Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Verksamhetsavyttring

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-08-31

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ett företag överlåter hela sin verksamhet genom en verksamhetsavyttring enligt 38 kap. IL. Det köpande företaget har underskott som omfattas av avdragsbegränsning enligt den s.k. koncernbidragsspärren. Detta utgör inte hinder mot att tillämpa reglerna om verksamhetsavyttring i 38 kap. IL.

Taxeringsår 2007-2009
 
A-koncernen bedriver verksamhet i de nordiska länderna, de baltiska staterna, Luxemburg och USA. Koncernen har expanderat kraftigt under åren 2004 och 2005 huvudsakligen genom ett antal företagsförvärv. En konsekvens av detta är att antalet legala enheter i koncernen har blivit avsevärt flera än vad som är affärsmässigt motiverat. Strukturen inom koncernen ska därför rationaliseras genom att reducera antalet legala enheter till i normalfallet ett operativt bolag per verksamhetsland.

AS AB (AS) är ett helägt dotterbolag till koncernmodern A AB.

AK AB (AK) ägs till 45,8% av A AB. Resterande aktier ägs av det norska bolaget N A/S som är ett helägt dotterbolag till A AB.

Som ett led i den planerade omstruktureringen avser A-koncernen att överföra AS:s verksamhet till AK.

AK hade per utgången av 2004 ett skattemässigt underskott på 26,7 mkr. Detta underskott omfattas av den s.k. koncernbidragsspärren i 40 kap. 18 § IL och får därför kvittas mot koncernbidrag från AS först år 2011. Denna spärr utgör också ett hinder mot att överföra AS verksamhet till AK genom t.ex. fusion eller en underprisöverlåtelse. Överföringen avses därför ske genom en verksamhetsavyttring enligt 38 kap. IL. Samtliga i nämnda kapitel angivna villkor för tillämpning av reglerna anges vara uppfyllda.
 
Sökandebolagen, AS och AK, ansöker om svar på följande frågor:
 

Fråga 1
 
Under ovan angivna förutsättningar; innebär den omständigheten att AK har ett skattemässigt underskott som omfattas av en koncernbidragsspärr i förhållande till bl.a. AS ett hinder mot att tillämpa de skattemässiga uppskovs- och kontinuitetsreglerna i 38 kap. IL vid verksamhetsavyttringen?

 
Fråga 2
 
Under ovan angivna förutsättningar; kommer verksamhetsavyttringen att utlösa några begränsningar vad avser AK:s möjligheter att kvitta sitt befintliga underskottsavdrag mot framtida vinster i den av bolaget bedrivna verksamheten?

 
Fråga 3
 
Är lagen mot skatteflykt tillämplig på förfarandet och vilka blir i så fall beskattningskonsekvenserna?
 
Skatterättsnämnden meddelade följande
 
"Förhandsbesked
 
Fråga 1
 
Att det köpande företaget har underskott som är föremål för avdragsbegränsningar utgör inte hinder mot att tillämpa bestämmelserna för verksamhetsavyttring i 38 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

 
Fråga 2

De ägarförändring i AK som kan uppkomma genom verksamhetsavyttringen medför inte att avdragsbegränsningen för underskott enligt 40 kap. 10 § första stycket IL inträder.

 
Fråga 3
 
Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig."
 
Motivering
 
"Fråga 1
 
Genom bestämmelserna i 38 kap. IL regleras under vilka villkor en verksamhetsavyttring är möjlig att företa med de skatteeffekter som avses i kapitlet. Något villkor om att underskott inte får finnas hos det köpande företaget uppställs inte i dessa bestämmelser (jfr 23 kap. 27-28 §§ och 37 kap. 24-25 §§ IL). Att AK redovisar underskott kan därmed inte anses utgöra hinder mot att en verksamhetsavyttring sker till företaget (jfr SOU 2005:19 s. 115-116).

 
Fråga 2
 
Vid tidpunkten för den ägarförändring i AK som kan uppkomma till följd av att AS erhåller aktier i företaget genom verksamhetsavyttringen föreligger koncerngemenskap mellan företagen. Med hänsyn härtill aktualiseras enligt 40 kap. 10 § andra och tredje styckena IL inte de avdragsbegränsningar som första stycket i paragrafen innehåller.

 
Fråga 3
 
Enligt nämndens mening kan en taxering på grundval av förfarandet inte anses strida mot lagstiftningens grunder. Lagen mot skatteflykt är därmed inte tillämplig på förfarandet." 

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.