Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m. vid 2007 års taxering

Datum: 2007-01-03

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
132 47362-07/111

Skatteverket lämnar inför varje års taxering riktlinjer för kraven på deklarationsblanketter som framställs i olika datorprogram. Uppgifter till ledning för egen taxering ska lämnas i form av självdeklaration. Dessa uppgifter ska redovisas på blankett enligt av Skatteverket fastställt formulär.

Vid sidan av de fastställda formulären förekommer olika utföranden av laserritade deklarationsblanketter. Om sådana deklarationsblanketter ska tillåtas finns ett stort behov av klara riktlinjer för hur dessa blanketter ska vara utformade.

Skatteverket har tidigare 2005-12-21, Dnr 132-633338-05/22, utfärdat riktlinjer avseende utformningen av de laserritade deklarationsblanketterna. Vad som sägs i dessa riktlinjer har numera upphört att gälla. Istället gäller de riktlinjer som redovisas nedan.

Författningsbestämmelser

I lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter (LSK) finns bestämmelser om skyldigheten att lämna självdeklaration och om vilka uppgifter en deklaration ska innehålla.

Enligt 1 kap. 1 och 2 § LSK ska uppgifter till ledning för egen taxering lämnas i form av självdeklaration. Dessa uppgifter ska redovisas på blankett enligt fastställt formulär för Allmän självdeklaration (Inkomstdeklaration 1) eller Särskild självdeklaration (Inkomstdeklaration 2 - 4) 2 kap. 1, 2 och 7 § LSK. Det är Skatteverket som fastställer formulär till blanketter.

Formkravet för Inkomstdeklaration framgår av 4 kap. 1, 3 och 4 § LSK och för Särskild uppgift för vissa stiftelser, föreningar och trossamfund av 5 kap. 4 § LSK.

Uppgiftskraven för näringsverksamhet finns angivna i 3 kap. 5 § LSK. För handelsbolag m.fl. som inte är skyldiga att lämna självdeklaration gäller enligt 3 kap. 18 § LSK motsvarande uppgiftsskyldighet som enligt 3 kap. 5 § LSK. Enligt 3 kap. 1 § p.6 LSK ska en självdeklaration innehålla, förutom uppgifter i nämnda paragraf, de uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst.

Efter medgivande från Skatteverket får näringsuppgifter lämnas med hjälp av ADB.

Se även: Skatteverkets författningssamling Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form; SKVFS 2006:19 Inkomsttaxering

Skatteverkets riktlinjer

1. Blanketter från vilka registrering ska ske m.m.

1.1 Inkomstdeklaration 1 och bilagor

Inkomstdeklaration 1 kan lämnas in via papper, Internet, telefon eller SMS.

Lämnas Inkomstdeklaration 1 på annat pappersformulär än det förtryckta, som skickas ut i två exemplar, ska Inkomstdeklaration 1 vara av samma papperskvalitet och med samma färgmarkering på kanten samt färgsättning i övrigt som den av Skatteverket fastställda blanketten.

När alla näringsuppgifter på blanketterna N1, N1A, N2, N2A, N3A, N4, N6, N7 och K10 samt K10A -uppgifterna lämnas via ADB kan en laserritad Inkomstdeklaration 1 lämnas. Vare sig färgkant eller färgsättning i övrigt krävs då. Den undertecknas och lämnas tillsammans med övriga bilagor, som inte kan lämnas via ADB-media.

Den laserritade blanketten Inkomstdeklaration 1 är en "manuell" blankett. Den ska ha ett M på sidan 1 till höger om fältet för person-/organisationsnummer och texten "Manuell blankett" längst ner till höger på sidan 1. På blanketten saknas fält för förtryckta uppgifter. Alla uppgifter som ska gälla vid taxeringen måste vara ifyllda i fälten med registreringskoder. Det innebär att samtliga belopp från den förtryckta deklarationsblanketten måste föras över till rutor med registreringskoder på den manuella blanketten. Ska något annat belopp gälla än det förtryckta, ska det fyllas i. Även sambeskattads personnummer ska föras över om det ska gälla. · ·N1, N1A, N2, N2A, N3A, N4, N6, N7, K10 och K10A ska vid 2007 års taxering registreras in i ADB-systemet.

Blanketterna T1, T2, K1, K4, K4C, K5, K6 och K12 innehåller uppgifter som till viss del ska registreras.

1.2. Inkomstdeklaration 2 - 4 och bilagor

Huvuddelen av de uppgifter som finns på blanketterna Inkomstdeklaration 2 - 4 ska vid 2007 års taxering registreras in i ADB-systemet. Samma gäller för de i blanketterna Inkomstdeklaration 2 och 4 ingående räkenskapsscheman.

