Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Förenklade kvittningsregler – hemställan om lagändring

Datum: 2013-03-04

Dnr/målnr/löpnr:

131 93333-13/113

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM


Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra inkomstskattelagen (1999:1229) så bestämmelserna om kvittning mellan kapitalförluster och kapitalvinster förenklas i inkomstslaget kapital.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria "Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital".

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit överdirektören Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetscheferna Ulrika Lundström, Tomas Algotsson och Patrick Sjölinder, rättslige experten Joakim Hansson, verksamhetsutvecklaren Magnus Johansson och rättslige utredaren Lars Nilsson, föredragande.