Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan med vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. Inkomstskattelagen (1999:1229)

Datum: 2010-11-22

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 751278-10/113
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Förslag till ändringar i inkomstskattelagens bestämmelser om tidigare års underskott lämnas i en till hemställan bifogad promemoria, "Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)". Bakgrund och förslag till ändringarna framgår av promemorian.

Skatteverket hemställer att förslagen i promemorian genomförs.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektörerna Vilhelm Andersson och Birgitta Pettersson, experten Håkan Söderberg samt rättsliga utredaren Rolf Tyllström, föredragande.