På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets remissvar m.m.

Remissvar över slutbetänkandet SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap

Datum: 2016-06-20

Dnr/målnr/löpnr:

131-140739-16/112

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Ju2016/01712/L2

Skatteverket avger följande remissvar över rubricerat betänkande. Skatteverket avgränsar synpunkterna till att avse förslag som berör verkets folkbokföringsverksamhet.

  • Skatteverket tillstyrker i huvudsak utredningens förslag till författningsändringar som avser föräldraskap vid ändrad könstillhörighet.
  • Skatteverket avstyrker förslaget att redan i samband med registrering av ett nyfött barn per automatik registrera den födande föräldern som far när denne har ändrat könstillhörighet.
  • Skatteverket ser positivt på utredningens förslag som rör utländska surrogatarrangemang. På så sätt undviks den rättsliga osäkerheten som finns idag.
  • Skatteverket tillstyrker förslaget om att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får ett uppdrag att samordna informationsinsatserna.

Skatteverket lämnar i övrigt följande synpunkter.

Skatteverket delar utredningens bedömning att föräldraskapet för en förälder ska betecknas och registreras på ett sätt som avspeglar den rättsliga könstillhörigheten samt att det är nödvändigt utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv att förfarandet regleras i författning. Skatteverket anser att det är nödvändigt att den rättsliga regleringen även ska omfatta personer som redan har en relation registrerad till en person som ändrat könstillhörighet, exempelvis ett barn som är fött före ändringen av könstillhörigheten.

En konsekvens av utredningens förslag om att registrera den födande föräldern som far är, enligt Skatteverkets mening, att det i framtiden inte kommer att finnas en uppgift i folkbokföringen som visar vem av barnets föräldrar som fött barnet och därmed, i vissa sammanhang, ska anses som barnets mor. Det kan ha särskild betydelse för framtida släktforskare eller om barnet själv vill ta del av uppgifter om sitt ursprung. Det kan även bli svårt för den som ändrat könstillhörighet att styrka de bakomliggande förhållandena om föräldraskapet inför myndigheter och organisationer i Sverige och i utlandet, exempelvis vid prövning av frågan om barnets utländska medborgarskap vid ansökan om ett utländskt pass. Skatteverkets förslag till lösning är att uppgift om vem som har fött barnet framgår som en historisk information i folkbokföringsdatabasen.

Skatteverket ser positivt på övriga förslag till ändringar i föräldrabalken. Enligt Skatteverkets mening är de föreslagna ändringarna ett steg i rätt riktning. Verket anser dock att det vid den fortsatta beredningen är nödvändigt att ytterligare analysera problem som kan uppkomma för berörda personer. En del av dessa problem finns belysta i Skatteverkets rapport ”Folkbokföring och ändrad könstillhörighet”, som lämnades till regeringen i maj 2016. I rapporten redovisar Skatteverket olika åtgärder som verket har vidtagit, bland annat ett internt ställningstagande om verkets nya rutiner för registrering i folkbokföringen vid ändrad könstillhörighet. Skatteverkets inställning framgår av rapporten och det interna ställningstagandet, vilka bifogas till remissvaret. Mot denna bakgrund anser Skatteverket därför att det är angeläget att regeringen tar ytterligare steg för att skapa ett enhetligt rättsligt könsneutralt föräldrabegrepp. Därigenom finns det lagstöd för att använda begreppet ”förälder” i stället för dagens föräldrabegrepp. Det nya begreppet ”förälder” kan exempelvis användas i personbevis.

Skatteverket

Till toppen