På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Behandling av personuppgifter

Skatteverket behandlar personuppgifter inom flera olika verksamhetsgrenar. Generella regler om personuppgiftsbehandling finns i personuppgiftslagen. Därutöver finns sju särskilda register­författningar för Skatteverkets olika verksamhetsgrenar. Vilka det är kan du läsa om nedan under respektive verksamhetsgren på den här sidan.

I de register­författningar som gäller för Skatteverket finns bestämmelser om vilka personuppgifter som får behandlas och för vilka ändamål de får behandlas. I vissa avseenden hänvisar författningarna till bestämmelser i personuppgiftslagen medan de i andra avseenden innehåller särskilda bestämmelser, till exempel om vilka uppgifter som Skatteverket får behandla och hur länge Skatteverket får bevara uppgifterna. Vissa registerförfattningar innehåller även bestämmelser om behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

Flera av registerförfattningarna innehåller bestämmelser om att personuppgifterna får behandlas utan att den registrerade personen lämnar sitt samtycke till behandlingen. Här finns också bestämmelser om att den registrerade personen har rätt att begära rättelse och rätt att få ut information om sig själv.

Skatteverket ansvarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, registrering av bouppteckningar, viss brottsbekämpande verksamhet, det statliga personadressregistret (SPAR), äktenskapsregistret, utfärdande av id-kort för folkbokförda i Sverige och Mina meddelanden.

Nedan följer en beskrivning av Skatteverkets olika verksamhetsgrenar, vilka personuppgifter som behandlas i respektive verksamhetsgren och vilken författning som styr respektive verksamhetsgrens personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsbehandling inom beskattningsverksamheten

Skatteverket får behandla uppgifter i beskattningsverksamheten som Skatteverket behöver för något av följande ändamål:

 • Fastställa underlag för och bestämma, redovisa, betala och återbetala skatter och avgifter. Med skatt menas samtliga skatteslag som Skatteverket handlägger. Med avgift menas bl.a. socialavgifter, förseningsavgifter, skattetillägg och avgift till registrerat trossamfund.
 • Bestämma pensionsgrundande inkomst.
 • Fastighetstaxering. Detta ändamål omfattar även förberedelsearbetet inför fastighetstaxeringen.
 • Revision och annan analys- och kontrollverksamhet.
 • Utöva tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning. Exempel på lämplighetsprövning är en sådan prövning som Skatteverket gör innan en företagare godkänns för F-skatt.
 • Handläggning enligt lagen (2007: 324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, handläggning av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter samt handläggning enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och 22 b § kap. SFL.
 • Fullgöra en skyldighet som följer av ett internationellt åtagande som är bindande för Sverige.
 • Hantera underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige.
 • Hantera uppgifter om sjuklönekostnad.
 • Utöva tillsyn, kontrollera, följa upp och planera Skatteverkets verksamhet (avser intern kontroll och tillsyn över den löpande verksamheten).

Uppgifterna i beskattningsverksamheten används till exempel då deklarationer förtrycks och granskas, vid bestämmande av skatt, avgifter och pensionsgrundande inkomst, vid utskrift av skattebesked, vid kontroll och revision samt vid fastighetstaxering.

Uppgifterna får också behandlas för att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos annan myndighet än Skatteverket, till exempel Försäkringskassan, Kronofogden och Tullverket, för att:

 • Fastställa underlag för och redovisa, bestämma, betala och återbetala skatter eller avgifter. Skatteverkets utlämnande av uppgifter till Tullverket för Tullverkets verksamhet att uppbära skatter och tullar är ett exempel på tillämpning av denna bestämmelse.
 • Genomföra utsökning, indrivning, skuldsanering och F-skuldsanering.
 • Utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om förmån, bidrag och andra stöd. Denna punkt omfattar t.ex. kontroll av bostadsbidrag, underhållsstöd och studiebidrag.
 • Beräkna pensioner.
 • Utöva tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och andra liknande prövningar. Denna punkt omfattar t.ex. den kontroll av punktskattepliktiga varor som Tullverket genomför.
 • Aktualisera och komplettera uppgifter om fastigheter i andra myndigheters register

