På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Så här ansöker du om tonnagebeskattning

Blanketten Ansökan om godkännande för tonnagebeskattning (SKV 3810) ska användas av de företag som vill att deras rederiverksamhet ska tonnagebeskattas i stället för att beskattas konventionellt. 

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast fem månader före ingången av det första beskattningsår som ansökan avser.

Så här fyller du i ansökningsblanketten

A. Uppgifter om företaget
Här fyller du i grundläggande uppgifter om det företag som ansöker om tonnagebeskattning. Det som ska fyllas i är företagets namn, organisationsnummer och räkenskapsår. Sammanfaller företagets räkenskapsår med kalenderåret sätter du bara ett kryss i den rutan. Är räkenskapsåret ett annat fyller du i datumen. Kryssa också i om företaget ingår i en koncern eller inte. Om företagets ingår i en koncern ska ytterligare några uppgifter fyllas i, bland annat uppgifter om det svenska moderbolaget.

B. Tidpunkt
Ange datum för ingången av det beskattningsår som ansökan avser.

C. Uppgifter om företaget kvalificerade rederiverksamhet
Rederiverksamhet som är kvalificerad är bland annat transport av gods och passagerare till sjöss med fartyg som har en bruttodräktighet om minst 100, har sin strategiska och ekonomiska ledning i Sverige och huvudsakligen används i internationell fart eller i inrikes fart i ett annat land. För att rederiverksamheten ska anses vara kvalificerad krävs vidare bland annat att minst 20 procent av fartygen i företagets flotta är registrerade i ett register i en stat inom EU/EES. 

Mer information om kvalificerade rederiverksamhet hittar du på webbplatsen för rättslig vägledning.

Lämna under punkten C uppgifter om rederiverksamhetens sammanlagda
bruttodräktighet samt bruttodräktighet för fartyg registrerade i EU-/EES- länder (inklusive Sverige).

D. Uppgifter om företagets kvalificerade fartyg

Under punkten D lämnar du uppgifter om:

 • Fartygets namn
 • Fartygets registerbeteckning. Registerbeteckning är ett annat ord för signalbokstäver och igenkänningssignal.
 • Fartygets IMO- nr (International Maritime Organisation). Ett IMO- nummer ska finnas för alla fartyg med en bruttodräktighet av 100 eller mer, med undantag för fiske-, fritids- och örlogsfartyg. IMO-numret är unikt för varje fartyg och följer fartyget under hela dess livstid. Du hittar mer information på Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats.
 • Ange om fartyget finns registrerat i ett EU/EES-land eller i ett annat land. Ange också vilket land. 
 • Ange om fartyget går huvudsakligen i internationell fart eller inrikes fart i annat land än Sverige. Huvudsakligen innebär att fartyget till 75 procent eller mer ska användas i sådan trafik. För fartyg som ägs eller hyrs in en del av året ska fartyget huvudsakligen gå i internationell fart eller inrikes fart i utlandet för den del av året som fartyget ägts eller hyrts in.  
 • Kryssa i om den strategiska och ekonomiska ledningen finns i Sverige eller i annat land. Med strategisk ledning avses den högre företagsledningen för fartyget, bl.a. beslut om och hantering av kontrakt samt köp och försäljning av fartyg. Med ekonomisk ledning avses bl.a. planering av rutter, teknisk drift, försäljning av frakter och persontransporter, proviantering och företagsledning i anslutning till upplags-, terminaltjänst-, personalförvaltnings- och underhållsverksamhet.
 • Fyll i uppgifter om fartygets brutto- och nettodräktighet och företagets ägda andel av fartyget i procent.
  Bruttodräktighet: Bruttodräktigheten anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd (volymen av samtliga slutna utrymmen).
  Nettodräktighet: Nettodräktigheten är beroende av rymden av fartygets lastrum, tillåtet passagerarantal och förhållandet mellan största djupgående och mallat djup (vertikala avståndet midskepps mellan underkant av översta genomgående däck och kölens överkant).
 • Kontraktsdatum och typ av kontrakt ska fyllas i om fartyget är hyrt.

E. Beskrivning av företagets verksamhet
Fylls alltid i. Beskriv företagets kvalificerade rederiverksamhet och eventuell annan verksamhet som bedrivs.

F. Övriga upplysningar
Här kan du lämna kompletterande uppgifter till din ansökan.

Kontaktperson i detta ärende/Underskrift

Lämna gärna telefonnummer och e-postadress till en kontaktperson på företaget som vi kan kontakta vid frågor.

Blanketten ska skrivas under av behörig firmatecknare (om det är en enskild firma som ansöker om att tonnagebeskattas skriver du själv under). När ni skriver under försäkrar ni att de uppgifter ni lämnat är riktiga.

Skatteverket

Till toppen