Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

De av Acta sålda och av Lehman Brothers garanterade valutaobligationerna

Datum: 2010-12-21

Dnr/målnr/löpnr:
131 829375 -10/113
OBS! Denna skrivelse har ersatts av skrivelse 2011-04-14, dnr 131 271679‑11/113.

Denna skrivelse ersätter tidigare skrivelse från 2010-03-05, dnr 131 178627‑10/113.

 
Till Skatteverket har det kommit många frågor som handlar om de valutaobligationer som vissa personer har investerat i via Acta Kapitalförvaltning (Acta).
 
Valutaobligationerna i fråga gavs ut av ett holländskt dotterbolag inom Lehman  Brotherkoncernen, vilket försattes i konkurs under 2008. Obligationerna garanterades av det amerikanska moderbolaget som nu genomgår ett amerikanskt insolvensförfarande. Obligationerna tecknades av de svenska kunderna genom Kaupthing Bank Sverige AB, som var svensk arrangör av programmet. Acta förmedlade under 2006 och 2007 ett stort antal sådana affärer.
 
Värdet på valutaobligationerna är ytterst osäkert på grund av det amerikanska Lehman Brotherbolagets insolvens och dess holländska dotterbolags konkurs.
 
För att underlätta för de kunder som drabbats av Lehman Brotherbolagens insolvens respektive konkurs har nu två erbjudanden lämnats, ett av Kaupthing Bank hf (Kaupthing) och ett av Acta Asset Management AS. Förstnämnda erbjudande är enbart riktat till de kunder som har sina obligationer belånade hos Kaupthing, medan sistnämnda enbart är riktat till de personer som har kontantfinansierat sina obligationer. Erbjudandet till de kunder som har haft sina obligationer belånade i Kaupthing har utformats på det sättet att den som accepterar erbjudandet enbart behöver återbetala 60 procent av det beviljade lånet.
 
Skatteverket har gjort en förnyad bedömning av frågeställningen under B nedan. Med hänsyn till som avtalet mellan Kaupthing och kunden har utformats gör verket inte någon ändring i den skattemässiga bedömning som tidigare har framförts. Det innebär att svaret på fråga B som har justerats med det slutgiltiga avtalets innehåll, ger samma skattemässiga bedömning som i skrivelsen från den 5 mars 2010. Skatteverket har även lagt till sin uppfattning vad som gäller för de obligationsinnehavare som fått avdrag för förlusten avseende ifrågavarande valutaobligationer under inkomst år 2008 (taxeringen 2009).

 

A) Frågor och svar som avser alla obligationsinnehavare


 
Är eller har valutaobligationerna varit marknadsnoterade?
 
Svar:
Av den information som Skatteverket har haft tillgång till kan man inte dra någon annan slutsats än att obligationerna aldrig har varit marknadsnoterade.
 
De har visserligen varit registrerade på börs i Irland men aldrig handlats där. Omfattningen av den sidohandel som har förekommit har varit för liten för att obligationerna ska kunna betraktas som marknadsnoterade.

 
Kan man säga att någon del av förlusten som uppkommer vid en avyttring är valutarelaterad?
 
Svar:
Inget tyder på detta. Hela förlusten synes ha uppkommit på grund av Lehman Brothers obestånd.

 
Var i deklarationen ska en avyttring redovisas?
 
Svar:
Eftersom obligationerna inte är marknadsnoterade och den är utgiven i svenska kronor är förlusten inte till någon del är valutarelaterad. Det innebär att förlusten endast är avdragsgill till 70 procent. Redovisning ska därför ske på blankett K 4 under avsnitt D.

 

B) Frågor och svar som endast avser de obligationsinnehavare som har sina obligationer belånade hos Kaupthing Bank hf.


 
Jag har köpt obligationer för ett nominellt belopp om 300 000 kr och belånat dessa till 100 procent hos Kaupthing. I courtage har jag betalat 12 000 kr. Jag överväger att acceptera bankens erbjudande om köp av mina obligationer. Enligt det avtal som jag skrivit på innebär erbjudandet att jag återbetalar 60% av den beviljade lånesumman. Hur och när ska jag redovisa detta?
 
