Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Några pensionsfrågor – Likartad behandling av likartade företeelser

Datum: 2012-11-26

Dnr/målnr/löpnr:
131 758373-12/111
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel så att även skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 8—10, dvs. de som innehar ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut, får rätt till nedsättning av avkastnings-skatten med belopp som motsvarar den utländska skatt eller den skatt enligt kupongskattelagen (1970:624) som är hänförlig till tjänstepensionsavtalet och som tjänstepensionsinstitutet eller den skattskyldige har betalat.

Skatteverket hemställer vidare att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229)

  • dels så att det ska finnas endast en möjlighet till återköp av pensionsförsäkringar och förtida avslut av pensionssparkonton utan krav på medgivande från Skatteverket, samt att det avgörande för ett sådant återköp eller förtida avslut ska vara att försäkringens tekniska återköpsvärdet eller behållningen på pensionssparkontot uppgår till högst ett prisbasbelopp,
  • dels så att Skatteverket ska få medge att en del av försäkringens värde, respektive en del av kontobehållningen får betalas ut i förtid,
  • dels så att tidsgränsen för förtida utbetalning från pensionssparkonto ska slopas.