På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Statstjänstemannarollen i Skatteverket

Statens värdegrund utgår från sex grundläggande rättsliga principer som är gemensamma för alla statsanställda. Principerna är självklara utgångspunkter för oss som arbetar på Skatteverket.

Principerna ligger till grund för Skatteverkets inriktning och vårt agerande i vardagen. Inriktningen beskriver vår strategi för hur vi ska leva upp till vårt uppdrag från regeringen.

Principer för statsanställda

  • Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. 
  • Legalitet. Den offentliga makten utövas under lagarna. 
  • Objektivitet. Alla är lika inför lag. Myndigheter och domstolar ska behandla alla lika. 
  • Fri åsiktsbildning. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
  • Respekt. Den offentliga makten ska utövas med respekt för människors frihet och lika värde.
  • Effektivitet och service. Verksamheten ska bedrivas så kostnadseffektivt och med så hög kvalitet som möjligt med givna resurser. 

På Regeringens webbplats beskrivs den gemensamma värdegrunden för statsanställda.

Demokrati

Vi som är anställda på Skatteverket arbetar på uppdrag av medborgarna och vår verksamhet finansieras med skattemedel.

VI ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Till stöd för vårt arbete har vi bland annat en medarbetarpolicy, som beskriver hur vi utför vårt uppdrag. Medarbetarpolicyn bygger på de principer som är grundläggande för alla statsanställda och vi använder den som en utgångspunkt i vår yrkesutövning.

Vår grundsyn är att vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill göra rätt för sig och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare öka förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

Legalitet

Den grundläggande principen för all maktutövning inom Skatteverket är den så kallade legalitetsprincipen, som slår fast att den offentliga makten utövas under lagarna. Utan stöd i lag saknar myndigheten befogenheter gentemot medborgarna.

Vi som är anställda på Skatteverket följer lagar, förordningar och föreskrifter i vår dagliga yrkesutövning. Vi tar ansvar för att fullgöra de uppgifter och göra de bedömningar som krävs enligt lagstiftningen.

Legalitetsprincipen är alltid överordnad de krav på effektivitet som också finns på oss som myndighet.

För att förstärka rättssäkerheten vid myndighetsutövning har Skatteverket en modell för kvalitetssäkring. Modellen beskriver bland annat hur nya arbetsuppgifter introduceras för medarbetarna och kvalitetssäkring av ärenden.

Objektivitet

Vi som arbetar på Skatteverket beaktar allas likhet inför lagen samt iakttar saklighet och opartiskhet.

Precis som alla andra medborgare har vi statsanställda en grundlagsskyddad frihet att ha vilken åsikt vi vill i politiska, religiösa och andra ideologiska avseenden. Men när vi företräder Skatteverket har vi en skyldighet att handla sakligt och opartiskt och hålla våra personliga åsikter utanför. Beslut grundas på sakskäl och inte subjektivt gillande eller ogillande.

I vårt arbete agerar vi aldrig på ett sådant sätt att förtroendet för vår egen eller Skatteverkets saklighet och opartiskhet kan rubbas. Vi ska inte ens kunna misstänkas för att låta oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Det innebär ett personligt ansvarstagande som bygger på den egna förmågan att göra etiska val.

De åtgärder som vi i vår maktutövning vidtar ska vara proportionerliga, det vill säga vara rimliga i förhållande till behovet av åtgärden.

Korruption, mutor och jäv

Vi tar inte emot otillbörliga förmåner eller låter oss påverkas att besluta eller agera på ett sätt som strider mot myndighetens intressen. Vi deltar inte i beslut eller handläggning av ett ärende om det kan finnas en jävssituation.

Vi som arbetar på Skatteverket har inte bisysslor som kan skada förtroendet för vår opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

Sund konkurrens

Reglerna om offentlig upphandling syftar till hushållning med skattemedlen genom konkurrensutsättning av inköp. Skatteverket ger alla som deltar i offentliga upphandlingar samma förutsättningar och processen är förutsägbar, tydlig och öppen.

Fri åsiktsbildning

Den svenska demokratin bygger på fri åsiktsbildning, transparens och öppenhet. En hörnsten är offentlighetsprincipen som omfattar reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Det innebär att myndigheten kontrolleras från flera håll och är en påminnelse för oss att vi är ansvariga inför medborgarna – våra uppdragsgivare.

