februari 2015. Vägavgiften betalas för perioden 25 februari 2015–24 februari 2016.

Lastbilen ställs av den 8 maj 2015. Vi gör en återbetalning för antalet kvarvarande dagar i perioden, det vill säga för perioden 8 maj 2015 – 24 februari 2016.

Fordonet ställs åter på den 1 juni 2016. Ny vägavgift tas ut för perioden 160601–170531.

Tänk på att

  • lastbilen inte får användas om vägavgiften inte är betald
  • vägavgiften i praktiken fördyrar avställning och påställning av lastbilen
  • vid avställning sker återbetalning för återstående dagar, räknat från den dag då avgiftsplikten upphörde
  • en administrationsavgift tas ut vid varje återbetalning med 239 kr
  • vid påställning ska vägavgift alltid betalas från och med den dag som fordonet ställs på
  • vägavgiften tas ut som en årsavgift och att beloppet inte delas upp i perioder som fordonsskatten.

Mer information

Har du frågor som rör vägavgiften eller bilregistrering kan du vända dig till Transportstyrelsens kundtjänst tel 0771-14 15 16. Mer information finns även i "Lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon" och "Förordningen (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon".

Vägavgift för svenska tunga fordon
Skatteverket

Till toppen