Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m. vid 2010 års taxering

Datum: 2009-11-20

Dnr/målnr/löpnr:
131 856425-09/111

För att minska kostnaderna och reducera antalet fel vid intaget av deklarationsuppgifter till Skatteverket, ska uppgifterna i första hand lämnas elektroniskt. Tjänsterna för elektronisk inlämning byggs stadigt ut och antalet blanketter som kan lämnas elektroniskt har ökat.  Lämnas uppgifterna elektroniskt kan också en generösare tidsplan för byråanstånd medges. (Dnr 131 750195-09/111). För att ett sådant generösare anstånd ska kunna medges, ska samtliga blanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så. Detta gäller alltså även K- och T-blanketter. Blanketter kan lämnas elektroniskt genom Skatteverkets filöverföringstjänst eller via mobilt media (CD, DVD, diskett, USB-minne m.m.).
 
Skatteverket lämnar inför varje års taxering riktlinjer för kraven på deklarationsblanketter som framställs i olika datorprogram. Uppgifter till ledning för egen taxering ska lämnas i form av självdeklaration. Dessa uppgifter ska redovisas på blankett enligt av Skatteverket fastställt formulär.
 Vid sidan av de fastställda formulären förekommer olika utföranden av laserritade deklarationsblanketter. Om sådana deklarationsblanketter ska tillåtas finns ett stort behov av klara riktlinjer för hur dessa blanketter ska vara utformade.


1 Författningsbestämmelser

 
I lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter (LSK) finns bestämmelser om skyldigheten att lämna självdeklaration och om vilka uppgifter en deklaration ska innehålla.
 
Enligt 1 kap. 1 och 2 §§ LSK ska uppgifter till ledning för egen taxering lämnas i form av självdeklaration. Dessa uppgifter ska redovisas på blankett enligt fastställt formulär för Allmän självdeklaration (Inkomstdeklaration 1) eller Särskild självdeklaration (Inkomstdeklaration 2 - 4) 2 kap. 1, 2 och 7 §§ LSK. Det är Skatteverket som fastställer formulär till blanketter.
 
Formkravet för Inkomstdeklaration framgår av 4 kap. 1, 3 och 4 §§ LSK och för Särskild uppgift för vissa stiftelser, föreningar och trossamfund av 5 kap. 4 § LSK.
 
Uppgiftskraven för näringsverksamhet finns angivna i 3 kap. 5 § LSK. För handelsbolag m.fl. som inte är skyldiga att lämna självdeklaration gäller enligt 3 kap. 18 § LSK motsvarande uppgiftsskyldighet som enligt 3 kap. 5 § LSK. Enligt 3 kap. 1 § p.6 LSK ska en självdeklaration innehålla, förutom uppgifter i nämnda paragraf, de uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst.
 
Under vissa förutsättningar får näringsuppgifter lämnas elektroniskt.  Se även: Skatteverkets författningssamling Skatteverkets föreskrifter om inlämning av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form; SKVFS 2009:10 Länk till annan webbplats..
 

2 Skatteverkets riktlinjer


2.1 Inkomstdeklaration 1 och bilagor

 
Inkomstdeklaration 1 kan lämnas in via papper, Internet, telefon eller SMS.
 
Lämnas Inkomstdeklaration 1 på annat pappersformulär än det förtryckta, som skickas ut i två exemplar, ska Inkomstdeklaration 1 vara av samma papperskvalitet och med samma färgmarkering på kanten samt färgsättning i övrigt som den av Skatteverket fastställda blanketten.
 
När alla uppgifter på blanketterna NE, NEA, N3A, N4, N7, N8, Momsbilagan, T1, T2, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K10A, K12, K13, K15A och K15B lämnas elektroniskt kan en laserritad Inkomstdeklaration 1 lämnas. Vare sig färgkant eller färgsättning i övrigt krävs då. Den undertecknas och lämnas tillsammans med övriga uppgifter, som inte kan lämnas elektroniskt.
 
Den laserritade blanketten Inkomstdeklaration 1 är en "manuell" blankett. Den ska ha ett M på sidan 1 till höger om fältet för person-/organisationsnummer och texten "Manuell blankett" längst ner till höger på sidan 1. På blanketten saknas fält för förtryckta uppgifter. Alla uppgifter som ska gälla vid taxeringen måste vara ifyllda i fälten med registreringskoder. Det innebär att samtliga belopp från den förtryckta deklarationsblanketten måste föras över till rutor med registreringskoder på den manuella blanketten. Ska något annat belopp gälla än det förtryckta, ska det fyllas i.
 
