Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:9

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m.

(RSV S 1995:28)

för värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid avdrag för preliminär skatt inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering.

Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen beslutar Riksskatteverket att avsnitt 4.2 i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. ( RSV S 1995:28) för värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid avdrag för preliminär skatt inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering skall ha följande ändrade lydelse.

4.2 Bilen används för omfattande tjänstekörning

Om den anställde kan göra sannolikt att tjänstekörningen varit omfattande kan det presumeras att det privata nyttjandet är så begränsat att det föreligger grund för jämkning. Uppgår tjänstekörningen till minst 3 000 mil bör förmånsvärdet kunna jämkas till 70 % av fullt förmånsvärde. Överstiger tjänstekörningen 4 000 mil bör jämkning kunna ske till 50 % av fullt förmånsvärde (prop. 1993/94:90 s. 93).

Ovanstående miltal och procenttal för jämkningens storlek är avsedda som riktmärken men kan frångås i det enskilda fallet om en bedömning av samtliga omständigheter motiverar det (prop. 1993/94:90 s. 93).

Regeringsrätten har i en dom den 7 mars 1996 (målnr 4550-1995) uttalat bl.a. följande.

"För att en avvikelse skall få göras från det värde som räknas fram enligt schablonreglerna fordras att synnerliga skäl för jämkning föreligger. Som synnerliga skäl för jämkning skall enligt lagtexten anses att tjänstekörningen är omfattande. Enligt propositionsuttalandena avses med omfattande tjänstekörning uppenbarligen en tjänstekörning som uppgår till minst 3 000 mil. I målet är ostridigt att körningen i tjänsten uppgått till minst 3 000 mil. Det föreligger alltså synnerliga skäl för jämkning. Genom att lagtexten föreskriver att förmånsvärdet i sådana fall "får" jämkas finns ändå ett visst utrymme att inte medge jämkning trots att synnerliga skäl föreligger. Uttalandena i förarbetena ger i och för sig ett visst stöd för att man i dessa fall skall kunna göra en ganska fri bedömning. Utformningen av lagtexten talar emellertid starkt för att jämkning bör ske om tjänstekörningen är omfattande och att undantag således skall aktualiseras bara i speciella fall. För en sådan tillämpning talar också att det är fråga om ett starkt schabloniserat system som inte i övrigt ger utrymme för några ingående avvägningar av omständigheterna i det enskilda fallet.

Uppgår tjänstekörningen till 3 000 mil bör därför jämkning ske om det inte föreligger omständigheter som starkt talar för att den omfattande tjänstekörningen inte alls eller i vart fall inte i någon betydande mån har begränsat möjligheterna till privatkörning. De av Riksskatteverket särskilt åberopade omständigheterna, nämligen att de anställda varit ensamstående och inte haft egen bil, är enligt Regeringsrättens mening inte tillräckliga för att inte medge jämkning."

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas vid avdrag för preliminär skatt inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering.