På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Redovisning

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du ombildar din enskilda näringsverksamhet till aktiebolag.

Lämna kontrolluppgifter

Tänk på att lämna även de sista kontrolluppgifterna. Det kan till exempel vara för löneutbetalningar till anställda eller ränteutgifter och ränteinkomster. Kontrolluppgifterna kan du lämna när som helst under året, men senast den 31 januari året efter inkomståret.

Byte av företagsform från enskild näringsverksamhet till aktiebolag innebär att den enskilda näringsverksamheten avslutar sin verksamhet och upphör att vara arbetsgivare och att aktiebolaget från och med övergången tar över verksamheten och blir ny arbetsgivare. Har du bytt företagsform under kalenderåret kan det därför bli aktuellt att lämna två kontrolluppgifter för samma person, en från varje arbetsgivare.

Nytt sätt att lämna kontrolluppgifter från 2015

Läs om förändringen och hur du påverkas av den.

Redovisa bytet i din inkomstdeklaration

Du gör din sista redovisning av den enskilda näringsverksamheten i din inkomstdeklaration i maj året efter att du ombildat företaget till aktiebolag. Du ska då ta med de inkomster och utgifter du haft fram till bytet.

För att inte behöva betala skatt för ombildningen ska

  • aktiebolaget betala skatt på näringsverksamheten i Sverige
  • hela verksamheten eller hel verksamhetsgren övergå till aktiebolag
  • samtliga aktier vara kvalificerade
  • aktiebolaget inte ha underskott från föregående år, som det kan utnyttja.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda ska du som regel inte beskattas för eget uttag.

Med hel verksamhetsgren menas en rörelsedel som aktiebolaget kan driva vidare självständigt. I ett företag som sysslar med person- och godstransport kan du till exempel bara överlåta lastbilarna och inte bussarna.

En aktie är kvalificerad om du själv eller närstående är verksam i bolaget i betydande omfattning det året aktiebolaget övertar tillgångarna.

Att det inte uppkommit underskott hos aktiebolaget gäller även företag som aktiebolaget kan lämna koncernbidrag till.

Fonder

Du får föra över periodiseringsfonder som du har i ditt företag om överföringen av tillgångarna inte medfört uttagsbeskattning. Men då ska du själv, med egna medel, till aktiebolaget betala ett belopp som är lika stort som de fonder du för över. Det beloppet får du inte räkna med i anskaffningskostnaden för aktierna i bolaget.

Du kan även slippa att ta upp en expansionsfond till beskattning. Då krävs att samtliga tillgångar som ingår i beräkning av kapitalunderlaget övergår till aktiebolaget, förutom de likvida medlen. Sedan måste du själv med egna medel, betala in 78 procent av expansionsfonden till aktiebolaget. Du får inte räkna med beloppet i anskaffningskostnaden för aktierna i bolaget.

Om näringsverksamheten och fonden förs över till aktiebolaget, kan du, under vissa förutsättningar, göra avdrag för avsättning till expansionsfond även detta år, trots att kapitalunderlaget då är noll kr.

Du ska återföra ersättningsfonder i din enskilda näringsverksamhet. Du ska dessutom ta upp 30 procent av det återförda beloppet som intäkt i din näringsverksamhet.

Räntefördelning

Vid din sista redovisning av näringsverksamheten kan du göra räntefördelning. En räntefördelning innebär att du beräknar ränta på ditt egna kapital i företaget. Räntefördelningen kan antingen vara positiv eller negativ och ska beräknas på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas utifrån tillgångar och skulder vid beskattningsårets ingång.

Du ska göra negativ räntefördelning om kapitalunderlaget, vid förra räkenskapsårets slut, är negativt med mer än 50 000 kronor. Du ska ta upp beloppet som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Sedan ska du göra avdrag med samma belopp i inkomstslaget kapital.

Du får göra positiv räntefördelning om det finns ett positivt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor vid förra räkenskapsårets slut. Du får göra avdrag för beloppet i inkomstslaget näringsverksamhet. Sedan tar du upp samma belopp som intäkt i inkomstslaget kapital.

