Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Statens folkhälsoinstituts utkast till föreskrifter om teknisk sprit

Datum: 2011-03-16

Dnr/målnr/löpnr:
131 179179-11/112
Statens folkhälsoinstitut
831 40 Östersund

Ert diarienummer VERK 2010/165

1 Sammanfattning

Skatteverket har synpunkter på definitionen av fullständigt denaturerad sprit. Skatteverket anser att alkohol som fullständigt denaturerats enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden att fullständigt denaturera alkoholen för att erhålla punktskattebefrielse bör hanteras på samma sätt oavsett om alkoholen denaturerats enligt svenska krav eller enligt ett annat medlemslands krav. Skatteverket anser vidare att begreppet ofullständigt denaturerad sprit inte bör användas. Skatteverket anser att det är olämpligt att det svenska kravet på fullständig denaturering anges med kilo i föreskrifterna och i liter i kommissionens förordning 3199/93 och i förordningen (2010:173) om alkoholskatt.

Skatteverket har även en synpunkt avseende användningen av begreppet båt.

2 Fullständigt denaturerad alkohol

Alkohollagen (2010:1622) hänvisar till kommissionens förordning 3199/93 för definition av fullständigt denaturerad alkohol, 6 kap. 1 § andra stycket alkohollagen. I kommissionens förordning 3199/93 beskrivs de denatureringsämnen som används i varje medlemsstat för att fullständigt denaturera alkohol. I alkohollagen görs alltså inte någon begränsning till de svenska kraven för fullständig denaturering.

I 4 § i utkastet till föreskrifter beskrivs vad som avses med fullständigt denaturerad teknisk sprit som Sverige fått erkänd. Beskrivningen motsvarar de
svenska kraven enligt kommissionens förordning 3199/93.

Om avsikten med paragrafen är att definiera fullständigt denaturerad alkohol som alkohol som denaturerats enligt de svenska kraven enligt kommissionens förordning 3199/93 anser Skatteverket att just det inte kommit till uttryck.

Skatteverket anser även att det är tveksamt om  det finns utrymme för en sådan avgränsning av begreppet fullständigt denaturerad alkohol. Dels är det tveksamt om den överensstämmer med definitionen av fullständigt denaturerad alkohol i alkohollagen och dels är det tveksamt om EU-rätten tillåter att olika krav ställs på alkohol som denaturerats i Sverige enligt svenska krav och alkohol som denaturerats i ett annat EU-land enligt det landets krav. Skatteverket föreslår att 4 § i utkastet till föreskrifterna tas bort.

Skattemässigt anses alkohol vara fullständigt denaturerad även i Sverige om alkoholen blivit fullständigt denaturerad i ett annat medlemsland enligt det landets krav i enlighet med kommissionens förordning 3199/93.

3 Sprit som inte är fullständigt denaturerad

I 9 § i utkastet till föreskrifter beskrivs vad som gäller för odenaturerad eller ofullständigt denaturerad sprit. Enligt Skatteverkets uppfattning är det olämpligt att beskriva alkohol som är denaturerad enligt uppställda krav, men inte fullständigt denaturerad, som ofullständigt denaturerad. Skatteverket föreslår att istället uttrycket "sprit som inte är fullständigt denaturerad alkohol" väljs.

4 Måttenhet

I 4 § i utkastet till föreskrifter anges mängderna i kilo. Avseende detta påpekas att i 14 § förordningen om alkoholskatt anges mängderna i liter. Detsamma gäller kommissionens förordning 3199/93. Skatteverket anser att det är olämpligt att definiera fullständig denaturering med olika måttenheter i olika regelverk.

5 båtleveranser

I 6 § i utkastet till föreskrifter beskrivs vad som gäller för båtleveranser. Avseende detta har Skatteverket följande synpunkt. Fartyg brukar delas upp i båtar och skepp. Om fartyget är längre än tolv meter och bredare än4 meterbetecknas det normalt skepp, och annars båt. Om avsikten är att även leveranser med skepp ska omfattas av bestämmelsen bör "båt" bytas ut mot "fartyg".

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Föredragande har varit rättsliga experten Anna Johannesson Magnusson.