Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m. vid 2012 års taxering

Datum: 2011-10-14

Dnr/målnr/löpnr:

131 697945-11/111

1 Nyheter

 
Vid 2012 års taxering ska blanketterna Inkomstdeklaration 3 och Inkomstdeklaration 4 inte längre vara i A3 planoformat utan i 2-sidigt A4-format.Ett antal blanketter ska innehålla streckkoder.

2 Allmänt

 
För att minska kostnaderna och reducera antalet fel vid intaget av deklarationsuppgifter till Skatteverket, ska uppgifterna i första hand lämnas elektroniskt. Tjänsterna för elektronisk inlämning byggs stadigt ut och antalet blanketter som kan lämnas elektroniskt har ökat.  Lämnas uppgifterna elektroniskt kan också en generösare tidsplan för byråanstånd medges (Dnr 131-658233-11/111). För att ett sådant generösare anstånd ska kunna medges, ska samtliga blanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så. Detta gäller alltså även K- och T-blanketter. Det är dock inget krav att även huvudblanketten lämnas elektroniskt.
 
Uppgifter kan lämnas elektroniskt via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 resp. Inkomstdeklaration 2 på www.skatteverket.se samt genom Skatteverkets filöverföringstjänst eller via mobilt media (CD, DVD, diskett, USB-minne m.m.).
 
Skatteverket lämnar inför varje års taxering riktlinjer för kraven på deklarationsblanketter som framställs i olika datorprogram. Uppgifter till ledning för egen taxering ska lämnas i form av självdeklaration. Dessa uppgifter ska redovisas på blankett enligt av Skatteverket fastställt formulär.
 
Vid sidan av de fastställda formulären förekommer olika utföranden av laserritade deklarationsblanketter. Om sådana deklarationsblanketter ska tillåtas finns ett stort behov av klara riktlinjer för hur dessa blanketter ska vara utformade.


3 Författningsbestämmelser

 
I lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter (LSK) finns bestämmelser om skyldigheten att lämna självdeklaration och om vilka uppgifter en deklaration ska innehålla.
 
Enligt 1 kap. 1 och 2 §§ LSK ska uppgifter till ledning för egen taxering lämnas i form av självdeklaration. Dessa uppgifter ska redovisas på blankett enligt fastställt formulär för Allmän självdeklaration (Inkomstdeklaration 1) eller Särskild självdeklaration (Inkomstdeklaration 2 - 4) 2 kap. 1, 2 och 7 §§ LSK. Det är Skatteverket som fastställer formulär till blanketter.
 
Formkravet för Inkomstdeklaration framgår av 4 kap. 1, 3 och 4 §§ LSK och för Särskild uppgift för vissa stiftelser, föreningar och trossamfund av 5 kap. 4 § LSK.
 
Uppgiftskraven för näringsverksamhet finns angivna i 3 kap. 5 § LSK. För handelsbolag m.fl. som inte är skyldiga att lämna självdeklaration gäller enligt 3 kap. 18 § LSK motsvarande uppgiftsskyldighet som enligt 3 kap. 5 § LSK. Enligt 3 kap. 1 § p.6 LSK ska en självdeklaration innehålla, förutom uppgifter i nämnda paragraf, de uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst.
 
Under vissa förutsättningar får näringsuppgifter lämnas elektroniskt.  Se även Skatteverkets författningssamling Skatteverkets föreskrifter om inlämning av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form; SKVFS 2009:10länk till annan webbplats.  

4 Skatteverkets riktlinjer

4.1    Inkomstdeklaration 1 och bilagor

 
Inkomstdeklaration 1 kan lämnas in via papper, Internet, telefon eller SMS.
 
Lämnas Inkomstdeklaration 1 på annat pappersformulär än det förtryckta, som skickas ut i två exemplar, ska Inkomstdeklaration 1 vara av samma papperskvalitet och med samma färgmarkering på kanten samt färgsättning i övrigt som den av Skatteverket fastställda blanketten.  Inkomstdeklaration 1 ska vara dubbelsidig, liksom den förtryckta, för att kunna skannas.
 