Om ditt sista räkenskapsår är kortare än 12 månader, ska fördelningsbeloppet justeras med hänsyn till räkenskapsårets längd.

Näringsfastighet och näringsbostadsrätt

När du överlåter en näringsfastighet eller en näringsbostadsrätt ska du redovisa det i inkomstslaget kapital. Däremot blir det ingen kapitalvinst, eftersom försäljningspriset anses vara lika stort som skattemässigt värde. Skattemässigt värde är ditt omkostnadsbelopp minskat med de värdeminskningsavdrag du gjort avdrag för tidigare. 

Om marknadsvärdet är lägre än skattemässigt värde ska du i stället ta upp marknadsvärdet som försäljningspris. Då uppkommer det en kapitalförlust.

Samma regler gäller när du överlåter en näringsbostadsrätt till ditt aktiebolag för ett pris som understiger både bostadsrättens marknadsvärde och skattemässiga värde.

Om du gjort avdrag för förbättrande reparationer eller underhåll ska du inte ta upp dessa som intäkt, så kallad återläggning, i din näringsverksamhet. Det skulle du annars gjort när du sålt din fastighet eller bostadsrätt.

Aktiebolagets anskaffningsvärde för fastigheten eller bostadsrätten är det belopp som du tar upp som försäljningspris. Det är även detta belopp som du ska lägga till som anskaffningskostnad för dina aktier.

Du ska redovisa överlåtelsen på blankett K7 (näringsfastighet) respektive K8 (näringsbostadsrätt).

Du ska betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift för de fastigheter du äger den 1 januari. Det innebär att du betalar fastighetsskatt eller fastighetsavgift för hela året även om du överlåter fastigheten under året.

Skogskonto och skogsskadekonto

Har du pengar på skogs- eller skogsskadekonto kan du överlåta kontot till aktiebolaget. Du ska ta upp beloppet som inkomst i din enskilda näringsverksamhet.

Egenavgifter och särskild löneskatt

Om du har ett överskott av näringsverksamheten på 1 000 kronor eller mer ska du betala egenavgifter eller särskild löneskatt på överskottet.

Gör du ett schablonavdrag i inkomstdeklarationen för egenavgifter eller särskild löneskatt? Då måste du redovisa näringsverksamheten i minst ett år till för att kunna göra en slutlig avstämning av dina egenavgifter eller din särskilda löneskatt.

För att inte behöva redovisa näringsverksamheten i ytterligare ett år kan du i stället räkna fram de verkliga egenavgifterna. Sedan kan du göra avdraget direkt i den sista inkomstdeklarationen för näringsverksamheten.

Visar din näringsverksamhet underskott?

Visar din näringsverksamhet underskott det sista verksamhetsåret? Då kan du under vissa förutsättningar få göra avdrag för slutligt underskott i inkomstslaget kapital. Du får avdrag med 70 procent av underskottet året efter det att verksamheten upphörde. Om du vill kan du fördela avdraget på tre år.

För att få göra avdrag för slutligt underskott när din verksamhet upphör gäller följande

  • Du får inte påbörja en ny enskild näringsverksamhet under samma år om du ska redovisa båda verksamheterna i samma inkomstdeklaration. Du kan läsa mer under Rättsinformation/Skatteverkets ställningstaganden från 2005‑01‑18, 130 743397‑04/111.
  • Verksamheten ska ha varit bedriven i Sverige eller annat EU/EES‑land.
  • Underskottet får inte dras av till den del det skulle ha fallit bort om tillgångar eller tjänster som har tagits ut ur näringsverksamheten hade uttagsbeskattats.

Avslutar du din verksamhet inom de fem första räkenskapsåren finns även möjlighet att kvitta underskottet mot inkomst av tjänst. Är din verksamhet litterär, konstnärlig eller liknande kan du också kvitta underskottet mot inkomst av tjänst. I båda fallen gör du det som allmänt avdrag i din inkomstdeklaration. I så fall kan du inte dra av underskottet i inkomstslaget kapital.

Du kan inte göra avdrag för slutligt underskott i kapital med samma belopp som du minskat din kapitalvinst med vid försäljning av näringsfastighet eller näringsbostadsrätt.

Skatteverket

Till toppen