Vid 2007 års taxering ska blanketterna Inkomst-deklaration 2 - 4 vara i A3 planoformat (4-sidigt A4-format) och av samma papperskvalitet som de av Skatteverket fastställda blanketter och försedda med samma färgmarkering på kanten som de av Skatteverket fastställda blanketter.

Färgkant erfordras inte om deklarations- och räkenskapsuppgifter m.m. på blankett Inkomstdeklaration 2, sidorna 2-6 och N3B samt blankett Inkomstdeklaration 4, sidorna 2-7 och N3B lämnas via ADB. I dessa fall räcker det med en laserutskrift av blankettens framsida. Även laserutskrift av blankett Inkomstdeklaration 3, sidan 1 godkänns om uppgifterna på sidan 2, sidan 4 och blanketterna N1, N1A, N2, N2A och N3B lämnas via ADB.

Det är viktigt att föra över de förtryckta uppgifter som ska gälla till den blankett som lämnas in för att rätt uppgifter ska kunna registreras.
Om någon bilaga ska lämnas till Inkomstdeklaration 2 - 4 som inte kan lämnas via ADB-media gäller att den lämnas i pappersformat.

Den laserritade Inkomstdeklaration 2 - 4 är en "manuell" blankett. En manuell blankett innebär att den har ett M på sidan 1 till höger om rutan för organisationsnummer och texten "Manuell blankett" längst ner till höger på sidan 1. På en "manuell" huvudblankett Inkomstdeklaration 2 - 4  måste alltid underlag för fastighetsskatt anges i rutorna som har registreringskoder. Detta även om fastighetsskatteunderlagen inte ska ändras.

1.3 Gemensamt för INK 1 - 4 och bilagor

I övrigt gäller för de hittills nämnda blanketterna att de ska ha exakt samma utformning och text som de av Skatteverket fastställda blanketter. Av praktiska skäl kan person-/organisationsnummer anges på varje blankettsida.

Från och med taxeringsår 2006 har Skatteverket infört rutor med rundade hörn på samtliga blanketter. Det är valfritt att använda sig av motsvarande rundning på laserritade blanketter eller att använda sig av rutor med raka hörn.

Ett av syftena med ovannämnda enhetlighetskrav är att underlätta deklarationsregistrering och granskning. Vid olika utföranden av blanketter skulle registrering och granskning försvåras och bli mer tidskrävande. Registreringen ligger bland annat till grund för skatte- och avgiftsberäkningen samt för uppdatering av olika register. För att denna registrering ska gå snabbt och bli så säker som möjligt är det nödvändigt att registreringsunderlagen ligger i viss ordning och är lättåtkomliga.
 

2. Övriga blanketter

För de blanketter, K4A, K7, K8, K9, K11, K15A, K15B samt ansökan om uppskov vid reavinst vid byte av bostad K2, vars uppgifter inte ska registreras in i ADB-systemet vid 2007 års taxering gäller att även dessa ska ha exakt samma utformning och text som de av Skatteverket fastställda blanketter. Skälet är att annars kan granskningsarbetet försvåras.

3. Övrigt

Flersidiga blanketter häftas ihop längst upp till vänster och ordningsföljden är den samma som i Skatteverkets blanketter. Om blanketten består av flera sidor anges person-/organisationsnummer på varje sida.

Sammanställning över hur olika blanketter får lämnas vid 2007 års taxering se bilaga 1.                                                                                                           

Bilaga 1
 
SAMMANSTÄLLNING ÖVER HUR OLIKA BLANKETTER FÅR LÄMNAS VID 2007 ÅRS TAXERING

SKVNR

NAMN

LASERRITAD

2000

INK1

Ja

2002

INK2

Ja, A3 planoform. med färgkant **

2002a

Räk.

Ja

2003

INK3

Ja, A3 planoform. med färgkant **

2004

INK4

Ja, A3 planoform. med färgkant **

2004a

Räk.

Ja

2004b

DU

Ja

2004c

U Årsb.

Ja

2050

T1

Ja

2051

T2

Ja

2101

K1

Ja

2103

K3

Beräkningsbilaga fr.o.m. 2006, skickas ej in till Skatteverket.

2104

K4

Ja

2104a

K4A

Ja

2118

K4C

Ja

2105

K5

Ja

2106

K6

Ja

2107

K7

Ja

2108

K8

Ja

2109

K9

Ja

2110

K10

Ja

2110A

K10A

Ja

2111

K11

Ja

2112

K12

Ja

2115

K15A

Ja

2116

K15B

Ja

2151

N1

Ja

2162

N1A

Ja

2152

N2

Ja

2152a

Räk.

Ja

2163

N2A

Ja

2163a

Räk.

Ja

2153

N3A

Ja

2167

N3B

Ja

2154

N4

Ja

2160

N6

Ja

2170

N7

Ja

2252

K2

Ja

  
** Inget krav på färgkant om uppgifterna fr.o.m. sid 2 och N-bilagor för INK3 lämnas via ADB.