Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över betänkandet Särskilda spaningsmetoder - SOU 2010:103

Datum: 2011-06-20

Dnr/målnr/löpnr:
131-430383-11/113
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Allmänt

Skatteverket har fått rubricerat betänkande på remiss. Verket lämnar endast synpunkter i de delar som direkt berör den brottsbekämpande verksamheten inom Skatteverket, skattebrottsenheterna.

Av de åtgärder som föreslås regleras är det endast bildupptagning som omfattar skattebrottsenheterna. Fotografering och filmning förekommer idag i viss omfattning i förundersökningar där skattebrottsenheterna är utredningsresurs. Det är dock alltid åklagare som leder detta arbete. I underrättelseverksamhet förekommer också bildupptagning i vissa fall och där leds och bedrivs arbetet självständigt av skattebrottsenheterna även om det ofta förekommer samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter.

Lagregleringen avseende bildupptagning

Den föreslagna lagstiftningen omfattar de mer integritetskränkande delarna av bildupptagning medan upptagning på allmän plats fortsatt lämnas oreglerat.
Skatteverket anser att detta är en rimlig avvägning och att den reglering av bildupptagning som föreslås av utredning bör leda till lagstiftning. I några delar anser Skatteverket att det behövs förtydliganden för att undvika tolkningsproblem. Det gäller bildupptagning i samband med husrannsakan (2 kap. 3 och 6 §§), särskilt ingripande åtgärder (2 kap. 5 §) och bestämmelserna om dokumentation och granskning (10 kap 2 §).

Bildupptagning i samband med husrannsakan (förundersökning) -


2 kap. 3 och 6 §§

Av 2 kap. 3 § framgår bl.a. att lagen omfattar bildupptagning som sker dolt för att ta upp bild av korrespondens genom särskilt riktad bildupptagning. I 2 kap. 6 § anges att åtgärd enlig 2‑5 §§ får vidtas i förundersökning endast om vissa villkor är uppfyllda.

I författningskommentaren till 2 kap. 3 § sägs att begreppet "dolt" innefattar situationer där bildupptagning sker utan att den som omfattas vet om det. Vidare sägs (s 345) att "Bildupptagning som sker dolt men inom ramen för ett annat tvångsmedel, t.ex. bildupptagning under verkställandet av en husrannsakan som sker utan att den enskilde som blir utsatt för åtgärden vet om den, faller inte under denna lag."

Skatteverket anser det oklart om den sistnämnda begränsningen kan utläsas av föreslagen lagtext och att detta bör förtydligas. Ett exempel på tillämpning inom skattebrottsenheternas verksamhet där oklarheter kan uppstå är att korrespondens fotograferas i samband med husrannsakan i en bostad (under förundersökning), utan att den som blir utsatt för åtgärden är närvarande.

Särskilt ingripande åtgärder — 2 kap. 5 §

Om en bildupptagning kan antas bli av särskilt ingripande slag ska frågan om tillstånd prövas i särskild ordning. Skatteverket anser att det riskerar att bli tolkningsproblem beträffande när en åtgärd ska anses som "särskilt ingripande".

De resonemang som för kring detta i betänkandet är relativt korta och det vore därför önskvärt att detta utvecklades ytterligare i författningskommentaren till ledning för bedömning i det enskilda fallet.

Dokumentation och granskning - 10 kap.

10 kap. 2 § innehåller bestämmelser om hur upptagningar eller uppteckningar ska hanteras (granskas, bevaras, gallras). I första och andra stycket används begreppen "upptagning" och "uppteckning" när det beskrivs vad som föreslås gälla för bevarande och gallring. I tredje stycket används begreppet "uppgifter från"...[upptagningar och uppteckningar].  Av författningskommentaren framgår inte vilken konsekvens det valda uttryckssättet får för frågan om bevarande och gallring i förhållande till vad som i övrigt gäller för material i förundersökning.

Mot bakgrund av ovan nämnda anser Skatteverket att det bör förtydligas hur upptagningar (foton, filmer, bildfiler) och uppteckningar ska gallras med hänsyn taget till att material som ingår i en förundersökning normalt ska bevaras för arkivering.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektör Magdalena Andersson, produktionschef Suzanne Lindblom samt Stefan Mattisson, föredragande.