Tänk på att istället för att lämna Inkomstdeklaration 1 på papper går det att lämna den via e-tjänsten elektronisk inkomstdeklaration.
 

2.2 Inkomstdeklaration 2 - 4 och bilagor

 
Huvuddelen av de uppgifter som finns på blanketterna Inkomstdeklaration 2 - 4 ska registreras in i Skatteverkets datasystem. Samma sak gäller för de i inkomstdeklarationerna ingående räkenskapsschemana.
 
Vid 2010 års taxering ska blanketterna Inkomstdeklaration 3 - 4 vara i A3 planoformat (4-sidigt A4-format) och av samma papperskvalitet som de av Skatteverket fastställda blanketterna och försedda med samma färgmarkering på kanten som de av Skatteverket fastställda blanketterna. För Inkomstdeklaration 2 gäller 2-sidigt A4-format fr.o.m. taxeringsår 2009.
 
Inkomstdeklaration 2 - 4 får lämnas som laserutskrift av blankettens sida 1 om samtliga övriga uppgifter på blanketten (skattemässiga justeringar och räkenskaper) lämnas elektroniskt. Dessutom ska i förekommande fall blanketterna DU, N3B, N4, N7, N8 och Momsbilagan också lämnas elektroniskt. Om någon bilaga (fritextbrev) ska lämnas till Inkomstdeklaration 2 - 4 som inte kan lämnas elektroniskt, gäller att bilagan ska lämnas på papper.
 
Det är viktigt att föra över de förtryckta uppgifter som ska gälla till den blankett som lämnas in för att rätt uppgifter ska kunna registreras.
 
Den laserritade Inkomstdeklaration 2 - 4 är en "manuell" blankett. En manuell blankett innebär att den har ett M på sidan 1 till höger om rutan för organisationsnummer och texten "Manuell blankett" längst ner till höger på sidan 1. På en "manuell" huvudblankett Inkomstdeklaration 2 - 4  måste alltid underlag för fastighetsavgift och fastighetsskatt anges. Detta även om underlagen inte ska ändras.
 
Tänk på att istället för att lämna Inkomstdeklaration 2 på papper går det att lämna den via e-tjänsten elektronisk inkomstdeklaration. Det går även att där skriva upplysningar m.m. i fritextformat.

 

2.3 Gemensamt för Inkomstdeklaration 1 - 4 och bilagor

 
I övrigt gäller för de hittills nämnda blanketterna att de ska ha exakt samma utformning och text som de av Skatteverket fastställda blanketterna. Av praktiska skäl ska person-/organisationsnummer anges på varje blankettsida.
 
Från och med taxeringsår 2006 har Skatteverket infört rutor med rundade hörn på samtliga blanketter. Det är valfritt att använda sig av motsvarande rundning på laserritade blanketter eller att använda sig av rutor med raka hörn.
 
Ett av syftena med ovannämnda enhetlighetskrav är att underlätta deklarationsregistrering, skanning och granskning. Vid olika utföranden av blanketter skulle registrering, skanning och granskning försvåras och bli mer tidskrävande. Registrering och skanning ligger bland annat till grund för skatte- och avgiftsberäkningen samt för uppdatering av olika register. För att denna hantering ska gå snabbt och bli så säker som möjligt är det nödvändigt att underlagen ligger i viss ordning och är lättåtkomliga. Det är därför viktigt att dessa riktlinjer följs och att rätt års blanketter lämnas in.

Sammanställning över hur olika blanketter får lämnas vid 2010 års taxering, se bilaga 1.

Sammanställning över hur olika blanketter får lämnas vid 2010 års taxering

Bilaga 1

SKVNR

Namn

Laserritad

2000

INK1

Ja **

2002

INK2

Ja, A4 **

2002a-b

Räk

Ja

2003

INK3

Ja, A3 planoform med färgkant **

2003a

Räk

Ja

2004

INK4

Ja, A3 planoform. med färgkant **

2004a

Räk

Ja

2004b

DU

Ja

2050

T1

Ja

2051

T2

Ja

2102

K2

Ja

2104

K4

Ja

2105

K5

Ja

2106

K6

Ja

2107

K7

Ja

2108

K8

Ja

2109

K9

Ja

2110

K10

Ja

2110a

K10A

Ja

2112

K12

Ja

2113

K13

Ja

2115

K15A

Ja

2116

K15B

Ja

2147

K47

Ja

2161

NE

Ja

2164

NEA

Ja

2153

N3A

Ja

2167

N3B

Ja

2154

N4

Ja

2170

N7

Ja

2155

N8

Ja

2168

Momsb.

Ja


** Inget krav på färgkant om samtliga uppgifter som kan lämnas elektroniskt också lämnas elektroniskt.