Yttrande- och meddelarfrihet

Offentlighetsprincipen innebär att vi som arbetar på Skatteverket, liksom alla svenska medborgare, har yttrandefrihet. Vi har rätt att uttala oss i massmedier och lämna ut uppgifter till journalister för publicering. Vi har dock aldrig rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

Som statsanställda har vi dessutom en särskild meddelarfrihet som ger oss rätt att fritt och anonymt meddela uppgifter för offentliggörande i ett grundlagsskyddat medium.

Kommunikation

Till stöd för vår kommunikation har vi en kommunikationspolicy som utgår från Skatteverkets vision och värden.

Respekt

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Ickediskriminering och hänsyn till enskildas personliga integritet genomsyrar vårt förhållningssätt vid bemötande av medborgare och företag. Vi vill uppfattas som medmänskliga och agerar med integritet.

Ett huvudbudskap i Skatteverkets strategi är respekt för den enskilde. Bra bemötande kan vara väl så viktigt för vårt förtroende som de faktiska åtgärder som vidtas. På Skatteverket accepterar vi inga former av kränkande särbehandling eller trakasserier.

Mångfald och tillgänglighet

Vi arbetar aktivt för att spegla det samhälle vi verkar i och vår norm är en mångfald som inte utesluter någon medarbetare eller besökare. Tillgänglighet handlar både om våra lokalers utformning och om alla kanaler som vi kommunicerar genom.

Trygg och säker arbetsplats

Skatteverket ska vara en trygg och säker arbetsplats och till stöd för vårt arbete har vi en säkerhetspolicy. Med säkerhet på Skatteverket menar vi myndighetens skydd av information, personer, lokaler och utrustning samt myndighetens krisberedskap. Vårt säkerhetsarbete skapar förutsättningar för att lösa vårt uppdrag och bevara förtroendet för Skatteverket.

Effektivitet och service

Eftersom vår verksamhet finansieras med skattemedel ställer det särskilda krav på effektivitet och hushållning med Skatteverkets resurser. I uppdraget ingår även att ge information och att medborgarna lätt ska kunna komma i kontakt med oss.

Effektivitet och service innebär att vi underlättar för medborgarna att göra rätt för sig och kostnadseffektivt uppnår de mål som fastställs av regering och riksdag. Det är en viktig balans för oss inom staten att uppfylla kraven på service och samtidigt vara effektiva.

Representation

Det är viktigt för Skatteverkets förtroende att vi hanterar våra finanser effektivt och med gott omdöme. Representation inom Skatteverket har alltid ett direkt samband med verksamheten och sker med omdöme. Vi anpassar kostnaden för representation så att den uppfattas som motiverad och måttfull.

God ordning för attest

Attest innebär bestyrkande av utförd tjänst, gjord anskaffning eller annan form av åtagande, där Skatteverkets medel tas i anspråk. Rättighet att beslutsattestera framgår av Skatteverkets delegationsordning. Skatteverkets attestregler bygger på dualitet, vilket innebär oberoende åtgärder av två personer. Beslutsattest inom Skatteverket utförs inte av den som själv ska ta emot betalning.

Miljö

Skatteverkets miljöledningsarbete är en integrerad del av verksamheten och miljöhänsyn vägs in vid strategiska beslut.

Som statlig myndighet är det viktigt att vi så långt som möjligt bidrar till att minska miljöpåverkan och aktivt strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser. I första hand använder vi virtuella mötesformer för att minimera resandet och påverkan på miljön. När vi behöver resa i tjänsten använder vi normalt transportmedel som bidrar till att begränsa utsläppen av koldioxid.

Vi har också ett ansvar för att kostnaden för möten och resor hålls på en optimal nivå. Möten ska därför hållas i de egna lokalerna så långt som möjligt.

Rapportera missförhållanden

Om vi upptäcker missförhållanden och beteenden som strider mot statens värdegrund eller våra interna riktlinjer har vi möjlighet att rapportera till närmast ansvarig chef eller till internutredningsfunktionen. Chefer är skyldiga att rapportera om de misstänker oegentligheter.

En anmälan till internutredningsfunktionen kan göras utan att uppge namn. Internutredningsfunktionen utreder misstänkta överträdelser mot lagar, förordningar och föreskrifter samt interna riktlinjer, policy- och övriga styrdokument.

Det är viktigt att missförhållanden utreds och att nödvändiga åtgärder vidtas. Det är en förutsättning för att vi inom Skatteverket ska kunna leva upp till vår värdegrund som utgår från demokrati och mänskliga rättigheter.

Här kan du rapportera om du upptäckt ett missförhållande

Skatteverket

Till toppen