När alla uppgifter på blanketterna NE, NEA, N3A, N4, N7, N8, Momsbilagan, T1, T2, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K10A, K12, K13, K15A och K15B lämnas elektroniskt, kan en laserritad Inkomstdeklaration 1 lämnas. Vare sig färgkant eller färgsättning i övrigt krävs då. Den undertecknas och lämnas tillsammans med övriga uppgifter, som inte kan lämnas elektroniskt.
 
Den laserritade blanketten Inkomstdeklaration 1 är en "manuell" blankett. Den ska ha ett M på sidan 1 till höger om fältet för person-/organisationsnummer och texten "Manuell blankett" längst ner till höger på sidan 1. På blanketten saknas fält för förtryckta uppgifter. Alla uppgifter som ska gälla vid taxeringen måste vara ifyllda i fälten med registreringskoder. Det innebär att samtliga belopp från den förtryckta deklarationsblanketten måste föras över till rutor med registreringskoder på den manuella blanketten. Ska något annat belopp gälla än det förtryckta, ska det fyllas i.
 
Tänk på att istället för att lämna Inkomstdeklaration 1 på papper går det att lämna den via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.
 

4.2    Inkomstdeklaration 2 - 4 och bilagor

 
Huvuddelen av de uppgifter som finns på blanketterna Inkomstdeklaration 2 - 4 ska registreras in i Skatteverkets datasystem. Samma sak gäller för de i inkomstdeklarationerna ingående räkenskapsschemana.
 
Vid 2012 års taxering ska blanketterna Inkomstdeklaration 2 - 4 vara i 2-sidigt A4-format. Blanketterna ska vara av samma papperskvalitet som de av Skatteverket fastställda blanketterna och försedda med samma färgmarkering på kanten som de av Skatteverket fastställda blanketterna.
 
Inkomstdeklaration 2 - 4 får lämnas som laserutskrift av blankettens sida 1 om samtliga övriga uppgifter på blanketten (skattemässiga justeringar och räkenskaper) lämnas elektroniskt. Dessutom ska i förekommande fall blanketterna DU, N3B, N4, N7, N8 och Momsbilagan också lämnas elektroniskt. Om någon bilaga (fritextbrev) ska lämnas till Inkomstdeklaration 2 — 4 som inte kan lämnas elektroniskt, gäller att bilagan ska lämnas på papper.
 
Det är viktigt att föra över de förtryckta uppgifter som ska gälla till den blankett som lämnas in för att rätt uppgifter ska kunna registreras.
 
Den laserritade Inkomstdeklaration 2 - 4 är en "manuell" blankett. En manuell blankett innebär att den har ett M på sidan 1 till höger om rutan för organisationsnummer och streckkod för manuell blankett längst ner till höger på sidan 1. På en "manuell" huvudblankett Inkomstdeklaration 2 - 4  måste alltid underlag för fastighetsavgift och fastighetsskatt anges. Detta även om underlagen inte ska ändras.
 
Tänk på att istället för att lämna Inkomstdeklaration 2 på papper går det att lämna den via e-tjänsten Inkomstdeklaration 2. Det går även att där skriva upplysningar m.m. i fritextformat.


4.3    Streckkoder

 
Intaget av uppgifter från blanketter och bilagor som lämnats in på papper görs i ökad omfattning via skanning. För detta ändamål ska ett antal blanketter förses med streckkod. Formatet för streckkoden är Code 128A och den ska placeras längst ner till höger på varje blankettsida. Streckkoden är blankettspecifik och är uppbyggd så att först kommer blankett, sen sida, år och K eller M. Exempel: INK3-1-2012M betyder Inkomstdeklaration 3 sid. 1 taxeringsår 2012 manuell blankett.  Det är endast de av Skatteverket förtryckta blanketterna som förses med "K", alla övriga blanketter ska ha "M".

