På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Inkomstskatt – samfällighetsföreningar

En samfällighet beskattas inte själv för sina inkomster. Samfällighetens inkomster kan delägarbeskattas eller föreningsbeskattas. Vid delägarbeskattning beskattas ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten. En samfällighet kan vara delägarbeskattad även om den förvaltas av en samfällighetsförening.

Fastighetsägaren beskattas för samfällighetens inkomster och utgifter i samma inkomstslag som den delägande fastigheten. Delägarfastigheten kan vara en privatbostadsfastighet, näringsfastighet eller om ägaren är ett privatbostadsföretag.

Ägare till privatbostadsfastighet ska ta upp ränta och utdelning (till den del de överstiger 600 kronor per delägarfastighet), kapitalvinst och kapitalförlust samt ersättning i form av upplåtelseinkomster eller vid avyttring av naturtillgångar.

Ägare till näringsfastighet är skyldig att ta upp intäkter om nettointäkten överstiger 600 kronor per delägarfastighet samt kapitalvinst och kapitalförlust.

Ägare till privatbostadsföretag ska ta upp ränta och utdelning (till den del de överstiger 600 kronor per delägarfastighet) samt kapitalvinst och kapitalförlust.

Föreningsbeskattning

Vid föreningsbeskattning är det den juridiska person som förvaltar samfälligheten som beskattas. Reglerna för föreningsbeskattning finns i 6 kapitlet, 6 § inkomstskattelagen. För att föreningsbeskattning ska vara aktuellt måste samfälligheten uppfylla tre krav:

  • samfälligheten ska vara förvaltad av en svensk juridisk person
  • samfälligheten ska vara en mark- eller regleringssamfällighet
  • samfälligheten ska vara en egen taxeringsenhet vid fastighetstaxeringen.

Samtliga krav måste vara uppfyllda för att samfällighetens inkomster ska föreningsbeskattas.

En föreningsbeskattad samfällighetsförening ska betala skatt för driftsbidrag och avgifter som delägarna lämnar, ränteintäkter och andra skattepliktiga intäkter som exempelvis försäljning av skog. Föreningen ska inte betala skatt för anläggningsbidrag. Det räknas som tillskott och påverkar föreningens egna kapital.

En samfällighetsförening får göra avdrag för utdelning till delägarna, räntekostnader med mera. Om föreningen äger skog på en fastighet som är taxerad som en lantbruksenhet får den göra skogsavdrag vid en försäljning av skogen.

Mer information finns i broschyren "Skatteregler för samfälligheter" (SKV 293).

Deklarationsskyldighet

En föreningsbeskattad samfällighet ska lämna Inkomstdeklaration 2.
En delägarbeskattad samfällighet ska lämna Inkomstdeklaration 2 om särskild löneskatt på pensionskostnader eller avkastningsskatt ska betalas.

Skatteverket

Till toppen