Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Särskilda skäl för redovisning i skattedeklaration

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-05-18

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
4260-03
Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt i skattedeklaration ansågs föreligga eftersom bolaget trots att det under tre år haft en omsättning som för respektive år överstigit en miljon kr inte har inkommit med någon ändringsanmälan enligt 3 kap. 3 § SBL samt konsekvent i lämnade preliminära självdeklarationer angett att omsättningen för det kommande verksamhetsåret beräknas understiga en miljon kr.

Bakgrunden är i huvudsak följande.

Bolaget har sedan augusti 1999 varit registrerat för redovisning av mervärdesskatt i självdeklaration. I preliminära självdeklarationer för åren 1999-2001 har bolaget uppgivit att omsättningen beräknas understiga en miljon kr. Efter företagen utredning har det framkommit att bolaget under dessa år haft en skattepliktig omsättning som överstigit en miljon kr (dvs. 1 783 020 kr, 3 552 871 kr respektive 2 493 500 kr). Bolaget har inte i något fall lämnat anmälan om ändrade förhållanden enligt 3 kap. 3 § SBL. Skattemyndigheten beslutade därför att registrera bolaget för redovisning av mervärdesskatt varje månad i skattedeklaration.

Bolaget överklagade till länsrätten.

Länsrätten, som avslog bolagets överklagande, gjorde följande bedömning.

"Av SBL framgår att den som bedriver verksamhet och har ett beskattningsunderlag för mervärdesskatt överstigande en miljon kronor skall lämna skattedeklaration för mervärdesskatt månadsvis, istället för i den årliga självdeklarationen. Frågan i målet är om skattemyndigheten haft grund för sitt beslut att registrera bolaget för månadsvisa mervärdesskattedeklarationer istället för en gång om året, trots att bolaget uppger att det inte kommer att ha en omsättning överstigande en miljon kr för inkomståret 2002.

Skattemyndigheten har i det överklagade beslutet konstaterat att eftersom bolagets mervärdesskattepliktiga omsättning för alla tre inkomståren 1999-2001 överstigit en miljon kr, hade bolaget från sitt första verksamhetsår bort redovisa mervärdesskatt i skattedeklaration. Skattemyndigheten har som grund för sin inställning i målet vidare framhållit att bolaget konsekvent underlåtit att göra ändringsanmälan enligt 3 kap. 3 § SBL samt konsekvent lämnat uppgifter som lett till en felaktig skattedebitering.

Länsrätten, som delar skattemyndighetens bedömning av de faktiska förhållandena, finner vid en samlad bedömning att skattemyndigheten haft fog för sitt beslut att registrera bolaget för redovisning av mervärdesskatt varje månad i skattedeklaration fr.o.m. den 1 januari 2001."

Bolaget överklagade till Kammarrätten.

 
KAMMARRÄTTEN

"Bolaget fullföljer sin talan och anför bl.a. följande. Länsrätten har i dom den 20 mars 2003 felaktigt tolkat bolagets yrkande i överklagandet av skattemyndighetens beslut som att det endast avser räkenskapsåret 2002. Detta är felaktigt då bolaget i överklagandet den 12 juni 2002 klart har angivit att yrkandet är att ´bolaget fr.o.m. innevarande räkenskapsår 2002‑01‑01 - - 2002-12-31 redovisar mervärdeskatt i bolagets inkomstdeklaration´. Yrkandet avser verksamhetsåret 2002 och år därefter, dvs. även innevarande år 2003. Bolagets faktiska omsättning för innevarande räkenskapsårs (2003) första åtta månader är drygt 500 000 kr och beräknad omsättning för hela året beräknas till ca 900 000 kr. Trots detta tvingas bolaget av skattemyndigheten med stöd av länsrättens dom att deklarera mervärdesskatt månadsvis. Följden blir att bolaget får ökade kostnader jämfört med andra företag inom samma bransch med likvärdig omsättning. Skattemyndighetens inställning tvingar bolaget att - oavsett reellt förhållande - deklarera mervärdesskatt varje månad. Bolaget har alltid betalat mervärdesskatt med debiterad ränta i slutskattebetalningen. I förevarande fall finns inte några sådana skäl som enligt skattemyndigheten i allmänhet utgör skäl för att skatten skall redovisas månadsvis, t.ex. risk för kreditförluster vid konkurs eller risk för större skatteundandraganden.

Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Reglerna om de alternativa möjligheterna till redovisningsperioder bygger på att de som registrerats till mervärdesskatt uppfyller villkoren om att anmäla sig till skattemyndigheten när de faktiska förhållandena inte överensstämmer med de uppgifter som har registrerats. Det är ostridigt i förevarande fall att bolagets skattepliktiga omsättningar för 1999-2001 i samtliga fall överstigit gränsbeloppet om en miljon kr med belopp varierande mellan 1,7 och 2,5 miljoner kr. Rättsenligt borde bolaget ha redovisat mervärdesskatten månadsvis i skattedeklarationer. Inte vid något tillfälle har bolaget till skattemyndigheten anmält att omsättningen överskridit gränsbeloppet. Särskilda skäl föreligger därför för att besluta att bolaget skall redovisa mervärdesskatten månadsvis i skattedeklarationer. Dessa skäl får anses föreligga tills bolaget faktiskt, i skattedeklarationer, redovisat ett beskattningsunderlag som inte överstiger en miljon kr per beskattningsår, dock minst ett helt beskattningsår. Vad bolaget anför om att det har betalat ränta vid slutskatteberäkningen saknar betydelse i frågan om redovisning av mervärdesskatten skall ske helårsvis eller månadsvis.

 
DOMSKÄL

Bolaget har för inkomståren 1999‑2001 haft en omsättning som klart överstigit den för redovisning i självdeklaration lagstadgade gränsen om en miljon kronor. Trots detta har det inte inkommit någon anmälan till Skatteverket om ändrade förhållanden enligt 3 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) - SBL. Bolaget har för åren 1999‑2001 gått med betydande vinst. Bolaget har trots detta konsekvent i lämnade preliminära självdeklarationer angett att det kommande verksamhetsår räknar med att göra förlust. Enligt kammarrättens mening innebär redan dessa omständigheter att det föreligger särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatten i skattedeklaration enligt 10 kap. 11 § första stycket andra punkten SBL. Skatteverket har således vid tidpunkten för sitt beslut haft fog för beslutet. Vad bolaget anfört beträffande räkenskapsåren 2002 och följande år visar inte på att förhållandena sedan tidpunkten för det överklagade beslutet förändrats på något för i målet aktuell fråga avgörande sätt. Vad bolaget anfört i övrigt förändrar inte denna bedömning. Överklagandet skall således avslås.

 
DOMSLUT

Kammarrätten avslår överklagandet."

Kommentar:
Domen har inte överklagats.