Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Ytterligare information om de av Acta sålda och av Lehman Brothers garanterade valutaobligationerna

Datum: 2011-04-14

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
131 271679-11/113

1 Information om skrivelser

Den här skrivelsen ersätter tidigare skrivelser från 2010-12-21 (dnr 131 829375‑10/113) och 2010-03-05 (dnr 131 178627‑10/113).

Till Skatteverket har det under 2010 och 2011 kommit många frågor som handlar om de valutaobligationer som vissa personer har investerat i via Acta Kapitalförvaltning (Acta). I denna nya uppdaterade version har även frågor och svar som avser de personer som inte accepterat erbjudandet från Kaupthing Bank och Acta Asset Management AS lagts till. Dessa frågor finns under avsnitt E.

Skatteverket gjorde en förnyad bedömning av frågorna under avsnitt B i december 2010. Med hänsyn till hur avtalet mellan Kaupthing och kunden har utformats gör verket inte någon ändring i den skattemässiga bedömning som tidigare har framförts. Det innebär att svaret på fråga B har justerats med det slutgiltiga avtalets innehåll, ger samma skattemässiga bedömning som i skrivelsen från den 5 mars 2010.

2 Bakgrund

Valutaobligationerna gavs ut av ett holländskt dotterbolag inom Lehman Brother-koncernen, vilket försattes i konkurs under 2008. Obligationerna garanterades av det amerikanska moderbolaget som nu genomgår ett amerikanskt insolvensförfarande. Obligationerna tecknades av de svenska kunderna genom Kaupthing Bank Sverige AB, som var svensk arrangör av programmet. Acta förmedlade under 2006 och 2007 ett stort antal sådana affärer.

Värdet på valutaobligationerna är osäkert på grund av det amerikanska Lehman Brother-bolagets insolvens och dess holländska dotterbolags konkurs.

För att underlätta för de kunder som drabbats av Lehman Brother-bolagens insolvens respektive konkurs lämnades två erbjudanden under 2010, ett av Kaupthing Bank hf (Kaupthing) och ett av Acta Asset Management AS.

Erbjudandet från Kaupthing Bank riktade sig till de kunder som hade sina obligationer belånade hos Kaupthing. Erbjudandet innebar att den som accepterade erbjudandet enbart behövde återbetala 60 procent av det beviljade lånet.

Erbjudandet från Acta Asset Management AS riktade sig enbart till de personer som har finansierat sina obligationer på annat sätt än genom lån hos Kaupthing Bank. Erbjudandet innebar att Acta Asset Management AS åtog sig att försöka att sälja obligationerna.

A) Frågor och svar som avser alla obligationsinnehavare

Fråga 1:
Är eller har valutaobligationerna varit marknadsnoterade?

Svar:
Av den information som Skatteverket har haft tillgång till kan man inte dra någon annan slutsats än att obligationerna aldrig har varit marknadsnoterade.

De har visserligen varit registrerade på börs i Irland men aldrig handlats där. Omfattningen av den sidohandel som har förekommit har varit för liten för att obligationerna ska kunna betraktas som marknadsnoterade.

Fråga 2:
Kan man säga att någon del av förlusten som uppkommer vid en avyttring är valutarelaterad?

Svar:
Inget tyder på detta. Hela förlusten verkar ha uppkommit på grund av Lehman Brothers obestånd.

Fråga 3:
Var i deklarationen ska en avyttring redovisas?

Svar:
Eftersom obligationerna inte är marknadsnoterade och de är utgivna i svenska kronor är förlusten inte till någon del valutarelaterad. Det innebär att förlusten endast är avdragsgill till 70 procent. Redovisning ska därför ske på blankett K4 under avsnitt D eller i den elektroniska blanketten under rubriken "Övriga värdepapper, råvaror, övriga tillgångar (kapitalplaceringar) m.m".

B) Frågor och svar som endast avser de obligationsinnehavare som har sina obligationer belånade hos Kaupthing Bank hf.

Fråga 4:
Jag har köpt obligationer för ett nominellt belopp om 300 000 kr och belånat dessa till 100 procent hos Kaupthing. I courtage har jag betalat 12 000 kr. Jag har accepterat bankens erbjudande om köp av mina obligationer. Enligt det avtal som jag skrivit på under 2010  innebär erbjudandet att jag återbetalar 60 % av den beviljade lånesumman. Hur och när ska jag redovisa detta?

Svar:
Enligt Skatteverkets uppfattning innebär avtalet att du sålt dina obligationer för 120 000 kr (300 000 * 40 %). Du ska därför redovisa en förlust på 192 000 kr (120 000 - 312 000). Detta gäller bara dig som inte tidigare har begärt och fått avdrag för kapitalförlust. Eftersom obligationerna inte är marknadsnoterade uppgår den avdragsgilla delen av förlusten till 134 400 kr (70 % av 192 000). Redovisning ska ske i den deklaration som du lämnar senast 2 maj 2011.

Observera särskilt att den förskottsränta som du har betalat till Kaupthing inte får räknas med i kapitalvinstberäkningen.

