Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Anstånd enligt 16 kap 2 § LSK med att lämna självdeklaration m.m. (s.k. byråanstånd)

Datum: 2009-09-30

Dnr/målnr/löpnr:

131 750195-09/111

Sammanfattning

Den 2 maj är lagstadgad tid för att lämna in deklaration för både fysiska och juridiska personer. År 2010 infaller den 2 maj på en söndag varför tid för inlämnande i stället blir måndagen den 3 maj.

Tidsplanerna för leveranser vid byråanstånd är vid 2010 års taxering oförändrade jämfört med tidigare år.

För att de mer generösa tidsplanerna för byråanstånd ska kunna medges, ska samtliga blanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så. Detta gäller alltså även K- och T-bilagor.

1 Leveransplan vid byråanstånd - allmänt

De som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att upprätta självdeklarationer får ansöka om byråanstånd hos Skatteverket. Bestämmelserna om anstånd regleras i Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK,
16 kap. 1-3 §§.

 
Det är från likformighetssynpunkt viktigt att tidsangivelserna och procentsatserna som framgår nedan tillämpas i hela landet. Lika tillämpning i hela landet underlättar också såväl information externt som administrationen på skattekontoren. Tidsangivelser och procentsatser ska därför gälla i hela landet.

2 Tidsplan när uppgifterna och anståndsansökan lämnas på papper

Om byråanstånd medges ska deklarationerna levereras successivt fram till 15 juni 2010.  

Vid 2010 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:
DatumProcent
3 maj      35 %
17 maj60 %
31 maj4 %
15 juni1%

3 Tidsplan när uppgifterna lämnas elektroniskt och anståndsansökan på papper

Om uppgifterna lämnas elektroniskt kan tidsåtgången för skattekontorens datafångst förkortas. Möjligheterna att medge anstånd utan att detta på ett oacceptabelt sätt försenar taxeringsarbetet är i dessa fall väsentligt större. En mer generös tidsplan bör därför medges om uppgifterna lämnas elektroniskt.

En förutsättning för de mer generösa tidsplanerna för byråanstånd är att samtliga deklarationsblanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så. Detta gäller alltså inte bara s.k. SRU-uppgifter utan samtliga deklarationsuppgifter, även K- och T-bilagor.

Blanketter kan lämnas elektroniskt genom Skatteverkets filöverföringstjänst eller via mobilt media (CD, DVD, diskett, USB-minne m.m.).

Vid 2010 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

Vid 2010 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:
DatumProcent
17 maj 60 %
31 maj20 %
15 juni20 %

Denna mer generösa plan ska ses som ett incitament för byråerna att välja att lämna uppgifter elektroniskt.

4 Tidsplan när såväl uppgifterna som byråanståndsansökan lämnas elektroniskt

Om, förutom deklarationsuppgifterna, även byråanståndsansökan lämnas elektroniskt underlättas skattekontorens datafångst ytterligare. Möjlighet finns därför att här ha en än mer generös tidsplan.
En förutsättning för denna generösa tidsplan är att samtliga deklarationsblanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så.

Vid 2010 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

Vid 2010 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:
DatumProcent
17 maj       50 %
31 maj25 %
15 juni25 %

5 Restriktivitet för skattskyldiga som tidigare lämnat deklaration för sent

För skattskyldiga som under de senaste åren, utan godtagbar förklaring, varit försenade med deklarationsinlämnandet bör anstånd enligt tidsplan inte medges. I stället bör ett lämpligt avpassat individuellt anstånd medges.

6 Byråer som inte följer beslutad tidsplan

Byråer som inte följer beslutad tidsplan riskerar att begränsa sin möjlighet till byråanstånd kommande år.