Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


PROMEMORIA

2013-03-04

Bilaga till 131 93333-13/113

Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital


Innehållsförteckning

PDF-versionpdf

1  Lagförslag 
1.1  Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
1.2  Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 
2  Bakgrund 
3   Gällande rätt 
4  Promemorians förslag 
4.1  Marknadsnoterade fordringsrätter och marknadsnoterade andelar i
investeringsfonder som innehåller enbart fordringsrätter
4.2  Växelkursförluster på utländska fordringsrätter och utländska skulder
4.3  Vinstandelsbevis, kapitalandelsbevis och konvertibler
4.4  Näringsverksamhet
4.5  Premieobligationer
4.6  Behandling av vinster och förluster i vissa fall
4.7  Andra tillgångar
4.8  De föreslagna reglernas placering i IL
5  Konsekvensanalys
5.1  Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m.
5.2  Kostnader och andra konsekvenser för Skatteverket
5.3  Kostnader och andra konsekvenser för de kontrolluppgiftsskyldiga
5.4  Kostnader och andra konsekvenser för enskilda
6  Författningskommentar
Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)