C) Frågor och svar som bara avser de obligationsinnehavare som har köpt obligationer med egna medel

Fråga 5:
Jag har köpt obligationer för ett nominellt belopp om 300 000 kr. I courtage har jag betalat 12 000 kr. Jag har lämnat en säljorder till Acta Asset Management ASA enligt det erbjudande bolaget har lämnat i februari 2010. Bolaget har under hösten sålt mina obligationer för 84 000 kr. Hur och när ska jag redovisa detta?

Svar:
Som erhållen ersättning ska du redovisa det belopp Acta Asset Management AS lyckas sälja obligationerna för och som omkostnadsbelopp 312 000 kr. Acta har sålt obligationerna för 84 000 kr. Då blir din förlust 228 000 kr (84 000 - 312 000). Detta gäller bara dig som inte tidigare har begärt och fått avdrag för kapitalförlust. Eftersom obligationerna inte är marknadsnoterade uppgår den avdragsgilla delen av förlusten till 159 600 kr (70 procent av 228 000 kr). Redovisning ska ske i den deklaration som du lämnar senast 2 maj 2011.

D) Frågor och svar som bara avser de obligationsinnehavare som fått avdrag för sin förlust under inkomstår 2008

Fråga 6:
Jag yrkade och fick avdrag för mina förluster på obligationerna i 2009 års deklaration (inkomstår 2008). Obligationerna har med hjälp av Acta Asset Management AS sålts under 2010. Ska jag redovisa något av detta i min deklaration?

Svar:
Om du sålt dina obligationer under 2010 ska du som intäkt ta upp det belopp som du fått vid försäljningen. Ditt omkostnadsbelopp är noll kronor eftersom detta redan utnyttjats i 2009 års deklaration. Eftersom du bara kunde utnyttja 70 procent av din förlust i 2009 års deklaration ska du bara redovisa 70 procent av intäkten ovan i den deklaration som ska lämnas senast 2 maj 2011. Detta redovisar du under avsnitt D, i rutan försäljningspris, på blankett K4 eller i den elektroniska blanketten under rubriken "Övriga värdepapper, råvaror, övriga tillgångar (kapitalplaceringar) m.m".

Fråga 7:
Jag yrkade och fick avdrag för mina förluster på obligationerna i 2009 års deklaration (inkomstår 2008). Jag accepterade Kaupthing erbjudande om att överlåta mina obligationer under 2010. Ska jag redovisa något av detta i min deklaration?

Svar:
Om du accepterat bankens erbjudande om återbetalning av skulden under 2010 ska du i 2011 års deklaration ta upp 40 procent av lånebelopp som en intäkt. Ditt omkostnadsbelopp är noll kronor eftersom du redan har utnyttjat vad du betalade för obligationen i 2009 års deklaration.

Eftersom du bara kunde utnyttja 70 procent av din förlust i 2009 års deklaration ska du redovisa 70 procent av intäkten ovan. Detta redovisas på blankett K4 under avsnitt D, i rutan försäljningspris, eller i den elektroniska blanketten under rubriken "Övriga värdepapper, råvaror, övriga tillgångar (kapitalplaceringar) m.m".

Fråga 8:
Jag yrkade och fick avdrag för förlusten på mina obligationer i 2009 års deklaration (inkomstår 2008). Jag vill att intäkt och avdrag hanteras under samma år. Kan jag begära ändring av min deklaration och ta upp inkomsten samma år som jag får avdrag för min förlust?

Svar:
Du kan begära omprövning av din deklaration 2009 och begära att förlusten istället tas upp under inkomstår 2010 (deklarationen 2011) som är samma år som du ska redovisa din intäkt. Däremot går det inte att göra tvärtom dvs. att ta upp intäkten redan år 2008. 

E) Frågor och svar som gäller de obligationsinnehavare som inte har accepterat de erbjudande som lämnats av Kaupthing Bank hf respektive Acta Asset Management AS.

Jag köpte valutaobligationer som Leman Brother-koncernen gav ut. Dessa löpte på tre år, 2007‑2010, och skulle lösts in under 2010. Jag köpte obligationerna för 300 000 och betalade 12 000 kr i courtage. Obligationerna var belånade och förlorade stora delar av sitt värde när det holländska dotterbolaget inom Lehman Brother-koncernen försattes i konkurs. Jag accepterade inte erbjudandet som innebar att jag kunde sälja obligationerna och återbetala 60 % av skulden. Jag har kvar min skuld på 300 000 kr.

Fråga 9:
När ska jag redovisa min förlust av obligationerna i min deklaration?

Svar:
Valutaobligationerna gavs ut av ett holländskt dotterbolag inom Lehman Brother-koncernen, vilket innebär att EU-rätten ska tillämpas på denna förlust. Det innebär att du har en viss valmöjlighet när avdrag för förlusten ska tas upp och redovisas i din deklaration. Du kan redovisa en förlust antingen:

  1. det år som dotterbolaget försattes i konkurs d.v.s. år 2008 (deklarationen som lämnades in under 2009),
  2. det år som konkursen avslutas eller
  3. om du väljer att sälja obligationerna - det året som du säljer dem.