De uppgifter som Skatteverket har i beskattningsverksamheten kan även lämnas ut till andra mottagare. Uppgifter om fastställda inkomster och beslutade skatter lämnas ofta till kommuner. Till vissa kreditupplysningsföretag lämnas uppgifter om fastställda inkomster och beslut om slutlig skatt, uppgift om godkännande för F-skatt, uppgift om registrering till moms och arbetsgivaravgifter samt uppgift om fastighetsinnehav. Uppgifter som behövs för utbetalningar genom banker m.m. lämnas till bankerna. Uppgift om avgift till registrerat trossamfund lämnas till respektive samfund. Uppgifter som behövs för skatteavdrag för preliminärskatt lämnas efter förfrågan till arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Styrande författningar

Personuppgiftsbehandling inom folkbokföringsverksamheten

Ändamålet med folkbokföringen är att tillgodose samhällets behov av basuppgifter om befolkningen. I folkbokföringsverksamheten behandlas uppgifter om personer som är eller har varit folkbokförda i Sverige, personer som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning och som har tilldelats personnummer samt personer som har tilldelats samordningsnummer.

För varje person får följande uppgifter behandlas i folkbokföringsdatabasen:

 • person- eller samordningsnummer
 • namn
 • födelsetid
 • födelsehemort
 • födelseort
 • adress
 • folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under särskild rubrik
 • medborgarskap
 • civilstånd
 • maka, make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade personen har samband med inom folkbokföringen
 • samband med bland annat maka, make, barn eller föräldrar som är grundat på adoption
 • inflyttning från utlandet
 • avregistrering enligt folkbokföringslagen (1991:481)
 • anmälan enligt vallagen (2005:837)
 • gravsättning
 • personnummer som tilldelats i ett annat nordiskt land
 • uppehållsrätt för en person.

I ärenden om tilldelning av personnummer för personer som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning och i ärenden om tilldelning av samordningsnummer får grunden för tilldelningen och de handlingar som har legat till grund för identifiering anges i databasen. I ärenden om tilldelning av samordningsnummer får även uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet anges.

All handläggning sker lokalt på respektive skattekontor där uppgifter registreras med stöd av födelseanmälan, flyttningsanmälan, anmälan om flytt till Sverige, dödsfallsintyg m.m.

Skattekontoret tillhandahåller uppgifter i form av personbevis m.m.

Skatteverket lämnar dagligen uppgifter till andra myndigheter, till exempel Försäkringskassan, Lantmäteriet, Migrationsverket, Centrala studiestödsnämnden och Transportstyrelsen. Uppgifterna lämnas även till berörda kommunala förvaltningar, landstingen och till Svenska kyrkan.

Styrande författningar

Personuppgiftsbehandling inom brottsutredande verksamhet

Skatteverket bedriver spaning, utredning och arbetar förebyggande i fråga om sådana brott som anges i 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. Detta görs av särskilda skattebrottsenheter som är avskilda från övriga verksamhetsgrenar inom Skatteverket. Skatteverket behandlar personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten. Registerförfattningarna innehåller bestämmelser för hur personuppgifter får behandlas i underrättelseverksamheten respektive i den brottsutredande verksamheten.

Styrande författningar

Personuppgiftsbehandling inom SPAR-verksamheten

Det statliga personadressregistret (SPARlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer om identiteten är fastställd. Registret är reglerat i en särskild lag. Inom Skatteverket finns en särskild nämnd, Spar­nämnden, som har beslutsbefogenheter i vissa ärenden gällande SPAR.

Uppgifterna i SPAR får behandlas för två ändamål:

 1. Uppgifterna får användas yrkesmässigt av myndigheter, företag och organisationer för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter till exempel i kundregister.
 2. Uppgifterna får användas av företag för att göra urval för direktreklam, samhällsinformation och liknande ändamål.

SPAR innehåller uppgift om:

 • namn
 • person- eller samordningsnummer
 • födelsetid
 • adress
 • folkbokföringsort och distrikt
 • födelsehemort
 • svenskt medborgarskap
 • maka, make eller vårdnadshavare
 • avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med angivande av tidpunkt, eller avregistrering av annan anledning
 • summan av fastställd förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor
 • ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun
 • taxeringsvärde för småhus.