Följande blanketter ska förses med streckkoder:

INK2

-

Huvudblankett

 

 

 

INK2R

-

Räkenskapsschema

 

 

 

INK2S

-

Skattemässiga justeringar

 

 

 

INK3

-

Huvudblankett

 

 

 

INK3K

-

Kapitalinkomster m.m.

 

 

 

INK3SU

-

Särskild uppgift

 

 

 

INK3R

-

Räkenskapsschema

 

 

 

INK3S

-

Skattemässiga justeringar

 

 

 

INK4

-

Huvudblankett

 

 

 

INK4R

-

Räkenskapsschema

 

 

 

INK4S

-

Skattemässiga justeringar

 

 

 

DU

-

Delägaruppgifter

 

 

 

N3B

-

Andel i handelsbolag

 

 

 

N4

-

Uppskov näringsverksamhet

 

 

 

N7

-

Övertagande fonder och fördelningsbelopp

 

 

 

N8

-

Skogsavdrag, substansminskningsavdrag

 

 

 

MB

-

Momsbilagan

 

 

 

4.4    Gemensamt för Inkomstdeklaration 1 - 4 och bilagor

Skatteverket har rutor med rundade hörn på samtliga blanketter. Det är valfritt att använda sig av motsvarande rundning på laserritade blanketter eller att använda sig av rutor med raka hörn.
 
I övrigt gäller för de hittills nämnda blanketterna att de ska ha exakt samma utformning och text som de av Skatteverket fastställda blanketterna. Av praktiska skäl ska person-/organisationsnummer anges på varje blankettsida.

Ett av syftena med dessa enhetlighetskrav är att underlätta deklarationsregistrering, skanning och granskning. Vid olika utföranden av blanketter skulle registrering, skanning och granskning försvåras och bli mer tidskrävande. Registrering och skanning ligger bland annat till grund för skatte- och avgiftsberäkningen samt för uppdatering av olika register. För att denna hantering ska gå snabbt och bli så säker som möjligt är det nödvändigt att underlagen ligger i viss ordning och är lättåtkomliga. Det är därför viktigt att dessa riktlinjer följs och att rätt års blanketter lämnas in.

Sammanställning över hur olika blanketter får lämnas vid 2012 års taxering,
se bilaga 1.

Bilaga 1


Sammanställning över hur olika blanketter får lämnas vid 2012 års taxering.

SKVNR NAMN LASERRITAD STRECKKOD
2000 INK1 Ja 2-sidig A4 med färg**  
2002 sid 1INK2 Ja 2-sidig A4 med färgkant** Ja
2002 sid 2-3INK2RJaJa
2002 sid 4INK2SJaJa
2003 sid 1INK3 Ja 2-sidig A4 med färgkant ** Ja
2003 sid 2INK3KJa Ja
2003 sid 3-4INK3SUJaJa
2003 sid 5-6INK3RJaJa
2003 sid 7INK3SJaJa
2004 sid 1INK4 Ja 2-sidig A4 med färgkant ** Ja
2004 sid 2-3INK4RJa Ja
2004 sid 4INK4SJaJa
2004 sid 5 DU Ja Ja
2050 T1 Ja  
2051 T2 Ja  
2102 K2 Ja  
2104 K4 Ja  
2105 K5 Ja  
2106 K6 Ja  
2107 K7 Ja  
2108 K8 Ja  
2109 K9 Ja  
2110 K10 Ja  
2110a K10A Ja  
2112 K12 Ja  
2113 K13 Ja  
2115 K15A Ja  
2116 K15B Ja  
2161 NE Ja  
2164 NEA Ja  
2153 N3A Ja  
2167 N3B Ja Ja
2154 N4 Ja Ja
2170 N7 Ja Ja
2155 N8 Ja Ja
2168 Momsbilaga Ja Ja
** Inget krav på färg/färgkant om samtliga uppgifter som kan lämnas elektroniskt också lämnas elektroniskt.