Detta innebär att du inte kan redovisa förlusten i deklarationen för beskattningsåret 2010 (den deklaration som du ska lämna senast den 2 maj 2011) om du inte har sålt obligationerna under år 2010. Detta gäller även om valutaobligationerna enligt prospektet skulle ha lösts in under året.

Fråga 10:
Kan jag göra avdrag för courtaget i deklarationen för beskattningsåret 2010?

Svar:
Du kan inte göra avdrag för courtaget i deklarationen om du inte har sålt obligationerna under året 2010.

Din anskaffningsutgift för obligationerna är totalt 312 000 kr. Du lägger ihop det du köpte obligationerna för (300 000 kr) och det du betalade i courtage (12 000 kr). Du får alltså avdrag för courtaget när du redovisar din förlust på obligationerna vid någon av de tre tidpunkterna som redovisas under fråga 9, punkt 1‑3.

Fråga 11:
Jag yrkade inte avdrag för förlusten beskattningsåret 2008 när Lehman Brother-bolaget försattes i konkurs. Kan jag ångra mig nu efteråt?

Svar:
Om du inte har yrkat avdrag för förlusten vid konkursen 2008 och skulle vilja göra avdrag det året kan du begära omprövning av 2009 års deklaration. Detta ska du göra skriftligt och Skatteverket ska ha fått in din begäran om omprövning senast den 31 december 2014. Som försäljningsintäkt tar du då upp 0 kr och drar av 312 000 kr i omkostnadsbelopp. Din förlust uppgår till 312 000 kr som ska redovisas på blankett K4 avsnitt D eller i den elektroniska blanketten under rubriken "Övriga värdepapper, råvaror, övriga tillgångar (kapitalplaceringar) m.m". Eftersom obligationen inte var marknadsnoterad kommer Skatteverket att reducera förlusten till 70 % vilket blir 218 400 kr.

Skulle du senare få ersättning för valutaobligationerna när konkursen avslutas ska detta belopp tas upp till beskattning och redovisas som en vinst i deklarationen det år det är klart hur stor ersättning du kommer att få. Har du bara fått avdrag med 70 % av förlusten ska du bara ta upp 70 % av intäkten.

Fråga 12:
Jag yrkade inte avdrag vid konkursen 2008 och har under 2010 sålt obligationerna för 87 000 kr. Hur ska jag redovisa detta i deklarationen?

Svar:
Du redovisar 87 000 kr som försäljningsintäkt (försäljningspris) och yrkar avdrag för ditt omkostnadsbelopp som är 312 000 kr. Du har gjort en förlust på 225 000 kr (87 000 - 312 000). Du redovisar försäljningen av obligationen på blankett K4 avsnitt D eller i den elektroniska blanketten under rubriken "Övriga värdepapper, råvaror, övriga tillgångar (kapitalplaceringar) m.m". Eftersom obligationen inte var marknadsnoterad kommer Skatteverket att reducera förlusten till 70 % vilket blir 157 500 kr.

Fråga 13:
Jag yrkade avdrag vid konkursen 2008 och har nu sålt obligationerna  under beskattningsåret 2011 för 90 000 kr. Hur ska jag redovisa detta?

Svar:
Har du yrkat avdrag vid konkursen 2008 för förlusten på 218 400 kr, (70 % av 312 000 kr) eller begär omprövning för att få avdrag vid konkursen 2008 gäller speciella regler om du sen säljer obligationen.

Eftersom du har sålt obligationerna för 90 000 kr under år 2011 ska du redovisa detta i deklarationen som ska lämnas in senast maj 2012. Eftersom du bara har fått avdrag för 70 % av förlusten ska du bara ta upp 70 % av ersättning d.v.s. 63 000 kr i rutan för försäljningspris. Ditt omkostnadsbelopp tar du upp till noll kronor eftersom detta redan utnyttjades i 2009 års deklaration.

Detta innebär att du kommer att redovisa en vinst på 63 000 kr i deklarationen på blankett K4 under avsnitt D och i den elektroniska blanketten under rubriken "Övriga värdepapper, råvaror, övriga tillgångar (kapitalplaceringar) m.m".

Se även det svar som finns med i skrivelsen "De av Acta förmedlade och av Lehman Brothers garanterade valutaobligationerna under avsnitt D)

Fråga 14:
Kan jag göra avdrag för förlust på obligationerna det år som processen i tingsrätten är klar?

Svar:
För att avdrag ska kunna medges för förlusten på obligationerna i samband med tingsrättens beslut så måste domen dels innebära att du avyttrar obligationerna och dels att domen inte överklagas till högre instans.

Skatteverket kan inte i dagsläget tala om vilka eventuella beskattningskonsekvenser som kan uppkomma till följd av processen i tingsrätten. Rent generellt gäller att ett skadestånd som betalas ut för att ersätta en avdragsgill förlust är skattepliktigt.

Expertgrupp kapital - värdepapper