Det krävs ett särskilt ansökningsförfarande hos Skatteverket för att få tillgång till uppgifter från SPAR. Uppgifterna får under vissa förutsättningar lämnas ut i elektronisk form.

Styrande författningar

Personuppgiftsbehandling inom id-kort-verksamheten

Skatteverket har en databas med uppgifter om identitetskort för folkbokförda i Sverige. Ändamålet med databasen är att ge information om sådana uppgifter som behövs hos Skatteverket för utfärdande av identitetskort. Skatteverket får också behandla personuppgifterna i databasen om det behövs för att lämna ut uppgifter i enlighet med lag eller förordning.

Databasen innehåller bland annat namn, personnummer, födelsetid, längd, kön, dag för utfärdande av id-kort, kortnummer och giltighetstid. Uppgift om sökandens namnteckning och en kopia av den ansiktsbild som id-kortet har försetts med behandlas också.

Uppgift om ett id-korts giltighetstid får lämnas ut i elektronisk form.

Styrande författning

Personuppgiftsbehandling inom äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheterna

Ändamålet med äktenskapsregistret är att tillhandahålla information om vissa rättsförhållanden mellan makar. Skatteverket får behandla personuppgifter om de behövs i Skatteverkets äktenskapsregisterverksamhet. Skatteverket får också behandla personuppgifterna i databasen om det behövs för att lämna ut uppgifter i enlighet med lag eller förordning.

Äktenskapsregistret innehåller bland annat uppgifter om gåva mellan makar, bodelning, äktenskapsförord, makarnas namn, personnummer, tillgångar och skulder och uppgifter som förekommer i domar om äktenskapsskillnad.

Uppgifter i äktenskapsregistret får lämnas ut till enskilda på medium för automatiserad behandling om det inte är olämpligt.

Skatteverket får behandla personuppgifter om det behövs i bouppteckningsverksamheten. Skatteverket får även behandla personuppgifter om det behövs för att lämna ut uppgifter i enlighet med bestämmelser i lag eller förordning.

Bouppteckningsregistret innehåller bl.a. personuppgifter om den avlidne, namn och adress på de som har kallats till bouppteckningsförrättningen, tillgångar och skulder, äktenskapsförord, testamenten och gåvor.

Uppgifter i bouppteckningsregistret får lämnas ut till enskilda på medium för automatiserad behandling om det inte är olämpligt.

Styrande författning

Personuppgiftsbehandling inom Mina meddelanden

Skatteverket tillhandahåller tjänsten Mina meddelanden. Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur som gör det möjligt att på ett säkert sätt skicka elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda.

Skatteverket behandlar personuppgifter i ett förmedlingsadressregister över dem som anslutit sig till tjänsten Mina meddelanden. Förmedlingsadressregistret innehåller följande uppgifter:

 • person- och organisationsnummer över de som anslutit sig till tjänsten
 • uppgift om vilka myndigheter mottagaren har accepterat att ta emot post från
 • uppgift om vilken brevlådeoperatör mottagaren har valt
 • uppgifter om anslutna myndigheter, förmedlare och brevlådeoperatörer.

Styrande författning

Personuppgiftsbehandling inom den administrativa verksamheten

Skatteverket behandlar personuppgifter i sin administrativa verksamhet. Personuppgifter behandlas i samband med till exempel rekrytering och avveckling av personal, löneadministration och övrig ekonomisk administration.

För den administrativa verksamheten finns ingen särskild registerförfattning. Behandlingen av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen.

Styrande författning

Personuppgiftsbehandling inom Skatteverkets övriga verksamhet

Skatteverket behandlar personuppgifter vid handläggning av ärenden som inte direkt har med Skatteverkets verksamhetsområden att göra, till exempel vid prövning av utlämnande av allmän handling och när Skatteverket avger yttranden till Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

För denna verksamhet finns ingen särskild registerförfattning. Behandlingen av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen.

Styrande författning

Mer information om personuppgifter och offentliga uppgifter

Skatteverket

Till toppen