Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

De av Acta förmedlade och av Lehman Brothers garanterade valutaobligationerna

Datum: 2010-03-05

Dnr/målnr/löpnr:
131 178627-10/113
OBS! Denna skrivelse har ersatts av Skatteverkets skrivelse 2010-12-21 dnr  131 829375-10/111, som i sin tur ersatts av 2011-04-14, dnr 131 271679‑11/113.

Till Skatteverket har det kommit många frågor som handlar om de valutaobligationer som vissa personer har investerat i via Acta Kapitalförvaltning (Acta).

Valutaobligationerna i fråga gavs ut av ett holländskt dotterbolag inom Lehman  Brotherkoncernen, vilket försattes i konkurs under 2008. Obligationerna garanterades av det amerikanska moderbolaget som nu genomgår ett amerikanskt insolvensförfarande. Obligationerna tecknades av de svenska kunderna genom Kaupthing Bank Sverige AB, som var svensk arrangör av programmet. Acta Kapitalförvaltning förmedlade under 2006 och 2007 ett stort antal sådana affärer.

Värdet på valutaobligationerna är ytterst osäkert på grund av det amerikanska Lehman Brotherbolagets insolvens och dess holländska dotterbolags konkurs.

För att underlätta för de kunder som drabbats av Lehman Brotherbolagens insolvens respektive konkurs har nu två erbjudanden lämnats, ett av Kaupthing Bank hf och ett av Acta Asset Management AS. Förstnämnda erbjudande är enbart riktat till de kunder som har sina obligationer belånade hos Kaupthing Bank hf, medan sistnämnda enbart är riktat till de personer som har kontantfinansierat sina obligationer.

Med den information som för närvarande står till Skatteverkets förfogande gör verket följande skattemässiga bedömning. Verkets bedömning kan senare, när mer information har erhållits, komma att justeras vad avser svaret på fråga B nedan, dock inte i för obligationsinnehavaren negativ riktning.

 

A) Frågor och svar som avser alla obligationsinnehavare

Är eller har valutaobligationerna varit marknadsnoterade?

Svar:

Av den information som Skatteverket har haft tillgång till kan man inte dra någon annan slutsats än att obligationerna aldrig har varit marknadsnoterade.

De har visserligen varit registrerade på börs i Irland men aldrig handlats där. Omfattningen av den sidohandel som har förekommit har varit för liten för att obligationerna ska kunna betraktas som marknadsnoterade.
 
Kan man säga att någon del av förlusten som uppkommer vid en avyttring är valutarelaterad?

Svar:

Inget tyder på detta. Hela förlusten synes ha uppkommit på grund av Lehman Brotherbolagens obestånd.

Var i deklarationen ska en avyttring redovisas?

Svar:

Eftersom obligationerna inte är marknadsnoterade och förlusten inte till någon del är valutarelaterad är förlusten endast avdragsgill till 70 procent. Redovisning ska därför ske på blankett K 4 under avsnitt D.

 

B) Frågor och svar som endast avser de obligationsinnehavare som har sina obligationer belånade hos Kaupthing Bank hf.


 
Jag har köpt obligationer för ett nominellt belopp om 300 000 kr och belånat dessa till 100 procent hos Kaupthing. I courtage har jag betalat 12 000 kr. Jag överväger att acceptera bankens erbjudande om köp av mina obligationer för 90 000 kr och samtidig skuldavskrivning med 10 procent. Hur och när ska jag redovisa detta?

Svar:

Enligt Skatteverkets nuvarande uppfattning bör transaktionerna ses som en transaktion, alltså som att du sålt obligationerna för 120 000 kr (90 000 + 10 procent av 300 000). Du ska således redovisa en förlust på 192 000 kr (120 000 — 312 000). Eftersom obligationerna inte är marknadsnoterade uppgår den avdragsgilla delen av förlusten till 134 400 (70 procent av 192 000). Redovisning ska ske i den deklaration som avlämnas år 2011.

Observera särskilt att den förskottsränta som du har betalat till Kaupthing inte får räknas med i kapitalvinstberäkningen. Observera dock att du som låntagare under löptiden har fått göra avdrag för räntekostnaden.

 

C) Frågor och svar som endast avser de obligationsinnehavare som har köpt obligationer med egna medel

Jag har köpt obligationer för ett nominellt belopp om 300 000 kr. I courtage har jag betalat 12 000 kr. Jag överväger att lämna en säljorder till Acta Asset Management AS enligt det erbjudande bolaget har lämnat i februari 2010. Hur och när ska jag redovisa detta under förutsättning att bolaget lyckas sälja mina obligationer?

Svar:

Som erhållen ersättning ska du redovisa det belopp Acta Asset Management AS lyckas sälja obligationerna för och som omkostnadsbelopp 312 000 kr. Låt oss anta att Acta Asset Management AS lyckas sälja obligationerna för 90 000 kr. Då blir din förlust 222 000 kr (90 000 — 312 000). Eftersom obligationerna inte är marknadsnoterade uppgår den avdragsgilla delen av förlusten till 155 400 kr (70 procent av 222 000 kr). Redovisning ska ske i den deklaration som avlämnas år 2011.

Det bör observeras att svaren under B och C ovan endast gäller de personer som inte redan tidigare har yrkat och medgetts avdrag för kapitalförlust.