Svar:
Enligt Skatteverkets uppfattning innebär avtalet att du sålt din obligationer för 120 000 kr ( 300 000 * 40 %). Du ska därför redovisa en förlust på 192 000 kr (120 000 — 312 000). Eftersom obligationerna inte är marknadsnoterade uppgår den avdragsgilla delen av förlusten till 134 400 (70 procent av 192 000). Redovisning ska ske i den deklaration som lämnas 2011.
 
Observera särskilt att den förskottsränta som du har betalat till Kaupthing inte får räknas med i kapitalvinstberäkningen.

 

C) Frågor och svar som endast avser de obligationsinnehavare som har köpt obligationer med egna medel


 
Jag har köpt obligationer för ett nominellt belopp om 300 000 kr. I courtage har jag betalat 12 000 kr. Jag överväger att lämna en säljorder till Acta Asset Management ASA enligt det erbjudande bolaget har lämnat i februari 2010. Hur och när ska jag redovisa detta under förutsättning att bolaget lyckas sälja mina obligationer?
 
Svar:
Som erhållen ersättning ska du redovisa det belopp Acta Asset Management AS lyckas sälja obligationerna för och som omkostnadsbelopp 312 000 kr. Låt oss anta att Acta lyckas sälja obligationerna för 90 000 kr. Då blir din förlust 222 000 kr (90 000 — 312 000). Eftersom obligationerna inte är marknadsnoterade uppgår den avdragsgilla delen av förlusten till 155 400 kr (70 procent av 222 000 kr). Redovisning ska ske i den deklaration som avlämnas år 2011.
 
Det bör observeras att svaren under B och C ovan endast gäller de personer som inte redan tidigare har yrkat och medgetts avdrag för kapitalförlust.

 

D) Frågor och svar som endast avser de obligationsinnehavare som fått avdrag för sin förlust under inkomstår 2008

Jag yrkade och fick avdrag för mina förluster på obligationerna vid 2009 års taxering (inkomstår 2008). Obligationerna har med hjälp av Acta Asset Management AS sålts under 2010.  Ska jag redovisa något av detta i min deklaration?
 
Svar:
Om du avyttrat dina obligationer under 2010 ska du som intäkt ta upp det belopp som du fått vid försäljningen. Ditt omkostnadsbelopp är noll kronor eftersom detta redan utnyttjats vid 2009 års taxering. Eftersom du bara kunde utnyttja 70 procent av din förlust vid 2009 års taxering ska du endast redovisa 70 procent av intäkten ovan i din deklaration. Detta redovisas under avsnitt D på blankett K4.
 
Jag yrkade och fick avdrag för mina förluster på obligationerna vid 2009 års taxering (inkomstår 2008). Jag accepterade Kaupthing erbjudande om att överlåta mina obligationer  under 2010.  Ska jag redovisa något av detta i min deklaration?
 
Svar:
Om du accepterat bankens erbjudande om återbetalning av skulden under 2010 ska du vid 2011 års taxering ta upp 40 procent av lånebelopp som en intäkt. Ditt omkostnadsbelopp är noll kronor eftersom detta redan utnyttjats vid 2009 års taxering. Eftersom du endast kunde utnyttja 70 procent av din förlust vid 2009 års taxering ska du bara redovisa 70 procent av intäkten ovan. Detta redovisas under avsnitt D på blankett K4.
 
Jag yrkade och fick avdrag för förlusten på mina obligationer vid 2009 års taxering (inkomstår 2008). Jag vill att intäkt och avdrag hanteras under samma år. Kan jag begära ändring av min taxering och ta upp inkomsten samma år som jag får avdrag för min förlust?
 
Svar:
Du kan begära omprövning av din taxering 2009 och begära att förlusten istället tas upp under inkomstår 2010 som är samma år som du ska redovisa din intäkt. Däremot går det inte att göra tvärtom dvs. att ta upp intäkten redan år 2008.